м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П
+38(0512) 76-71-92
nnipua@chmnu.edu.ua

Психологія управління

Психологія управління: навчальний підручник

Євтушенко Олександр Никифорович — доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Інституту державного управління ЧНУ імені Петра Могили. Відмінник освіти України (2009), знак «За наукові та освітні досягнення» (2019).

Ємельянов Володимир Михайлович — доктор наук з державного управління, професор, державний службовець І рангу, директор Інституту державного управління. Заслужений діяч науки та техніки (2017).

Андріяш Вікторія Іванівна — доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного управління та адміністрування Інституту державного управління ЧНУ імені Петра Могили.

Лушагіна Тетяна Вікторівна — кандидат політичних наук, старший викладач кафедри політичних наук факультету політичних наук ЧНУ імені Петра Могили.

ISBN: 978-966-2650-29-7
DOI: 10.34132/idu.2019.01

1

У навчальному підручнику розкриваються теоретичні основи психології управління, характерні риси особистості керівника й підлеглого, основи ділового спілкування й взаємодії, сутність управління груповими процесами, явищами, конфліктними ситуаціями, а також методи й засоби подолання стресів і криз у діяльності керівника.
Посібник «Психологія управління» призначений для студентів та слухачів, які вивчають психологію управління як навчальну дисципліну, а також усім, хто цікавиться психологічними аспектами управлінської діяльності.

Євтушенко О. Н. Психологія управління: навчальний підручник / О. Н. Євтушенко, В. М. Ємельянов, В. І. Андріяш, Т. В. Лушагіна. – Миколаїв : Ємельянова Т. В., 2019. – 292 с.​

 1. Абельмас Н. Универсальный справочник по Паблик Рилейшнз / Н. Абельмас. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 95 c.

 2. Адизес И. Развитие лидеров: как понять свой стиль управления и эффективно общаться с носителями иных стилей / Ицхак Калдерон Адизес; пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 259 с.

 3. Адизес И. Стили менеджмента – эффективные и неэффективные / Ицхак Калдерон Адизес ; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 199 с.

 4. Алексеева В.Г. Ценностные ориентации как фактор жизнедеятельности и развития личности // Психол. журнал. – 1984. – Т. 5. – № 5. – С. 63-70.

 5. Альтшуллер А. А. Практическая психология для менеджера [Електронний ресурс] / А. А. Альтшуллер. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 384 с. http://davaiknam.ru/text/a-a-aletshuller-prakticheskaya-psihologiya-dlya-menedjera

 6. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. /Б.Г. Ананьев. – М.: Наука, 1977. – 379 с.

 7. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. Б.Г. Ананьев. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с.

 8. Андреев В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности: Основы педагогики творчества / В. И. Андреев. Казань: Изд-во Казанского университета, 1988. – 288 с.

 9. Андреева Г.М. Социальная психология. / Г.М. Адреева. – М: Аспект Пресс, 2001. – 375 с.

 1. Антонова О.Є. Теоретичні та методичні засади навчання педагогічно обдарованих  студентів: Монографія. /О.Є. Антонова. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2007. – 472 с.

 2. Антонова О.В., Дрешпак В.М. Інформаційно-аналітична сфера державно-управлінської діяльності на місцевому рівні: структура та функції. [Електронний ресурс] / О.В. Антонова, В.М. Дрешпак. – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej5/txts/07aovrsf..htm

 3. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология : [учебник для вузов]. / А.Анцупов, А. И. Шипилов. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ — ДАНА, 2002. – 591 с.

 4. Анцупов А. Я. Конфликтология: учебник [для вузов.] А. Я.Анцупов, А. И.Шипилов – М.: ЮНИТИ, 1999. – 551 с.

 5. Анцупов, А. Я. Конфликтология: [учебник для студ. вузов, изучающих курс конфликтологии]. / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2007. – 496 с.

 6. Апостолова Г.В. Робота з обдарованими дітьми / Г.В. Апостолова // Обдарована дитина. – 2006. – № 1. – 240 с.

 7. Аристотель. Политика. // Аристотель. Сочинения: В 4 т. – Т. 4. – М.: Мысль, – 830 с.

 8. Аронсон Э. Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме. /Э. Аронсон. – М.: Прайм-Еврознак, 2002. – 558 с

 9. Ахундова А. Проблеми політичного лідерства. [Електронний ресурс] / А. Ахундова // Гілєя: науковий вісник. – 2012. – Вип. 58. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2012_58/Gileya58/P8_doc.pdf

 10. Бебик В.М.Політичний маркетинг і менеджмент /В. М. Бебик. – К.: МАУП, 1996. –144 с.

 11. Белбин Р.М. Роли в команде и самооценка предпочитаемых Вами ролей / Р.М. Белбин// Взгляды и иллюстрации / под ред. Дж. Биллсберри. – Жуковский: МИМ ЛИНК, 2001. –24 с.

 12. Бендас Т.В. Психология лидерства: учеб. пособие /Т.В. Бендас. – СПб.: Питер, 2009. – 448 с.

 13. Беннис У. Как становятся лидерами: менеджмент нового поколения: роль эпохи, ценностей и событий в становлении лидеров / Уоррен Беннис, Роберт Дж. Томас. – М.: Вильямс, 2006. – 207 с.

 14. Березина Д. В. Психологические условия формувания имиджу руководителя организации образования : автореф. дисс…канд.психол.наук. / Д.В. Березина. – Новосибирск: Инфра-М, 2006. – 23 с.

 15. Бєсов Л.М. Історія науки і техніки. / Л.М. Бєсов. – 3-є вид., переробл. І доп. – Харків: НТУ ″ХПІ″, 2004. − 382 с.

 16. Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? / С. Блэк. – М. : Новости, 1990. – 240 с.

 17. Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука. А.А. Богданов. – Т. 1. – М.: Экономика, 1989. – 304 с.

 18. Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука. / А.А. Богданов. – Т. 2. – М.: Экономика, 1989. – 351с.

 19. Бойетт Дж. Г. Путеводитель по царству мудрости: лучшие идеи мастеров управления / Дж. Г. Бойетт, Дж. Т. Бойетт; пер. С англ.. А.Калинина. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес, 2001. – 416 с.

 20. Большой психологический словарь.  [pед. Мещерякова Б.Г., Зинченко В.П.] М.: Прайм-Еврознак, 2003 – 672 с. 

 21. Бондаренко О.В. Українська ментальність в розмаїтті національних ментальних формоутворень й архетипів: історико-культурний аспект. /О.В. Бондаренко// Гуманітарний вісник ЗДІА. – Вип. 32. – 2008. – С. 66-78.  – Режим доступу : http://www.zgia.zp.ua/gazeta/visnik_32_66.pdf

 22. Бусова Н.А. Культурные корни социального капитала// Социологические исследования. – 1999. – №8. – С. 144-148.

