м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П
+38(0512) 76-71-92
nnipua@chmnu.edu.ua

Залучення молоді до розвитку громадянського суспільства

Залучення молоді до розвитку громадянського суспільства: тренінговий посібник

Авторський колектив: Палагнюк Ю. В. – д. н. держ. упр., проф.; Лушагіна Т. В. – к. політ. н., в. о. доц.; Акімова Т. Ю. – к. н. держ. упр., доц.; Костєва Т. Б. – к. пед. н., доц. б.в.з.; Соловйова А. С. – к. політ. н., доц. б.в.з.; Файчук О. Л. – к. пед. н., доц.; Сай Д. В. – к. пед. н., доц. б.в.з.; Сай Л. Ю. – к. пед. н., в. о. доц.; Малиновська Н. Л. – к. і. н., доц.; Чубук Р. В. – к. пед. н., доц.

ISBN 978-966-2650-34-1
DOI: 10.34132/IDU.2021.02
УДК 316.346.32-053.6:[323.2:316.325](076.1)

 

2021-10-28_12-05-58-132

Тренінговий посібник є складовою частиною виконання науково-дослідної теми молодих науковців «Формування концептуальних засад залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України», яка здійснюється в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили за тематичним планом Міністерства освіти і науки України. Авторами відповідних розділів є науковці декількох суміжних галузей наук, таких як: політологія, державне управління, соціальна робота, історія та педагогіка.
Тренінговий посібник розрахований на викладачів та студентів закладів вищої освіти і вчителів закладів загальної середньої освіти, тренерів, публічних службовців, членів громадських та молодіжних організацій, а також всіх тих, хто цікавиться тематикою посібника.

Залучення молоді до розвитку громадянського суспільства: тренінговий посібник / Палагнюк Ю. В., Лушагіна Т. В., Акімова Т. Ю., Костєва Т. Б. та ін.; під заг. ред. проф. Ю. В. Палагнюк, Т. В. Лушагіної. – Миколаїв: Вид-во: Ємельянова Т. В., 2021. – 165 с.

Акімова Тетяна. Розвиток лідерського потенціалу державних службовців та керівників громадських і молодіжних організацій

1. Бізо Л. Розвиток лідерства / Л. Бізо, І. Ібрагімова, О. Кікоть, Є. Барань, Т. Федорів; за заг.ред. І. Ібрагімової // К.: Проект «Реформа управління персоналом на державній службі в Україні», 2012. – 400 с.
2. Бланшар К. Лидерство: к вершинам успеха / К. Бланшар // СПб. : Питер, 2008. – 368 с.
3. Вчимося самостійності: навч.-метод. посіб. / За загал. ред.: Т. П. Спіріної; автор. кол.: Ю. М. Галустян, А. В. Каравай, А. Б. Кочарян, Т. Д. Мельник. – К.: Видавництво ФОП Москаленко О. М., 2011. – 214 с.
4. Дафт Р.Л. Уроки лідерства. М., 2006. С. 20
5. Джон Максвел Розвинь лідера в собі/ Пер. з англ. Н. Гербіш. – К.: Брайт Стар Паблішинг, 2017. – 184 с.
6. Друкер П. Ф. Эффективное управление предприятием: учебное пособие / П. Ф. Друкер // М: Вильямс, 2009. – 224 с.
7. Котляров И. В. Социология лидерства: теоретические, методологические и аксиологические аспекты / И. В. Котляров // Минск: Беларус. Наука. – 2013. – 481 с.
8. Навчальний посібник для тренерів у сфері підготовки молодіжних працівників /Мiнiстерство молоді та спорту України, Преставництво ООН в Україні, Державний інститут сімейної та молодіжної політики/О. Мурашкевич, І. Сущенко, К. Савчук, О. Юрик – К.: ТОВ «Компанія ВАІТЕ», 2014. – 213 с
9. Психологічні тести : у 2 т. / Під ред. А.А. Кареліна – М.: Изд. центр ВЛАДОС, 2002. – Т.1 – 312 с.
10. Посібник для тренера . Аста-Марія Кенней, Покотило Л.І., Голоцван О. А., Грищенко О. В., Івасівка З. М., Квашенко В.П., Сало Н. Й. – Київ. – 2010. – 93 с.
11. Розвиток лідерських якостей : програма тренінгу / Алла Богданівна Мудрик, Христина Юріївна Шишкіна. – Луцьк, 2013. – С 36-38.

