м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П
+38(0512) 76-71-92
nnipua@chmnu.edu.ua

Адміністративний менеджмент та управління в Україні в умовах євроінтеграції: Навчальний посібник

Адміністративний менеджмент та управління в Україні в умовах євроінтеграції: підручник

Авторський колектив:

Андріяш В.І. – д. н. держ. упр., в.о. проф.; Багмет М.О. – д.  і. н., проф.; Беглиця В.П. – д. н. держ. упр., проф.; Бондар Г.Л. – к. політ. н., доц.; Верба С.М.  – магістр держ. упр., ст. викладач; Гаркуша А.М. – магістр держ. упр., провідний фахівець; Дацій  Н.В. – д. н. держ. упр., проф.; Дацій О.І. – д. е. н., проф.;   Драган І.В. – д. н. держ. упр., доц.; Драган  І.О. – д. н. держ. упр., проф.; Дерега В.В. – к. політ. н., доц.; Євтушенко О.Н. – д. політ. н., проф.; Ємельянов  В.М. – д. н. держ. упр., проф.; Кабаєва А.І. – магістр міжнародних відносин, провідний фахівець; Козлова Л.В. – к. н. держ. упр., доц.; Лушагіна Т.В.– к. політ. н., ст. викладач; Малікіна О.А. – магістр держ. упр., ст. викладач, провідний фахівець; Плеханов Д.О.  – д. н. держ. упр., проф.; Сорока  С.В. – д. н. держ. упр., проф.; Тимофєєв С.П. – к. н. держ. упр., доц.; Штирьов  О.М. – к. н. держ. упр., доц.; Шульга А.А. – к. н. держ. упр., в.о. доц.

https://doi.org/10.34132/IDU.2021.6

amanagment

У підручнику розглянуто сутність та загальний зміст адміністративного менеджменту,  як практичну діяльність у адміністративній сфері органів державної влади та місцевого  самоврядування. Досліджено специфіку діяльності суб’єктів управління в системі державної  служби. Охарактеризовано діяльності суб’єктів управління в системі місцевого самоврядування.  Досліджено процес реалізації функцій суб’єктів управління в системі менеджменту органів влади.  Розглянуто концептуальні засади стратегічного управління, основні положення та технології  управління персоналом у системі менеджменту органів влади. Наведено методику антикризового  управління та управління змінами в системі менеджменту органів влади.

The textbook examines the essence and general meaning of administrative management, as a practical  activity in the administrative sphere of public authorities and local self-government. The specifi  city of  the activity of the subjects of management in the system of public service has been investigated. The  activities of the subjects of management in the system of local self-government are characterized. The  process of realization of the functions of the subjects of management in the management system of the  authorities is investigated. The conceptual foundations of strategic management, the main provisions  and technologies of personnel management in the management system of authorities are considered.  The methodology of anti-crisis management and management of changes in the management system of  authorities is presented.

Тема 1. Адміністративний менеджмент як системне суспільне явище (Андріяш В., Євтушенко О.)

Тема 2. Реалізація функцій суб’єктів управління в системі адміністративного менеджменту (Дацій І., Дацій Н., Лушагіна Т.)

Тема 3. Концептуальні засади стратегічного управління в системі адміністративного менеджменту (Беглиця В., Тимофєєв С., Малікіна О.)

Тема 4. Реалізація стратегічного управління в системі адміністративного менеджменту (Тимофєєв С., Малікіна О.)

Тема 5. Основні положення управління персоналом у системі адміністративного менеджменту (Шульга А., Верба С.)

Тема 6. Технології управління персоналом в адміністративному менеджменті (Ємельянов В., Шульга А.)

Тема 7. Зв’язки з громадськістю (PR) в публічному управлінні та адміністративному менеджменті в Україні (Бондар Г.)

Тема 8. Адміністративний менеджмент в сфері охорони здоров’я (Андріяш В., Ємельянов В., Козлова Л.)

Тема 9. Організаційна культура в системі адміністративного менеджменту. Навчання та підвищення кваліфікації управлінських кадрів в Україні. (Багмет М., Штирьов О., Гаркуша А.)

Тема 10. Антикризовий менеджмент (Драган І., Драган І., Козлова Л.)

Адміністративний менеджмент в Україні: підручник. / Кол. авт.; за заг. ред. В. М. Ємельянова, О. Н. Євтушенка. – Миколаїв : Ємельянова Т. В., 2021. – 281 с.

Тема 1. АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СИСТЕМНЕ СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ

