м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П
+38(0512) 76-71-92
nnipua@chmnu.edu.ua

Тема 1. АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СИСТЕМНЕ СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ

DOI: https://doi.org/10.34132/IDU.2021.6-01

Тема 1.
Адміністративний менеджмент як системне суспільне явище

(Андріяш В., Євтушенко О.)

Ключові слова: менеджмент, управління, суб’єкти управління, об’єкти управління, державне управління, державна служба, державна влада, органи державного управління, органи державної влади, менеджмент органів влади, менеджмент органів місцевого самоврядування.

Chapter 1.
Administrative management as a systemic social phenomenon
(Andriyash V., Yevtushenko О.)

Keywords: management, management, management subjects, management objects, state administration, state service, state power, state administration bodies, state power bodies, management of authorities, management of local self-government bodies.

Ознайомитись із текстом

Reference

 1. Adamchuk, V., Romanov, O.V. & Sorokyna, M.E. (1999). Ekonomika i sotsiologiya truda: Uchebnik dlya vuzov [Economics and sociology of labor: Textbook for universities]. Moscow: YuNYTY [in Russian].
 2. Aleksandrova,L. (2000). Metodologicheskiye problemy sotsiologii professiy [Methodological problems of the sociology of professions]. Sotsiologicheskiye issledovaniya – Sociological research, 8, 10-20 [in Russian].
 3. Anysymov,S. (1990). Vvedeniye v politologiyu. Kriterial’noye obespecheniye postroyeniya demokraticheskogo obshchestva [Introduction to political science. Criteria for building a democratic society]. Moscow: B.i. [in Russian].
 4. Anysymov,S. (2006). Novoye upravlencheskoye myshleniye: sushchnost’ i puti formirovaniya [New managerial thinking: essence and ways of formation]. Moscow: Ekopolitika [in Russian].
 5. Atamanchuk,V. (2006). Teoriya gosudarstvennogo upravleniya. Kurs lektsiy [Theory of public administration. Lecture course]. Moscow: Omeha-L [in Russian].
 6. Bordeniuk, (2003). Mistseve samovriaduvannia v mekhanizmi derzhavy: konstytutsiino-pravovyi aspekt [Local self-government in the mechanism of the state: constitutional and legal aspect]. Pravo Ukrainy Law of Ukraine, 4, 12-17 [in Ukrainian].
 7. Hiddens, (1999). Sotsiolohiia [Sociology] (V.A. Yadov Trans.) L.S. Hurevoi & L.N. Posylevycha. (Eds.) Moscow: Jeditorial URSS [in Russian].
 8. Holovatyi, (2000). Do problemy profesionalizatsii derzhavnoi sluzhby v suchasnii Ukraini [To the problem of professionalization of the public service in modern Ukraine]. V.I. Luhovoho, V.M. Kniazieva (Eds.), Zbirnyk naukovykh prats Ukrainskoi akademii derzhavnoho upravlinnia – Collection of scientific works of the Ukrainian Academy of Public Administration (Vol. 2), (pp. 213-217). Kyiv: Vyd-vo UADU [in Ukrainian].
 9. Yhnatova, H. (Eds.) (2004). Gosudarstvennaya sluzhba [Civil service]. Moscow: Izdatel’skiy tsentr «MarT» [in Russian].
 10. Hrachev,V. (2005). Superkadry: Upravleniye personalom v mezhdunarodnoy korporatsii [Superframes: Human Resources Management in an International Corporation]. Moscow: Delo [in Russian].
 11. Hurne, (1993). Derzhavne upravlinnia [State management]. (V.Shovkuna, Trans.). Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].