 23. Быков И. А. Интернет-журналистика: специфика и перспективы развития / И. А. Быков. // Средства массовой информации в современном мире: материалы межвузовской научно-практической конференции / Под ред. В. И. Конькова.  –  СПб. :  Изд-во  С.-Петербургского  ун-та, 2002.   С. 207-208.

 24. Вайсман Р. С. Развитие мотивационной сферы человека в старшем (студенческом) возрасте: монография / Р. С. Вайсман. – М., 2003. – 150 с.

 25. Варій М. Й. Психологія : Навчальний посібник./М.Й. Варій. – «Центр учбової літератури». – 2007. – 288с.

 26. Васильченко Л.В. Управлінська культура і компетентність керівника. /Л.В. Васильченко. – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 176 с.

 27. Дмитриев А.В. Введение в общую теорию конфликтов. /Дмитриев А. В., Кудрявцев В.Н, Кудрявцев С.Н. – М.: ИНИОН РАН, 1993. – 212 с.

 28. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избранные произведения / М. Вебер; [пер. снем.]. – М.: Прогресс, 1990. – 808 с.

 29. Вергилес Э.В.: Теория лидерства /Э.В. Вергилес / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. – М., 2003. – 42 с.

 30. Викулина О.В. Теория и практика психологии управления. Настольна книга менеджера з персоналу. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 220 с.

 31. Витке Н.А. Организация управления и индустриальное развитие (очерки по социологии научной организации труда и управления). – 2-е изд., исправл. и доп. – М.: Изд-во НК РКИ СССР, 1925. – 206 с.

 32. Вікова психологія / за ред. Г.С.Костюка. – К.: Радянська школа, 1976. – 268 с.

 33. Віноградська О.М., Віноградська Н. С., Шевченко В. С. Менеджмент: Навчальний посібник для студентів усіх форм  навчання спеціальності 0501 – “Економіка і підприємництво” – Харків: ХНАМГ, 2008. – 160 с.

 34. Воробьёва, И.М. Пожертвования, спонсорство, гранты. [Текст] / И. М. Воробьева. – СПб. : ЭГО, 2001. – 81 с.

 35. Выдрин Д. Политика: история, технология, экзистенция [Текст] / Д. И. Выдрин. – К.: Либідь, 2001. – 432 с.

 36. Галумов Э. А. Международный имидж России: стратегия формирования. /Э.А. Галумов. – М., 2003. – 304 с.

 37. Гаранина Е. Ю. Конфликты в организации: личностный фактор в процессе управления. [Електронний ресурс] /Е.Ю. Гаранина. — Режим доступу: files/BE4B44C9-2CF1-4819…D19ECA873EAD.pdf

 38. Гастев А. К. Как надо работать. Практическое введение в науку организации труда. /А.К. Гастев. – Изд. 2-е. – М., «Экономика», 1972. – 478 с.

 39. Геллерт Манфред, Новак Клаус. Все о командообразовании. Руководство для тренеров. / Манфред Геллерт, Клаус Новак. – М.: Издательство «Вершина», 2006. – 352 с.

 40. Гоббс Т. Левиафан /Томас Гообс. – М.: Мысль, 2001. – 478 с

 41. Грин М. Управление изменениями: пер. с англ. [Текст] / М. Грин. – СПб.: ДК, 2007. – 360 с.

 42. Гришина Н.В. Психология конфликта./ Н.В. Гришина. – 2-е изд. –СПб.: Питер, 2008. – 544 с.

 43. Грозданов Ф. Т. Язык молодежных Интернет-газет: дис. … канд. фил. наук: 10.01.10 – Журналистика /Ф. Т. Грозданов. – М., 2007 – 155 с.

 44. Даль В. И. Толковый словарь русского языка: в 4 т. /В.И. Даль. – М.: Рус. яз., 1989. –Т. 2. – 496 с.

 45. Данилов В. Особливості формування політичного іміджу держави. /В. Данилов //Політичний менеджмент. – №2. – 2009. – С.67-72.

 46. Дармограй О.О. Делегування повноважень – важлива складова розвитку стилю державно-управлінської діяльності. / О. О. Дармограй // [Електронний ресурс]. Державне управління: теорія та практика. – 2012. – № 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Dutppdf.

 47. Даулинг Грэм. Репутация фирмы: создание, управление и оценка эффективности/Грэм Даулинг. Пер. с англ. – М.: Консалтинговая группа „Имидж — Контакт”: ИНФРА – М., 2003. – XXVI. – 368 с.

 48. Денисюк С.Г. Імідж політичного лідера в контексті розвитку української політичної культури: особливості формування та механізми реалізації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: 23.00.03 „Політична культура та ідеологія” / С.Г.Денисюк. – К., 2007. – 18 с.

 49. Державний службовець в Україні: (пошук моделі) / Нижник Н.Р., Цвєтков В.В., Леліков Г.І. та ін. – К., 1998. – 272 с.

59.       Деркач А.А., Степанова Л.А. Развитие аутопсихологической компетентности государственных служащих. / А.А. Деркач. – М.: РАГС, 2003. – 297 с.

 1. Дилтс Р. Моделирование с помощью НЛП./ Р.Дилтс. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с.

 2. Дідковська Л. Г. Історія вчень менеджменту: [навч. посібник] / Л. Г. Дідковська, П. Л. Гордієнко – К. : Алерта, 2008. – 477 с.

 3. Довгань Н. П. Конфлікти в державному управлінні та шляхи їх вирішення: Автореф. дис… канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Н.П. Довгань; Нац. акад. держ. упр. при. Президентові України. – К., 2006. – 20 с.

 4. Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nads.gov.ua/control/publish/article?art_id=501533

 5. Доценко Е. Л. Психология манипуляции. / Е.Л. Доценко. – М.: Издательство МГУ, 1997. – 344 с.

 6. Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. – Том 1. – М.: АН СССР. – Мысль. 1972. – 311 с.

 7. Дробноход М. Проблеми формування управлінської еліти в Україні /М. Дробноход, В. Левицький //Освіта і управління. – 1997. – Т.1. – № 4. – С. 29 – 36.

 8. Дрозденко К.С. Загальна психологія в таблицях і схемах: Навч. посібник. – К.: «Професіонал», 2004. – 304 с.

 9. Друкер П. Практика менеджмента: Пер. с англ./П. Друкер. – М., 2000. – 348 с.

 10. Дуднєва Ю.Е., Кір’ян О.І. імідж керівника як управлінська та соціально-психологічна категорія. / Ю. Е. Дуднєва, О. І. Кір’ян // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2012. – № 15. – С. 83-89. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik/Технічний прогрес та ефективність виробництва/2012/15/14Dydnev.pdf

 11. Дунаевский Ф.Р. Комплексность в организации. // Труды Всеукраинского института труда. – Харьков, 1928. – Вып. 2. С. 3-92.

 12. Економічна енциклопедія: В 3 т. / Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Вид. центр  «Академія», 2002. – Т. 1 – 950 с.

