м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П
+38(0512) 76-71-92
nnipua@chmnu.edu.ua

Наукові праці співробітників ННІПУА

Для ознайомлення з текстом праць тиснути на обкладинки.

 

Методичні вказівки з дисципліни «Самоменеджмент» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» та 231 «Соціальна робота» для студентів денної та заочної форм навчання / Укл.: С.М. Верба– Миколаїв: ЧНУ ім. Петра Могили, 2024. – 22 с.

 

Коучинг конфліктів – вирішуйте проблеми, зміцнюючи відносини [практикум для тренерів] / За заг. ред. професорів О. Редліха та С. Хаджирадєвої. Миколаїв: Ємельянова Т.В., 2023. 167 с.

Анотація

У посібнику знайшло відображення комплексної проблеми, пов’язаної із науково-методичним обґрунтуванням та апробацією методів вирішення конфліктів у контексті допомоги українським біженцям. Акцент зроблено на питаннях врегу-лювання та вирішення конфліктів у контексті відновлювального підходу та коучингу, а також презентовані найбільш ефективні методи комунікації та взаємодії, що можуть бути включені в тренінгові програми для різних цільових груп, зокрема: біженців, дітей, батьків, студентів, волонтерів, військовослужбовців тощо.
Посібник підготовлено у тісній співпраці тренерів, психологів, коучів, медіаторів, фахівців з публічного управління України, Німеччини, Молдови, Киргизії. Дана співпраця реалізується в межах міжнародного проєкту Німецької служби академічних обмінів «Конфлікти в контексті допомоги біженцям» (DAAD-Projektes, ID 57662757).

Формування фахових компетенцій студентської молоді в процесі практик: навчально-методичний посібник / за заг. ред. проф. Ю. В. Палагнюк, доц. С. Ю. Сургової. – Миколаїв : Видавництво Ємельянова Т. В., 2023. – 165 с.

Анотація

У навчально-методичному посібнику представлені основні положення методичних напрацювань викладачів кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки (ННІПУА) Чорноморського національного університету імені Петра Могили з ознайомчої, виробничих, переддипломної, асистентської (педагогічної), наукової, психолого-педагогічної та асистентської PhD практик, які представляють повний цикл професійної підготовки майбутніх соціальних працівників.
Матеріали навчально-методичного посібника можуть бути використанні для організації практик майбутніх соціальних працівників та самостійної роботи студентів під час проходження ними практик. Навчально-методичний посібник розрахований на стейкколдерів, з якими співпрацюють заклади вищої освіти в процесі практичної підготовки майбутніх фахівців; студентів і викладачів закладів вищої освіти, які готують здобувачів ступеня вищої освіти за спеціальністю 231 «Соціальна робота», спеціальності 014.01 «Середня освіта», асистентської PhD практики для різних спеціальностей, включаючи 081 «Публічне управління та адміністрування», а також всіх, хто цікавиться тематикою формування фахових компетенцій студентської молоді в процесі практик.

Більш детальна інформація за посиланням.

Євтушенко Н.О. Ділова іноземна мова в публічному управлінні: методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» / Н.О. Євтушенко. ННІПУА, ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2023. – 91 с.

Анотація

Методичні рекомендації до практичних занять з навчального курсу «Ділова іноземна мова в публічному управлінні» для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (Освітня програма «Адміністративний менеджмент») містять плани семінарських занять, тексти для читання та обговорення, завдання з граматики, завдання для самостійного виконання з лексики та граматики, словник, список рекомендованої та додаткової літератури.

Методичні рекомендації мають на меті полегшити вивчення студентами курсу «Ділова іноземна мова в публічному управлінні», активізувати самостійну роботу, допомогти глибокому оволодінню діловою англиською мовою.

Призначені для студентів Навчально-наукового інституту публічного управління та адміністрування ЧНУ ім. Петра Могили зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

Методичні рекомендації для написання кваліфікаційних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», освітньої програми «Адміністративний менеджмент» / О.М. Штирьов, Г.Л. Бондар. Миколаїв: Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 2023, 29 с.

Анотація

Методичні рекомендації відтворюють сучасні вимоги до виконання кваліфікаційних (бакалаврських) робіт. Викладено методику проведення дослідження, написання, оформлення здобутих наукових результатів та захисту кваліфікаційних робіт, визначення результативності виконання кваліфікаційної роботи та процедура проведення її оформлення та захисту. Методичні рекомендації щодо організації навчально-дослідницької діяльності студентів та написання наукових робіт відповідають вимогам до їх написання і розраховані на студентів спеціальності 281 – «Публічне управління та адміністрування».  

Соціальна робота в умовах сучасних викликів: досвід і перспективи розвитку : колективна монографія / Кол. авт.; за заг. ред. проф. Ю. В. Палагнюк, доц. О. Л. Файчук. – Миколаїв : Вид-во: Ємельянова Т. В., 2022. – 511 с.

Анотація

Колективна монографія присвячена двадцятиріччю спеціальності «Соціальна робота» у ЧНУ імені Петра Могили. Авторські розробки викладачів кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки, випускників спеціальності «Соціальна робота» ЧНУ імені Петра Могили, колег із закладів вищої освіти України, фахівців-практиків розкривають актуальні питання, досвід та перспективи розвитку соціальної роботи в умовах сучасних викликів. Монографія складається з двох розділів: «Сучасні ризики, практики та інновації соціальної роботи в умовах становлення громадянського суспільства», в якому окреслено сучасний стан, перспективи розвитку соціальної роботи та запропоновані шляхи розв’язання соціальних проблем; «Виклики та перспективи розвитку спеціальності «Соціальна робота», який присвячено різним аспектам професійної підготовки фахівців соціальної сфери.
Монографія розрахована на науковців, викладачів, студентів, магістрантів, аспірантів закладів вищої освіти, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, соціальних працівників, усіх, кого цікавить окреслене коло проблем.

Більш детальна інформація за посиланням.

Шульга А.А. Децентралізація як інструмент публічного управління. Навчально-методичний посібник з пакетом завдань для контролю знань по вивченню сутності процесу децентралізації в Україні та проблем пов’язаних із ним. – Миколаїв: Вид-во: Ємельянова Т.В., 2021. – 122 с.