 12. Obolenskyi, Yu. (Eds.). (2005). Derzhavne upravlinnia ta derzhavna sluzhba [Public administration and public service]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].
 13. Nyzhnyk, R., Tsvietkov, V.V., Lelikov, H.I. et al. (1998). Derzhavnyi sluzhbovets v Ukraini (poshuk modeli) [Civil servant in Ukraine (model search)]. Kyiv: In Yure [in Ukrainian].
 14. Derkach, (1999). Professiogramma gossluzhashchego [Professiogram of a civil servant]. Moscow: RAHS [in Russian].
 15. Diurkhaim, E. (1990). O razdelenii obshchestvennogo truda. Metod sotsiologii [About the division of social labor. Method of sociology]. (A.B. Hofman Trans.) Moscow: Nauka [in Russian].
 16. Mochernyi,V. et al. (Eds.) (2002). Ekonomichna entsyklopediia: U trokh tomakh. [Economic Encyclopedia: In three volumes.]. (Vols. 1-3). Kyiv: Akademiia [in Ukrainian].
 17. Yevtushenko,N. & Andriiash, V.I. (2014). Derzhavne upravlinnia. (Ch.3. Osnovy vnutrishnoi orhanizatsii derzhavnoho orhanu ta menedzhmentu) [State management. (Part 3. Basics of the internal organization of the state body and management)]. Mykolaiv: Vyd-vo ChDU im. Petra Mohyly [in Ukrainian].
 18. Yevtushenko, N., Yemelianov, V.M., Andriiash, V.I. & Lushahina, T.V. (2019). Psykholohiia upravlinnia [Psychology of management]. Mykolaiv: PP Yemelianova T.V. [in Ukrainian].
 19. Yemelianov,M. (2012). Rozvytok partnerskykh vidnosyn biznesu i vlady v systemi derzhavnoho upravlinnia stalym rozvytkom rehioniv Ukrainy: teoriia, metodolohiia, praktyka [Development of partnership relations between business and government in the system of state management of sustainable development of the regions of Ukraine: theory, methodology, practice]. Mykolaiv: PP Yemelianova T.V. [in Ukrainian].
 20. Yevtushenko,N. & Yemelianov, V.M. (2020). Instytut mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini v umovakh detsentralizatsii [Institute of local self-government in Ukraine under conditions of decentralization]. Mykolaiv: PP Yemelianova T.V. [in Ukrainian].
 21. Karpov,V. (1999). Psikhologiya menedzhmenta [Psychology of management]. Moscow: Hardaryky [in Russian].
 22. Klasyfikatsiia vydiv ekonomichnoi diialnosti. [Classification of types of economic activities] (1996). DK-009-96 from 22th October 1996. Kyiv: Derzhstandart Ukrainy [in Ukrainian].
 23. Konstytutsiia Ukrainy : pryiniata na piatii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28 cherv. 1996 r. [The Constitution of Ukraine: adopted at the fifth session of the Verkhovna Rada of Ukraine on 28 June 1996]. (1996, June 28). Kyiv: Presa Ukrainy [in Ukrainian].
 24. Malynovskyi,Ya. (2003). Derzhavna sluzhba: teoriia i praktyka [Civil service: theory and practice]. Kyiv: Ataka [in Ukrainian].
 25. Markovych, (1997). Sotsiologiya truda [Sociology of labor]. N. I. Drekhlova & N.P. Narbuta (Eds. & Trans.). Moscow: Prohress [in Russian].
 26. Meskon,, Albert, M. & Khedoury, F. (1992) Osnovy menedzhmenta [Fundamentals of Management]. Akademiia narodnoho hospodarstva pry uriadi Rosiiskoi Federatsii – Academy of National Economy under the Government of the Russian Federation (pp. 94-120). L.I. Evenko (Ed. & Trans.). Moscow: Delo [in Russian].
 27. Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski ta politychni prava vid 16 hrudnia 1966 r. [International Covenant on Civil and Political Rights from December 16 1966]. (1966, December 16). Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy Bulletin of the Ministry of Justice of Ukraine, 1, pp. 5 [in Ukrainian].