Використані та рекомендовані джерела і література

 1. Адамчук В. В. Экономика и социология труда : Учебник для вузов / В. В. Адамчук, О. В. Романов, М. Е. Сорокина. – М. : ЮНИТИ, 1999. – 401 с.
 2. Александрова Т. Л. Методологические проблемы социологии профессий / Т. Л. Александрова // Социологические исследования. – 2000. – № 8. – С. 10-20.
 3. Анисимов О. С. Введение в политологию. Критериальное обеспечение построения демократического общества [Текст] / О. С. Анисимов. – М. : [Б. и.], 1990. – 96 с.
 4. Анисимов О. С. Новое управленческое мышление: сущность и пути формирования / О. С. Анисимов. – М. : Экополитика, 1991. – 352 с.
 5. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления. Курс лекций / Г. В. Атаманчук. – [2-е изд.]. – М. : Омега-Л, 2006. – 584 с.
 6. Борденюк В. Місцеве самоврядування в механізмі держави : конституційно-правовий аспект / В. Борденюк // Право України. – № 4. – 2003. – С. 12-17.
 7. Гидденс Э. Соціологія / Пер. с англ. ; науч. ред. В. А. Ядов; общ. ред. Л. С. Гурьевой, Л. Н. Посилевича. – М. : Эдиториал УРСС, 1999. – 703 с.
 8. Головатий М. До проблеми професіоналізації державної служби в сучасній Україні [Текст] / М.Головатий // Зб. наук. пр. УАДУ / За ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва. – 2000. – Вип. 2. – Ч. 3. – К. : Вид-во УАДУ, 2000. – С. 213–217.
 9. Государственная служба : учебник / [под ред. проф. В. Г. Игнатова]. – М. : ИКЦ «МарТ» ; Ростов-на-Дону : Издательский центр «МарТ», 2004. – 528 с.
 10. Грачев М. В. Суперкадры : Управление персоналом в международной корпорации / М. В. Грачев. – М. : Дело, 2005. – 327 с.
 11. Гурне Б. Державне управління ; [пер. з фр. В. Шовкуна] / Б. Гурне. – К. : Основи, 1993. – 165 с.
 12. Державне управління та державна служба : cловник-довідник / [Уклад. О. Ю. Оболенський]. – К. : КНЕУ, 2005. – 480 с.
 13. Державний службовець в Україні (пошук моделі) / Н. Р. Нижник, В. В. Цвєтков, Г. І. Леліков та ін. – К. : Ін Юре, 1998. – 272 с.
 14. Деркач А. Профессиограмма госслужащего / А. Деркач, А. Маркова. – М., 1999. – 94 с.
 15. Дюркгейм Э. О. О разделении общественного труда. Метод социологии / Пер. с фр. и послесловие А. Б. Гофмана. – М. : Наука, 1990. – 432 с.
 16. Економічна енциклопедія : У трьох томах. / Редкол. : С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : Академія, 2002. – Т. 3. – 864 с.
 17. Євтушенко О.Н. Державне управління : [навчальний посібник у 3-х частинах]/ О.Н.Євтушенко, В.І.Андріяш. – Ч.3. Основи внутрішньої організації державного органу та менеджменту. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – 248с
 18. Иванова Е. М. Основы психологического изучения профессиональной деятельности / Е. М. Иванова – М. : Издательство Моск. ун-та, 1987. – 208 с.
 19. Игнатов В. Г. Профессиональная культура и профессионализм государственной службы: контекст истории и современности / Учебное пособие / В. Г. Игнатов, В. К. Белолипецкий – Ростов н/Д. : Изд. центр «МаРт», 2000. – 256 с.
 20. Инновационный менеджмент. Справочное пособие / Под ред. Завлина П. Н., Казанцева А. К., Миндели Л. Э. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Центр исследований и статистики науки, 2008. – 586 с.
 21. Карпов А. В. Психология менеджмента / А. В. Карпов. – М. : Гардарики, 1999. – 584 с.
 22. Класифікація видів економічної діяльності. ДК-009-96. – [Чинний від 1996-10-22]. – К. : Держстандарт України, 1996. – 261 с.
 23. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – К. : Преса України, 1997. – 80 с.
 24. Малиновський В. Я. Державна служба: теорія і практика / Навчальний посібник / В. Я. Малиновський. – К.: Атака, 2003. – 160 с.
 25. Маркович Д. Социология труда: учеб.; пер. с сербскохорват. / Общ. ред. и послесл. Н. И. Дрехлова, Н. П. Нарбута. / Д. Маркович. – М.: Прогресс, 1997. – 512 с.
 26. Мескон M. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ. – М. : Дело, 1992. – С. 94-120.
 27. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16 груд. 1966 р. // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2002. – № 1. – С. 5.
 28. Мотренко Т. Основні підсумки виконання Головним управлінням державної служби України Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2003 році та завдання на 2004 рік / Т. Мотренко // Вісн. держ. служби України. – 2004. – № 1. – С. 4-10.
 29. Оболенський О. Ю. Державна служба України: реалізація системних поглядів щодо організації та функціонування: монографія / О. Ю. Оболенський. – Хмельницький: «Поділля», 1998. – 294 с.
 30. Основи менеджменту : Навч. посіб. / За ред. B. C. Верлоки, І. Д. Михайлова. – X. : Основа, 1996. – 420 с.
 31. Пластун В. В. Професіограми посад державних службовців / В.В. Пластун. – Донецьк : Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій, 2002. – 24 с.
 32. Платонов К. К. Краткий словарь системы психологических понятий / К. К. Платонов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. школа, 1984. – 175 с.
 33. Про державну службу: Закон України від 16 груд. 1993 р. № 3723// Офіц. вид. – К.: Голос України, 1994. – C. 9-28. – (Бібліотека офіційних видань).
 34. Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця: наказ Головного управління державної служби України від 4 серпн. 2010 р. № 214 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://guds.gov.ua/sub/hmelnitska/ua/publication/content/16376.htm.
 35. Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 2004 року № 746 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=746-2004-%EF
 36. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 22 лип. 1998 р. № 810 // Вісник державної служби України. – 1998. – № 3. – С. 7-8.
 37. Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу: Указ Президента України від 5 бер. 2004 р. № 278/2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=278%2F2004.
 38. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : rada.gov.ua.
 39. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 7 червня 2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : rada.gov.ua.
 40. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України „Про місцеві державні адміністрації» № 1311, дата реєстрації 10 січн. 2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=31287.
 41. Розвиток людського ресурсу адміністративної реформи в Україні: стан і перспективи: монографія / За заг. ред. д. с. н. проф. М. І. Мельника. – К.: Нора-прінт, 2002. – 160 с.
 42. Слободчиков В. И. Выявление и категориальный анализ нормативной структуры индивидуальной деятельности / В. И. Слободчиков // Вопр. психологии. – 2000. – № 2. – С. 40-48.
 43. Соціальна філософія: Короткий енциклопедичний словник / За заг. ред. проф. В. П. Андрущенка, проф. М. І. Горлача. – К., Х.: ВМП «Рубікон», 1997. – 400 с.
 44. Стивенсон В. Дж. Управление производством / В. Дж. Стивенсон. – М. : Бином, 1998. – 489 с.
 45. Стігліц Дж. Е. Економіка державного сектора / Пер. с англ. А. Олійник, Р. Скільський. – К. : Основи, 1998. – 854 с.
 46. Сурин А. В. Образовательные программы для подготовки государственных служащих «Государственная служба» / Отв. ред. Оболонский. – М.: Дело, 1999. – 427 с.
 47. Троєльникова Л. О. Сучасний стан менеджменту професійної діяльності керівних кадрів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.knukim.edu.ua/articles_troyelnikova.htm
 48. Чеппелз Елізабет. Менеджмент у державному управлінні ; пер. з англ. / За ред. С. В. Синиці ; Проект TACIS «Реформа та розвиток державного управління в Україні». – К., 1996. – С 7-8.
 49. Энциклопедия профессионального образования: в 3-х т. / Под. ред. С.Я. Батышева. – М.: РАО: Ассоциация «Профессиональное образование», 1999. – Т. 2. – 440 с.
 50. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшечунко (голова редколегії) та ін. – К.: «Укр. енцикл». – Т. 3. – 2003. – 733 с.

 

Тема 2. РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ СУБЄКТІВ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Використані та рекомендовані джерела і література

