м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П
+38(0512) 76-71-92
nnipua@chmnu.edu.ua

Тема 6. ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

DOI: https://doi.org/10.34132/IDU.2021.6-06

Тема 6.
Технології управління персоналом в адміністративному менеджменті

(Ємельянов В., Шульга А.)

Ключові слова: аудит персоналу, аутсорсинг, аутстаффінг, бенчмаркінг, документація  з кадрових питань, інтерв’ю, лізинг персоналу, маркетинг, маркетинг персоналу, моніторинг персоналу, технології управління персоналом.

Chapter 6.
Personnel management technologies in administrative management
(Yemelyanov V., Shulga A.)

Keywords: personnel audit, outsourcing, outstaffing, benchmarking, personnel documentation, interviews, personnel leasing, marketing, personnel marketing, personnel monitoring, personnel management technologies.

Ознайомитись із текстом

Reference

 1. Anikin, B.A. & Ruda, I.L. (2009). Autsorsing i autstaffing: vysokiye tekhnologii menedzhmenta: Uchebnaya pomoshch’ [Outsourcing and outstaffing: high technology management: Educational assistance]. (2nd ed., rev.). Moscow: INFRA-M [in Russian].
 2. Autsorsynh: sutnist, formy ta perevahy vykorystannia [Outsourcing: essence, forms and benefits of use]. (n.d.). ru Retrieved from: https://studopedia.ru/14_5780_autsorsing-sutnist-formi-ta-perevagi-vikoristannya.html. [in Ukrainian].
 3. Bezruchuk, S.L. & Laichuk, S.M. (2008). Autsorsynh, lizynh personalu abo posluhy z bukhhalterskoho obliku: krytychna otsinka terminiv [Outsourcing, personnel leasing or accounting services: a critical assessment of terms]. Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats – International Collection of Scientific Works, 3(12), 41-60 [in Ukrainian].
 4. Voronkova, V.H. (2006). Upravlinnia liudskymy resursamy: filosofski zasady [Management of human resources: philosophical principles]. Kyiv: Profesional [in Ukrainian].
 5. Hlushman, T.M. (2016). Marketynh personalu yak instrument realizatsii kadrovoi polityky pidpryiemstva [Personnel marketing as a tool for implementing the company’s personnel policy]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy – Economics and business management, 14, 322-326 [in Ukrainian].
 6. Zhuravlev, P.V., Odegov, Yu.G. & Volgin, N.A. (2002). Upravleniye chelovecheskimi resursami: opyt industrial’no-razvitykh stran [Human resource management: the experience of industrialized countries]. Moscow: Ekzamen [in Russian].
 7. Zahorodnii, A.H. & Partyn, H.O. (2009). Autsorsynh ta yoho vplyv na vytraty pidpryiemstva [Outsourcing and its impact on enterprise costs]. Finansy Ukrainy – Finances of Ukraine, 9, 87-97 [in Ukrainian].
 8. Kadrovyi audyt na storozhi trudovoho blahopoluchchia kompanii. Bukhhalterskyi oblik z Financial Chain Corporation [Personnel audit to guard the company’s labor welfare. Accounting with Financial Chain Corporation]. f-chain.com. Retrieved from: https://ua.f-chain.com/posluga-auditu-personalu-v-kiyevi-j-ukrayini [in Ukrainian].
 9. Karlin, M.I. & Borysiuk, O.V. (2011). Mozhlyvosti zastosuvannia lizynhu personalu i autsorsynhu v Ukraini [Possibilities of using personnel leasing and outsourcing in Ukraine]. Demohrafiia i sotsialna ekonomika – Demography and social economy, 1(15), 96-102 [in Ukrainian].
 10. Kirina, L.V. (2006). Modeli i metody upravleniya proizvodstvom [Models and methods of production management]. Novosibirsk: Nauka [in Russian].