 

Костєва Тетяна. Громадянське самовизначення та розвиток громадянської активності молоді
1. Хан О. О. Тренінг розвитку громадянського самовизначення та громадської активності молоді. – Режим доступу: http://appsychology.org.ua/data/jrn/v6/i9/51.pdf
2. Мартинюк И. О. Проблемы жизненного самоопределения молодежи: опыт прикладного исследования./ Мартинюк И. О. – К., 1993. — 117 с.
3. Психолого-педагогічні умови виховання громадянської спрямованості в юнацькому віці / За заг. ред. М.Й. Боришевського. – К.: Міленіум, 2004. — 298 с
4. Остапенкко М. Громадянська активність як основа формування громадянського суспільства. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/26831/14Ostapenko.pdf?sequence=1
5. Саврасова-В’юн Т. О. Наукові підходи щодо вивчення феномена громадянської активності [Електронний ресурс] / Т.О.Саврасова-В’юн. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/26831/14Ostapenko.pdf?sequence=1
6. Громадянське суспільство – активність на користь громаді [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tatsachen-ueber deutschland.de/uk/suspilstvo/inhaltsseiten/hintergrund/gromadjanskesuspilstvo-aktivnist-na-korist-gromadi.html?type=1000&no_cache=1.
7. Войчун О. В. Формування громадянської активності студентів університету засобами студентського самоврядування / Олена Вікторівна Войчун. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – 2020, 314 с.

 

Лушагіна Тетяна, Соловйова Анна. Ефективна комунікація в контексті розвитку громадянського суспільства
1. PR : полное руководство / Джо Маркони ; Пер. с англ. Д. Р. Геренава, Ю. П. Леоновой. — М.: Вершина, 2006. — 256 с.
2. Взаємодія з громадськістю в умовах реалізації адміністративної реформи / Івано-Франківський центр науки, інновацій та інформатизації. – Івано-Франківськ: 2012. – Режим доступу: http://www.dbuapa.dp.ua/cpk/Lib/8_Vzaemodiya%20z%20gromad/posibnyk_gromadsk.pdf
3. Гапоненко В.А. Зв’язки з громадськістю [Електронний ресурс] : навч. посібник / В. А. Гапоненко, В. А. Рихлік. — К. : КНЕУ, 2015. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/78513838.pdf
4. Грін М. Тренінг з кризових комунікацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://eu-ua.kmu.gov.ua/sites/default/fi les/ua_crisis_communications.pdf
5. Існуючі механізми співпраці органів державної влади з організаціями громадянського суспільства в контексті реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні 2016-2020. – K.: – Ваіте, 2016. – Режим доступу: https://www.osce.org/files/f/documents/e/d/303331.pdf
6. Кодекс кращих практик участі громадськості у процесі прийняття рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://rm.coe.int/16802eee47
7. Комунікації в органах державної влади : посібник. Доп. вид. / Упоряд. Украї нський кризовий медіа-центр. – Киї в, 2016. – 98 с.
8. Комунікаційний інструментарій для державних службовців / Упоряд. Проект ЄС Association4U за підтримки Європейського Союзу. – Киї в, 2018. – 132 с.
9. Комунікаційний інструментарій для державних службовців [Електронний ресурс]. – К., 2018. – 47 с. – Режим доступу: http://stratcom.nuou.org.ua/wp-content/uploads/2019/12/communic.instrum.pdf
10. Писаревський І. М. Професійно-комунікативна компетентність (в туризмі) : підручник / І. М. Писаревський, С. А. Александрова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 175 с.
11. Про доступ до публічної інформації Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text
12. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації Закон України від 23.09.1997 № 539/97-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 49, ст. 299. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/539/97-%D0%B2%D1%80#Text
13. Шмелев А. Г. Психодиагностика личностных черт / А. Г. Шмелев. – СПб.: Речь, 2002. – 480 с.