 1. Алиуллов Р. Р. Проблемы механизма государственного управления на современном этапе (вопросы теории и методологии) / Алиуллов Р. Р. // Государство и право. – 2005. – № 3. – С. 97—102.
 2. Головатий М. До проблеми професіоналізації державної служби в сучасній Україні [Текст] / М.Головатий // Зб. наук. пр. УАДУ / За ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва. – 2000. – Вип. 2. – Ч. 3. – К. : Вид-во УАДУ, 2000. – С. 213–217.
 3. Карлова О. А. Основи менеджменту : [навч. посіб.] / О. А. Карлова. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 314 с.
 4. Коліушко І. Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні : [моногр.] / І. Б. Коліушко. – К. : Факт, 2002. – 260 с.
 5. Красников B. C. Разработка управленческих решений / B. C. Красников. – СПб., 1999. – 371 с.
 6. Лукашевич Н. П. Введение в социологию [Текст] : Учеб.-метод. пособие / Н. П. Лукашевич, Н. В. Туленков – К. : МАУП, 1996. – 121 с.
 7. Малиновський В. Я. Державне управління / Навчальний посібник [Текст] / В. Я. Малиновський. – Луцьк : Ред.-вид. відд. „Вежа» Вол. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – 558 с.
 8. Монтеск’є Ш. О духе законов // Історія вчень про право і державу : хрестоматія для юрид. вузів і фак. ; [упор., заг. ред. Г. Г. Демиденко] / Шарль-Луі Монтеск’є. – Х. : Легас, 2002. – С. 247—258.
 9. Новая иллюстрированная энциклопедия [Текст]. Кн. 10. Ун. – Яя. – М. : Большая Российская энциклопедия, ООО „ТД „Издательство Мир книги», 2007.– 512 с.
 10. Новіков Б. В. Основи адміністративного менеджменту : [навч. посіб.] / Б. В. Новіков, Г. Ф. Сініок, П. В. Круш. – К. : Центр навч. літератури, 2004. – 560 с.
 11. Ньюмен Б. 10 законов лидерства [Текст] : Как реализовать благие намерения на практике. Парите вместе с орлами / Бил Ньюмен. – Минск : Попудри, 2006. – 496 с.
 12. Окіс О. Я. Особистість державного службовця центральних органів виконавчої влади : система вимог [Електронний ресурс] / О. Я. Окіс // Теоретичні та практичні питання державотворення : зб. наук. праць / Одес. регіонал. ін-т держ. управ. НАДУ при Президентові України. – 2008. – Вип. 2. – Режим доступу: www.library.oridu.odessa.ua. – Назва з екрану.
 13. Платонов А. Жив я главной жизнью [Текст] / А. Платонов. – М. : Правда, 1989. – 448 с.
 14. Ребзуєв Б. Г. Трудовая мотивация: измерение и изменение / Б. Г. Ребзуев. – СПб. : АНО «ИПП», 2006. – 160 с.
 15. Робінс С. Основи менеджменту / С. Робінс, Д. ДеЧенцо. – К. : Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2002. – 671 с.
 16. Рубахин В. Ф. Психологические аспекты управления [Текст] / В. Ф. Рубахин, А. В. Филиппов. – М. : Знание, 1973. – 64 с.
 17. Скуратівський В. Суб’єктивні засади функціонування та розвитку процесів соціального буття [Текст] / В. Скуратівський // Вісн. УАДУ. – 1999. – № 1. – С. 180–189.
 18. Тейлор Ф. У. Наукова організація праці / Ф. Тейлор // Наука управляти : з історії менеджменту / Упоряд. І. О. Слєпов ; пер. з рос. Л. І. Козій, М. І. Матрохіна, П. Л. Пироженко. – К. : Либідь, 1993. – С. 5-40.
 19. Файоль А. Вчення про управління / А. Файоль // Наука управляти : з історії менеджменту / Упоряд. І. О. Слєпов ; пер. з рос. Л. І. Козій, М. І. Матрохіна, П. Л. Пироженко. – К. : Либідь, 1993. – С. 139—152.
 20. Філософський енциклопедичний словник [Текст]. – К. : Абрис, 2002. – 744 с.
 21. Чемерис А. Підвищення кваліфікації управлінців : досвід та проблеми [Текст] / А. Чемерис, А. Ліпенцев // Вісн. держ. служби України. – 1997. – № 1. – С. 72–79.
 22. Шипилова О. А. Как преодолеть сопротивление персонала нововведениям / О. А. Шипилова // Кадры предприятия. – – № 9. – С. 9–17.
 23. Adams J. S. Inequity in Social Exchanges // Advances in Experimental Social Psychology : in 2 vol. ; L. Berkowitz [ed.] / Adams J. S. – New York : Academic Press, 1965. – Vol. 2. – 1965. – Р. 267—300.
 24. Drucker P. Technology, Management, and Society / Peter Ferdinant Drucker. – New York : Harper & Row, 1970. – 70 p.
 25. Follett M. P. Community as a Process [Electronic resource] / M. P. Follett // Philosophical Review. – 1991. – Vol. XXVIII. – P. 576—588. – Access mode : http://www.follettfoundation.org/CIAP1.pdf 41
 26. Fry B. R. Mastering Public Administration : From Max Weber to Dwight Waldo. – Chatham : Chatham House Publishers, 1989. – 254 p.
 27. Herzberg F. The Managerial Choice: To be Effective or to be Human / Herzberg F. – Homewood, Illinois : Dow Jones-Irwin, 1976. – 360 p.
 28. Herzberg F. The Motivation to Work / F. Herzberg, B. Mausner, B. Snyderman. – New Jersey : Transaction Publishers, 1993. – 180 p.
 29. Lindner J. R. Understanding Employee Motivation [Electronic resource] / J. R. Lindner // Journal of Extension. – 1998. – 36, № 3. – Р. 34.
 30. Maslow A. Motivation and Personality / Maslow A. – New York : HarperCollins Publishers, 1987. – 293 p.
 31. McClelland D. C. The Achieving Society / D. C. McClelland. – New York : Free Press, 1999. – 532 p.
 32. McGregor D. The Human Side of Enterprise / D. McGregor // Management and Organizational Behavior Classics / [ed. by M. Matteson, J. Ivancevich]. – Homewood : BPI-IRWIN, 1993. – P. 227—237.
 33. Moorhead G. Organizational Behavior / G. Moorhead, R. W. Griffin. – Cincinnati, Ohio : South-Western College Pub, 2009. – 608 p.
 34. Porter L. W. Managerial attitudes and performance / L. W. Porter, E. E. Lawler. – Homewood : Irwin, 1968. – 209 p
 35. Schermerhorn J. R. Managing Organizational Behavior / J. R. Schermerhorn, J. G. Hunt, R. N. Osborn. – Hoboken, New Jersey : Wiley, 2008. – 680 p.
 36. Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations [Electronic resource] / Smith A. – London : Methuen & Co., Ltd., 1904. – Access mode : http://www.econlib.org/library/Smith/smWN.html
 37. Vroom V. H. Work and Motivation / V. H. Vroom. – San Francisco : Jossey-Bass, 1994. – 397 p.

 

Тема 3. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Використані та рекомендовані джерела і література

 1. Андреева Т. Е. Организационные изменения: сравнительный анализ основных концепций / Т. Е. Андреева // Вестник C.-Петербургского ун-та. Серия Менеджмент. – № 3. – 2007. – С. 33–50.
 2. Аникин Б. А. Высший менеджмент для руководителей / Б. А. Аникин / Учеб. пособие. Гос. ун-т управления. Моск. пед. ун-т. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 136 с.
 3. Анисимов О. С. Стратегии и стратегическое мышление (акмеологическая версия) / О. С. Анисимов. – М. : Агро-Вестник, 1999. – 356 с.
 4. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. – СПб. : Питер Ком, 1999. – 477 с.
 5. Бушмарин И. В. Современные требования к использованию трудовых резервов / И. В. Бушмарин // Общество и экономика. – 2007. – № 1. – С. 38–51.
 6. Винокуров В. А. Организация стратегического управления на предприятии / В. А. Винокуров. – М. : Центр экономики и маркетинга, 2006. – 456 с.
 7. Воронкова В. Г. Політика європейської інтеграції : навч. посіб. / В. Г. Воронкова / заред. д.ф.н., проф. В. Г. Воронкової. – К. : Професіонал, 2007. -512 с.
 8. Воронкова В. Г. Регіонально-адміністративний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Воронкова. – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2009. – 444 с.
 9. Галенко В. П. Управление персоналом и эффективность предприятий / В. П. Галенко. – СПб. : СПбУЭФ, 2004. – 355 с.
 10. Гнатенко А. Стратегічне планування у сфері державного управління: концептуальні підходи / А. Гнатенко // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2013. – Вип. 3. – С. 51-60.
 11. Дергунов В. Развитие системы управления персоналом организации / В. Дергунов // Бизнес. – 1999. – № 10-12. – C. 24–27.
 12. Ефремов В. С. Стратегическое планирование в бизнес-системах / В. С. Ефремов. – М. : Финпресс, 2001. – 258 с.
 13. Ефремов В. С. Стратегическое управление в контексте организационного развития / В. С. Ефремов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2008. – № 1. – С. 3–13.
 14. Йеннер Т. Интеграция маркетинга и стратегического менеджмента / Т. Йеннер // Проблемы теории и практики управления. – 1997. – № 6. – С. 106–111.
 15. Инновационный менеджмент. Справочное пособие / Под ред. Завлина П. Н., Казанцева А. К., Миндели Л. Э. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Центр исследований и статистики науки, 2008. – 586 с.
 16. Карлоф Б. Вызов лидерам / Пер. со швед. / Б. Карлоф, С. Седерберг. – М. : Дело, 2006. – 352 с.
 17. Катьков В. С. Теория стратегического управления : этапы развития и основные парадигмы / В. С. Катьков // Вестник С.-Петербургского ун-та. – Сер. Менеджмент. – 2002. – № 2. – С. 3–21.
 18. Кини Р. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения / Р. Кини, Х. Райфа. – М. : Радио и связь, 2000. – 578 с.
 19. Клаузевиц К. О войне / К. Клаузевиц. – М., 1994. – 417 с.
 20. Клейнер Г. Б. От теории предприятия к теории стратегического управления / Г. Б. Клейнер // Российский журнал менеджмента. – 2003. – № 1. – С. 31–56.
 21. Ковалева Т. Можно ли измерить сопротивление изменениям? / Т. Ковалева // Персонал-Микс. – 2003. – № 6. – С. 53–58.
 22. Круглов М. И. Стратегическое управление компанией / М. И. Круглов. – М. : Русская Деловая Литература,1998. – 324 с.
 23. Кунц Г. Управление. Системный и ситуационный анализ управленческих функций / Г. Кунц, С. О’Доннел. – Т. 1, 2. – М., 1993. – 614 с.
 24. Лапин А. Н. Стратегическое управление современной организацией / А. Н. Лапин // Управление персоналом. – 2008. – № 22. – С. 39–46.
 25. Малиновський В. Я. Державне управління : навч. посіб. / B. Я. Малиновський. – 3-тє вид., перероб. та допов. – К. : Атіка, 2009. – 608 с.
 26. Мартиненко М. М. Стратегічний менеджмент : підручник / М. М. Мартиненко, І. А. Ігнатієва. – К. : Каравела, 2006. – 320 с.
 27. Маслов В. О стратегическом управлении персоналом [Электронный ресурс] / В. Маслов // Проблемы теории и практики управления. – 2002. – № 5. – С. 99–117. – Режим доступу: http://www.bizeducation.ru/library/management/hrm/maslov.htm.
 28. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Д. Школы стратегий. – СПб. : Питер, 2000. – 712 с.
 29. Овчинникова Т. И. Исследование функционального и деятельностного инструментов персонал-стратегии / Т. И. Овчинникова, О. М. Гоз // Кадры предприятия. – 2006. – № 6. – С. 43–69.
 30. Питерс Т. В поисках эффективного управления : Пер. с англ. / Т. Питерс, Р. Уотермен. – М. : Прогресс.1997. – 518 с.
 31. Подвойский М. Управление – это наука и искусство / М. Подвойский. – М.: Республика. – 1992. – 563 с.
 32. Попов С. А. Стратегическое управление. Модуль 4 / С. А. Попов. -М. : Прогресс, 2006. – 85 с.
 33. Про місцеве самоврядування: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр.
 34. Рачинський А. Стратегічне управління як засіб розвитку діяльності сучасного керівника органу державної влади //Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. праць.–2010.–Вип. – 2010. – Т. 1. – С. 22-31.
 35. Сараев В. «Управление успехом» или Как справиться с организационными изменениями / В. Сараев, А. Бурмистров // Управление компанией. – 2003. – № 6. – С. 4-6.
 36. Синятин Ю. В. Управленческая команда как способ самореализации руководителя / Ю. В. Синятин, К. М. Ушаков // Директор школы. – 2003. – № 6. – С. 6–9.
 37. Стадник В. В. Менеджмент : посібник / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – К. : Академвидав, 2003. – 464 с.
 38. Статическое моделирование и прогнозирование / под ред. А. Г. Гранберга. – М. : Финансы и статистика, 1990. – 382 с.
 39. Стратегическое планирование / Под ред. Э. А. Уткина. – М. : Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ» : Изд-во ЭКМОС, 1998. – 674 с.
 40. Сухорукова М. Ценности как ключевой элемент организационной культуры / М. Сухорукова // Управление персоналом. – 1999. – № 11. – С. 34–42.
 41. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегий / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд. – М. : Инфра-М, 1998. – 576 с.
 42. Тонетти М. Стратегия как структура развития управленческой деяльтености ; пер. с итал. / М. Тонетти. – М. : Изд-во политической литературы, 2007. – 534 с.
 43. Трощинський В. П. Державна політика в соціогуманітарній сфері [Текст] : підручник / В. А. Скуратівський, В. П. Трощинський, П. К. Ситник [та ін.] ; за заг. ред. В. А. Скуратівського, В. П. Трощинського ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2010. – 284 с.
 44. Хемел Г. Стратегическая гибкость ; пер. с англ. / Г. Хемел, К. Прахалад, Г. Томас, Д. О’Нил. – СПб. : Питер, 2005. – 384 с.
 45. Шеховцева Л. С. Стратегический менеджмент : Учебное пособие / Л. С. Шеховцева. – Калининград : Изд-во КГУ, 2001. – 394 с.
 46. Эванс Дж. Р. Маркетинг / Дж. Р. Эванс, Б. Берман. – М. : Экономика, 1990.– С. 56.
 47. Эддоус М. Методы принятия решения / М. Эддоус, Р. Стэнсфилд. – М. : ЮНИТИ, 1997. – 376 с.
 48. Abell D. F. Defining the Business : The Starting Point of Strategis Planning. Englewood Cliffs / D. F. Abell. – N-Y : Prentice Hall, 2000.
 49. Andrews K. R. The Concept of Corporate Strategy / K. R. Andrews. – Dow Jones-Irwin: Homewood, IL, 2007.
 50. Mockler R. J. Strategic Management: An Integrative Context-Specific Process / R. J. Mockler // Idea Group Publishing : Harrisburg-Lon-don., 2002.