 13. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии./ С. М. Ємельянов. – 2-е изд., перераб. – СПб.: Питер, 2001. – 400 с.

 14. Енциклопедичний словник // Гол. ред. О. М. Прохоров. – М.: Енциклопедія, 1987. – 1600 с.

 15. Ерманский О.А. О критерии рациональности. / О.А. Ерманский// За рационализацию. – № 2. – 1928. – С. 5-9.

 16. Ершов Л. А. Личность и коллектив (межличностные конфликты в коллективе и их разрешение). / Л.Д.Ершов. – Л., 1976. – 40 с.

 17. Етимологічний словник української мови: в 7 т. / АН УРСР, Ін‑т мовознавства ім. О.О.Потебні; редкол. О.С.Мельничук (гол. ред.) та ін. – К.: Наук. думка, 1982. – Т.1: А–Г / укл.: Р.В.Болдирєв та ін. – К.: Наукова думка, 1982. – 632с.

 18. Євтушенко О. Н. Управлінські рішення. /О.Н. Євтушенко// Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Вип. – – Т. 249. Державне управління. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – С.47-51.

 19. Євтушенко О.Н. Основи формування особистості керівника-лідера в органах державної влади та місцевого самоврядування / Євтушенко О.Н., Бояревич М.Л. // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т.130. – Вип. 117. Державне управління. Політологія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2010. – С. 57-60.

 20. Жеребкін В. Є. Логіка. / В. Є. Жеребкін ; ред. А. Х. Балабуха. – Харків : Основа, 1995. – 256 с.

 21. Завадський Й. С. Менеджмент: Management. / Й. С. Завадський. – Т. 1. –  К. : Українсько-фінський  інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – 543 с.

 22. Загальна психологія: Підручник для студентів вищ. навч. закладів. / С.Д.Максименко, В.О. Зайчук, В.В. Клименко, В.О. Соловієнко. За заг. ред. С.Д. Максименка. – К.: Форум, 2000. – 543 с.

 23. Закон України Про благодійну діяльність та благодійні організації, 5073-VI ( 5073-17) від 05.07.2012, ВВР. – 2013. – № 25.

 24. Запрудский Ю. Г. Внутри конфликта / Ю.Г. Запрудский // Социологические исследования. – 1993. – №7. – С. 51-58.

 25. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / За ред. В.О. Моляко, О.Л. Музики. – Житомир: Вид-во Рута, 2006. – 320 с.

 26. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта./А.Г.Здравомыслов. – М.: Аспект-Пресс, 1995. – 317 с.

 27. Маяковский В.В. Стихотворение «Бродвей» (1925). [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://obrazovaka.ru/biblioteka/mayakovskij/brodvey-stih

 28. Ильин Е. П. Психология общения и межличностных отношений / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2009. – 576 с.

 29. Ильин Е.П. Психология: Учебник для средних учебных заведений. / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2004. – 560 с.

 30. Инновация. [Электронный ресурс] //Википедия : свобод. энциклопедия. –  Режим  доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%ED%EE%E2%E0%F6%E8%FF

 31. Інформаційна відкритість органів місцевого самоврядування. Посібник для муніципальних посадовців. – Івано-Франківськ: ГО «Агентство з розвитку приватної ініціативи», 2009 – 96 с.

 32. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода./А.Т. Ішмуратов. – К.: Наукова думка, 1996. – 190 с.

 33. Кабушкін Н Л. Основи менеджменту: Учеб. Посібник. /Н.Л. Кабушкін. – 5-е вид., стереотип. – Мн.: Нове знання, 2002. – 336 с.

 34. Кайдалова Л. Г., Пляка Л. В. Психологія спілкування : навчальний посібник. / Л.Г. Кайдалова, Л.В. Пляка. – Х. : НФаУ, 2011. – 132 с.

 35. Калмыков А. А. Интерактивная гипертекстовая журналистика в системе отечественных СМИ / А. А. Калмыков. – М.: Издательство ИПК работников ТВ и РВ, 2009. – 84 с.

 36. Калмыкова З.И. Психологические принципы развивающего обучения. /З.И. Калмыкова. – М.: “Знание,” 1979. – 48 с.

 37. Кант И. Критика практического разума. / И. Кант // Основы метафизики нравственности. Критика практического разума. Метафизика нравов. – СПб.: Наука, 1995. – С. 121–258.

 38. Кант И. Сочинения: в 6-ти т. / [под. общ. ред. В. Ф. Асмуса и др.]. – М.: Мысль, 1966. – 743 с.

 39. Капеціо П. Стадії життєвого циклу команди. [Електронний ресурс] / П. Капецио. – Режим доступу: http://www.mediajobs.ru/infocenter/menedgment/42.

 40. Карабанов Б. Формування команди./Б. Карабанов. [Електронний ресурс] Alls.In.Ua.- Режим доступу: http://alls.in.ua/41105-formuvannya-komandi.html

 41. Карлоф Б., Седерберг С. Визов лидеров./ Б. Карлоф, С. Седерберг// Пер. с швед. – М.: Дело, 1996. – 351 с.

 42. Карпов А.В. Психологія прийняття рішень у професіональній діяльності./А.В. Карпов. – М., 1991. – 153 с.

 43. Касьяненко М.М., Гринюк М.В., Цимбал Л.В. Організація роботи та управління органами ДПС України : навч. посіб. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2001. – 229 с.

 44. Катлип Скотт М. Паблик рилейшенз. Теория и практика: учеб. пособие. – 8-е изд.; пер. с англ. / Катлип, Скотт М., Сантер, Аллен Х., Брум, Глен М. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2000. – 624 с.

 45. Киричук О.В., Логвиненко В.П. Когнітивна репрезентація соціально-психологічної ситуації безробіття // Бюлетень ІПК ДСЗУ. – 2004. -№2. – С.40-43.

 46. Кисіль Л.Є. Керівник підприємства: компетенція та адміністративна відповідальність. / Л.Є. Кисіль. – К.: «Наукова думка», 1998. – 82 с.

 47. Климов Е.А. Общечеловеческие ценности глазами психолога профессиоведа /Е.А. Климов// Психол. журнал. – 1993. – Т.14. – № 4. – С. 130-136.

 48. Климов Е. А. Введение в психологию труда: учебник для вузов / Е.А. Климов. – 1998. – 350 с.

 49. Климовський С. Про правосуддя начальних та бадьорість їхню // Тисяча років українсько-суспільно-політичної думки. У девяти томах. Т. ІV, кн. перша (Перша третина XVIII ст). – К. : Дніпро, 2001. – 520 с.

 50. Ковалев А. Г. Психология личности. /А.Г. Ковалев. – Л.: ЛГУ, 1963. – 197 с.

 51. Коваленко Н. Л. Лінгвістична позначеність слогана в структурі рекламного тексту: автореф. …канд. філол. наук / Н. Л. Коваленко. –Дніпропетровськ, 2006. –16 с.