 

Файчук Олена. Формування гендерної рівності в молодіжному середовищі в умовах становлення громадянського суспільства
1. Ампілогова А. Чим відрізняється стать від ґендеру? URL: https://bit.ua/2020/01/stat-vid-genderu/ (дата звернення: 29.03.2021).
2. Котова-Олійник С., Стельмах Б., Ярош О. Ґендерна абетка для українських медіа. Луцьк: Волинська мистецька агенція «Терен», 2013. 108 с.
3. Ґендерні стандарти сучасної освіти: збірка рекомендацій. Частина 3. Запоріжжя: Друкарський світ, 2011. 282 с.
4. Головашенко І.О. Ґендерний підхід в системі освіти: узгодження досвіду з міжнародними стандартами. URL: http://conf.vntu.edu.ua/humed/2006/txt/06giozms.pdf/ (дата звернення: 29.03.2021).
5. Діємо проти насильства: важливо знати кожному. URL: https://dmsu.gov.ua/news/dms/8459.html#:~:text (дата звернення: 29.03.2021).
6. Камінська Н. В., Чернявський С. С., Перунова О. С. Засади розуміння ґендеру та ґендерної рівності: лекція. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. 20 с.
7. Кравець В. Ґендерна педагогіка. Тернопіль: Джура, 2003.416с.
8. Крочук М.І. Філософсько правовий вимір ґендерної рівності: дис… канд. юрид. наук : 12.00.12 / Львівський державний університет внутрішній справ, Львів, 2014. URL: http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/753/1/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%9C.%D0%86.%20%D0%B4%D0%B8%D1%81.pdf. (дата звернення: 29.03.2021).
9. Польська Ю.В., Голубева М.О., Приходькіна Н.О. Поняття «ґендер» та його місце у розвитку сучасного соціогуманітарного знання. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/149236215.pdf (дата звернення: 29.03.2021).
10. Про забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок: Закон України № 2229-VIII від 07.12.2017, ВВР, 2018, № 5, ст.35. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text (дата звернення: 29.03.2021).
11. Про запобігання і протидію домашньому насильству: Закон України № 2671-VIII від 17.01.2019, ВВР, 2019, № 18, ст.73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text (дата звернення: 29.03.2021).

 

Палагнюк Юліана. Інформування молоді щодо розширень ЄС в умовах євроінтеграції та розвитку громадянського суспільства
1. Палагнюк Ю. В. Чотири розширення ЄС у 20 столітті // Управління в ЄС та політика європейської інтеграції. Мультимедійний підручник. 10.2020. URL: https://eugov.chmnu.edu.ua/miltymediinyi-posibnyk/.
2. Палагнюк Ю. В. Три розширення ЄС у 21 столітті // Управління в ЄС та політика європейської інтеграції. Мультимедійний підручник. 10.2020. URL: https://eugov.chmnu.edu.ua/miltymediinyi-posibnyk/.
3. Палагнюк Ю. В. Заснування та етапи становлення Європейського Співтовариства. Світова та європейська інтеграція / Навч. посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. С. 94-120.
4. Палагнюк Ю. В. Процес інтеграції на Європейському континенті: теоретичні та історичні аспекти. Демократичне врядування : Електронне наукове фахове видання Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. 2013. Вип. 12. URL: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik12/fail/Palagnjuk.pdf
5. Палагнюк Ю. В. Механізми інтеграції держав Центральної та Східної Європи у Європейський Союз. Державне управління і місцеве самоврядування. 2013. № 4 (19). Д. : ДРІДУ НАДУ. C. 115–123. URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2013/2013_04(19)/15.pdf
6. Тренінговий посібник. Збірник тренінгів по підготовці персоналу належних ЦНАП. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/397/Treningovyj-posibnyk.pdf
7. Тренінгова програма. Підготовка тренерів до проведення тренінгових занять з персоналом установ виконання покарань. Біла Церква, 2011. 88 с.

 