Анотація

Навчально-методичний посібник «Децентралізація як інструмент публічного управління» з пакетом завдань для контролю знань по вивченню сутності процесу децентралізації в Україні та проблем пов’язаних із ним орієнтований на освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів та магістрів публічного управління та адміністрування.
Цей навчально-методичний посібник призначений для студентів бакалаврату та слухачів магістратури Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», науковців, викладачів, що спеціалізуються у сфері публічного управління, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а також для усіх, хто цікавиться процесами децентралізації в публічно-управлінській діяльності.

The training manual «Decentralization as a tool of public administration» with a package of tasks to control knowledge to study the essence of the decentralization process in Ukraine and related problems is focused on educational and professional training programs for bachelors and masters of public administration and management.
This Training manual is intended for undergraduate and graduate students of the Institute of Public Administration of the Petro Mohyla Black Sea National University in specialty 281 «Public Administration and Administration», researchers, teachers specializing in public administration, civil servants and officials, as well as for everyone who is interested in the processes of decentralization of public administration activities.

Більш детальна інформація за посиланням.

Інститут місцевого самоврядування в Україні в умовах децентралізації [монографія] / за заг. ред. д-ра політ. наук, проф. О.Н. Євтушенко, д. держ упр. проф. В.М. Ємельянова. – Миколаїв, 2021. – 206 с.

Анотація
У монографії досліджуються теоретичні та практичні проблеми місцевого самоврядування в Україні в умовах децентралізації державної влади на шляху до євроінтеграції. Аналізуються перспективи розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації влади з урахуванням кращих практик зарубіжного досвіду.
Положення, викладені в монографії, можуть бути застосовані в практичній роботі органів державної влади й місцевого самоврядування, у роботі з вдосконалення питань формування та розвитку територіальних громад, при підготовці різного роду місцевих, регіональних, загальнодержавних програм, налагодження чіткої координації діяльності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування в питаннях формування та розвитку ефективних процесів децентралізації та вдосконалення механізму управління децентралізаційними процесами як на державному, так і на регіональному рівнях.
Монографія призначена для науковців, викладачів, слухачів магістратури зі спеціальності публічне управління та адміністрування, студентів факультету політичних наук, науковців, викладачів, що спеціалізуються в області публічного управління, державних службовців.

Більш детальна інформація за посиланням.

Методичні вказівки для виконання курсових робіт зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» / Укл.: О.Н. Євтушенко, О.А. Малікіна, В.І. Андріяш, С.П. Тимофєєв, О.М. Штирьов, – Миколаїв: ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 24 с.

Анотація
Видання містить вказівки для виконання курсових робіт зі спеціальності  «Публічне управління та адміністрування», порядок їх написання й основні вимоги щодо структурних елементів, змісту й оформлення курсової роботи.

Завантажити

Залучення молоді до розвитку громадянського суспільства: тренінговий посібник / Палагнюк Ю. В., Лушагіна Т. В., Акімова Т. Ю., Костєва Т. Б. та ін.; під заг. ред. проф. Ю. В. Палагнюк, Т. В. Лушагіної. – Миколаїв: Вид-во: Ємельянова Т. В., 2021. – 165 с.

Анотація
Тренінговий посібник є складовою частиною виконання науково-дослідної теми молодих науковців «Формування концептуальних засад залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України», яка здійснюється в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили за тематичним планом Міністерства освіти і науки України. Авторами відповідних розділів є науковці декількох суміжних галузей наук, таких як: політологія, державне управління, соціальна робота, історія та педагогіка.
Тренінговий посібник розрахований на викладачів та студентів закладів вищої освіти і вчителів закладів загальної середньої освіти, тренерів, публічних службовців, членів громадських та молодіжних організацій, а також всіх тих, хто цікавиться тематикою посібника.

Більш детальна інформація за посиланням.

Палагнюк Ю. В. Політика європейської інтеграції : методичні рекомендації / Ю. В. Палагнюк. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 36 с. – (Методична серія ; вип. 335).

Анотація
Методичні рекомендації містять програму дисципліни, плани лекцій та семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів і завдання підготовки до екзамену, тестові питання для проміжного контролю знань та список рекомендованої літератури. Призначено для студентів освітньо-професійної програми підготовки магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» та для всіх, хто цікавиться питаннями європейської інтеграції.
Адміністративний менеджмент в Україні: підручник. / Кол. авт.; за заг. ред. В. М. Ємельянова, О. Н. Євтушенка. – Миколаїв : Ємельянова Т. В., 2021. – 281 с.

Анотація

У підручнику розглянуто сутність та загальний зміст адміністративного менеджменту,  як практичну діяльність у адміністративній сфері органів державної влади та місцевого  самоврядування. Досліджено специфіку діяльності суб’єктів управління в системі державної  служби. Охарактеризовано діяльності суб’єктів управління в системі місцевого самоврядування.  Досліджено процес реалізації функцій суб’єктів управління в системі менеджменту органів влади.  Розглянуто концептуальні засади стратегічного управління, основні положення та технології  управління персоналом у системі менеджменту органів влади. Наведено методику антикризового  управління та управління змінами в системі менеджменту органів влади.

The textbook examines the essence and general meaning of administrative management, as a practical  activity in the administrative sphere of public authorities and local self-government. The specifi  city of  the activity of the subjects of management in the system of public service has been investigated. The  activities of the subjects of management in the system of local self-government are characterized. The  process of realization of the functions of the subjects of management in the management system of the  authorities is investigated. The conceptual foundations of strategic management, the main provisions  and technologies of personnel management in the management system of authorities are considered.  The methodology of anti-crisis management and management of changes in the management system of  authorities is presented.

Більш детальна інформація за посиланням.

Бондар Г. Л. Інформаційна політика: Навчально-методичні матеріали. – Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 28 с.