 

Тема 4. РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Використані та рекомендовані джерела і література

 1. Андреев С. В. Кадровый потенциал: сохранение, использование развитие / С. В. Андреев. – М., 2003. – 544 с.
 2. Анисимов О. С. Стратегии и стратегическое мышление (акмеологическая версия) / О. С. Анисимов. – М. : Агро-Вестник, 1999. – 356 с.
 3. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. – СПб. : Питер Ком, 1999. – 477 с.
 4. Барти Э. М. Об индивидуальной подготовке стратегического управляющего / Э. М. Барти // Реф. сб. : Кадры в системе управления (по зарубежным материалам). – М., 2006. – С. 76-114.
 5. Беззубко Б. І. Здійснення регуляторної політики в сучасних умовах / Б. І. Беззубко, О. М. Лошинська, Л. В. Беззубко // Проблеми підвищення ефективності управління інноваційними проектами та об’єктами інтелектуальної власності: зб. наук. праць ДонДУУ, сер. «Державне управління». Вип. 98, т. 9. – Донецьк: ДонДУУ, 2008. – С. 21-26.
 6. Брэддик У. Менеджмент в организации / У. Брэддик. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 344 с.
 7. Варда Я. Острови надій: розробка стратегій локального розвитку / Я. Варда, В. Клосовскі. – Івано-Франківськ: Нова зоря, 2003. – 312 с.
 8. Власова Н. М. Универсальный инструмент управления / Н. М. Власова, С. И. Вещиков // ЭКО. – 2003. – № 8. – С. 98–124.
 9. Грачев М. В. Суперкадры : Управление персоналом в международной корпорации / М. В. Грачев. – М. : Дело, 2005. – 327 с.
 10. Грицяк І. А. Європейське управління : теоретико-методологічні засади [Текст] : монографія / І. А. Грицяк. – К. : К.І.С., 2006. – 398 с.
 11. Дойль П. Менеджмент. Стратегия и тактика / П. Дойль. – С.-Петербург : Изд. Питер, 1999. – 323 с.
 12. Емельянов А. П. Уровни профессионализма в управленческой деятельности / А. П. Емельянов // Менеджмент в России и за рубежом. – 1998. – № 5. – С. 27–42.
 13. Зуб А. Т. Системный стратегический менеджмент : методология и практика / А. Т. Зуб, М. В. Локтионов. – М. : Генезис, 2001. – 321 с.
 14. Інноваційні підходи до регіонального розвитку в України: аналітична доповідь. – К.: НІСД, 2017. – 45 с.
 15. Кнорринг В. И. Теория, практика и искусство управления / В. И. Кнорринг. – М. : Норма-ИНФРА, 1999. – 724 с.
 16. Копилова Η. Технологія розробки міських стратегій соціального розвитку / Н. Копилова // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – Одеса: Вид-во  ОРІДУ НАДУ, 2009. – № 4. – С. 207-210.
 17. Маркова В. Д. Стратегический менеджмент / В. Д. Маркова, С. А. Кузнецова. – М. : Новосибирск : ИНФРА-М, 1999. – 417 с.
 18. Маслов В. О стратегическом управлении персоналом [Электронный ресурс] / В. Маслов // Проблемы теории и практики управления. – 2002. – № 5. – С. 99–117. – Режим досутупа: http://www.bizeducation.ru/library/management/hrm/maslov.htm.
 19. Машкова Г. В. Механізми управління місцевими бюджетами (на прикладі міста без районного розділення): автореф. дис. … канд. наук держ. упр.: спец. 25.00.04 – місцеве самоврядування / Г. В. Машкова. – Донецьк, 2004. – 23 с.
 20. Милгром П. Экономика, организация и менеджмент / П. Милгром, Д. Робертс. – СПБ. : Экономическая школа СПб госуниверситета экономики и финансов, 2001. – 381 с.
 21. О стратегическом развитии городов в 21 веке. Этимология слов. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: fondsi.org/…/15%20-%20Informational-methodical%20manual%20.
 22. Овчинникова Т. И. Исследование функционального и деятельностного инструментов персонал-стратегии / Т. И. Овчинникова, О. М. Гоз // Кадры предприятия. – 2006. – № 6. – С. 43–69.
 23. Пахомова Т. Сучасні тенденції розвитку системи державного управління [Текст] / Т. Пахомова // Юридичний вісник. – 2006. – № 2. – С. 89–95.
 24. Попов С. А. Стратегический менеджмент / С. А. Попов. – М. : Дело, 2003. – 401 с.
 25. Порядок розроблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку: затверджено Постановою Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]: від 16.11.2011 p., № 1186. – Режим доступу: http://zakonl.rada.gov.ua/laws/show/! 186-2011 -%DO%BF.
 26. Посібник з моніторингу «Практичні рекомендації щодо впровадження ефективного моніторингу регіонального розвитку в Україні. Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Europe Aid/125234/C/SER/UA, 2011. – 84 с.
 27. Проблеми і перспективи національної регіональної політики: звіт про семінар від 25.02.2000 р. // Міжнародний центр перспективних досліджень. – 235 с.
 28. Рюли Э. Исследование стратегических процессов в организации / Э. Рюли // Проблемы теории и практики управления. – 2000. – № 5. – С. 99–104.
 29. Стратегический анализ и разработка стратегии развития города: методическое пособие по семинарским занятиям для студентов. – Красноярск: РИО СФУ, 2007. – 336 с.
 30. Стратегическое планирование / Под ред. Э. А. Уткина. – М. : Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ» : Изд-во ЭКМОС, 1998. – 674 с.
 31. Стратегічне планування: навчальний посібник / О. Берданова, В. Вакуленко, В. Тертичка. – Л. : ЗУКЦ, 2008. – 138 с.
 32. Сурмін Ю. П. Обгрунтування стратегії державної кадрової політики [Текст] / Ю. П. Сурмін // Ринок праці та зайнятість населення. – 2010. – № 4. – С. 49–51.
 33. Сценарный подход в стратегическом управлении муниципальным образованием. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://finanal.ru/
 34. Тарнаруцький А. Впровадження практики суспільних договорів (компактів) / А. Тарнаруцький. [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://crps.sumynews.com.
 35. Теоретичні основи міської політики: навчальний посібник / Т. В. Дробишевська, О. В. Стоян, Н. М. Гудименко; за загальною редакцією С. В. Богачова. ‒ Макіївка: ДонНАБА, 2007. ‒ 241 с.
 36. Тернопільська міська рада. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.te.ua/strukrurni-pidrozdil/10336.html.
 37. Філатова Л. С. Теоретичні аспекти теорій лідерства крізь призму ефективного лідерства / Л. С. Філатова, Л. В. Новохацька // Економіка: реалії часу. – 2014. – № 3. – С. 64-69.