Соловйова Анна, Лушагіна Тетяна. Формування навичок критичного мислення як запорука виховання патріотично активної молоді
1. Богданова І. «Мова ворожнечі» в текстах україномовного медіапростору / Ірина Богданова, Олена Лептуга // Український світ у наукових парадигмах: Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. — Харків : ХІФТ, 2020. — Вип. 7. – С. 6-11.
2. Бути медіаграмотним: 10 необхідних компетентностей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/buti_mediagramotnim_desyat_neobkhidnikh_kompetentnostey/
3. Вправи для тренінгів: розминки-криголами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://simshecon.com/wp-content/uploads/2020/07/1e4d82e5c50b5b93206d88954808741c.pdf
4. Гордієнко Т. Тиждень медіаграмотності: сім найцікавіших публікацій від MediaSapiens. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ms.detector.media/mediaosvita/post/19973/2017-11-07-tyzhden-mediagramotnosti-sim-naytsikavishykh-publikatsiy-vid-mediasapiens/
5. Громадянська освіта» (інтегрований курс, рівень стандарту) [Електронний ресурс] / П.В. Вербицька, О.В. Волошенюк, Г.О. Горленко та ін. – Київ: Літера ЛТД, 2018. – Режим доступу: http://kropivnitsky.maup.com.ua/assets/files/10-klas-gromadjanska-osvita-verbicka-2018.pdf
6. Дачковська М. Сергій Жадан: Мова ненависті — це мова слабаків [Електронний ресурс] / М. Дачковська // MediaSapiens. – Режим доступу: https://ms.detector.media/profstandarti/post/19023/2017-06-02-sergiy-zhadan-mova-nenavysti-tse-mova-slabakiv/
7. Дискримінація [Електронний ресурс] // Юридична енциклопедія : [у 6 т.] / ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.]. — К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1998. — Т. 2 : Д — Й. — 744 с.- Режим доступу: https://cyclop.com.ua/content/view/1051/58/1/8/#13702
8. Журналістська етика: Посібник для підготовки до державного іспиту [Текст] / Авт. кол. – За ред. В.П. Мостового та В.В. Різуна. – Київ, ТзОВ «ЗН УА», 2014. – 224 с.
9. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
10. Медіаграмотність та критичне мислення на уроках суспільствознавства: посібник для вчителя / Т. Бакка, О. Бурім, О. Волошенюк, Р. Євтушенко, Т. Мелещенко, О. Мокрогуз; За ред. В. Іванова, О. Волошенюк. – К. : ЦВП, АУП, 2016. – 243 с.
11. Навчання медiаграмотностi громадян. Посiбник для тренерiв. – К. : IREX, Академія Української преси та StopFake, 2016. – 200 с.
12. Не потони в інформаційному дощі: посібник для тренерів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nmcps.sumy.sch.in.ua/
13. Пендюра М. М., Старицька О. О. Поліцейська деонтологія : навч. посіб. / М. М. Пендюра, О. О. Старицька.– К. : ФОП Маслаков, 2020. – 276 с.
14. Печончик Т. Чому мова ворожнечі з’являється у ЗМІ [Електронний ресурс] / Т. Печончик // Комісія з журналістської етики. – Режим доступу: https://www.cje.org.ua/ua/blog/chomu-mova-vorozhnechi-zyavlyayetsya-u-zmi
15. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16.11.1992 № 2782-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 1, ст. 1. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2782-12#Text
16. Рекомендация N R (97) 20 Комитета министров Совета Европы государствам-участникам по вопросам «разжигания ненависти» (Принята Комитетом Министров 30 октября 1997 года на 607-м заседании заместителей министров). – Режим доступа: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_093#Text
17. Саннікова С. Б. Етичні та етично-комунікативні навички та вміння викладача ВНЗ [Електронний ресурс] / С.Б.Саннікова. — Режим доступу : https://conf.ztu.edu.ua/wp- content/uploads/2017/06/289.pdf
18. Соболь М. П. Етика в системі прийняття та реалізації державно-управлінських рішень / М. П. Соболь // Економіка та держава. — 2010. — № 10. — С.167-169.
19. Цивільний Кодекс України: від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. — №№ 40-44, ст.356. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/435-15#Text
20. Чайка Г.Л. Культура ділового спілкування менеджера: Навч. посіб. [Електронний ресурс]. — К.: Знання, 2005. — Режим доступу: https://pidru4niki.com/16520205/menedzhment/virtualne_spilkuvannya

 

Сай Любов, Сай Дмитро. Формування усвідомленого ставлення до себе як базового елементу активної громадянської позиції молоді
1. Полторак Л. Ю. «Я в соціумі»: методичні вказівки щодо використання арт-терапевтичної методики. / Л. Ю. Полторак – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2020. – 32
2. Blascovich, J., & Tomaka, J. Measures of self-esteem, 1991. – Режим доступу: https://www.semanticscholar.org/paper/Measures-of-self-esteem.-Blascovich-Tomaka/5a5d2e25912f983fdb454a3e19d0978d2cbae0
3. Jhangiani, R. and H. Tarry. Principles of Social Psychology – 1st International Edition. Victoria, B.C.: BCcampus, 2014. Режим доступу: https://opentextbc.ca/socialpsychology
4. Orth, U., & Robins, R. W. The development of self-esteem. Current Directions in Psychological Science, 2014. – Vol. 23, 381-387. Режим доступу: http://dx.doi.org/10.1177/0963721414547414 Режим доступу: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0963721414547414