 52. Козелецкий, Ю. Психологическая теория решений [Текст] / Ю.Козелецкий; пер. с польск. – М.: Прогресс, 1979. – 278 с.

 53. Козловская А. Б. К проблеме коммуникативной эффективности в условиях информационной экспансии XXI века / А. Б. Козловская // Нова філологія: збірник наукових праць. – Запоріжжя, 2008. – № 32. – С. 123 – 131.

 54. Коломінський Н. Л. Психологія педагогічного менеджменту. /Н.Л. Коломінський. – Київ: МАУП, 1996. – 176 с.

 55. Кон И.С. Социология личности. / И.С. Кон. – М.: Политиздат, 1967. – 383 с.

 56. Кононов І. Ф. Етнос. Цінності. Комунікація (Донбас в етнокультурних координатах України)./І.Ф. Кононов. – Луганськ: Альма-матер, 2000. – 494 с.

 57. Конспект лекцій з курсу “Історія інженерної діяльності” / Укладачі: Ю.Я. Ткачук, С.В.Сапожніков. – Суми: Вид-во СумДУ, 2004. – 57 с.

 58. Коренев Э.Н. Анализ современного состояния системы корпоративного управления в Украине /Э.Н. Коренев// Економіка: Менеджмент. Підприємництво: Зб. наук. праць. – – № 4. – С.180-190.

 59. Корнелиус X, Фейер Ш. Выиграть может каждый. /Х. Корнелиус, Ш. Фейер. – М.: Наука, 1992. – 191 с.

 60. Королько В. Г. Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, практика: Підручник. /В.Г. Королько. – 2-е вид., доп. – К.: Видавничий дім «Скарби», 2001. – 400 с.

 61. Королько В. Основы паблик рилейшнз. /В. Королько. – М.: «Рефл-бук», – К.: «Ваклер», 2001. – 528 с.

 62. Костромина Н. Команда, без которой нам не жить / Н. Костромина, В. Травнов // Управление персоналом. – 2001. – № 2. – С. 10–18.

 63. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес i психiчний розвиток особистостi / За ред. Л.М. Проколiєнко. – К.: Радянська шк., 1989. – 608 с.

 64. Кравченко С. О. Державно-управлінські реформи: теоретико-методологічне обґрунтування та напрями впровадження : монографія / С. О. Кравченко – К. :НАДУ, 2008. – 296 с.

 65. Краевский В.В. Основы обучения. Дидактика и методика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В.В. Краевский, А.В. Хуторской. – М.: Академия, 2007. – 352 с.

 66. Краснорядцева О.М. Ценностная дитерминация профессионального поведения педагогов /О.М. Краснорядцева// Сибирский психологический журнал. – Томск, 1998. – № 7. – С. 25-29.

 67. Краткий политический словарь / В. П. Абаренков, Т. Е. Абова, А. Г. Аверкин и др.; [cост.-ред.Л.А. Оникова, Н.В.  Шишлина]. – 6-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1989. – 623 с

 68. Кремінь В. Г. Формування особистості професіонала в контексті вимог ХХІ століття /В.Г. Кремінь// Педагогічний процес: Теорія і практика педагогічної психології: Збірник наукових праць. – К., 2005. – Вип. 3. – С. 10-20.

 69. Кричевський Р.Л. Як що Ви – керівник…Елементи психології менеджменту в повсякденної роботе./Р.Л. Кричевський. – М.: Дело. 1993. – 352 с. – Режим доступу: http://biblio.royalwebhosting.net/avtoritet-rukovoditelya-25407.html

 70. Крупчан О.Д. Організація виконавчої влади: Монографія. / О.Д. Крупчан. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. –132 с.

 71. Кулюткин Ю. Н. Развитие творческого мышления школьников / Кулюткин Ю. Н., Сухобская Г. С. – Л., 1967. – 38 с.

 72. Кульчицкая Е.И. Одарённость: природа и сущность /Е.Н. кульчицкая// Обдарована дитина. – 2002. – № 1. – С. 21-30.

 73. Кэ де Ври Манфред. Лидеры и мошенники. Эссе на тему психологии лидерства: пер. с англ./М. Ф. Р. Кете де Вриес. – М.: Аквамариновая книга, 2008. – 184 с.

 74. Ларри Хьелл, Дэниел Зиглер Теории личности. Монографія. / Ларри Хьелл, Дэниел Зиглер. – СПб.: Питер, 2003. – 608 с.

 75. Латыпов Н. Минута на размышление. Основы интеллектуального тренинга. /Н. Латыпов. – СПб: Питер, 2005. – 336 с.

 76. Леви В.Л.Искусство быть собой / В. Л.Леви. – М.: Знание, 1977. – 208 с.

 77. Левин К. Динамическая психология: Избранные труды / Под общ. ред. Д. А. Леонтьева и Е. Ю. Патяевой; [сост., пер. с нем. и англ. яз. и науч. ред. Д.А. Деонтьева, Е. Ю. Патяевой]. – М.: Смысл, 2001. – 572 с.

 78. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. /А.Н. Леонтьев. – М.: Политиздат, 1975. – 304 с.

 79. Леонтьев Д.А. Личностное в личности. Личностный потенциал как основа самодетерминации. [Електронний ресурс] /Д.А. Леонтьев. – Режим доступа : http://www.psychology-online.net

 80. Липенцев А. В. Слабое звено: Корпоративная педагогика /А. В. Липенцев // Бизнес [Текст]. – – № 20. – С. 76-77.

 81. Лисовский С. Ф. Политическая реклама. / С.Ф. Лисовский. – М.: ИВЦ «Маркетинг», – 256 с.

 82. Лисюченко Л. Построение команды – дань моде? / Л. Лисюченко //Отдел кадров. – 2001. – № 1(4). – С. 20–21.

 83. Лікарчук Н.В. Формування іміджу політичного лідера в процесі виборчої кампанії: Автореф. дис. … канд. політ. наук: 23.00. 02 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2003. – 21 с.

 84. Ліпенцев А. В. Корпоративна політика та лідерство [Текст] : електрон. навч.метод. посіб. / А. В. Ліпенцев. – К. : Центр дистанційного навчання НАДУ, 2005. – 60 с.

 85. Лісничий В. В., Грищенко В. О. Сучасний виборчий РR: Навч. посіб. /В.В. Лісничний, В.О. Грищенко. – Сєвєродонецьк, 2001. – С. 231-232.

 86. Лобіювання: сутність, легітимність, практика. 20 Жовтня, 2014 року. [Електронний ресурс]. Академія. Аналітичний центр. – Режим доступу: http://www.academia.org.ua/?p=620

 87. Логунова М.М. Соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності /Логунова М.М. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006. – 196 с.

 88. Ложкин Г. В., Повякель Н. И. Практическая психология конфликта. /Г.В. Ложкин, Н.И. Повякель. – 2-е издание, стереотипное. – МАУП: Киев 2002. – 196 с.

 89. Лозниця, В. С. Психологія менеджменту [Текст] : навч. посібник / В. С. Лозниця. – К.: КНЕУ, 1997. –248 с.