 

Тема 5. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Використані та рекомендовані джерела і література

 1. Андреева И.В. Управление персоналом / И.В. Андреева, С.В. Кошелева, В.А. Спивак. – СПб.: Издательский Дом «Нева», 2003. – 224 с.
 2. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами / М. Армстронг; пер. с англ. под. ред. С.К. Мордовина. – 8-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 832 с.
 3. Богиня Д.Б. Основи економіки праці: Навч. посіб. / Д.Б. Богиня. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2001. – 313 с.
 4. Гайдученко С.О. Формування інноваційної технології оцінювання в управлінні персоналом державної служби: автореф. дис. … канд. наук з держ. упр.: 25.00.03 / С.О. Гайдученко; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Д., 2010. – 20 с.
 5. Галенко В.П. Управління персоналом і ефективність підприємств / В.П. Галенко. – СПб: СПбГУЕФ, 1994. – 54 с.
 6. Гончарук Н.Т. Оцінювання керівного персоналу державної служби України / Н.Т. Гончарук // Вісник державної служби України. – 2007. – № 3. – С. 34-38.
 7. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник / О.А. Грішнова. – К.: Знання, 2004. – 535 с.
 8. Дарміць Р.З. Кадрове забезпечення діяльності підприємства в умовах розвитку міжнародної конкурентоспроможності / Р.З. Дарміць, Г.П. Горішна // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – № 778. – С. 26-34.
 9. Дашко І.М. Розвиток інноваційних технологій управління персоналом на підприємствах у сучасних умовах господарювання / І.М. Дашко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – Вип. 9. – С. 37-41.
 10. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В.Б.Авер’янова. – К.: Факт, 2003. – 384 с.
 11. Долан Э. Дж. Рынок: микроэкономическая модель / Э. Дж. Долан, Д.Е. Линдсей. – СПб.: Печатный двор, 1992. – 496 с.
 12. Дубініна Я.П. Основи кадрового менеджменту / Я.П. Дубініна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://semestr.com.ua/book_102.html.
 13. Егоршин А.П. Управление персоналом / А.П. Егоршин. – Н. Новгород: НИМБ, 1999. – 624 с.
 14. Запровадження нових підходів до щорічного оцінювання результатів діяльності державних службовців // Головне управління державної служби України. – К., 2009. – 15 с.
 15. Иванкина Л.И. Управление персоналом: Учеб. пособ. / Л.И. Иванкина. – Томск: Изд-во Томского политех. Ун-та, 2009. – 190 с.
 16. Кадрова політика і державна служба: Конспект лекцій: у 2 ч. / уклад. С.М. Серьогін, Н.Т. Гончарук, І.Г. Батраченко. – Ч. 2. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2004. – 65 с.
 17. Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник / А.М. Колот. – К.: КНЕУ, 2002. – 337 с.
 18. Концепція сучасної державної кадрової політики України. – К.: Видавництво НАДУ, 2006. – 54 с.
 19. Кривцова Н.В. Оценка деятельности персонала / Н.В. Кривцова // Управление персоналом Украины. – 2013. – №11. – С. 21-22.
 20. Крушельницька О.В. Управління персоналом: Навч. посіб. / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук. – Вид. 2-ге,. перероб. і допов – К.: Кондор, 2005. – 308 с.
 21. Левицька О.О. Сутність, генезис та еволюція поняття «людські ресурси»: системно-концептуальний підхід / О.О. Левицька // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 1. – С. 37-42.
 22. Мажник Л.О. Стратегічний розвиток технології управління персоналом підприємства / Л.О. Мажник // Управління розвитком. – 2011. – № 22. – С. 95-96.
 23. Малиновський В.Я. Державна служба: теорія і практика: Навч. посіб. / В.Я. Малиновський. – К.: Атака, 2003. – 160 с.
 24. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: Учеб. пособ. / под ред. П.В. Шереметова. — М. ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 2000. – 312 с.
 25. Мордовин С.К. Управление персоналом: современная российская практика / С.К. Мордовин. – СПб.: Питер, 2005. – 304 с.
 26. Одегов Ю.Г. Управление персоналом: Учебник и практикум для академического бакалавриата / Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 467 с.
 27. Олуйко В.М. Кадрові процеси у сфері державної служби: можливості регулювання / В.М. Олуйко // Університетські наукові записки. – 2005. – № 3(15). – С. 346-351.
 28. Орешин В.П. Система державного і муніципального управління: Учеб. Пособ. / В.П. Орешин. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 320 с.
 29. Основы управления персоналом: Серия «Учебники и учебные пособия» / С.И. Салыгин, М.С. Зайналабидов, З.Г. Макиев, Д.В. Обухов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 480 с.
 30. Пашко Л.А. Людські ресурси у сфері державного управління: теоретико-методологічні засади оцінювання: Монографія / Л.А. Пашко. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 236 с.
 31. Персонал. Словарь понятий и определений / П.В. Журавлев, С.А. Карташов, Н.К. Маусов, Ю.Г. Одегов. – М.: Экзамен, 1999. – 512 с.
 32. Полюга З. Кадрова політика органів державної влади та місцевого самоврядування в контексті євроатлантичної інтеграції / З. Полюга // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. – 2005. – Вип. 9. – С. 310-317.
 33. Приймак В.М. Оцінювання персоналу: доцільність і результативність / В.М. Приймак, Я.П. Саприга // Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез всеукраїнської науково-практичної конференції. – 2017. – Т. 1. – Вип. 8. – С. 85-86.
 34. Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 5 серпня 2016 р. № 158 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16.
 35. Про Комплексну програму підготовки кадрів державних службовців: Указ Президента України від 9 листопада 2000 р. № 1212/2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1212/2000?lang=ru.
 36. Прокофьев С.Е. Государственная служба: Учеб. пособ. для академического бакалавриата / С.Е. Прокофьев, Е.Д. Богатырев, С.Г. Еремин. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 200 с.
 37. Сладкевич В.П. Стратегічний менеджмент організацій: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Сладкевич. – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008. – 496 с.
 38. Словник іншомовних слів / за ред. О.С. Мельничука. – 2-е вид., випр. і доп. – К.: Головна редакція «Українська радянська енциклопедія» (УРЕ), 1985. – 966 с.
 39. Третьяк О.П. Сучасні персонал-технології у системі управління персоналом на підприємстві / О.П. Третьяк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.4. – С. 389-397.
 40. Турчинов А.І. Управління персоналом: Підручник / А.І. Турчинов. – М.: Изд-во РАГС, 2002. – 488 с.
 41. Управление персоналом организации: Учебник / под ред. А.Я. Кибанова. – 3-е изд. доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 638 с.
 42. Управлінські аспекти соціальної роботи: Курс лекцій / М.Ф. Головатий (кер. авт. кол.), М.П. Лукашевич, Г.А. Дмитренко та ін. – К.: МАУП, 2004. – 368 с.
 43. Фишер С. Экономика / С. Фишер, Р. Дорнбуш, К. Шмалензи. – М.: Дело ЛТД, 1995. – 864 с.
 44. Хміль Ф.І. Управління персоналом: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ф.І. Хміль. – К.: Академвидав, 2006. – 488 с.
 45. Чижов Н.А. Кадровые технологии / Н.А. Чижов. – М.: Экзамен, 2000. – 352 с.
 46. Шимановська-Діанич Л.М. Термінологічна база концепції управління людськими ресурсами / Л.М. Шимановська-Діанич // Науковий вісник. – 2007. – № 1(21). – С. 43-49.
 47. Muhammad Faseehullah khanRole of Performance Appraisal System on Employees Motivation / Muhammad Faseeh // IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM). – 2013. – № 4. – P. 66-83.
 48. Thurow L. The Future of Capitalism: How Today’s Economic Forces Shape Tomorrow’s World / L. Thurow. – New York, 1996. – P. 288-289.