 

Малиновська Наталя. Формування соціальної відповідальності у молоді в контексті становлення громадянського суспільства
1. Вікі Енциклопедія громадянського суспільства в Україні – [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://prostir.wikia.com/wili. — Загол. з екрану.
2. Вправи з підвищення відповідальності — [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:https://stud.com.ua/153297/psihologiya/vpravi_pidvischennyu_vidpovidalnosti.- Загол. з екрану.
3. Грищук, В. К.Соціальна відповідальність : навч. посіб. / Грищук В. К. ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2012. — 151 с.
4. Діалоги в універсумі [Текст] : ексклюзивні інтерв›ю з відомими вченими, політиками, письменниками і журналістами. — Львів: Універсум, 2000. — 195 с. (Громадянське суспільство)
5. Журавльова, Ю. О. Суспільні блага як чинник людського розвитку: монографія / Ю. О. Журавльова ; Одес. нац. екон. ун-т. — Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2019. — 283 с.
6. Кін, Джон. Громадянське суспільство: старі образи, нове бачення [Текст] / Д. Кін ; пер. з англ. О. Гриценко. — К. : К.І.С. : Аналітично- дослідницький центр «АНОД», 2000. — 191 с.
7. Краснікова Л. І. Теорія державних витрат та суспільний вибір : [монографія] / Л. І. Краснікова; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». — Київ, 2009. — 108 c.
8. Кульчицький, С.В. Громадянське суспільство // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. — К.: В-во «Наукова думка», 2004. — 688 с.
9. Монологи в універсумі [Текст] : актуальні проблеми сучасної України. — Львів: Універсум, 2000. — 198 с. (Громадянське суспільство)
10. Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021 – 2025 роки: проект. — [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://docs.google.com/document/ – Загол. з екрану.
11. Олсон, М. Логіка колективної дії: суспільні блага і теорія груп / М. Олсон ; пер. з англ., післямова С. В. Слухай. — К. : Лібра, 2004. — 271 с.
12. Остром, Е. Керування спільним. Еволюція інституцій колективної дії.- К.: Наш час. 2012.-400с.
13. Пушкар, М. С.Соціальна відповідальність бізнесу: теорія і практика : монографія / Пушкар М. С., Голінач Л. І. — Тернопіль : Карт-бланш, 2018. — 214 с.
14. Савченко І.Г. Соціальна відповідальність в контексті розбудови соціальної держави в Україні / І.Г. Савченко // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – № 2 (24): у 2 ч. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2005. – Ч. 1. – С. 55 – 63.
15. Смаглій, К. Зміни творить кожен із нас: Соціальне підприємництво та стратегічна філантропія / К. Смаглій. — Київ : Києво-Могилян. акад., 2014. — 206 с.
16. Соціальна відповідальність / [В. М. Тарасевич та ін. ; за наук. ред. В. М. Тарасевича, О. В. Золотарьової] ; Нац. металург. акад. України. — Дніпро : Економіка, 2019. — 203 с.
17. Соціальна відповідальність як основна цінність інституціалізації сучасного суспільства : [монографія] / [Єрмоленко А. та ін. ; відп. ред. Єрмоленко А.] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. — Київ : Наукова думка, 2016. — 302, [1] с.
18. Соціальна відповідальність. — [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Соціальна_відповідальність. – Загол. з екрану.
19. Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін : [Гончарова М. А. та ін.]. — Київ : ВІ ЕН ЕЙ, 2017. — 187 с.
20. Соціальне підприємнтцтво [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: https//uk.wikipedia.org/wiki .- Загол. з екрану.
21. Суспільне благо (соціальне благо, колективне благо (англ. Public good) [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: https//uk.wikipedia.org/wiki .- Загол. з екрану.
22. Трагедія спільного, трагедія общин, трагедія общинного поля (англ. Tragedy of the commons) [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: https//uk.wikipedia.org/wiki .- Загол. з екрану.