 28. Motrenko, (2004). Osnovni pidsumky vykonannia Holovnym upravlinniam derzhavnoi sluzhby Ukrainy Prohramy diialnosti Kabinetu Ministriv Ukrainy u 2003 rotsi ta zavdannia na 2004 rik [The main results of the implementation by the Main Directorate of the Civil Service of Ukraine of the Program of the Cabinet of Ministers of Ukraine in 2003 and tasks for 2004]. Visnyk derzhavnoi sluzhby Ukrainy – Bulletin of the State Service of Ukraine, 1, pp. 4-10 [in Ukrainian].
 29. Obolenskyi,Yu. (1998). Derzhavna sluzhba Ukrainy: realizatsiia systemnykh pohliadiv shchodo orhanizatsii ta funktsionuvannia [Civil service of Ukraine: implementation of systemic views on organization and functioning]. Khmelnytskyi: Podillia [in Ukrainian].
 30. Verloky,C. & Mykhailova, I.D. (1996) Osnovy menedzhmentu [Basics of management] Kharkiv: Osnova ­[in Ukrainian].
 31. Plastun,V. (2002). Profesiohramy posad derzhavnykh sluzhbovtsiv [Professionograms of civil servants positions]. Donetsk: Tsentr perepidhotovky ta pidvyshchennia kvalifikatsii pratsivnykiv orhaniv derzhavnoi vlady, orhaniv mistsevoho samovriaduvannia, kerivnykiv derzhavnykh pidpryiemstv, ustanov ta orhanizatsii ­[in Ukrainian].
 32. Platonov,K. (1984). Kratkiy slovar’ sistemy psikhologicheskikh ponyatiy [A short dictionary of the system of psychological concepts] (2nd ed. rev.). Moscow: Vysshaya shkola [in Russian].
 33. Zakon Ukrainy Pro derzhavnu sluzhbu: vid 16 hrud. 1993 roku № 3723 [Law of Ukraine On Civil Service from December 16 1993 № 3723]. (1993, December 16). Holos Ukrainy – Voice of Ukraine, pp. 9-28 [in Ukrainian].
 34. Nakaz Holovnoho upravlinnia derzhavnoi sluzhby Ukrainy Pro zatverdzhennia Zahalnykh pravyl povedinky derzhavnoho sluzhbovtsia vid 4 serpn. 2010roku, № 214 [Order of the Main Directorate of the Civil Service of Ukraine On the approval of the General Rules of Conduct of a Civil Servant from August 4 2010, №214]. (2010, August 4). gov.ua. Retrieved from: http://guds.gov.ua/sub/hmelnitska/ua/publication/content/16376.htm [in Ukrainian].
 35. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro zatverdzhennia Prohramy rozvytku derzhavnoi sluzhby na 2005-2010 roky vid 8 chervnia 2004 roku №746 [Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine On approval of the Civil Service Development Program for 2005-2010 from June 8, 2004 №746]. (2004, June 8). rada.gov.ua. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=746-2004-%EF [in Ukrainian].
 36. Ukaz Prezydenta Ukrainy Pro zakhody shchodo vprovadzhennia Kontseptsii administratyvnoi reformy v Ukraini vid 22 lyp. 1998 r. №810 [Decree of the President of Ukraine On measures to implement the Concept of Administrative Reform in Ukraine from July 22, 1998 №810] (1998). Visnyk derzhavnoi sluzhby Ukrainy – Bulletin of the State Service of Ukraine, 3, 7-8 [in Ukrainian].
 37. Ukaz Prezydenta Ukrainy Pro Kontseptsiiu adaptatsii instytutu derzhavnoi sluzhby v Ukraini do standartiv Yevropeiskoho Soiuzu vid 5 ber. 2004 roku № 278/2004 [Decree of the President of Ukraine On the concept of adaptation of the civil service institute in Ukraine to the standards of the European Union from March 5, 2004 № 278/2004]. (2004, March 5). rada.gov.ua. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=278%2F2004 [in Ukrainian].