 90. Локк Дж. Избранные философские произведения. В 2 томах. [Вступит. статья И.С. Нарского]. – М., Издательство социально- экономической литературы, 1960. – Т. 2 / Под общей ред. и с примеч. А.А. Макаровского. – С. 78-112.

 91. Майерс Д. Социальная психология. Интенсивный курс. /Д. Майес. – СПб.: Питер, 2000. – 512 с.

 92. Майструк І.М. Управлінська культура в Японії і Сполучених Штатах Америки / І. М. Майструк // Український соціум: Соціологія. Політика. Економіка. Педагогіка. : Науковий журнал. – 2007. – №1 . – С.69-80.http://www.ukr-socium.org.ua/Arhiv/Stati/1.2007/69-80.pdf

 93. Макиавелли Н. Избранные сочинения. /Н. Макиавелли. Пер. с ит. – М.: Худож. лит., 1982 – 503 с.

 94. Марчук М., Мудра С. Феномен евристики: інтуїтивне і дискурсивне у науковій творчості. / М. Марчук, С. Мудра //Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Випуск 504-505. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 3-11.

 95. Матюшкин А. М. Мышление, обучение, творчество / А. М. Матюшкин. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2003. – 720 с.

 96. Матюшкин А.М. Психологическая структура и динамика развития познавательной активности // Вопросы психологии. – 1982. – № 4. – С. 5-17.

 97. Махмутов М.И. Проблемное обучение /М.И. Махмутов// Основные вопросы теории. – М.: Педагогика, 1975. – 367 с.

 98. Мейджер Ч.  Кто такой харизматический лидер? / Ч. Мейджер // Психология современного лидерства: американские исследования. – М.: Когито-Центр, 2007. – С. 91-110.

 99. Мелихов, Ю.Е. Управление персоналом: портфель надежных технологий. Учебно-практическое пособие / Ю. Е. Мелихов, П. А. Малуев. – М.: Академия, 2008. – 195 с.

 100. Мельник Л. П. Психологія управління: Курс лекцій./Л.П. Мельник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 2002. – 176 с.

 101. Мескон М. Х. Основы менеджмента: пер. с англ. / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М.: Вильямс, 2009. – 672 с.

 102. Меськов В.С., Мамченко А.А. Мир информации как тринитарная модель Универсума. Постнеклассическая методология когнитивной деятельности / В. С. Меськов, А. А. Мамченко // Вопросы философии. – 2010. – №5. – С. 57-68.

 103. Мильнер Б.З. Теория организации: [учебник] / Б.З. Мильнер. – [5-е изд., перераб. и доп.]. – М.:  ИНФРА-М, 2006. – 720 с.

 104. Михайлов Л. Система Форда. – Л. Михайлоа. – 2-е испр. и доп. изд., – М.-Л.: Гос. изд., 1930. – 144 с.

 105. Міляєва В. Р. Запровадження командних форм роботи у професійну діяльність державних службовців. /В.Р. Міляєва //Актуальні проблеми психології: Етнічна психологія. Історична психологія. Психолінгвістика, Т. ІХ (ч. 5). – С. 207-212. – Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/1106/1/V_Miliaeva_APPEPIPP_5_IPSP.pdf

 106. Міляєва В.Р., Бісик Ю.М. Використання психологічних тренінгів для вдосконалення фахової підготовки державних службовців./ В.Р. Міляєва, Ю.М. Бісик// Практична психологія та соціальна робота. −2010. − №11. – С.56-69.

 107. Моисеев В. А. Паблик рилейшнз – средство социальной коммуникации: Теория и практика / В. А. Моисеев. – К.: Дакор, 2002. – 501 с.

 108. Моисеев В. А. Паблик рилейшнз: теория и практика / В. А. Моисеев. – К.: ВИРА-Р, 1999. – 377 с.

 109. Моляко В. О. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / В. О. Моляко, О. Л. Музика. – Житомир: Видавництво ПП «Рута», 2007. – 319 с.

 110. Монтескье Ш. О духе законов. Избранные произведения. /Ш. Монтескье. – М.: Госполитиздат, 1955. – 798 с.

 111. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Підручник / За ред. Л.А.Мороз. – 3-тє вид., без змін. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід-2005». – 244 с.

 112. Мороз Л .І. Вибір процесів та методів прийняття оптимальних економічних рішень /Л.І. Мороз// Вісн. Нац. ун-ту“ Львівська політехніка”. – 1999. – №363. – С. 149-153.

 113. Морозов А. В. Деловая психология. Курс лекций; Учебник для высших и средних специальных учебных заведений. СПб. : Издательство Союз, 2000. – 576 с.

 114. Мурашко І. В. Розкриття поняття «особистісний потенціал» та  його психологічної структури. / І. В. Мурашко. – С. 196-205. – Режим доступу: http://newlearning.org.ua/sites/default/files/praci/2010_7/st18.pdf

 115. Мэн-цзы / Пер. Л. И.Думана // Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. – Т.1. – М. АН СССР. Мысль. 1972. – 363 с.

 116. Мясищев В. Н. Личность и неврозы. /В.Н. Мясищев// – Л.: Издательство ЛГУ, 1960. – 426 с.

 117. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. – 4-е изд. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, – Кн. 1: Общие основы психологии. – 688 с.

 118. Нерсесянц В. С. Гегелевская философия права: история и современность. / В. С. Нерсесяц. – М.: Наука, 1974. – 287 с.

 119. Нижник Н. Р. Государственно-управленческие отношения в демократическом обществе: [монография] / Н. Р. Нижник. – К.: НАНУ. Ин-т гос-ва и права, 1995. – 207 с.

 120. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Кн. для всех и ни для кого /Фридрих Ницше. – М.: СП “Интербук”, 1990. – 301 с.

 121. Новіков Б. В. Лідерство, стилі керівництва /Новіков Б. В. та ін. Основи адміністративного менеджменту – К., 2004. – C. 308–356.

 122. Обзор теорий лидерства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru/biznes-43-2/55.htm

 123. Обозов Н.Н. Психологическая совместимость и срабатываемость как факторы эффективности труда. /Н.Н.Обозов // Промышленная социальная психология. – Л., 1982. – С. 102–108.

 124. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений [текст]:/ Н.Н.Обозов. – К.: Либыдь,1990. – 192с.

 125. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Посібник. – К.: / Л. Е. Орбан-Лембрик. Академвидав, 2003. – 568 с.

 126. Оксентюк А. Зарубіжний та вітчизняний досвід управління персоналом /А.Оксентюк, Р.Оксентюк, Б.Оксентюк // Галицький економічний вісник. – 2012. – №1(34). – С. 66-72.

 127. Ольшанский Д. Политический /Д.В. Ольшанский. – СПб.: Питер, 2003. – 544 с.

 128. Ольшанский Д.В. Политический консалтинг / Д.В. Ольшанский, В.Ф.Пеньков. – СПб. : Питер, 2005. – 448 с.

