м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П
+38(0512) 76-71-92
nnipua@chmnu.edu.ua

Тема 4. РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

DOI: https://doi.org/10.34132/IDU.2021.6-04

Тема 4.
Реалізація стратегічного управління в системі адміністративного менеджменту

(Тимофєєв С., Малікіна О.)

Ключові слова: функціональна  модель  стратегічного  управління,  операціональна  модель стратегічного  управління,  діяльнісна  модель  стратегічного  управління,  споживацька  модель стратегічного управління, показники збалансованості кадрового складу організації, стратегічне мислення керівника, стадії стратегічного планування, стратегічне бачення, цілі стратегічного управління, структурні елементи стратегічного управління, стратегічний контроль, фактори впливу на стратегічне управління.

Chapter 4.
Implementation of strategic management in the administrative management system
(Tymofieiev S., Malikina О.)

Keywords: functional model of strategic management, operational model of strategic management, activity model of strategic management, consumer model of strategic management, indicators of the balance of the personnel composition of the organization, strategic thinking of the manager, stages of strategic planning, strategic vision, goals of strategic management, structural elements of strategic management, strategic control, factors impact on strategic management.

Ознайомитись із текстом

Reference

 1. Andreyev, S.V. (2003). Kadrovyy potentsial: sokhraneniye, ispol’zovaniye razvitiye [Personnel potential: preservation, development]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Moscow: MGU [in Russian].
 2. Andriiash, V.I., Yevtushenko, O.N. & Honchar, S.V. (2020). Problemy derzhavnoi kadrovoi polityky ta perspektyvy yikh vyrishennia na rehionalnomu ta munitsypalnomu rivniakh v Ukraini [Problems of state personnel policy and prospects for their solution at the regional and municipal levels in Ukraine]. Derzhavne upravlinnia ta rehionalnyi rozvytok – Public Administration and Regional Development, 7, 8-36 [in Ukrainian].
 3. Ansoff, I. (1999). Novaya korporativnaya strategiya [New corporate strategy]. Saint Petersburg: Piter Kom [in Russian].
 4. Barti, E.M. (2006). Ob individual’noy podgotovke strategicheskogo upravlyayushchego [On the individual training of a strategic manager]. Kadry v sisteme upravleniya (po zarubezhnym materialam) – Personnel in the management system (based on foreign materials). (pp 76-114). Moscow [in Russian].
 5. Bezzubko, B.I., Loshynska, O. M. & Bezzubko, L. V. (2008). Zdiisnennia rehuliatornoi polityky v suchasnykh umovakh [Implementation of regulatory policy in modern conditions]. Problemy pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia innovatsiinymy proektamy ta obiektamy intelektualnoi vlasnosti, zbirnyk naukovykh prats DonDUU, seriia «Derzhavne upravlinnia» – Problems of increasing the efficiency of management of innovative projects and objects of intellectual property: collection of scientific works of DonSUU, series «State management», 98, №9, 21-26 [in Ukrainian].
 6. Breddik, U. (1997). Menedzhment v organizatsii [Management in the organization]. Moscow: INFRA-M [in Russian].
 7. Varda, Ya. & Klosovski, V. (2003). Ostrovy nadii: rozrobka stratehii lokalnoho rozvytku [Islands of hope: development of local development strategies]. Ivano-Frankivsk: Nova zoria [in Ukrainian].
 8. Vlasova, N.M. & Veshchikov, S. I. (2003). Universal’nyy instrument upravleniya [Universal control tool] EKO – EKO, 8, 98-124 [in Russian].