Анотація
Навчально-методичні матеріали містять: мету, предмет, основні завдання навчальної дисципліни, визначення інструментальних, міжособистісних, системних компетенцій, спеціальних (професійних) компетентностей, програмні результати навчання; перелік тем, плани лекцій; теми та завдання до практичних робіт, перелік та вимоги до самостійних робіт, особливості написання та оцінювання контрольних робіт, залікові питання. Навчально-методичні матеріали сприяють ґрунтовному та всебічному опануванню студентами курсу «Інформаційна політика», розкриттю їх інтелектуального та творчого потенціалу, напрацюванню навичок під час вирішення завдань самостійної роботи. Матеріали базуються на діючих навчальних планах та робочій програмі курсу.

Більш детальна інформація за посиланням.

Бондар Г. Л. Основи ділової комунікації в управлінні: Навчально-методичні матеріали. – Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 29 с.

Анотація
Навчально-методичні матеріали містять: мету, предмет, основні завдання навчальної дисципліни, визначення спеціальних (професійних) компетентностей, програмні результати навчання; перелік тем, плани лекцій; теми та завдання до практичних робіт, перелік та вимоги до самостійних робіт, особливості написання та оцінювання контрольних робіт, залікові питання. Навчально-методичні матеріали сприяють ґрунтовному та всебічному опануванню студентами курсу «Основи ділової комунікації в управлінні», розкриттю їх інтелектуального та творчого потенціалу, напрацюванню навичок під час вирішення завдань самостійної роботи. Матеріали базуються на діючих навчальних планах та робочій програмі курсу.

Більш детальна інформація за посиланням.

Бондар Г. Л. Публічна комунікація: Навчально-методичні матеріали. – Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 29 с.

Анотація
 Навчально-методичні матеріали містять: мету, предмет, основні завдання навчальної дисципліни, визначення інструментальних, міжособистісних, системних компетенцій, спеціальних (професійних) компетентностей, програмні результати навчання; перелік тем, плани лекцій; теми та завдання до практичних робіт, перелік та вимоги до самостійних робіт, особливості написання та оцінювання контрольних робіт, залікові питання. Навчально-методичні матеріали сприяють ґрунтовному та всебічному опануванню студентами курсу «Публічна комунікація», розкриттю їх інтелектуального та творчого потенціалу, напрацюванню навичок під час вирішення завдань самостійної роботи. Матеріали базуються на діючих навчальних планах та робочій програмі курсу.

Більш детальна інформація за посиланням.

Участь молоді у розвитку громадянського суспільства в Україні: колективна монографія / Палагнюк Ю. В., Костєва Т. Б., Соловйова А. С. та ін. ; під заг. ред. проф. Ю. В. Палагнюк, доц. О. Л. Файчук. — Миколаїв : Іліон, 2021. — 328 с.

Анотація
Колективна монографія є складовою частиною виконання науково-дослідної теми для молодих науковців «Формування концептуальних засад залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України», яка здійснюється у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили за тематичним планом Міністерства освіти і науки України. Авторами відповідних розділів виступають науковці декількох суміжних галузей наук, таких як: політологія, державне управління, соціальна робота, педагогіка тощо.
Розрахована на науковців, викладачів і студентів закладів вищої освіти, фахівців державного управління, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, політологів, а також буде корисною всіх, кого цікавить окреслене коло проблем.

Більш детальна інформація за посиланням.

Сорока С., Палагнюк Ю., Сай Д. Мультимедійний підручник «Управління в ЄС та політика європейської інтеграції». — Режим доступу: https://eugov.chmnu.edu.ua/miltymediinyi-posibnyk/

Анотація
Мультимедійний підручник присвячений висвітленню питань європейської інтеграції, інституційної та правової системи Європейського Союзу, управління та прийняття рішень в ЄС, взаємовідносинам між Україною та Європейським Союзом. Підручник складається з двох модулів «Політика європейської інтеграції» та «Правова та інституційна система ЄС» і крім текстового матеріалу містить інтерактивні таблиці, малюнки, відео. До кожного підрозділу розроблені питання для самоперевірки знань студентів, тестові завдання та література для підготовки до занять. Мультимедійний підручник розрахований на широку аудиторію, в тому числі на студентів, учнів шкіл, викладачів та всіх хто цікавиться вивченням Європейського Союзу.
Соціальна та гуманітарна політика: Навчальний посібник / Штирьов О.М., Дерега В.В. – Миколаїв: Вид-во: Ємельянова Т.В., 2020. – 206 с.

Анотація
Запропонований посібник призначений для слухачів як навчаються на ОКР бакалавр та магістр за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», студентів, слухачів системи післядипломної освіти денної та заочної форми навчання, викладачів вищих навчальних закладів, а також всіх, хто цікавиться проблемами соціальної та гуманітарної політики.
Штирьов О.М. Навчально-методичний посібник «Логіка» / О.М. Штирьов. – Миколаїв: Вид-во, Ємельянова Т.В., 2020. – 59 с.

Анотація
Навчально-методичний посібник «Логіка» орієнтований на студентів РВО (бакалавр) та РВО (магістр), Інституту державного управління зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної і заочної форми навчання, а також науковців та викладачів усіх хто цікавиться питаннями логіки.
Полторак Л. Ю. Соціальна робота з різними групами клієнтів : метод. вказівки для спец. 231 «Соціальна робота» / Л. Ю. Полторак, Д. В. Сай. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2020. – 136 с. – (Методична серія ; вип. 303).

Анотація
У методичних вказівках висвітлюються особливості організації навчального процесу під час вивчення дисципліни «Соціальна робота з різними групами населення». Представлено тематику лекційних і семінарських занять, подано характеристику запропонованих тем із роз’ясненнями до практичних вправ, а також тестові завдання для проведення контролю рівня засвоєних знань. Методичні вказівки розроблені з метою полегшення роботи студентів у процесі професійної підготовки майбутніх соціальних працівників. Буде корисним також для закладів післядипломної освіти.
Полторак Л. Ю. «Я в соціумі» : метод. вказівки щодо використання арт-терапевтичної методики / Л. Ю. Полторак. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2020. – 32 с. – (Методична серія ; вип. 299).