 

Тема 6. ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

Використані та рекомендовані джерела і література

 1. Аникин Б.А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента: Учеб. помощь / Б.А. Аникин, И.Л. Руда. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 320 с.
 2. Аутсорсинг: сутність, форми та переваги використання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://studopedia.ru/14_5780_autsorsing-sutnist-formi-ta-perevagi-vikoristannya.html.
 3. Безручук С.Л. Аутсорсинг, лізинг персоналу або послуги з бухгалтерського обліку: критична оцінка термінів / С.Л. Безручук, С.М. Лайчук // Міжнародний збірник наукових праць. – 2008. – Вип. 3(12). – С. 41-60.
 4. Воронкова В.Г. Управління людськими ресурсами: філософські засади: Навч. посіб. / В.Г. Воронкова. – К.: Професіонал, 2006. – 576 с.
 5. Глушман Т.М. Маркетинг персоналу як інструмент реалізації кадрової політики підприємства / Т.М. Глушман // Економіка та управління підприємствами. – 2016. – Вип. 14. – С. 322-326.
 6. Журавлев П.В. Управление человеческими ресурсами: опыт индустриально-развитых стран: Учеб. пособ. / П.В. Журавлев, Ю.Г. Одегов, Н.А. Волгин. – М.: Экзамен, 2002. – 448 c.
 7. Загородній А.Г. Аутсорсинг та його вплив на витрати підприємства / А.Г. Загородній, Г.О. Партин // Фінанси України. – 2009. – № 9. – С. 87-97.
 8. Кадровий аудит на сторожі трудового благополуччя компанії // Бухгалтерський облік з Financial Chain Corporation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ua.f-chain.com/posluga-auditu-personalu-v-kiyevi-j-ukrayini/.
 9. Карлін М.І. Можливості застосування лізингу персоналу і аутсорсингу в Україні / М.І. Карлін, О.В. Борисюк // Демографія і соціальна економіка. – 2011. – № 1(15). – С. 96-102.
 10. Кирина Л.В. Модели и методы управления производством / Л.В. Кирина. – Новосибирск: Наука, 2006. – 267 с.
 11. Кльоба Л.Г. Маркетинг персоналу, як інструмент вдосконалення управління банківською діяльністю / Л.Г. Кльоба // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 8-10 листопада 2012 р.). – 2012. – С. 185-186.
 12. Колпаков В.М. Маркетинг персоналу: Навч. посіб. для студ. серед. і вищ. навч. закл. / В.М. Колпаков. – К.: МАУП, 2006. – 408 с.
 13. Коміссарова Т.А. Круглий стіл «Маркетинг персоналу / внутрішній маркетинг як ресурс підвищення ефективності праці в ситуації кризи» / Т.А. Коміссарова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hse.ru.
 14. Конвенція про приватні агенції зайнятості від 19.06.1997 р. № 181 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_046.
 15. Коняева А.П. Аутсорсинг в Украине: вчера, сегодня, завтра / А.П. Коняева // Менеджер по персоналу. – 2005. – № 2. – С. 38-44.
 16. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс, В. Вонг. – СПб.: Вильямс, 1998. – 324 с.
 17. Любохинець Л.С. Тенденції впровадження аутстаффінгу та лізингу персоналу в умовах глобалізації: світовий досвід та вітчизняна практика / Л.С. Любохинець // Вісник Хмельницького національного університету. – 2001. – № 6. – Т. 1. – С. 132-139.
 18. Одегов Ю.Г. Аудит и контроллинг персонала: Учеб. пособ. / Ю.Г. Одегов, Т.В. Никонова. – М.: Экзамен, 2004. – 544 с.
 19. Одегов Ю.Г. Аутсорсинг в управлении персоналом: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Ю.Г. Одегов, Ю.В. Долженкова, С.В. Малинин. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 389 с.
 20. Підходи і методи, які використовуються в аудиті персоналу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://helpiks.org/7-15797.html.
 21. Полежаев А.И. Технология экономии / А.И. Полежаев // Справочник по управлению персоналом. – 2009. – № 2. – С. 20-25.
 22. Портер М. Международная конкуренция / М. Портер. – М.: Международные отношения, 2005. – 318 с.
 23. Пригожин А.И. Нововведения: Стимулы и препятствия / А.И. Пригожин. – М.: Изд-во политической литературы, 2007. – 403 с.
 24. Рачинський А.П. Аудит персоналу як технологія забезпечення ефективності систем управління персоналом органів влади: Навч. метод. матеріали / А.П. Рачинський; уклад. Н.А. Коняшина. – К.: НАДУ, 2013. – 36 с.
 25. Рачинський А.П. Стратегічне управління персоналом в органах державної влади (теоретико-методологічний аналіз): Монографія / А.П. Рачинський. – К.: НАДУ, 2009. – 316 с.
 26. Рачинський А.П. Стратегічне управління персоналом органів державної влади: теоретико-методологічні засади: автореф. дис … на здобуття наук. ступеня д-ра наук з державного управління: 25.00.01 / А.П. Рачинський; Національна академія державного управління при Президентові України. – К., 2011. – 36 с.
 27. Савенкова Т.І. Маркетинг персоналу в інноваційно-інвестиційному середовищі / Т.І. Савенкова // Проблеми теорії й практики управління. – 2013. – № 11. – С. 108-116.
 28. Савинов Ю.А. Новые направления в развитии аутсорсинга американскими компаниями / Ю.А. Савинов, М.Р. Минасьян // США – Канада: экономика, политика, культура. – 2007. – № 5. – С. 105-119.
 29. Савченко В.А. Управління розвитком персоналу: Навч. посіб. / В.А. Савченко. – К.: КНЕУ, 2009. – 351 с.
 30. Сардак О.В. Види персонал-маркетингу підприємств / О.В. Сардак // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2012. – Вип. 2(45). – С. 171-175.
 31. Селина А.И Стандарты аудита персонала, определяющие его качество / А.И. Селина // Вестник Государственного университета управления. – 2006. – № 9 (25). – С. 79-91.
 32. Селина А.И. Совершенствование системы управления персоналом посредством аудита управления персоналом / А.И. Селина // Кадровик. Кадровый менеджмент. – 2007. – № 5. – С. 54-69.
 33. Смирних Л.И.Заемный труд в России: быть или не быть? / Л.И. Смирних. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. – 46 с.
 34. Тис Д. Дж. Динамические способности фирмы и стратегическое управление / Д. Дж. Тис, Г. Пизано, Э. Шуен // Вестник C.-Петербургского ун-та. – – № 4. – С. 133-185.
 35. Урусова З.П. Аудит персоналу як засіб забезпечення ефективної управлінської діяльності / З.П. Урусова, Ю.В. Баклаженко // Економіка та суспільство. – 2017. – Вип. 13. – С. 1423-1427.
 36. Шостак М.А. Корпоративный анализ подходов к использованию концентрации маркетинга в управлении персоналом предприятий сферы услуг / М.А. Шостак // Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2010. – № 16. – Т. 2. – С. 180-188.
 37. Hofer C.W. Strategy Formulation: Analytical Concepts / C.W. Hofer, D. Schendel. – St. Paul, MN, 2008. – 218 p.
 38. Kerin R. Strategic Marketing Problems: Cases and Comments / R. Kerin, Peterson R. – W., 1998 – 723 p.
 39. Parker L.D. Value-for-Money Auditing: Conceptual, Development and Operational Issues / L.D. Parker. – Caulfield, AU: Australian Accounting Research Foundation, Auditing Discussion Paper. – 1986. – № 1. – 10 p.

