м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П
+38(0512) 76-71-92
nnipua@chmnu.edu.ua

Основи ділової комунікації в управлінні. Навчально-методичні матеріали

Основи ділової комунікації в управлінні: Навчально-методичні матеріали

БОНДАР Ганна Леонідівна — кандидат політичних наук, доцент кафедри місцевого самоврядування та регіонального розвитку Інституту державного управління ЧНУ імені Петра Могили. 

УДК 35.08:005.57](076)
Б81

DOI: 10.34132/idu.2021.04

odku

Навчально-методичні матеріали містять: мету, предмет, основні завдання навчальної дисципліни, визначення спеціальних (професійних) компетентностей, програмні результати навчання; перелік тем, плани лекцій; теми та завдання до практичних робіт, перелік та вимоги до самостійних робіт, особливості написання та оцінювання контрольних робіт, залікові питання. Навчально-методичні матеріали сприяють ґрунтовному та всебічному опануванню студентами курсу «Основи ділової комунікації в управлінні», розкриттю їх інтелектуального та творчого потенціалу, напрацюванню навичок під час вирішення завдань самостійної роботи. Матеріали базуються на діючих навчальних планах та робочій програмі курсу.

Educational and methodical materials include: purpose, subject, main tasks of the discipline, definition of special (professional) competencies, program learning outcomes; list of topics, lecture plans; topics and tasks for practical work, list and requirements for individual work, features of writing and evaluation of tests, test questions. Educational and methodical materials contribute to a thorough and comprehensive mastering by students of the course «Fundamentals of Business Communication in Management». They help to disclosure of students’ intellectual potential and creative abilities, to develop the skills when students solve individual tests. The materials are based on the current curriculum and the course program.

Бондар Г. Л. Основи ділової комунікації в управлінні: Навчально-методичні матеріали. – Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 29 с.