 

Чубук Руслан. Формування навичок асертивної поведінки та комунікативної взаємодії в контексті розвитку громадянського суспільства
1. Чубук Р. В. Роль тренінгу як засобу підвищення емпатії у майбутніх соціальних працівників. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: Збірник наук. праць / [ред..кол. А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.], Запоріжжя: КПУ, 2020. Вип. 70. С. 198-204. Т. 4.
2. Войчун О. В. Формування громадянської активності студентів університету засобами студентського самоврядування / О. В. Войчун. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. 2020, 314 с.
3. Чубук Р. В. Роль тренінгу як засобу підвищення емпатії у майбутніх соціальних працівників. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: Збірник наук. праць / [ред..кол. А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.], Запоріжжя: КПУ, 2020. Вип. 70. С. 198-204. Т. 4.
4. Вчимося самостійності: навч.-метод. посіб. / За загал. ред.: Т. П. Спіріної; автор. кол.: Ю. М. Галустян, А. В. Каравай, А. Б. Кочарян, Т. Д. Мельник. К.: Видавництво ФОП Москаленко О. М., 2011. 214 с.
5. Психолого-педагогічні умови виховання громадянської спрямованості в юнацькому віці / За заг. ред. М. Й. Боришевського. К.: Міленіум, 2004. 298 с.
6. Грін М. Тренінг з кризових комунікацій [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://eu-ua.kmu.gov.ua/sites/default/fi les/ua_crisis_communications.pdf.
7. Громадянське суспільство – активність на користь громаді [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.tatsachen-ueber deutschland.de/uk/suspilstvo/inhaltsseiten/hintergrund/gromadjanskesuspilstvo-aktivnist-na-korist-gromadi.html?type=1000&no_cache=1.
8. Остапенкко М. Громадянська активність як основа формування громадянського суспільства. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/26831/14Ostapenko.pdf?sequence=1
9. Навчальний посібник для тренерів у сфері підготовки молодіжних працівників / Мiнiстерство молоді та спорту України, Представництво ООН в Україні, Державний інститут сімейної та молодіжної політики /О. Мурашкевич, І. Сущенко, К. Савчук, О. Юрик К.: ТОВ «Компанія ВАІТЕ», 2014. 213 с.
10. Навчальний посібник для тренерів у сфері підготовки молодіжних працівників / Мiнiстерство молоді та спорту України, Представництво ООН в Україні, Державний інститут сімейної та молодіжної політики /О. Мурашкевич, І. Сущенко, К. Савчук, О. Юрик К.: ТОВ «Компанія ВАІТЕ», 2014. 213 с.
11. Посібник для тренера . Аста-Марія Кенней, Покотило Л. І., Голоцван О. А., Грищенко О. В., Івасівка З. М., Квашенко В. П., Сало Н. Й. Київ. 2010. 93 с.
12. Посібник для тренера . Аста-Марія Кенней, Покотило Л. І., Голоцван О. А., Грищенко О. В., Івасівка З. М., Квашенко В. П., Сало Н. Й. Київ. 2010. 93 с.
13. Грін М. Тренінг з кризових комунікацій [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://eu-ua.kmu.gov.ua/sites/default/fi les/ua_crisis_communications.pdf.
14. Вчимося самостійності: навч.-метод. посіб. / За загал. ред.: Т. П. Спіріної; автор. кол.: Ю. М. Галустян, А. В. Каравай, А. Б. Кочарян, Т. Д. Мельник. К.: Видавництво ФОП Москаленко О. М., 2011. 214 с.
15. Посібник для тренера . Аста-Марія Кенней, Покотило Л. І., Голоцван О. А., Грищенко О. В., Івасівка З. М., Квашенко В. П., Сало Н. Й. Київ. 2010. 93 с.
16. Хан О. О. Треннг розвитку громадянського самовизначення та громадської активності молоді. Режим доступу: http://appsychology.org.ua/data/jrn/v6/i9/51.pdf
17. Грін М. Тренінг з кризових комунікацій [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://eu-ua.kmu.gov.ua/sites/default/fi les/ua_crisis_communications.pdf.
18. Вчимося самостійності: навч.-метод. посіб. / За загал. ред.: Т. П. Спіріної; автор. кол.: Ю. М. Галустян, А. В. Каравай, А. Б. Кочарян, Т. Д. Мельник. К.: Видавництво ФОП Москаленко О. М., 2011. 214 с.
19. Посібник для тренера . Аста-Марія Кенней, Покотило Л. І., Голоцван О. А., Грищенко О. В., Івасівка З. М., Квашенко В. П., Сало Н. Й. Київ. 2010. 93 с.
20. Вправи для тренінгів: розминки-криголами [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://simshecon.com/wpcontent/uploads/2020/07/1e4d82e5c50b5b93206d88954808741c.pdf.