м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П
+38(0512) 76-71-92
nnipua@chmnu.edu.ua

Тема 9. ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. НАВЧАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ В УКРАЇНІ

DOI: https://doi.org/10.34132/IDU.2021.6-09

Тема 9.
Організаційна культура в системі адміністративного менеджменту. Навчання та підвищення кваліфікації управлінських кадрів в Україні

(Багмет М., Штирьов О., Гаркуша А.)

Ключові слова: етична,  комунікативна, організаційна, професійна  управлінська  культура, європейські  та  євроатлантичні  управлінські  критерії  та  стандарти,  кадрове  забезпечення, професійно-кваліфікаційна характеристика, суспільні цінності.

Chapter 9.
Organizational culture in the administrative management system. Training and advanced training of management personnel in Ukraine
(Bagmet O., Shtyrov O., Garkusha A.)

Keywords: ethical, communicative, organizational, professional management culture, European and Euro-Atlantic management criteria and standards, human resources, professional qualification characteristics, social values.

Ознайомитись із текстом

Reference

 1. Almond, G. & Verba, S. (n.d.) Grazhdanskaya kultura i stabilnost demokratii [Civic culture and stability of democracy]. polisportal.ru Retrieved from: http://www.polisportal.ru/files/File/puvlication/Starie_publikacii_Polisa/A/1992-4-Almond_Verba_Grazhdanskaja_kultura_i_stabilnost_demokratii.pdf [in Russian].
 2. Aristotel (2000). Polityka [Politics]. (O. Kysliuka Trans.). Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].
 3. Bondar, H. L. (2018). Publichna komunikatsiia ta PR v publichnomu upravlinni [Public communication and PR in public administration]. Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii za mizhnarodnoiu uchastiu 07-08 veresnia 2018 r. – Materials of the scientific and practical conference with international participation on September 7-08, 2018. (pp. 78-80). Kyiv: Vydavnytstvo Lira-K. Retrieved from: http://academy.gov.ua/manage/pages/dop/8/files/1c214299-c1a5-4f92-8855-73f9ed2643ee.pdf [in Ukrainian].
 4. Veber, M. (1990). Izbrannoye [Selected works]. Moscow: Progress [in Russian].
 5. Vindelband, V. (1993). Platon [Platon]. Kyiv: Zovnishtorhvydav [in Ukrainian].
 6. Haievskyi, B. & Rebkalo V. (1998). Kultura derzhavnoho upravlinnia: orhanizatsiinyi aspect [Culture of state administration: organizational aspect]. Kyiv: Vyd–vo UADU [in Ukrainian].
 7. Melnyk, A.F., Obolenskyi, O.Yu., Vasina, A.Yu. & Hordiienko L.Yu. (2003). Derzhavne upravlinnia [Public administration].F. Melnyk (Ed.). Kyiv: Znannia–Pres [in Ukrainian].
 8. Kniaziev, V. M. (Ed.). (2003). Derzhavne upravlinnia: filosofski, svitohliadni ta metodolohichni problem [Public administration: philosophical, worldview and methodological problems]. Kyiv: Vyd–vo NADU [in Ukrainian].
 9. Tsvietkov, V.V., Selivanov, V.M. & Skrypnyk, O.V. (2006). Derzhavne upravlinnia i polityka [Public administration and politics]. Kyiv: Vydavnytstvo «Abrys» [in Ukrainian].
 10. Nyzhnyk, N.R., Tsvietkov, V.V., Lelikov, H.I. et al. (1998). Derzhavnyi sluzhbovets v Ukraini (poshuk modeli) [Civil servant in Ukraine (model search)]. Kyiv: In Yure [in Ukrainian].
 11. Robbins, S.P. (2006). Menedzhment [Management]. (8th ed., rev.). google.com.ua Retrieved from: https://books.google.com.ua/books?id=7eS69HHQzKAC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false [in Ukrainian].
 12. Kalnysh, Yu.H. (2006). Politychna analityka v derzhavnomu upravlinni: teoretyko–metodolohichni zasady [Political analytics in state administration: theoretical and methodological foundations] Kyiv: NADU [in Ukrainian].
 13. Kant, I. (1986). Traktaty i pisma [Treatises and letters]. Moscow: Politizdat [in Russian].
 14. Konfutsiy (2003). Zhizn, ucheniye, mysli, izrecheniya, aforizmy [Life, teaching, thoughts, sayings, aphorisms]. V. Yurchuk (Ed.) (3d ed., rev.) Minsk: Sovremennoye slovo [in Russian].
 15. Kerol, U.L. (1995). Eticheskiy vyzov na gosudarstvennoy sluzhbe (referat knigi). Gosudarstvennaya sluzhba. Voprosy etiki. Zarubezhnyy opyt [Ethical challenge in public service (book abstract). Public Service. Questions of ethics. Foreign experience]. (Vol.5) Moscow: Izd-vo RAGS [in Russian].
 16. Leontiev, N. (2004). Deyatelnost. Soznaniye. Lichnost [Activity. Consciousness. Personality]. Moscow: Smysl: Izd. tsentr «Akademiya» [in Russian].
 17. Louton, A. & Rouz E. (1993). Organizatsiya i upravleniye v gosudarstvennykh uchrezhdeniyakh [Organization and management in public institutions]. ru Retrieved from: http://lawlibrary.ru/izdanie11120.html [in Russian].
 18. Makiaveli, N. (1998). Florentiiski khroniky. Derzhavets [Florentine Chronicles. Sovereign]. (A. Perepadia Trans.). Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].
 19. Nyzhnyk, N. & Mashkov O. (1998). Systemnyi pidkhid u orhanizatsii derzhavnoho upravlinnia [Systemic approach in the organization of state administration]. Kyiv: Vyd–vo UADU [in Ukrainian].