Анотація
Методичні вказівки розроблено з метою полегшення запровадження арт-терапевтичної методики «Я в соціумі» у практичну діяльність психологів, соціальних працівників та педагогів при роботі з дорослими, з юнаками та підлітками, у ситуаціях, коли мовна комунікація практично неможлива через наявність труднощів у вербальному спілкуванні або ж при зниженому рівні рефлексії у клієнтів. Арт-терапевтична методика «Я в соціумі» пройшла успішну апробацію з учнями дев’ятих-одинадцятих класів, в роботі зі студентською молоддю, із людьми з особливими потребами (у напрямі прийняття себе і пізнання соціальних аспектів взаємодії), а також з ВІЛ-інфікованими (як складова адаптації до набутого позитивного статусу). Зазначені категорії клієнтів не вичерпують потенціал описаної автором методики.

Палагнюк Ю. В., Сургова С. Ю. Методичні рекомендації для виконання магістерських робіт зі спеціальності 231 «Соціальна робота» – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2020. – 36 с. – (Методична серія ; вип. 286).

Анотація
Методичні рекомендації відтворюють сучасні вимоги до виконання магістерських робіт. Викладено методику проведення дослідження, написання, оформлення здобутих наукових результатів та захисту магістерських робіт, визначення результативності виконання магістерської роботи та процедура проведення її презентації. Методичні рекомендації щодо організації навчально-дослідницької діяльності студентів та написання наукових робіт відповідають вимогам до їх написання і розраховані на студентів спеціальності 231 – «Соціальна робота».

Палагнюк Ю. В., Сургова С. Ю. Методичні вказівки для виконання курсових робіт зі спеціальності 231 «Соціальна робота» – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2020. – 32 с. – (Методична серія ; вип. 285).

Анотація
Методичні вказівки призначені для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності «Соціальна робота» і висвітлюють основні питання, пов’язані з написанням та оформленням курсової роботи. У методичних вказівках наведено основні етапи організації курсового дослідження, розкрито вимоги до структури курсової роботи, літературного та технічного оформлення, надано рекомендації щодо оформлення результатів досліджень студентів, порядок захисту курсової роботи, а також критерії оцінювання цього дослідження.

Файчук О. Л. Регулювання соціальних конфліктів : метод. вказівки / О. Л. Файчук. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2020. – 44 с. – (Методична серія ;вип 302).

Анотація
Методичні вказівки містять програму дисципліни, плани лекцій та семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів і завдання підготовки до заліку, тестові питання для проміжного контролю знань, список рекомендованої літератури та словник термінів. Призначено для студентів освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальністю «Соціальна робота» та для всіх, хто цікавиться питаннями регулювання соціальних конфліктів.
Методичні вказівки для виконання курсових робіт зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» / Укл.: О.Н. Євтушенко, О.А. Малікіна. – Миколаїв: ЧНУ ім. Петра Могили, 2020. –  22 с.

Анотація
Видання містить вказівки для виконання курсових робіт зі спеціальності  «Публічне управління та адміністрування», порядок їх написання й основні вимоги щодо структурних елементів, змісту й оформлення курсової роботи.

Завантажити

Методичні вказівки для виконання дипломних магістерських робіт зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» / Укл.: О.Н. Євтушенко, О.А. Малікіна. – 2-ге вид., доп. та перероб.– Миколаїв: ЧНУ ім. Петра Могили, 2019. –  39 с.

Анотація
Видання містить вказівки для виконання магістерських робіт зі спеціальності  «Публічне управління та адміністрування», порядок їх написання й основні вимоги щодо структурних елементів, змісту й оформлення магістерської роботи. Також подано рекомендації щодо прилюдного захисту магістерських  робіт. У додатках наведено зразки оформлення магістерської роботи.
Видання призначене для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»  Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

Завантажити

Євтушенко О. Н. Психологія управління: навчальний підручник / О. Н. Євтушенко, В. М. Ємельянов, В. І. Андріяш, Т. В. Лушагіна. – Миколаїв : Ємельянова Т. В., 2019. – 292 с.​

Анотація
У навчальному підручнику розкриваються теоретичні основи психології управління, характерні риси особистості керівника й підлеглого, основи ділового спілкування й взаємодії, сутність управління груповими процесами, явищами, конфліктними ситуаціями, а також методи й засоби подолання стресів і криз у діяльності керівника.
Посібник «Психологія управління» призначений для студентів та слухачів, які вивчають психологію управління як навчальну дисципліну, а також усім, хто цікавиться психологічними аспектами управлінської діяльності.

Більш детальна інформація за посиланням.

Євтушенко О. Н. Методичні рекомендації з навчального курсу «Публічне управління» / О. Н. Євтушенко, В. І. Андріяш. – Миколаїв : Вид- во ЧНУ ім. Петра Могили, 2019. – 28 с. – (Методична серія ; вип. 274)

Анотація
Методичні рекомендації з навчального курсу «Публічне управління» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» в межах проекту «Державна політика формування ефективного функціонування та розвитку спроможних до самоврядування територіальних громад у процесі децентралізації як запорука національної безпеки» № держреєстрації ID:118528 03.07.2017 (466-1).

Файчук О. Л. Соціальна робота з сім’ями : метод. вказівки для спец. 231 «Соціальна робота» / О. Л. Файчук. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2019. – 52 с. – (Методична серія ; вип. 272).

Анотація
Методичні вказівки містять програму дисципліни, плани лекцій та семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів і завдання підготовки до іспиту, тестові питання для проміжного контролю знань, список рекомендованої літератури та словник термінів. Призначено для студентів освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальністю «Соціальна робота» та для всіх, хто цікавиться питаннями соціальної роботи з сім’ями.

Професіоналізація у сфері публічного управління: стан, проблеми, перспективи вирішення : Професійний розвиток державних службовців в умовах глобалізації та сучасних змін монографія / [С. К. Хаджирадєва, В. М. Ємельянов, В. А. Грабовський та ін.] ; за заг. ред. С. К. Хаджирадєвої. – Миколаїв : Ємельянова Т. В., 2018. –
Ч. ІІІ. – 167 с.
Анотація
У монографії розкрито парадигмальну модель професійного розвитку державних службовців в умовах глобалізації, основні форми професіоналізації у сфері публічного управління, сучасний контент управління проектами публічно-приватного партнерства, проблеми професійної готовності державних службовців до управління міжнародними програмами та проектами, охарактеризовано стан готовності державних службовців до професійної діяльності в умовах глобалізації, технології професійного розвитку державних службовців.
Для наукових, науково-педагогічних працівників, практиків публічного управління, а також усіх, кого цікавлять питання професіоналізації управлінських кадрів.