 1. Барбара Н. В. Етика ділового спілкування. Конспект лекцій. – Суми: Сумський державний університет, 2013. – 83 с.
 2. Бебик В. M. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз : Моногр. – К. : МАУП, 2005. – 440 с.
 3. Бондар Г. Л. Комунікативна політика в діяльності державного службовця: [навчальний посібник] / Г. Л. Бондар. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – 300 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.chmnu.edu.ua/handle/123456789/224?locale=ru
 4. Бондар Г. Л. НЛП та психотехнології здійснення ефективної ділової комунікації сучасним менеджером / Г. Л. Бондар // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Вип. – 269 . – Т. 281. Державне управління. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – с. 46-53.
 5. Бондар Г. Л. Переговори між державою та громадянським суспільством за умов конфлікту як засіб подолання кризових явищ в державному управлінні // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Вип. – 255 . – Т. 267. Державне управління. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – с. 19-25. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/govermgmt/2016/267-255-3.pdf
 6. Бондар Г. Л. Публічна комунікація та PR в публічному управлінні: Науково-практична конференція за міжнародною участю «Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку / Національна академія державного управління при Президентові України. – К.: Ліра, 7-8 вересня 2018 р. – С. 78-80 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http://academy.gov.ua/manage/pages/dop/8/files/1c214299-c1a5-4f92-8855-73f9ed2643ee.pdf.
 7. Бондар Г. Л. Взаємодія і комунікація між державою та громадянами за допомогою відкритих даних (громадські послуги, інтерактивні карти, веб-сайти та державні проєкти) / «Ольвійський форум — 2021: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» : ХV Міжнародна наукова конференція 10-13 червня 2021 р., Миколаїв. – c. 78-81.
 8. Бондар Г. Л. Соціально-психологічні фактори та умови розвитку комунікативної компетентності фахівця у галузі державного управління // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Державне управління. К. – Т. 29 (68).- № 3, 2018. – с. 28-33 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/3_2018/3_2018.pdf#page=34
 9. Грабінський П. М., Павлюк В. Д., Кравець І. М. Етика ділового спілкування. Курс лекцій. – Хмельницький: ХНУ, 2006. – 207 с.
 10. Королько В. Г. Основы паблик рилейшнз. – М., «Рефл-бук», К. : «Ваклер». – 2001. – 528 с.
 11. Пентилюк М. І., Марунич І. І., Гайдаєнко І. В. Ділове спілкування. Навчальний посібник. — К. : Центр учбової літератури, 2011. — 224 с.
 12. Попова Г. Л. Проблеми формування іміджу та управлінського професіоналізму державних службовців у сучасній Украні // Державне будівництво [Електронне видання]. – 2013. — № 2. – Режим доступу до журн. : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2013_2_21
 13. Попова Г. Л. Фактори, що впливають на формування іміджу та ефективність розвитку управлінської компетентності державних службовців / Г. Л. Попова // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 226. Вип. 214. Державне управління. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – С. 24-29.
 14. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. – М. : «Рефл-бук», К. : «Ваклер», 2001. – 656 с.
 15. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или Переговоры без поражений / Пер. с англ. А. Гореловой. – М. : Наука, 1992. – 158 с.
 16. Чмут Т. К. Етика ділового спілкування. Курс лекцій / Чмут Т. К., Чайка Г. Л., Лукашевич М. П., Осечинська І. Б. — 2-ге вид.- К.: МАУП, 2003. — 208 с.
 17. Bondar H. The problems of Civil Servants’ Image Formation in Terms of Conflict Relations // The problems of Civil Servants’ Image Formation in Terms of Conflict Relations // Public policy and economic development: Scientific and Practical Journal. – Issue 5 (9), 2015. – p. 155-165.
 18. Bondar H. Negotiations between the state and civil society in situations of conflict: Strategy and Tactics of Public Policy // Public policy and economic development: Scientific and Practical Journal. Issue 9 (13), 2016. Poland, p. 229-240.
 1. Barbara, V. (2018). Etyka dilovoho spilkuvannya [Ethics of business communication. Lecture notes]. — Sumy: Sumsʹkyy derzhavnyy universytet [in Ukrainian].
 2. Bebyk, M. (2005). Informatsiyno-komunikatsiynyy menedzhment u hlobalʹnomu suspilʹstvi: psykholohiya, tekhnolohiyi, tekhnika pablik ryleyshnz [Information and communication management in a global society: psychology, technology, technology of public relations]. – Kyiv: MAUP [in Ukrainian].
 3. Bondar, L. (2015). Komunikatyvna polityka v diyalʹnosti derzhavnoho sluzhbovtsya: navchalʹnyy posibnyk [Communicative policy in the activities of a civil servant]. – Mykolayiv: Vyd-vo CHDU im. Petra Mohyly [in Ukrainian].