 11. Kloba, L.H. (2012). Marketynh personalu, yak instrument vdoskonalennia upravlinnia bankivskoiu diialnistiu [Personnel marketing as a tool for improving banking management]. Marketynh ta lohistyka v systemi menedzhmentu: tezy dopovidei IKh Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Lviv, 8-10 lystopada 2012 r.) – Marketing and logistics in the management system: abstracts of reports of the 9th International Scientific and Practical Conference (Lviv, November 8-10, 2012). (pp. 185-186). Lviv: Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika» [in Ukrainian].
 12. Kolpakov, V.M. (2006). Marketynh personal [Personnel marketing]. Kyiv: MAUP [in Ukrainian].
 13. Komissarova, T.A. Kruglyy stol «Marketing personala/vnutrenniy marketing kak resurs povysheniya effektivnosti truda v situatsii krizisa» [Round table «Personnel marketing / internal marketing as a resource for improving labor efficiency in a crisis situation»]. (n.d.). hse.ru. Retrieved from: http://www.hse.ru [in Russian].
 14. Konventsiia pro pryvatni ahentsii zainiatosti vid 19.06.1997 r. № 181 [Convention on private employment agencies dated June 19, 1997 № 181] (1997, June 19) rada.gov.ua Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_046 [in Ukrainian].
 15. Konyayeva, A.P. (2005). Autsorsing v Ukraine: vchera, segodnya, zavtra [Outsourcing in Ukraine: yesterday, today and tomorrow]. Menedzher po personalu. – Human Resources Manager, 2. 38-44 [in Russian].
 16. Kotler, F., Armstrong, G., Sonders, D. & Vong, V. (1998). Osnovy marketinga [Fundamentals of Marketing]. Saint Petersburg: Williams [in Russian].
 17. Liubokhynets, L.S. (2001). Tendentsii vprovadzhennia autstaffinhu ta lizynhu personalu v umovakh hlobalizatsii: svitovyi dosvid ta vitchyzniana praktyka [Trends in the implementation of outstaffing and personnel leasing in the conditions of globalization: world experience and domestic practice]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu – Bulletin of the Khmelnytskyi National University, 6, Vol.1, 132-139 [in Ukrainian].
 18. Odegov, Yu.G. & Nikonova, T.V. (2004). Audit i kontrolling personala [Audit and controlling personnel]. Moscow: Ekzamen [in Russian].
 19. Odegov, Yu.G., Dolzhenkova, Yu.V. & Malinin, S.V. (2018). Autsorsing v upravlenii personalom: Uchebnik i praktikum dlya bakalavriata i magistratury [Outsourcing in personnel management: Textbook and workshop for bachelor and master students]. Moscow: Izd-vo Yurayt [in Russian].
 20. Pidkhody i metody, yaki vykorystovuiutsia v audyti personalu [Approaches and methods used in personnel audit]. org Retrieved from: https://helpiks.org/7-15797.html [in Ukrainian].
 21. Polezhayev, A.I. (2009). Tekhnologiya ekonomii [Economy technology]. Spravochnik po upravleniyu personalom – Handbook of personnel management, 2, 20-25 [in Russian].
 22. Porter, M. (2005). Mezhdunarodnaya konkurentsiya [International competition]. Moscow: Mezhdunarodnyye otnosheniya [in Russian].
 23. Prigozhin, A.I. (2007). Novovvedeniya: Stimuly i prepyatstviya [Innovations: Incentives and obstacles]. Moscow: Izd-vo politicheskoy literatury [in Russian].
 24. Rachynskyi, A.P. (2013). Audyt personalu yak tekhnolohiia zabezpechennia efektyvnosti system upravlinnia personalom orhaniv vlady [Personnel audit as a technology for ensuring the effectiveness of personnel management systems of government bodies].A. Koniashyna (Ed.). Kyiv: NADU [in Ukrainian].
 25. Rachynskyi, A.P. (2009). Stratehichne upravlinnia personalom v orhanakh derzhavnoi vlady (teoretyko-metodolohichnyi analiz) [Strategic personnel management in state authorities (theoretical and methodological analysis)]. Kyiv: NADU [in Ukrainian].