Актуальні питання суспільних трансформацій в Україні : безпековий та євроінтеграційний виміри : колективна монографія / заг. ред. Ю. В. Палагнюк, С. І. Шкірчака. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ імені Петра Могили, 2018. – 300 с.

Анотація
Колективна монографія є складовою частиною виконання науково-дослідної теми для молодих науковців «Реалізація євроінтеграційної політики України шляхом залучення до цього процесу громадянського суспільства в умовах необхідності зміцнення національної безпеки», яка здійснюється в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили за тематичним планом Міністерства освіти і науки України. Авторами відповідних розділів виступають науковці до 35 років декількох суміжних галузей наук, таких як: політологія, державне управління, соціальна робота, екологія тощо. Розрахована на науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, фахівців державного управління, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, політологів, а також буде корисною всіх, кого цікавить окреслене коло проблем.

Андрiяш В. I. Полiтологiчнi аспекти публiчного управлiння та адміністрування в умовах здійснення децентралізації влади та євроінтеграції в Україні : Практикум для студентів Інституту держ. управління  (за кредитно-модульною системою)  //  В.  I.  Андрiяш, М.  О.  Багмет, О. М. Штирьов;  під ред.  В. М. Ємельянова. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ iм. Петра Могили, 2018. – 148 с.

Анотація
Практикум  для студентiв  з курсу  «Полiтологiчнi  аспекти  публiчного управлiння та адмiнiстрування в умовах здійснення децентралізації влади та євроінтеграції  в Україні»  (за кредитно-модульною системою) мiстять теми лекцiй, плани семiнарських занять і практичних занять, сформульованi проблеми для обговорення, питання для самодiагностики, творчi, iндивiдуальнi завдання, приклади вирiшення ситуацiй, контрольнi  питання,  тематика та вимоги до написання контрольних робiт, рефератiв, наукових статей, приклади модульної контрольної роботи, тестовi  завдання для перевiрки знань, передбаченi питання до iспиту, список лiтератури.
Практикум для студентів має  на метi  полегшити вивчення студентами курсу  «Полiтологiчнi  аспекти публiчного  управлiння  та адмiнiстрування  в умовах здійснення децентралізації влади  та євроінтеграції  в Україні», активiзувати самостiйну роботу, допомогти глибокому оволодiнню програмними матерiалами.
Призначенi для студентiв  Iнституту державного управлiння Чорноморського національного унiверситету iменi Петра Могили.

English. European and Euro-Atlantic Integration : a Textbook for Civil Servants and Local Government Employees / Yu. Glukhova, D. Say, Yu. Palagnyuk, S. Ponomaryov, S. Soroka, A. Soloviova. – 3rd ed., updated. – Mykolayiv : PMBSNU Publishing House, 2018. – 336 p.

Анотація
The Textbook English for professionals in the Field of European and Euro-Atlantic integration is developed by the team of authors from the Institute of Public Administration of the Petro Mohyla Black Sea State University to be used for training of civil servants and local government employees. It can be used for teaching English to students who specialize in
«Public Administration», «International Relations», «Political Science» as well as for improving foreign language skills of civil servants and local government officials. The textbook is designed to be used in the educational process which should last at least 144 academic hours and consist of two modules: the first – European integration, the second – Euro-Atlantic integration.
For teachers, graduate and PhD students, university students, and individuals that undergo training, retraining and advanced training for civil servants and local government officials.

Євтушенко О. Н. Муніципальний менеджмент : [підручник] / О. Н. Євтушенко, В. М. Ємельянов, В. І. Андріяш. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – 404 с.

Анотація
Підручник «Муніципальний менеджмент» зорієнтований на освітньо-професійні програми підготовки магістрів державної служби та місцевого самоврядування. В даному підручнику розглядаються теоретичні і практичні проблеми муніципального менеджменту, як самостійної галузі наукового знання.
До складу підручника входять також запитання для самоконтролю, матеріали для семінарських занять, тестові завдання, теми рефератів, словник основних термінів і список літератури.
Підручник «Муніципальний менеджмент» призначений для слухачів магістратури Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили зі спеціальності державна служба та місцеве самоврядування, студентів факультету політичних наук, науковців, викладачів, що спеціалізуються в області державного управління, державних службовців.

Євтушенко О. Н. Методичні рекомендації для виконання дипломних магістерських робіт  зі  спеціальностей  8.15010002  «Державна служба»,  8.15010009 «Місцеве самоврядування» галузі знань 1501 «Державне управління» / О. Н. Євтушенко, О. А. Малікіна. – Миколаїв  : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2016. – 36 с.

Анотація
Видання містить вказівки для виконання магістерських робіт зі спеціальностей  «Державна служба», та «Місцеве самоврядування», порядок їх написання й основні вимоги щодо структурних елементів, змісту й оформлення магістерської роботи. Також подано рекомендації щодо прилюдного захисту магістерських  робіт. У додатках наведено зразки оформлення магістерської роботи.
Видання призначене для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»  Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили.
Політика і управління: навчально-практичні рекомендації з дисципліни «Політика і управління» для студентів спеціальності 8.15010009 «Місцеве самоврядування» / С. П. Тимофєєв, О. М. Штирьов, В. І. Андріяш. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – 88 с.

Анотація
Навчально-практичні рекомендації з дисципліни «Політика і управління» містять тематику лекційних занять; плани семінарських занять з темами доповідей до семінарів та методичних рекомендацій щодо відповідей на поставленні питання; тематику рефератів та статей з вимогами до їх написання, приклади тестових завдань для контролю отриманих знань; питання до заліку; список літератури; словник базових термінів.
Навчально-методичні рекомендації повинні спростити вивчення дисципліни «Політика і управління», структурувати роботу студентів, полегшити науково-пошукову роботу, допомогти сформувати цілісну систему навчальних дисциплін, що викладаються для студентів зі спеціальності «Місцеве самоврядування».