 

Тема 7. ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ТА АДМІНІСТРАТИВНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

Використані та рекомендовані джерела і література

 1. Бебик В.M. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз: Моногр. — К.: МАУП, 2005. — 440 с.
 2. Блэк С. Паблик Рилейшнз. Что это такое? Пер. с англ. / С. Блэк. — М.: Новости: Модино пресс, 1989. — 240 с.
 3. Бондар Г.Л. Комунікативна політика в діяльності державного службовця: [навчальний посібник] / Г.Л. Бондар. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2015. – 300 с.
 4. Бондар Г.Л. НЛП та психотехнології здійснення ефективної ділової комунікації сучасним менеджером [Електронний ресурс] / Г. Л. Бондар // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Вип. – 269 . – Т. 281. Державне управління. – Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2016. – с. 46-53. — Режим доступу: https://docplayer.net/70739106-Nlp-ta-psihotehnologiyi-zdiysnennya-efektivnoyi-dilovoyi-komunikaciyi-suchasnim-menedzherom.html.
 5. Бондар Г.Л. Публічна комунікація та PR в публічному управлінні [Електронний ресурс] / Г.Л. Бондар // Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю 07-08 вересня 2018 р. — Київ: Видавництво Ліра-К., 2018. — С. 78-80. — Режим доступу: http://academy.gov.ua/manage/pages/dop/8/files/1c214299-c1a5-4f92-8855-73f9ed2643ee.pdf.
 6. Бондар Г.Л. Переговори між державою та громадянським суспільством за умов конфлікту як засіб подолання кризових явищ в державному управлінні // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Вип. – 255 . – Т. 267. Державне управління. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – с. 19-25. http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/govermgmt/2016/267-255-3.pdf.
 7. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и Public Relations. Программы-консультанты. СПб.: Бизнес-пресса, 2007. — 408 с.
 8. Глухова А., Рахманин В. Политическая конфликтология / А. Глухова, В. Рахманин: Учебное пособие. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2002. – 295 с.
 9. Зазикін В. Психологічні аспекти виборчого процесу / В. Зазикін. – М.: РЦОІТ, 2002. – 128 с.
 10. Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз. М.: «Рефл-бук». К.: Ваклер, 2000. – 528 с.
 11. Оцінка громадянами ситуації в країні, рівень довіри до виконавчих та правоохоронних органів влади, оцінка діяльності Уряду (лютий 2020 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-sytuatsii-v-kraini-riven-doviry-do-vykonavchykh-ta-pravookhoronnykh-organiv-vlady-otsinka-diialnosti-uriadu-liutyi-2020r.

12.Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. М.: «Рефл-бук». К.: Ваклер, 2001. — 624 с.

 1. Почепцов Г.Г. Побудова іміджу як комунікативне програмування / Г. Почепцов // Нова політика. – 1998. – № 5. – С. 40-48.
 2. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. М.: «Рефл-бук». К.: «Ваклер», 2001. — 656 с.
 3. РR в органах державної влади та місцевого самовря­дування: Монографія / О.В. Бабкіна, В.В. Басалюков, В. М. Бебик та ін.; За заг. ред. В.М. Бебика, С.В. Куніцина. — К. ; Сімферополь: МАУП, 2003. — 240 с.
 4. Результати всеукраїнських опитувань населення та правників, які є учасниками судових проваджень, щодо судової системи, судової реформи та сприйняття корупції за 2018 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/1_NJ_October_2018_SurveyPublic_Result_UKR.pdf.

 

Тема 8. АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Використані та рекомендовані джерела і література

 1. Баева О. В. Менеджмент в области здравоохранения [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://uchebnikionline.ru/medecina/menedzhment_u_galuzi_ohoroni_ zdorovya_-_bayeva_ov/peredmova_menedzhment_u_galuzi_ohoroni_zdorovya_ .htm.
 2. Губина М. А. Развитие здравоохранения в условиях глобализации: мировой опыт : автореф. дисс… канд. экон. наук / Санкт-Петербургский государственный университет. – 2009. – 20 с.
 3. Демин А. К. Политические проблемы социальной защиты населения в странах “большой семерки” (на примере здравоохранения) : дисс… д-р полит. наук / Российская академия государственной службы (РАГС) . – 401 с.
 4. Досвід країн Європи у фінансуванні галузі охорони здоров’я. Уроки для України [Електронний ресурс] / [А. Гук, В. Галайда та ін.]. – Режим доступу : http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/virtual_library/14_reviewbook_u k.pdf.
 5. Захворюваність населення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.ukrstat.gov.ua/. – Назва з екрана.
 6. Механик А. Пирамида Семашко [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://expert.ru/expert/2011/30/piramida-semashko/.
 7. Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України від 19 листоп. 1992 року № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України 1993, № 4. – С.19.
 8. Пак С. Я. Розвиток державної політики з функціональної та структурної перебудови системи охорони здоров’я на місцевому рівні в Україні / С. Я. Пак // “Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення” : матеріали V наук.-практ. конф. 27 жов. 2011 року : тези допов. – Луцьк, 2011. – С. 68-70.
 9. Стратегия–2020: новая модель роста – новая социальная политика [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.hse.ru/data/2013/ 10/30/1283340742/Стратегия-2020_Книга%201.pdf.
 10. Томпсон С. Добровольное медицинское страхование в странах Европейского Союза [Электронный ресурс] / С. Томпсон, Э. Моссиалос. – Режим доступа : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/187302/e84885R.pdf. –
 11. Фундаментальные основы политики здравоохранения. / Под ред. О. П. Щепина, – М., 1999 / Щепин О. П., Владимирова Л. И., Козлитин В. М. и др. Здравоохранение зарубежных стран. / Под ред. О. П. Щепина. М., 1981.
 12. Barlow P., Haumont D., Degueldre M. Obsterical and perinatala outcome in patients uncovered by medical insurance. Rev.Med. Brux., 15: 366-370, 1994.
 13. Beveridge, William: Social Incurance and Allid Services, Lоndon, 1942.
 14. Chernichovsky D. Health System Reform in Industrialized Democracies: An Emerging Paradigm/ The Milbank Quarterly, 1995, v. 73, № 3. Р. 339-372.
 15. Esping-Andersen G., Korpi W. From Poor Relief to Institutional Welfare States: The Development of Scandinavian Social Policy // Erikson R., Hansen E. J., Ringen S., Uusitalo H. (eds.). The Scandinavian Model: Welfare States and Welfare Research. N.Y.: M. E. Sharpe, 1987. P. 39-74.
 16. Field M.G. The Health System and Policy: a Contemporary American Dialectic // Sosial Science and Medicine, 1980. – V 14a, № 5. – Р. 401.
 17. Health expenditure, public (% of GDP) [Electronic source]. – Access mode : http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.PUBL.ZS. – Title from the screen.
 18. Life expectancy: Life expectancy by country [Electronic source]. – Access mode : http://apps.who.int/gho/data/node.main.688. – Title from the screen.
 19. OECD Factbook 2013. Life expectancy [Electronic source]. – Access mode : http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/3012021ec095.pdf? expires=1389725743&id=id&accname=guest&checksum=ED89AF0E41FC88075943 021217721CF2. – Title from the screen.
 20. Private medical insurance in the European Union [Electronic source]. – Access mode : http://www.insuranceeurope.eu/uploads/Modules/Publica-tions/privatemedicalinsurance.pdf. – Title from the screen.
 21. UNISEF Poverty Reduction Begins With Children, 2000.