 129. Ольшанский Д. В. Основи политической психологии. /Д.В. Ольшанский. – Екатеринбург: Деловая книга, 2001. – 496 с.

 130. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціально-психологічна характеристика структурно-функціональних компонентів спілкування./ Л.Е. Орбан-Лембрик.//Зб. наук. праць: філософія, соціологія, психологія – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2009. – Вип.14.– Ч.І. –254 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpfsp/2009_14_1/index.html

 131. Осовська Г.В. Основи менеджменту : курс лекцій : навч. посіб./Г.В. Косовська. – Житомир : ЖІТІ, 1998. – 600 с.

 132. П’ятіна О. С. Основні підходи до сутності корпоративного іміджу в теорії і практиці державного управління. /О. С. П’ятіна // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej12/txts/10pospdu.pdf

 133. Пашко Л. Удосконалення системи управління людськими ресурсами у сфері державного управління як основа їх ефективного оцінювання / Л.А. Пашко // Вісник НАДУ. – 2005. – № 4. – С. 134–138.

 134. Перверзев М. П., Шайденко Н. А., Басовский Л. Е. Менеджмент: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 288 с.

 135. Перелыгина Е.Б. Психология имиджа: Учебное пособие / Е.Б. Перелыгина. – М., Аспект-Пресс, 2002. – 223 с.

 136. Петришина О. А. Принципи побудови високоефективних команд в організації./О. А. Петришина. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/11_EISN_2010/Economics/64214.doc.htm

 137. Петровский А. В., Шпалинский В. В. Социальная психология коллектива./А.В. Петровский, В.В. Шпалинский. – М .: „Просвещение”, 1978. – 176 с.

 138. Петровский В.А. Личность в психологии: парадигма субъектности. /В.А. Петровский. – Ростов-на-Дону: Изд-вл «Феникс, 1996. – 512 с.

 139. Пірен М. І. Конфліктологія: Підруч. / М.І. Пірен. – К.: МАУП, 2003. – 360 с.

 140. Побочий І.А. Менталітет українського суспільства: витоки та сучасний стан. Вісник СевДТУ. Вип. 91: Політологія: зб. наук. пр. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2008. – С.37- 40.

 141. Пойя Дж. Математическое открытие. Решение задач: основные понятия, изучение и преподавание [Текст] / Д. Пойя – М., Наука, 1970. – 452с.

 142. Політична психологія: конспект лекцій до навчального модуля / уклад. М. Логунова та ін. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 77 с.

 143. Порядок денний нового міністра: практичні рекомендації щодо ефективного розв’язання першочергових завдань новопризначеними міністрами та керівниками ін. центр. органів виконавчої влади / А. Вишневський, В. Афанасьєва, В. Баланюк [та ін.]; за заг. ред. Т. Мотренка. – К.: Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2010. – 192 c.

 144. Почепцов Г. Побудова іміджу як комунікативне програмування / Г. Почепцов //Нова політика. – 1998. – № 5. – С. 40–48.

204.    Почепцов Г. Г. Паблик рілейшнз: Навч. посіб. / Г.Г. Почепцов. – К. : Т-во «Знання», 2000. – 280 c.

 1. Практический менеджмент персонала [Текст] : пособие по кадровой работе / В.Р. Веснин. – М. : Юристъ, 1998. – 496 с.

 2. Просецкий П.А. Психологическая структура профессионально-направленного студенческого коллектива и пути ее совершенствования /Просецкий П.А., Голубева В.Н., Семиченко В.А. // Проблемы психологи личности и коллектива. – 1979. – Сб. науч. трудов. – С. 23-53.

 3. Протасова Н. Г. Теоретичні основи навчання державних службовців у системі підготовки та підвищення кваліфікації: Навч.-метод. посіб./Н.Г. Протасова. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 160 с.

 4. Психологический словарь / [сост. Б. Г. Мещеряков, В. П. Зинченко]. – Мн.: Харвест, 2001. – 854 с.

 5. Психология и педагогика. Военная психология / под общ. ред. А.Г. Маклакова. – СПб.: Питер, 2004. – 464 с.

 6. Психология. Підручник для гуманітарних вузов. Під редакцією В. Н. Дружинина. – Санкт-Петербург, Москва – Харків – Мінськ. 2001. – Режим доступу: http://bibliograph.com.ua/psihologia-2-1/141.htm

 7. Психология: словарь /[ред. А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский]. 2-е изд. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с.

 8. Психологический словарь. Под ред. В.В.Давыдова, А.В.Запорожца, Б.Ф.Ломова и др. – М.: Педагогика, 1983. – 448 с.

 9. Психологія особистості: Словник-довідник / За ред. П.П. Горностая, Т.М. Титаренко. – К.: Рута, 2001. – 320 с.

 10. Психологія: підручник для педагогічних вузів / за ред. Г.С.Костюка: вид 3-є, доп. – К.: Радянська школа, 1968. – 572 с.

 11. Пугачев В.П. Выявление, развитие и защита лидерства / Элитариум. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.elitarium.ru/2011/09/16/vyjavlenie_razvitie_zashhita_liderstva.ht

 12. Радугин А.А. Политология. Краткий энциклопедический словарь-справочник./А.А. Радугин. – М., 1997. – 544 с.

 13. Райгородский Д. Я. Психология й психоанализ власти: Хрестоматия. – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ», 1999. – 576 с.

 14. Реан A.A. Коломинский Я. Л. Социальная педагогическая психология. /А.А. Реан, Я.Л. Коломинский. – Спб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. – 574 с.

 15. Ребкало В.А., за заг. ред. В.В.Тертички, В.А.Шахова Реформування державної політики в Україні: теоретико-методологічні засади дослідження та впровадження. Навчальний посібник. – К.; Львів: НАДУ, 2012. – 352

 16. Робертс Р. Эмоциональный интеллект: проблемы теории, измерения и применения на практике / Р. Д. Робертс, Дж. Мэттьюс, – М. Зайднер, Д. В. Люсин // Психология: Журнал Высшей Школы Экономики, 2004. –Т.1. – № 4, С. 3–24.

 17. Рожков И.Я. Международное рекламное дело. /И.Я. Рожков. – М.:, Банки и биржи, ЮНИТИ, 1994. –389 с.

 18. Романовський О.Г., Середа Н.В. Особистість сучасного керівника в аспекті теорії духовного лідерства. / О. Г. Романовський, Н. В. Середа // Теорія і практика управління соціальними системами: – № 3. – – С. 20-27.

 19. Савельєва В. С. Психологія управління: Навчальний посібник. /В.С. Савельэва. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 320 с.

 20. Салига С.Я., Корнієнко О.В. Визначення рівня ефективності управлінської команди залежно від стадій її життєвого циклу. – [Электронный ресурс]. /С.Я. Салига, О.В. Корнієнко. – Режим доступу: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_2_138.pdf

 21. Сафонов Ю.Н. Прогнозирование креативности личности // Научные разработки и достижения молодых учёных – народному хозяйству: тезисы докладов. – Ужгород: Ужгородский госуниверситет, 1990. – С. 37.