Бондар Г. Л. Комунікативна політика в діяльності державного службовця : навч. посіб. / Г. Л. Бондар. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – 300 с.

Анотація
У навчальному посібнику висвітлено теоретико-методологічні аспекти комунікативної політики в діяльності державного службовця та напрями діяльності державного службовця у сфері зв’язків з громадськістю та соціальних технологій. Матеріал викладено з урахуванням закордонного та вітчизняного досвіду щодо реалізації комунікативної політики в державному адміністративному управлінні, що дозволить студентам оволодіти систематизованими науковими знаннями про державну комунікативну політику, яка має стати одним із напрямів розв’язання проблем ефективності та оптимізації державного управління в інформаційній сфері, знаряддям розбудови громадянського та інформаційного суспільства в Україні. Посібник призначено для студентів спеціальності 8.15010002 «Державна служба», для працівників органів державної влади та місцевого самоврядування.

Ємельянов В. М. Державне управління:  у визначеннях, поясненнях,   схемах, таблицях : [навчальний посібник] / В. М. Ємельянов, О. Н. Євтушенко, В. І. Андріяш. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – 336 с.

Анотація
Навчальний посібник «Державне управління: у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях» містить основні терміни з державного управління, які допоможуть як при підготовці до заліку або іспиту, так і для підвищення особистого рівня знань в області державного управління.
Крім того,  в  навчальному посібнику є схеми й таблиці, які розкривають проблеми державного управління, охоплюючи основні компоненти курсу, основи теорії державного управління,  систему державного управління в Україні, менеджмент в органах державної влади та ін., що допоможе легше сприйняти матеріал.
Схематична подача курсу полегшує вивчення й запам’ятовування навчального матеріалу. Навчальний посібник може бути корисним державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, депутатам, викладачам, слухачам і студентам, усім, хто цікавиться проблемами державного управління.
Палагнюк Ю. В. Державна  євроінтеграційна  політика  України: теорія, методологія, механізми :  [монографія]  / Юліана Вікторівна Палагнюк. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – 392 с.

Анотація
У монографії досліджено механізми формування  та  реалізації державної політики України у сфері європейської інтеграції. Здійснено узагальнення  та  наведено нове вирішення наукової проблеми обґрунтування теоретичних і методологічних засад державної євроінтеграційної політики. Розроблено практичні рекомендації щодо оптимізації  й  удосконалення механізмів реалізації стратегії інтеграції України до Європейського Союзу.
Монографію розраховано на фахівців у галузі державного управління,  права,  політичних  наук, міжнародних відносин та історії, науковців, викладачів, студентів.
Євтушенко О. Н. Державне управління : [навчальний  посібник  у 3-х частинах] / О. Н. Євтушенко, В. І. Андріяш.  –  Миколаїв : Вид-во  ЧДУ ім. Петра Могили, 2014.
Ч. 3. Основи внутрішньої організації державного органу та менеджменту. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – 248 с.
Анотація
Навчальний посібник «Державне управління. Ч. 3. Основи внутрішньої організації державного органу та менеджменту»  зорієнтовано на освітньо-професійні програми підготовки магістрів державної  служби.  У запропонованому навчальному посібнику розглядаються  основи менеджменту в державному управлінні; інформаційне та комунікаційне забезпечення державного управління; контролінг у системі державної служби. До складу посібника входять також запитання для самоконтролю, матеріали для семінарських занять, тестові завдання, теми  рефератів, словник основних термінів і список літератури.
Навчальний посібник «Державне управління. Ч. 3. Основи внутрішньої організації державного органу та менеджменту»  призначено  для слухачів магістратури Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили зі спеціальності «Державна  служба та місцеве самоврядування», студентів факультету політичних наук, науковців, викладачів, що спеціалізуються в галузі державного управління, державних службовців.
Євтушенко О. Н. Державне управління  :  [навчальний посібник у трьох частинах] / О. Н. Євтушенко, В. І. Андріяш.  –  Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013.
Ч. 2. : Система органів державної влади та місцевого самоврядування України. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – 248 с.
Анотація
Навчальний посібник «Державне управління» (Система органів державної влади та місцевого самоврядування України) зорієнтований на освітньо-професійні програми підготовки магістрів державної служби.  У навчальному посібнику  розглянуто теоретичні і практичні проблеми державного управління як самостійної галузі наукового знання. У ньому в єдиній логіці представлено систему органів державної влади та місцевого самоуправління, її конституційні засади, подано характеристику центральних органів влади та їхніх територіальних підрозділів, проаналізовано відносини місцевих державних адміністрацій у системі вертикальних та горизонтальних зв’язків, роль місцевого самоврядування в державному управлінні та необхідність реформування організаційної структури державного управління в Україні.До складу посібника входять також запитання для самоконтролю, матеріали для семінарських занять, тестові завдання, теми рефератів, словник основних термінів і список літератури.
Навчальний посібник «Державне управління» (Система органів державної влади та місцевого самоврядування України) призначено для слухачів магістратури  Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили зі спеціальності державна служба та місцеве самоврядування, студентів факультету політичних наук, науковців, викладачів, що спеціалізуються в галузі державного управління, державних службовців.
Євтушенко О. Н. Державне управління (Основи теорії державного управління) : [навчальний посібник у трьох частинах] / О. Н. Євтушенко, В. І. Андріяш. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013.
Ч. 1. Основи теорії державного управління. – 2013. – 268 с. 
Анотація
Навчальний посібник «Державне управління» (Основи теорії державного управління) зорієнтований на освітньо-професійні програми підготовки магістрів державної служби та магістрів за спеціальністю «Місцеве самоврядування». В даному навчальному посібнику розглядаються теоретичні і практичні проблеми державного управління як самостійної галузі наукового знання. У ньому в єдиній логіці представлено базові категорії науки державного управління, її основні закони, принципи та функції й обґрунтована система керуючого впливу в єдності всіх її компонентів, дана характеристика всіх циклів управлінської діяльності та всіх її суб’єктів, від яких насамперед залежить ефективність управлінської праці.
До складу навчального посібника входять також запитання для самоконтролю, матеріали для семінарських занять, тестові завдання, теми рефератів, словник основних термінів і список літератури.
Навчальний посібник «Державне управління» (Основи теорії державного управління) призначений для слухачів магістратури Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили зі спеціальності «державна служба» та «місцеве самоврядування», студентів факультету політичних наук, науковців, викладачів, що спеціалізуються в області державного управління, державних службовців.
Сорока С. В. Галузеві політики Європейського Союзу : методичні рекомендації з дисципліни  для підготовки магістрів за спеціальністю 8.15010002 «Державна служба»  / С. В. Сорока.  –  Миколаїв :  Вид-во  ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – 64 с. – (Методична серія ; вип. 222).