 26. Rachynskyi, A.P. (2011). Stratehichne upravlinnia personalom orhaniv derzhavnoi vlady: teoretyko-metodolohichni zasady [Strategic personnel management of state authorities: theoretical and methodological principles]. Extended abstract of candidate’s thesis Kyiv: Natsionalna akademiia derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy [in Ukrainian].
 27. Savenkova, T.I. (2013). Marketynh personalu v innovatsiino-investytsiinomu seredovyshchi [Personnel marketing in an innovative investment environment]. Problemy teorii y praktyky upravlinnia – Problems of management theory and practice, 11, 108-116 [in Ukrainian].
 28. Savinov, Yu.A. & R. Minasian (2007). Novyye napravleniya v razvitii autsorsinga amerikanskimi kompaniyami [New directions in the development of outsourcing by American companies]. SShA – Kanada: ekonomika, politika, kultura – USA — Canada: economics, politics, culture, 5, 105-119 [in Russian].
 29. Savchenko, V.A. (2009) Upravlinnia rozvytkom personal [Management of personnel development: Education]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].
 30. Sardak, O.V. (2012). Vydy personal-marketynhu pidpryiemstv [Types of personnel marketing of enterprises]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen – Bulletin of Social and Economic Research, 2(45), 171-175 [in Ukrainian].
 31. Selina, A.I (2006). Standarty audita personala, opredelyayushchiye yego kachestvo [Staff audit standards that determine its quality]. Vestnik Gosudarstvennogo universiteta upravleniya. – Bulletin of the State University of Management, 9 (25), 79-91 [in Russian].
 32. Selina, A.I. (2007). Sovershenstvovaniye sistemy upravleniya personalom posredstvom audita upravleniya personalom [Improving the system of personnel management through the audit of personnel management]. Kadrovyy menedzhment. – Personnel officer. Personnel management, 5, 54-69 [in Russian].
 33. Yevtushenko, O.N., Yemelianov, V. M., Koval, H. V., Tymofieiev, S. P. & Furtatov, V. S. (2010). Teoretyko-metodolohichni osnovy derzhavnoho upravlinnia [Theoretical and methodological foundations of public administration]. Mykolaiv: Vyd-vo ChDU im. Petra Mohyly [in Ukrainian].
 34. Tis, D.Dzh., Pizano, G. & Shuyen, E. (2003). Dinamicheskiye sposobnosti firmy i strategicheskoye upravleniye [Dynamic capabilities of the firm and strategic management]. Vestnik S.-Peterburgskogo universiteta. – Bulletin of St. Petersburg University, 4, 133-185 [in Russian].
 35. Urusova, Z.P. & Baklazhenko, Yu.V. (2017). Audyt personalu yak zasib zabezpechennia efektyvnoi upravlinskoi diialnosti [Personnel audit as a means of ensuring effective managerial activity]. Ekonomika ta suspilstvo. – Economy and society, 13, 1423-1427 [in Ukrainian].
 36. Shostak, M.A. (2010). Korporatyvnyi analiz pidkhodiv do vykorystannia kontsentratsii marketynhu pid upravlinniam personalom pidpryiemstv sfery posluh [Corporate analysis of approaches to the use of marketing concentration in personnel management of service enterprises] Vseukrainskyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal – All-Ukrainian Scientific and Production Journal, 16, Vol.2, 180-188 [in Ukrainian].
 37. Hofer, C.W. & Schendel, D. (2008). Strategy Formulation: Analytical Concepts. St. Paul, MN [in English].
 38. Kerin, R. & Peterson, R. (1998). Strategic Marketing Problems: Cases and Comments. Washington: American Marketing Association [in English].
 39. Parker L.D. (1986). Value-for-Money Auditing: Conceptual, Development and Operational Issues. Caulfield, AU: Australian Accounting Research Foundation, Auditing Discussion Paper [in English].