 

Тема 9. ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. НАВЧАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ В УКРАЇНІ

Використані та рекомендовані джерела і література

 1. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.polisportal.ru/files/File/puvlication/Starie_publikacii_Polisa/A/1992-4-Almond_Verba_Grazhdanskaja_kultura_i_stabilnost_demokratii.pdf.
 2. Арістотель. Політика ; [пер. з давньогр. та передм. О. Кислюка] / Аристотель. – К. : Основи, 2000. – 239 с.
 3. Бондар Г. Л. Публічна комунікація та PR в публічному управлінні. [Електронний ресурс] / Г. Л. Бондар // Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю 07-08 вересня 2018 р. — Київ: Видавництво Ліра-К., 2018. — С. 78-80. — Режим доступу: http://academy.gov.ua/manage/pages/dop/8/files/1c214299-c1a5-4f92-8855-73f9ed2643ee.pdf.
 4. Вебер М. Избранное / М. Вебер. – М. : Прогресс, 1990. – 623 с. – 33
 5. Віндельбанд В. Платон / В. Віндельбанд. – К. : Зовнішторгвидав. України, 1993. – 176 с.
 6. Гаєвський Б. Культура державного управління: організаційний аспект : [моногр.] / Б. Гаєвський, В. Ребкало. – К. : Вид–во УАДУ, 1998. – 144 с.
 7. Державне управління : навч. посіб. ; за ред. А.Ф. Мельник / А. Ф. Мельник,  О. Ю.Оболенський, А. Ю. Васіна, Л. Ю. Гордієнко. – К. : Знання–Прес, 2003. – 343 с.
 8. Державне управління : філософські, світоглядні та методологічні проблеми : [моногр.] / [кол. авт. ; за ред. д. філос. н., професора В. М. Князєва]. – К. : Вид–во НАДУ. – Міленіум, 2003. – 320 с.
 9. Державне управління і політика : [моногр.] / В. В. Цвєтков, В. М. Селіванов, О. В. Скрипник. – К. : Видавництво «Абрис», 2006. – 312 с.
 10. Державний службовець в Україні (пошук моделі) / Н. Р. Нижник, В. В. Цвєтков, Г. І. Леліков та ін. – К. : Ін Юре, 1998. – 272 с.
 11. Джозефсон М. Менеджмент. 8-ое издание. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://books.google.com.ua/books?id=7eS69HHQzKAC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false.
 12. Кальниш Ю. Г. Політична аналітика в державному управлінні : теоретико–методологічні засади [Текст] : монографія / Ю. Г. Кальниш ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2006. – 271 с. -100
 13. Кант И. Трактаты и письма / И. Кант. – М. : Политиздат, 1986. – 380 с.
 14. Конфуций. Жизнь, учение, мысли, изречения, афоризмы / [авт.–сост. В. В. Юрчук]. – [3–е изд., с изм.]. – Минск : Современное слово, 2003. – 384 с.
 15. Кэрол У. Льюис. Этический вызов на государственной службе (реферат книги) // Государственная служба. Вопросы этики. Зарубежный опыт: Вып. 5.–М.:Изд-во РАГС, 1995.
 16. Леонтьев Л. Н. Деятельность. Сознание. Личность / Л. Н. Леонтьев. – М. : Смысл: Изд. центр «Академия», 2004. – 352 с.
 17. Лоутон А., Роуз Э. Организация и управление в государственных учреждениях. Перевод с английского / Лоутон А., Роуз Э.; — [Електронний ресурс]. — Режим доступу : М., 1993. — 218 c. http://lawlibrary.ru/izdanie11120.html.
 18. Мак’явелі Н. Флорентійські хроніки. Державець / Н. Мак’явелі ; [пер. з італ. А. Перепадя]. – К. : Основи, 1998. – 492 с.
 19. Нижник Н. Системний підхід у організації державного управління : навч. посібник / Н. Нижник, О. Машков ; [за заг. ред. Н. Р. Нижник]. – К. : Вид–во УАДУ, 1998. – 160 с.
 20. Оболенський О. Ю. Державна служба України : реалізація системних поглядів щодо організації та функціонування : монографія / О. Ю. Оболенський. – Хмельницький : «Поділля», 1998. – 294 с.
 21. Платон. Держава ; [пер. з давньогр. Д. Коваль] / Платон. – К. : Основи, 2005. – 355 с.
 22. Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 2004 року № 746 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=746-2004-%EF.
 23. Про Комплексну програму підготовки кадрів державних службовців: Указ Президента України від 9 листопада 2000 р. № 1212/2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1212/2000?lang=ru.
 24. Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу : Указ Президента України від 5 бер. 2004 р. № 278/2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=278%2F2004.
 25. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» : Указ Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015 // Урядовий кур’єр. – Офіц. вид. – 2015. – № 6.
 26. Публічне управління та публічна служба в Україні : стан, проблеми та перспективи розвитку / За заг. Ред..: В.С. Куйбіди, М.М. Білинської, В.Л. ФедоренкаМатеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (07-08 вересня 2018 р., м. Київ). – 520 с.
 27. Райт Г. Державне управління ; [перекл. з англ. В. Івашка, О. Коваленка, С. Соколик] / Г. Райт. – К. : Основи, 1994. – 191 с. – 221
 28. Сократ как пророк [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://e-notabene.ru/fr/article_20933.html.
 29. Социальное управление : теория и методология : [учеб. пособие в 2–х ч.] / А. Г. Гладышев [и др.] ; под ред. В. Н. Иванова. – М. : Муниципальный мир, 2004. – Ч. 2. – 2004. – 312 с.
 30. Сурмін Ю. П. Обгрунтування стратегії державної кадрової політики [Текст] / Ю. П. Сурмін // Ринок праці та зайнятість населення. – 2010. – № 4. – С. 49–51.
 31. Ткачова Н. М. Розробка ефективного державного механізму антикризового управління / Н. М. Ткачова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 124–130.
 32. Цвєтков В. В. Державне управління : основні фактори ефективності : політико–правовий аспект / В. В. Цвєтков. – Х. : Право, 1996. – 163 с.
 33. Ціцерон М. Т. Про державу; Про закони; Про природу богів ; [ пер. з латин. В.Литвинов] / М. Т. Ціцерон. – К. : Основи, 1998. – 474 с.
 34. Штирьов О.М. Етична інфраструктура державного управління: механізми впровадження / В.М. Ємельянов, О.М. Штирьов // Науково-методичний журнал: серія «Державне управління». Т. 165. Вип. 153. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – С. 5–9.
 35. Ban K. How Do Public Managers Manage? Bureaucratic Constraints, Organizational Culture, and the Potential for Reform. –San Francisco : Jossey–Bass Publishers, 2009. – 300 p.
 36. Bagmet, M., Horzhevska, I., & Malikina, O. (2018). Проблеми реформування професійної і комунікативної культури в публічному управлінні України. Публічне управління та регіональний розвиток, (1), 66-84. https://doi.org/10.26693/pard2018.01.12