 9. Grachev, M.V. (2005). Superkadry: Upravleniye personalom v mezhdunarodnoy korporatsii [Super-personnel: Personnel management in an international corporation]. Moscow: Delo [in Russian].
 10. Hrytsiak, I.A. (2006). Yevropeiske upravlinnia: teoretyko-metodolohichni zasady [European management: theoretical and methodological ambush]. Kyiv: K.I.S [in Ukrainian].
 11. Doil, P. (1999). Strategiya i taktika [Management. Strategy and tactics]. Saint Petersburg: Piter [in Russian].
 12. Yemelyanov, A.P. (1998). Urovni professionalizma v upravlencheskoy deyatel’nosti [Levels of professionalism in management]. Menedzhment v Rossii i za rubezhom – Management in Russia and abroad, 5, 27-42 [in Russian].
 13. Yemelianov, V.M. & Verba, S.M. (2010). Kadrove zabezpechennia orhaniv derzhavnoi vlady ta mistsevoho samovriaduvannia v Mykolaivskii oblasti [Staffing of state authorities and local self-government in the Mykolaiv region]. Naukovi pratsi: Naukovo-metodychnyi zhurnal – Scientific works: Scientific and methodical journal, Vol.147, №135, 60-65 [in Ukrainian].
 14. Innovatsiini pidkhody do rehionalnoho rozvytku v Ukrainy: analitychna dopovid. [Innovative approaches to regional development in Ukraine: analytical report]. (2017). Kyiv: NISD [in Ukrainian].
 15. Knorring, V.I. (1999). Teoriya, praktika i iskusstvo upravleniya [Theory, practice and art of management]. Moscow: Norma-INFRA [in Russian].
 16. Kopylova, Η. (2009). Tekhnolohiia rozrobky miskykh stratehii sotsialnoho rozvytku [The technology of development of city strategies of social development]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia: zbirnyk naukovykh prats – Actual problems of state administration: a collection of scientific works, 4, 207-210 [in Ukrainian].
 17. Markova, V.D. & Kuznetsova, S.A. (1999). Strategicheskiy menedzhment [Strategic management]. Moscow, Novosibirsk: INFRA-M [in Russian].
 18. Maslov, V. (2002). O strategicheskom upravlenii personalom [About strategic personnel management]. Problemy teorii i praktiki upravleniya – Problems of theory and practice of management, 5, 99-117. Retrieved from: http://www.bizeducation.ru/library/management/hrm/maslov.htm [in Russian].
 19. Mashkova, H.V. (2004). Mekhanizmy upravlinnia mistsevymy biudzhetamy (na prykladi mista bez raionnoho rozdilennia) [Local budget management mechanisms (on the example of a city without district division)]. Extended abstract of candidate’s thesis. Donetsk, 2004 [in Ukrainian].
 20. Milgrom, P. & Roberts, D. (2001). Ekonomika, organizatsiya i menedzhment [Economics, organization and management]. Saint Petersburg: Ekonomicheskaya shkola SPb gosuniversiteta ekonomiki i finansov [in Russian].
 21. O strategicheskom razvitii gorodov v 21 veke. Etimologiya slov [On the strategic development of cities in the 21st century. Etymology of words]. (n.d.). Retrieved from: org/…/15%20-%20Informational-methodical%20manual%20 [in Russian].
 22. Ovchinnikova, T.I. & Goz, O.M. (2006). Issledovaniye funktsional’nogo i deyatel’nostnogo instrumentov personal-strategii [Study of the functional and activity tools of personnel strategy]. Kadry predpriyatiya – Personnel of the enterprise, 6, 43-69 [in Russian].
 23. Pakhomova, T. (2006). Suchasni tendentsii rozvytku systemy derzhavnoho upravlinnia [Modern trends in the development of the state administration system]. Yurydychnyi visnyk – Legal Bulletin, 2, 89-95 [in Ukrainian].
 24. Popov, S.A. (2003) Strategicheskiy menedzhment [Strategic management]. Moscow: Delo [in Russian].