 22. Серьогін С. М. Державний службовець у відносинах між владою і суспільством: монография / С. М. Серьогін. – Д.  ДРІДУ НАДУ, 2003. – 456с.

 23. Сисоєва С.О., Поясок Т.Б. Психологія і педагогіка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів педагогічного профілю традиційної і дистанційної форм навчання./С.О. Сисоєва, Т.Б.Поясок. – К.: Міленіум, 2005. – 520с.

 24. Системи підтримки прийняття рішень / В.Ф.Ситник, О.С.Олексюк, В.М.Гужва та ін. – К.: Техніка, 1995. – 162 с.

 25. Скиба М.М., Щербан Т.Д. Психологічний супровід розвитку творчих здібностей молодших школярів. /М.М. Скиба, Т.Д. Щербан// Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології  імені Г.С.Костюка НАПН  України збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології  імені Г.С.Костюка НАПН України.  – Проблеми сучасної психології. 2013. – Випуск 21. – С. 670-681.

 26. Скібіцька Л. І. Лідерство та стиль роботи менеджера: Текст лекцій/ Л. І. Скібіцька. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 192 с.

 27. Скібіцька Л.І. Організація праці менеджера. /Л. І. Скібіцька. – [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://b-ko.com/book_318.html

 28. Скрипаченко Т.В. Соціально-психологічний імідж сучасного керівника. автореф. дис. к. психол. наук: 19.00.05. – соціальна психологія /Т.В. Скрипаченко; Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К.ІП ім. Г.С. Костюка АПН України, 2001. – 21 с.

 29. Сліпушко О.М.Політичний і фінансово-економічний словник/ О. М. Сліпушко. – К.: Криниця, 1999. – 390с.

 30. Слюсаревський М.М. Український менталітет: ретроспективи і перспектива / М.М. Слюсаревський // Ілюзії і колізії. – К.: Гнозис, 1998. – 234 с.

 31. Современное управление. Энциклопедический справочник.  Т.1 / Под ред.  Д.Н.  Карпухина, Б.З. Мильнера. –  М.: “Издатцентр”, 1997. – 584 с.

 32. Современный словарь иностранных слов. – М. : Рус. яз.  – 740с.

 33. Современный философский словарь / под ред. В. Е. Кемерова. – М.; Бишкек; Екатеринбург, 1996. – 1364с.

 34. Соловйова Т. Іду на «Ви» Практика мозкового штурму. /Т. Соловйова// Лабораторія реклами, 2007, – № 03 (46) червень.

 35. Соломанидина Т. О.  Управление мотивацией персонала [Текст] / Т. О. Соломанидина, В. Г. Соломанидин. – М. : ООО Журнал “Управление персоналом”, 2005. – 128 с.

 36. Соціологічне опитування Центру Разумкова: чи підтримуєте Ви діяльність органів місцевого самоврядування?  1-2 березня 2013.  – [Електрон.  ресурс].  –  Режим  доступу : http://razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=174.

 37. Стахурська С.А. Забезпечення ефективності діяльності команд при здійсненні змін. / С. А. Стахурська // Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах: матеріали Х-ї (Ювілейної) Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 130-річчю НУХТ, Київ, 23-24 травня 2014 р. : тези доп. – К.: НУХТ, 2014. – С. 109–111.

 38. Сурай І. Еліти в державному управлінні: феномен лідерства. / І.Сурай. Вісник Національної Академії Державного управління при Презедентові України [Текст]. – Киев. №4. – 2011. – С. 70-77.

 39. Сушков И. Р. Психологические отношения человека в социальной системе. /И.Р. Сушков. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2008. – 412 с.

 40. Таланов В.Л. Справочник практического психолога /В.Л.Таланов, И.Г.Малкина-Пых. – СПб.: Сова; М.: ЭКСМО, 2002. – 928 с.

 41. Тарасюк Г. М. Управління змінами  в  системі  управління  підприємством //Вісник Житомирського  державного технологічного університету. Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – №2(52). – С.  287–291.

 42. Теплов Б. М. Проблемы индивидуальных различий / Теплов Б. М. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1961. – 536 с.

 43. Теплов Б.М. Здібності та обдарованість // Хрестоматія з вікової та педагогічної психології. [Текст] / Б.М. Теплов. – М., Наука, 1981. – 212 с.

 44. Томпсон Л. Создание команды / Л. Томпсон; [пер. с англ. Е.Бугаева]. – М.: Вершина, – 544 с.

 45. Туриніна О. Л. Психологія творчості : Навч. посіб. – К. : МАУП, 2007. – 160 c.

 46. Урбанович А.А. Психология управления: Учебное пособие / Урбанович А.А. – Мн.: Харвест, 2003. – 640 с.

 47. Устинов А.Н., Селезнев В.А. Теория организации: Учебно-методический комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ. 2008. – 166 с.

 48. Уткин Э. А. Конфликтология. Теория и практика / Э. А. Уткин. – М.: Экмос, 1998. – 347 с.

 49. Уткин Э. А. Конфликтология. Теория и практика. / Э. А. Уткин. – М.: Экмос, 2000. – 153с.

 50. Феофанов О.А. США: реклама и общество / О.А. Феофанов. – М.: Мысль, 1974. – 262 с.

 51. Філософський словник / За ред. В. І. Шинкарука. – Київ: Головна редакція радянської енциклопедії. – 1986. – 796 с.

 52. Формування позитивного  іміджу  органів  влади  через підвищення  якості  надання  адміністративних  та  соціальних послуг : наук. розробка / авт. кол. : С. М. Серьогін, В. В. Лола, І. І. Хожило та  ін. ; за заг. ред. С. М. Серьогіна. – К. : НАДУ, 2009. – 32 с.

 53. Харрисон Ш. Связи с общественностью. Вводный курс: Пер. с англ. /Под ред. Г. Е. Алпатова. – СПб.: Издат. дом «Нева»; – М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2003. – 368 с.

 54. Химич І.Г. Імідж як важливий показник діяльності підприємства у сучасних умовах розвитку корпоративної культури/І.Г. Химич // Економіка та держава. – 2009. – № 9. – 59-61.

 55. Хуторской А.В. Эвристическое обучение. /А.В. Хуторской. – М., 1998. – 266 с.

 56. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб.: Питер, 2000. – 608 с.

 57. Чайка Г.Л. Організація праці менеджера: Навч. пос. / Г.Л. Чайка// Передмови Г.О. Шелепюк. – К.: Знання, 2007. – 420 с.

 58. Чемерис А. Системний підхід до прийняття управлінських рішень/ А. Чемерис, М. Лесечко// Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 2001. – № 4. – C. 224-233.

 59. Черепанова Т.В. Соціокультурні чинники харизматичного процесу: автореф. дис… канд. соціол. наук: 22.00.04 / Т.В. Черепанова; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Х., 2006. – 21 с.