 38. Zakon Ukrainy Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini vid 21 travnia 1997 r. [Law of Ukraine On local self-government in Ukraine from May 21, 1997]. (1997, May 21). .rada.gov.ua. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр#Text [in Ukrainian].
 39. Zakon Ukrainy Pro sluzhbu v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia vid 7 chervnia 2001 r. [Law of Ukraine On service in local self-government bodies from June 7, 2001]. (2001, June 7). rada.gov.ua. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14#Text [in Ukrainian].
 40. Proekt Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy „Pro mistsevi derzhavni administratsii» № 1311, data reiestratsii 10 sichn. 2008 r. [Draft Law of Ukraine «On Amendments to the Law of Ukraine «On Local State Administrations» № 1311, registration date January 10, 2008]. (2008, January 10) gov.ua Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70293 [in Ukrainian].
 41. Melnyk, M.I. (2002). Rozvytok liudskoho resursu administratyvnoi reformy v Ukraini: stan i perspektyvy [Development of human resource of administrative reform in Ukraine: status and prospects]. Kyiv: Nora-print [in Ukrainian].
 42. Slobodchykov,I. (2000). Vyyavleniye i kategorial’nyy analiz normativnoy struktury individual’noy deyatel’nosti [Identification and categorical analysis of the normative structure of individual activity]. Voprosy psikhologii – Questions of psychology, 2, 40-48 [in Russian].
 43. Andrushchenka,P. & Horlacha, M.I. (1997). Sotsialna filosofiia: Korotkyi entsyklopedychnyi slovnyk [Social philosophy: A short encyclopedic dictionary]. Kyiv, Kharkiv: VMP «Rubikon» [in Ukrainian].
 44. Styvenson,Dzh. (1998). Upravleniye proizvodstvom [Manufacturing control]. (Y. Soldak & Y. Shlenov Trans.). Moscow: Binom [in Russian].
 45. Stihlits,E. (1998). Ekonomika derzhavnoho sektora [Economics of the public sector] (A. Oliinyk & R. Skilskyi Trans.). Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].
 46. Yevtushenko,N., Yemelianov, V.M., Koval, H.V., Tymofieiev, S.P. & Furtatov, V.S. (2010). Teoretyko-metodolohichni osnovy derzhavnoho upravlinnia [Theoretical and methodological foundations of state management]. Mykolaiv: Vyd-vo ChDU im. Petra Mohyly [in Ukrainian].
 47. Troielnikova,O. (2001). Suchasnyi stan menedzhmentu profesiinoi diialnosti kerivnykh kadriv [The current state of management of professional activities of management]. Visnyk KNUKiM. Seriia «Pedahohika» Bulletin of KNUKiM. The series «Pedagogy», 5, 19-32. Retrieved from: http://www.knukim.edu.ua/articles_troyelnikova.htm [in Ukrainian].
 48. Cheppelz, (1996). Menedzhment u derzhavnomu upravlinni [Management in public administration]. S.V. Synytsi (Trans. & Ed.). Proekt TACIS «Reforma ta rozvytok derzhavnoho upravlinnia v Ukraini» – TACIS project «Reform and development of public administration in Ukraine» (pp. 7-8). Kyiv [in Ukrainian].
 49. Batysheva, Ya. (Ed.). (1999). Entsiklopediya professional’nogo obrazovaniya: v 3-kh tomakh [Encyclopedia of professional education in 3 volumes]. (Vols. 1-3). Moscow: RAO: Assotsiatsiya «Professional’noye obrazovaniye» [in Russian].
 50. Shemshechunko,S. et al. (Eds.) (2003). Yurydychna entsyklopediia: V 6 tomakh [Legal encyclopedia: In 6 volumes]. (Vols. 1-6). Kyiv: «Ukrainska entsyklopediia» [in Ukrainian].