 25. Poriadok rozroblennia, provedennia monitorynhu ta otsinky realizatsii rehionalnykh stratehii rozvytku: zatverdzheno Postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16.11.2011 p., № 1186. [The procedure for developing, monitoring and evaluating the implementation of regional development strategies: approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from November 16, 2011 p., № 1186]. (2011, November 16). rada.gov.ua Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1186-2011-%D0%BF#Text [in Ukrainian].
 26. Posibnyk z monitorynhu «Praktychni rekomendatsii shchodo vprovadzhennia efektyvnoho monitorynhu rehionalnoho rozvytku v Ukraini. Pidtrymka staloho rehionalnoho rozvytku v Ukraini» [Monitoring manual «Practical recommendations for implementation of effective monitoring of regional development in Ukraine. Support of sustainable regional development in Ukraine»]. (2011). Retrieved from: EuropeAid/125234/C/SER/UA [in Ukrainian].
 27. Problemy i perspektyvy natsionalnoi rehionalnoi polityky: zvit pro seminar vid 25.02.2000 r. [Problems and prospects of the national regional policy: report on the seminar from February 25, 2000]. (2000). Mizhnarodnyi tsentr perspektyvnykh doslidzhen – International Center for Advanced Studies, 235 s. [in Ukrainian].
 28. Ryuli, E. (2000). Issledovaniye strategicheskikh protsessov v organizatsii [Research of strategic processes in the organization]. Problemy teorii i praktiki upravleniya – Problems of theory and practice of management, 5, 99-104 [in Russian].
 29. Strategicheskiy analiz i razrabotka strategii razvitiya goroda: metodicheskoye posobiye po seminarskim zanyatiyam dlya studentov [Strategic analysis and development of a city development strategy: a manual for seminars for students] (2007). Krasnoyarsk: RIO SFU [in Russian].
 30. Utkina, E.A. (Ed.). (1998). Strategicheskoye planirovaniye [Strategic planning]. Moscow: Assotsiatsiya avtorov i izdateley «TANDEM»: Izd-vo EKMOS [in Russian].
 31. Berdanova, O., Vakulenko, V. & Tertychka, V. (2008). Stratehichne planuvannia [Strategic planning]. Lviv: ZUKTs [in Ukrainian].
 32. Surmin, Yu.P. (2010). Obhruntuvannia stratehii derzhavnoi kadrovoi polityky [Justification of the strategy of the state personnel policy]. Rynok pratsi ta zainiatist naselennia – Labor market and population employment, 4, 49-51 [in Ukrainian].
 33. Stsenarnyy podkhod v strategicheskom upravlenii munitsipal’nym obrazovaniyem [Scenario approach in the strategic management of the municipality]. (n.d.). ru Retrieved from: http://finanal.ru [in Russian].
 34. Tarnarutskyi, A. (n.d.) Vprovadzhennia praktyky suspilnykh dohovoriv (kompaktiv) [Implementation of the practice of social contracts (compacts)]. sumynews.com Retrieved from: http://crps.sumynews.com/policy-development/implementing-practice-social-contract/item/6-vprovadzhennya-praktyky-suspilnyx-dogovoriv-kompaktiv.html [in Ukrainian].
 35. Yevtushenko, O.N, Yemelianov, V.P., Andriiash, V.I & Lushahina, T.V. (2020). Teoretyko-metodolohichni osnovy publichnoi vlady ta upravlinnia v Ukraini [Theoretical and methodological foundations of public power and management in Ukraine]. Mykolaiv: Vyd-vo ChDU im. Petra Mohyly [in Ukrainian].
 36. Ternopilska miska rada. [Ternopil City Council]. te.ua Retrieved from: http://rada.te.ua/strukrurni-pidrozdil/10336.html. [in Ukrainian].
 37. Filatova, L.S. & Novokhatska, L.V. (2014). Teoretychni aspekty teorii liderstva kriz pryzmu efektyvnoho liderstva [Theoretical aspects of leadership theories through the prism of effective leadership]. Ekonomika: realii chasu – Economics: realities of time, 3, 64-69 [in Ukrainian].