 60. Чумиков А. Н. Связи с общественностью: Учеб. пособие. / А.Н.Чумиков; – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Дело, 2001. – 296 с.

 61. Шадриков В.Д. Проблеми професійних здібностей/ В.Д. Шадриков// Психологічний журнал. – 1982. – №5. – С. 13-26.

 62. Шалагинова Я.В. Психология лидерства. /Я.В. Шалагинова. – СПб.: Речь, 2007. – 494 с.

 63. Шеклтон В. Психология лидерства в бизнесе: пер. с англ. / Вив Шеклтон ; Пер. С. Комаров – СПб: Питер, 2003 – 222 с.

 64. Шепель В. М. Человеческая компетентность менеджера. Управленческая антропология. /В.М. Шепель. – М., 2000. – 515 с.

 65. Шипилов А. Социально-психологические особенности конфликтов между начальниками и подчиненными в подразделении… автореф. дисс. канд. психол. наук. – М., 1993. – 21 с.

 66. Энгельмейер П. К. Теория творчества. /П.К. Энгельмейер. – СПб.: Образование, 1910. – 210 с.

 67. Эфроимсон В. Божий дар или естественный феномен /В. Эфроимсон. // Народное образование. – № № 2, 4. – 1991. – С. 137-145.

 68. Ялом И. Групповая психотерапия: теория и практика. Пер. с англ. – М.: Апрель Пресс, Издательство Института психотерапии, 2005. – 478 с.

 69. Baekdal , Hansen K.L., Todbjerg L. Change-Management Handbook / Baekdal T, Hansen K.L., Todbjerg L. – English Edition, 2006. – 31 p.

 70. Bennis W. and Goldsmith J. Learning to Lead: A Workbook on Becoming a Leader. – London: Nicholas Brealey Publishing, 1997. – 240 р.

 71. Blondel J.Political Leadership: Towaras General Analysis / J. Blondel.–L., 1987. – 256 р.

 72. BurlingameF. Altruism and Philanthropy: Definitional Issues. / D. F. Burlingame. D. F. Burlingame. Indianopolis, 1993. – №10. – P. 5-8.

 73. Charan   The leadership pipeline.  How to build the leadership-powered company / R. Charan, S. Drotter, J. Noel. – San Francisco: Jossey-bass, 2001. – 272 р.

 74. Coehn Allan R. Influence without authority / Allan R. Coehn, David L. Bradford. – New Jersey: John Wiley & sons, Inc, 2005. – 320 р.

 75. Conger J. A. and Kanungo, R. (1987) Toward a behavioral theory of charismatic leadership in organizational settings. Academy of Management Review, 12, 637-647.

 76. Cutlip S., Center A., Broom G. Effective Public Relations: 7th Edition. — N. J.: Englewood Cliffs, 1994. – 560 р.

 77. Day D.V. Leader Development for Transforming Organization / Day D.V., Zaccaro S.J., Halpin S.M. – Lawrence Erlbaum Associates, 2004. – 427 p.

 78. Drucker The Practice of Management. / Peter F. Drucker. – Oxford: Elsevier, 2005. – 282 р.

 79. Festinger L. Informal social communication /Festinger // Psychological Rew. 1950. – vol. 57. Р. – 271-282. http://dx.doi.org/10.1037/h0056932

 80. From Good to Great. – New York: HarperCollins Publishers, Inc. Jim Collins, 2001. – Р. 17-41.

 81. House R.J. Personality and charisma in the US Presidency: A psychological theory of leadership effectiveness / R.J. House, W.D. Spangler, J.Woycke // Administrative  Science Quarterly. –  – № 36. – P. 364-396.

 82. Howard P.J., Howard J.M. The Big Five Quick Start: An introduction to the five factor model of personality for human resource professionals. / J.Howard, J.M. Howard. – Centre of applied cognitive studies. – Charlotte, North Carolina, 1995. – 21р.

 83. Janis I. Victims of Groupthink / Janis. – Boston: Houghton Mifflin, 1972. – VIII. – 277 p.

 84. Larry Greiner «Patterns of Organization Change», Harvard Business Review, May-June 1967, in Organizational Change and Development, ed. G. W. Dalton. P. R. Lawrence, and L. E. Greiner (Homewood, III: Irwin, 1970).

 85. MacKenzie, K.R. & Livesley W.J. (1983) A Developmental Model for Brief Group Therapy. in Advances in Group Psychotherapy, Dies, R.R. & MacKenzie, K.R., 4 (43), –18-

 86. Mark K. Smith «Kurt Lewin: groups, experiential learning and action research». The Encyclopedia of Informal Education, June 2001. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: з infed.org/thinkers/et-lewin.htm.  

 87. Mayo E. The Human Problems of an Industrial Civilization. / Elton Mayo. – Y.: Macmillan Co., 1933. – 194 р.

 88. Roethlisberger F. Management and the Worker. / by F. J.  Roethlisberger and William J. Dickson, with the assistance and collaboration of Harold A. Wright//Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1947. – 615 р.

 89. Osborne D. Reinventing government: how the entrepreneurial spirit is transforming the public sector / David Osborne and Ted Gaebler. – Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. , 1992. – 405 p.

 90. Peters Thomas J. In search of excellence: lessons from America’s best-run companies / by Thomas J. Peters and Robert H. Waterman. – N.-Y. : HarperBusiness Essentials, 2004. – 392 p.

 91. Poincare Mathematical creation / H. Poincare // The Foundations of Science. – Science Press, 1924. – P. 390.

 92. Robert J. House, “A Theory of Charismatic Leadership”, in Hunt and Larson (eds.), Leadership: The Cutting Edge, 1976, – 189-207.

 93. Shamir B. Meaning, self and motivation in organizations. / B. Shamir. Organization Studies, 12, 1991. – P. 405-424.

 94. Shamir В., House R. J. and Arthur M. B. The motivational effects of charismatic leadership: A self-concept based theory. /Boas Shamir, Robert J. House, Michael Arthur// Organization Science, 4, 1993. – P. 213-233.

 95. Stogdill, R.M. Personal factors associated with leadership: survey of the literature /R.M. Stogdill // Journal of psychology, 1948. – Vol. 25. – P. 35 – 71.

 96. Thomas K.W. Conflict and conflict management // In M. D. Dunnette (Ed.), Handbook in industrial and organizational psychology. – Chicago:Rand McNally, 1976. − pp. 889-935.

 97. Weber M. Bureaucracy //  Shafritz  Jay  ,  Hyde  Albert  C.  Classics of Public Administration. – Brooks: Col Publishing Company Pacific Grove, 1992. – P. 51-56.

 98. Wilson M.S. Effective Developmental Leadership: A Study of the Traits and Behaviors of a Leader Who Develops Both People and Organization: dissertation for the degree of PhD / M.S. Wilson. – Louisiana State University, 2004. – 111 p.