Анотація
Методичні  рекомендації  містять програму дисципліни, плани лекцій і семінарських занять, питання для самостійної роботи магістрантів і підготовки до заліку, модульні та домашні контрольні роботи для проміжного та підсумкового контролю знань, список рекомендованої літератури  та словник базових термінів. Призначено для викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а також слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
Євтушенко О.Н. Місцеве самоврядування в Україні : теорія та практика становлення : [навчальний посібник] / О. Н. Євтушенко, Т. В. Лушагіна. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2013. — 316.

Анотація
Навчальний посібник «Місцеве самоврядування в Україні-теорія та практика становлення» призначений для слухачів Інституту державного управління ЧДУ імені Петра Могили зі спеціальності «Державна служба», студентів факультету політичних наук.
Державна етнополітика України в умовах глобалізації : [монографія] / Вікторія Іванівна Андріяш. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 328 с.

Анотація
У монографії досліджується державна етнополітика, її особливості в Україні в умовах глобалізації. Аналізуються перспективи розвитку етнополітичних процесів в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду. Подано наукове обґрунтування особливостей практик політико-правового регулювання етнополітичних процесів, які були б
адекватні сучасним соціокультурним реаліям та сприяли б зміцненню стабільності українського поліетнічного суспільства, забезпеченню національно-державних інтересів України в умовах глобалізації.
Положення, викладені в монографії, можуть бути застосовані в практичній роботі органів державної влади й місцевого самоврядування, у роботі з вдосконалення законодавства, яке регулює етнонаціональні відносини, при підготовці різного роду загальнодержавних програм, налагодження чіткої координації діяльності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування в питаннях етнополітичного розвитку та вдосконалення механізму управління етнонаціональними процесами як на державному, так і на регіональному рівнях.
Ємельянов В. М. Розвиток партнерських відносин бізнесу і влади в системі державного управління сталим розвитком України: теорія, методологія, практика : [монографія] / В. М. Ємельянов. — Миколаїв : ПП Ємельянова Т. В., 2012. -420 с.

Анотація
У монографіїдослідженотеоретико-методологічні засади розвитку партнерських відносин бізнесу і влади в системі державного управління сталим розвитком. Визначено ефективність його реалізації в Україні на сучасному етапі суспільного розвитку на основі дослідження структури економіки регіонів і моніторингу тенденцій її розвитку, аналізу основних чинників, оцінки результатів управління соціально-скономічним розвитком регіонів України. Розроблено пропозиції щодо формування стратегічних напрямів та удосконалення механізмів й інструментів державного управління розвитком партнерських відносин бізнесу і влади.
Монографія розрахована на фахівців у галузі державного управління, економіки, місцевого самоврядування, науковців, викладачів, студентів.
Історія та практика державного управління і місцевого самоврядування в Україні : [навчальний посібник у 2-х томах / Відповідальні за випуск: М. О. Багмет, В. М. Ємельянов]. – Т. 2. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Випуск 9. – 236 с. (Серія «Україна: історія і сучасність»).

Анотація
У навчальному посібнику, відповідно до положень Болонської конвенції, розкриваються різнопланові аспекти державного управління і місцевого самоврядування в Україні.
І том присвячено теоретичним та історичним аспектам державного управління.
У ІІ томі розглядається історія державного управління у ХІХ-ХХІ століттях, розкриваються сьогоденні державотворчі процеси, зокрема, функції місцевого самоврядування в умовах сучасного реформування українського суспільства. Тут же розміщений глосарій, в якому подаються поняття та дефініції з
державного управління і місцевого самоврядування, а також друкуються запитання для тестових завдань.
Розраховано на студентів спеціальностей «Державне управління», «Історія», «Політологія», «Міжнародні відносини», «Соціологія», а також усіх, хто зацікавлений у поглибленні знань з проблем функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування на різних державотворчих етапах України.

Історія та практика державного управління і місцевого самоврядування в Україні : [навчальний посібник у 2-х томах / автори тому М. О. Багмет, Г. В. Коваль ; за заг. редакцією В. М. Ємельянова]. – Т. 1. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Випуск 8. – 144 с. (Серія «Україна: історія і сучасність»).

Анотація
У навчальному посібнику, відповідно до положень Болонської конвенції, розкриваються різнопланові аспекти державного управління і місцевого самоврядування в Україні.
І том присвячено теоретичним та історичним аспектам державного управління.
У ІІ томі розглядається історія державного управління у ХІХ-ХХІ століттях, розкриваються сьогоденні державотворчі процеси, зокрема, функції місцевого самоврядування в умовах сучасного реформування українського суспільства. Тут же розміщений глосарій, в якому подаються поняття та дефініції з
державного управління і місцевого самоврядування, а також друкуються запитання для тестових завдань.
Розраховано на студентів спеціальностей «Державне управління», «Історія», «Політологія», «Міжнародні відносини», «Соціологія», а також усіх, хто зацікавлений у поглибленні знань з проблем функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування на різних державотворчих етапах України.

Сорока С. В. Механізми  взаємодії  уряду  і  парламенту  в  процесі  державного  управління: досвід  країн  Європейського  Союзу  та  українська  практика :  монографія / Світлана  Вікторівна  Сорока. –  Миколаїв:  Видавництво  ЧДУ  імені  Петра Могили, 2012. – 421 с.