 20. Obolenskyi, O.Yu. (1998). Derzhavna sluzhba Ukrainy: realizatsiia systemnykh pohliadiv shchodo orhanizatsii ta funktsionuvannia [State service of Ukraine: implementation of systemic views on organization and functioning]. Khmelnytskyi: «Podillia» [in Ukrainian].
 21. Platon (2005). Derzhava [State]. (D. Koval Trans.) Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].
 22. Pro zatverdzhennia Prohramy rozvytku derzhavnoi sluzhby na 2005-2010 roky: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 8 chervnia 2004 roku № 746 [On the approval of the Civil Service Development Program for 2005-2010: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from June 8, 2004 № 746]. (2004, June 8). rada.gov.ua Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=746-2004-%EF [in Ukrainian].
 23. Pro Kompleksnu prohramu pidhotovky kadriv derzhavnykh sluzhbovtsiv: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 9 lystopada 2000 r. № 1212/2000 [On the Comprehensive Training Program for Civil Servants: Decree of the President of Ukraine dated November 9, 2000 № 1212/2000]. (2000, November 9). rada.gov.uaRetrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1212/2000 [in Ukrainian].
 24. Pro Kontseptsiiu adaptatsii instytutu derzhavnoi sluzhby v Ukraini do standartiv Yevropeiskoho Soiuzu : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 5 ber. 2004 r. № 278/2004 [On the concept of adaptation of the civil service institute in Ukraine to the standards of the European Union: Decree of the President of Ukraine dated March 5. 2004 № 278/2004]. (2004, March 5). rada.gov.uaRetrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=278%2F2004 [in Ukrainian].
 25. Ukaz Prezydenta Ukrainy pro Stratehiiu staloho rozvytku «Ukraina – 2020» vid 12 sichnia 2015 r. № 5/2015 [Decree of the President of Ukraine about the Sustainable Development Strategy «Ukraine — 2020» from January 12, 2015 № 5/2015]. (2015, January 12). Uriadovyi kurier – Government courier, 6 [in Ukrainian].
 26. Kuibidy, V.S., Bilynskoi, M.M. & Fedorenka, V.L. (Eds.). (2018). Publichne upravlinnia ta publichna sluzhba v Ukraini: stan, problemy ta perspektyvy rozvytku [Public administration and public service in Ukraine: state, problems and prospects for development]. Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii za mizhnarodnoiu uchastiu (07-08 veresnia 2018 r., m. Kyiv) – Materials of the scientific and practical conference with international participation (September 7-08, 2018, Kyiv). (p. 520). Kyiv: Vyd-vo NTUU KPI [in Ukrainian].
 27. Rait, H. (1994). Derzhavne upravlinnia [Public administration]. (V. Ivashka, O. Kovalenka, S. Sokolyk Trans.) Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].
 28. Sokrat kak prorok [Socrates as Prophet]. e-notabene.ru Retrieved from: https://e-notabene.ru/fr/article_20933.html [in Russian].
 29. Gladyshev, A.G. et al. (2004). Sotsialnoye upravleniye: teoriya i metodologiya [Social management: theory and methodology]. (Vol.2). V. N. Ivanova. (Ed.). Moscow: Munitsipalnyy mir [in Russian].
 30. Surmin, Yu.P. (2010). Obhruntuvannia stratehii derzhavnoi kadrovoi polityky [Justification of the strategy of the state personnel policy]. Rynok pratsi ta zainiatist naselennia – Labor market and population employment, 4, 49-51 [in Ukrainian].
 31. Tkachova, N.M. (2015). Rozrobka efektyvnoho derzhavnoho mekhanizmu antykryzovoho upravlinnia [Development of an effective state mechanism of anti-crisis management]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 8, 124-130 [in Ukrainian].
 32. Tsvietkov, V.V. (1996). Derzhavne upravlinnia: osnovni faktory efektyvnosti : polityko–pravovyi aspekt [State management: main efficiency factors: political and legal aspect]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
 33. Tsitseron, M.T. (1998). Pro derzhavu; Pro zakony; Pro pryrodu bohiv [bout the state; About laws; On the nature of the gods]. (V. Lytvynov Trans.). Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].
 34. Shtyryov, O.M. & Yemelyanov, V.M. (2011) Ethical infrastructure of state administration: implementation mechanisms [Ethical infrastructure of state administration: implementation mechanisms]. Naukovo-metodychnyi zhurnal: Derzhavne upravlinnia – Scientific and methodological journal: State management, Vol.165. Issue 153, pp. 5-9 [in Ukrainian].
 35. Ban, (2009). How Do Public Managers Manage? Bureaucratic Constraints, Organizational Culture, and the Potential for Reform. San Francisco: Jossey–Bass Publishers [in English].
 36. Bagmet, M., Horzhevska, I., & Malikina, O. (2018). Problemy reformuvannia profesiinoi i komunikatyvnoi kultury v publichnomu upravlinni Ukrainy [Problems of reforming the professional and communicative culture in the ukraine public administration]. Publichne upravlinnia ta rehionalnyi rozvytok – Public Administration and Regional Development, 1, 66-84. DOI: https://doi.org/10.26693/pard2018.01.12 [in Ukrainian].