 4. Bondar, L. (2016). NLP ta psykhotekhnolohiyi zdiysnennya efektyvnoyi dilovoyi komunikatsiyi suchasnym menedzherom [NLP and psychotechnology of effective business communication by a modern manager]. Naukovi pratsi: Naukovo-metodychnyy zhurnal Scientific works: Scientific and methodical journal, 269: Derzhavne upravlinnya (Vols. 281), (pp. 46-53). Mykolayiv: Vyd-vo CHDU im. Petra Mohyly [in Ukrainian].
 5. Bondar, L. (2016). Perehovory mizh derzhavoyu ta hromadyansʹkym suspilʹstvom za umov konfliktu yak zasib podolannya kryzovykh yavyshch v derzhavnomu upravlinni [Negotiations between the state and civil society in a conflict as a means of overcoming the crisis in public administration]. Naukovi pratsi: Naukovo-metodychnyy zhurnal Scientific works: Scientific and methodical journal, 255: Derzhavne upravlinnya (Vols. 267) (pp. 19-25). Mykolayiv: Vyd-vo CHDU im. Petra Mohyly. Retrieved from http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/govermgmt/2016/267-255-3.pdf [in Ukrainian].
 6. Bondar, L. (2018). Publichna komunikatsiya ta PR v publichnomu upravlinni [Public communication and PR in public administration]. Proceedings from: Naukovo-praktychna konferentsiya za mizhnarodnoyu uchastyu «Publichne upravlinnya ta publichna sluzhba v Ukrayini: stan problem ta perspektyvy rozvytku»Scientific and Practical Conference with International Participation «Public Administration and Public Service in Ukraine: Problems and Prospects for Development». (pp. 78-80). Kyiv: Lira. Retrieved from http://academy.gov.ua/manage/pages/dop/8/files/1c214299-c1a5-4f92-8855-73f9ed2643ee.pdf [in Ukrainian].
 7. Bondar, L. (2021) Vzayemodiya i komunikatsiya mizh derzhavoyu ta hromadyanamy za dopomohoyu vidkrytykh danykh (hromadsʹki posluhy, interaktyvni karty, veb-sayty ta derzhavni proyekty) [Interaction and communication between the state and citizens through open data (public services, interactive maps, websites and government projects)]. Proceedings from: ХV Mizhnarodno-naukova konferentsiya: «Olʹviysʹkyy forum — 2021: stratehiyi krayin Prychornomorsʹkoho rehionu v heopolitychnomu prostori» — The International Scientific Conference: «Olbia Forum — 2021: Strategies of the Black Sea Region in the Geopolitical Space» (pp. 78-81). Mykolayiv. Vyd-vo CNU im. Petra Mohyly [in Ukrainian].
 8. Bondar, L. (2018). Sotsialʹno-psykholohichni faktory ta umovy rozvytku komunikatyvnoyi kompetentnosti fakhivtsya u haluzi derzhavnoho upravlinnya [Socio-psychological factors and conditions for the development of communicative competence of a specialist in public administration]. Vcheni zapysky Tavriysʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni V. I. VernadsʹkohoScientific notes of Tavriya National University named after V.I. Vernadsky, 3: Derzhavne upravlinnya. (Vols. 29 (68)), (pp. 28-33). Kyiv. Retrieved from http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/3_2018/3_2018.pdf#page=34 [in Ukrainian].
 9. Hrabinsʹkyy, M., Pavlyuk, V. D., Kravetsʹ, I. M. (2006). Etyka dilovoho spilkuvannya [Ethics of business communication]. Khmelʹnytsʹkyy: KHNU [in Ukrainian].
 10. Korol’ko, G. (2001). Osnovy pablik rileyshnz [Fundamentals of Public Relations]. Kyiv: «Vakler» [in Ukrainian].
 11. Pentylyuk, I., Marunych, I. I., Haydayenko, I. V. (2011). Dilove spilkuvannya [Business communication]. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury [in Ukrainian].
 12. Popova, L. (2013). Problemy formuvannya imidzhu ta upravlinsʹkoho profesionalizmu derzhavnykh sluzhbovtsiv u suchasniy Ukrani [Problems of image formation and managerial professionalism of civil servants in modern Ukraine]. Derzhavne budivnytstvoState Construction, 2 Retrieved from http: // http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2013_2_21 [in Ukrainian].
 13. Popova, L. (2013). Faktory, shcho vplyvayutʹ na formuvannya imidzhu ta efektyvnistʹ rozvytku upravlinsʹkoyi kompetentnosti derzhavnykh sluzhbovtsiv [Factors influencing image formation and efficiency of development of administrative competence of civil servants]. Naukovi pratsi: Naukovo-metodychnyy zhurnalScientific works: Scientific and Methodical Journal, 214: Derzhavne upravlinnya. (Vols. 226). (pp. 24-29). Mykolayiv: Vyd-vo CHDU im. Petra Mohyly [in Ukrainian].
 14. Pocheptsov, G. (2001). Teoriya kommunikatsii [Theory of communication]. Kyiv: «Vakler» [in Ukrainian].
 15. Fisher,, Yuri, U. (1992). Put’ k soglasiyu, ili Peregovory bez porazheniy [The path to agreement, or Negotiations without defeats ]. M.: Nauka.
 16. Chmut, K. (2003). Etyka dilovoho spilkuvannya [Ethics of business communication]. Kyiv: MAUP [in Ukrainian].
 17. Bondar, H. (2015). The problems of Civil Servants’ Image Formation in Terms of Conflict Relations. Public policy and economic development: Scientific and Practical Journal. Issue 5 (9). (pp. 155-165). Poland [in English].
 18. Bondar, H. (2016). Negotiations between the state and civil society in situations of conflict: Strategy and Tactics of Public Policy. Public policy and economic development: Scientific and Practical Journal. Issue 9 (13), (pp. 229-240). Poland [in English].