Анотація
У монографії досліджено механізми взаємодії уряду  і парламенту в процесі реалізації функцій  державного  управління  в  країнах Європейського Союзу. Докладно  розглянуто інституційно-правові  основи  взаємодії  уряду  і  парламенту  в  законодавчому  процесі, особливості  застосування  механізмів  взаємодії  уряду  і  парламенту  під  час  реалізації парламентської  відповідальності  уряду  та  виконання  контрольної  функції  державного управління.  Розроблені  практичні  рекомендації  щодо  оптимізації  та  удосконалення механізмів взаємодії Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу.
Монографія розрахована на фахівців у галузі державного управління, конституційного права та місцевого самоврядування, науковців, викладачів, студентів.

Ю. Глухова, Ю. Палагнюк, С. Пономарьов, Д. Сай, С. Сорока. Англійська мова. Навчально-методичний посібник для навчання фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції (для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування). – 2-ге вид., оновл.  – Миколаїв  : ЧДУ ім. П. Могили, 2012. – 480 с.

Анотація
Навчальний посібник з англійської мови для фахівців в сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, розроблений авторським колективом Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили для навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Він може використовуватися для викладання  англійської мови  студентам  за напрямом підготовки «Державне управління», «Міжнародні відносини», «Політологія», в процесі підвищення мовної кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Посібник розрахований на використання в навчальному процесі, який повинен тривати не менш як 144 академічні години і складається з двох модулів: перший з європейської  інтеграції, другий з євроатлантичної інтеграції.
Для викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а також слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Палагнюк Ю. В. Державне регулювання аудіовізуальних засобів масової комунікації: європейський досвід та Україна: [монографія] / Ю. В. Палагнюк. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. 2012. — 236 с.

Анотація
У монографії дослілжено сутність та особливості формування і реалізації державної політики щодо аудіовізуальних засобів масової комунікації в країнах Європи. Визначено теоретичні основи регулювання медіа-ринку. Проведено аналіз регуляторної політики ЄС щодо аудіовізуальних засобів масової комунікації як на наднаціональному рівні, так і в країнах-членах ЄС Західної Європи. Проаналізовано досвід регулювання аудіовізуальних мас-медіа у постсоціалісінчних країнах Центрально-Східної Європи в умовах євтюиггеграції. Охарактеризовано трансформацію державної політики шодо аудіовізуальних засобів масової комунікації в сучасній Україні.
Монографію розраховано на фахівців у галузі державною управління, політичннх наук, журналістики та права, науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться особливостями державного регулювання засобів масової комунікації у Європі.

Вступ до спеціальності : [методичні рекомендації] / Плеханов Д. О. , Ємельянов В. М. , Верба С. М. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Вип. 179. – 52 с. – (Методична серія).

Анотація
Дані методичні рекомендації містять тематику лекцій, плани та завдання до семінарів, тематику самостійної роботи, завдання та варіанти домашньої контрольної роботи, завдання та вимоги до написання рефератів, тестові завдання, питання до іспиту і мають на меті допомогти студентам ІДУ ЧДУ імені Петра Могили у вивчення курсу «Вступ до спеціальності». Вони розроблені з урахуванням діючого навчального плану та робочої програми з курсу «Вступ до спеціальності».

Євтушенко О. Н. Психологія управління: [методичні рекомендації до семінарських занять з курсу «Психологія управління» (за кредитно-модульною системою)] / О. Н. Євтушенко. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 104 с.

Анотація
Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу «Психологія управління» (за кредитно-модульною системою) містять теми лекцій із курсу «Психологія управління», плани семінарських занять, плани практичних занять, проблеми для обговорення, питання для самодіагностики, творчі завдання, індивідуальні завдання, приклади вирішення конфліктних ситуацій, контрольні питання, практикум (завдання для самостійного виконання), вимоги до написання та тематику контрольних робіт, рефератів, наукових статей, приклади модульної контрольної роботи, тести з психології управління, контрольні питання до іспиту, список літератури.
Методичні рекомендації мають на меті полегшити вивчення студентами курсу «Психологія управління», активізувати самостійну роботу, допомогти глибокому оволодінню програмними матеріалами.
Призначені для студентів Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили зі спеціальності 8.150101 – «Державна служба», напряму 1501 – «Державне управління», спеціалізації «Адміністративний менеджмент», «Правове забезпечення державного управління», «Кадровий менеджмент».

Кальниш Ю. Г. Методологія  наукових  досліджень : [навчальний посібник для підготовки магістрів за спеціальністю 8.150101 «Державна  служба»] /  Ю. Г. Кальниш,  В. М. Ємельянов, С. В. Сорока. – Миколаїв : Вид.-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 132 с. – ISВN 978-966-336-216-8.

Анотація
Навчальний  посібник  містить  програму  дисципліни,  плани  і конспекти лекцій, питання для самостійної  роботи магістрантів  і підготовки  до  іспитів,  модульні  контрольні  роботи  для проміжного  та  підсумкового  контролю  знань,  структурований список  рекомендованої  літератури.  Посібник  розраховано  на використання  в  навчальному  процесі,  який  повинен  тривати  не менш як 52 академічні години. Для викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а також слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Державна влада і місцеве самоврядування в політичній системі суспільства : [монографія] / Олександр Никифорович Євтушенко. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 516 с.

Анотація

У монографії автор досліджує процеси інституційних змін, механізмів організації та функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування в умовах модернізації політичної системи суспільства.
Проведено аналіз проблем взаємодії державної влади і місцевого самоврядування з урахуванням історії самоврядних інститутів, досягнення вітчизняної і закордонної політико-правової думки, що узагальнює теорію і практику становлення державної влади та місцевого самоврядування, а також перспективи їх розвитку в Україні.
Положення, викладені в монографії, можуть бути застосовані у практичній роботі органів державної влади й місцевого самоврядування при створенні децентралізованої системи державної влади, у роботі з удосконалення законодавства, яке регулює взаємодію органів державної влади й органів місцевого самоврядування, при підготовці різного роду загальнодержавних програм з демократизації системи публічної влади, розвитку громадянського суспільства. Окремі висновки потребують урахування в законотворчій діяльності, а також на рівні програмних положень демократичних політичних сил.
Дане дослідження буде корисним не тільки для політологів, але й для всіх тих, хто цікавиться проблемами влади та місцевого самоврядування.