м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П
+38(0512) 76-71-92
nnipua@chmnu.edu.ua

Тема 7. ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ (PR) В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ТА АДМІНІСТРАТИВНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ В УКРАЇНІ

DOI: https://doi.org/10.34132/IDU.2021.6-07

Тема 7.
Зв’язки з громадськістю (PR) в публічному управлінні та адміністративному менеджменті в Україні

(Бондар Г.)

Ключові слова: публічна  комунікація,  публічне  управління,  зв’язки  з  громадськістю (паблік рілейшнз — PR), PR-реклама іміджу, соціальна відповідальність.

Chapter 7.
Public Relations (PR) in Public Governance and Administrative Management in Ukraine
(Bondar H.)

Keywords: public communication, public administration, public relations (public relations — PR), image PR advertising, social responsibility.

Ознайомитись із текстом

Reference

 1. Bebyk, V.M. (2005). Informatsiino-komunikatsiinyi menedzhment u hlobalnomu suspilstvi: psykholohiia, tekhnolohii, tekhnika pablik ryleishnz [Information and communication management in the global society: psychology, technologies, public relations technique]. Kyiv: MAUP [in Ukrainian].
 2. Blek, S. (1989). Pablik Rileyshnz. Chto eto takoye? [Public Relations. What it is?]. Moscow: Novosti: Modino press [in Russian].
 3. Bondar, H.L. (2015). Komunikatyvna polityka v diialnosti derzhavnoho sluzhbovtsia [Communicative policy in the activity of a civil servant]. Mykolaiv: Vyd-vo ChDU im. Petra Mohyly [in Ukrainian].
 4. Bondar, H.L. (2016). NLP ta psykhotekhnolohii zdiisnennia efektyvnoi dilovoi komunikatsii suchasnym menedzherom [NLP and psychotechnologies of effective business communication by a modern manager]. Naukovi pratsi: Naukovo-metodychnyi zhurnal: Derzhavne upravlinnia – Scientific works: Scientific and methodological journal: State administration, 269, Vol.281. 46-53. Retrieved from: https://docplayer.net/70739106-Nlp-ta-psihotehnologiyi-zdiysnennya-efektivnoyi-dilovoyi-komunikaciyi-suchasnim-menedzherom.html [in Ukrainian].
 5. Bondar, H.L. (2018). Publichna komunikatsiia ta PR v publichnomu upravlinni [Public communication and PR in public administration]. Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii za mizhnarodnoiu uchastiu 07-08 veresnia 2018 r. – Materials of the scientific and practical conference with international participation September 7-08, 2018. (pp. 78-80). Kyiv: Vydavnytstvo Lira-K. Retrieved from: http://academy.gov.ua/manage/pages/dop/8/files/1c214299-c1a5-4f92-8855-73f9ed2643ee.pdf. [in Ukrainian].
 6. Bondar, H.L. (2016). Perehovory mizh derzhavoiu ta hromadianskym suspilstvom za umov konfliktu yak zasib podolannia kryzovykh yavyshch v derzhavnomu upravlinni [Negotiations between the state and civil society under conditions of conflict as a means of overcoming crisis phenomena in public administration]. Naukovi pratsi: Naukovo-metodychnyi zhurnal: Derzhavne upravlinnia – Scientific works: Scientific and methodological journal: State administration, 255, Vol.267. 19-25. Retrieved from: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/govermgmt/2016/267-255-3.pdf. [in Ukrainian].
 7. Vikentyev, I.L. (2007). Priyemy reklamy i Public Relations. Programmy-konsul’tanty. [Receptions of advertising and Public Relations. Consultant programs]. Saint Petersburg: Biznes-pressa [in Russian].
 8. Glukhova, A. & Rakhmanin, V. (2002). Politicheskaya konfliktologiya [Political conflictology]. Voronezh: Voronezhskiy gosudarstvennyy universitet [in Russian].
 9. Zazykin, V. (2002). Psykholohichni aspekty vyborchoho protsesu [Psychological aspects of the election process]. Moscow: RTsOIT [in Ukrainian].
 10. Korolko, V.H. (2000). Osnovy pablik ryleishnz. [Basics of public relations]. Kyiv: Vakler [in Ukrainian].
 11. Otsinka hromadianamy sytuatsii v kraini, riven doviry do vykonavchykh ta pravookhoronnykh orhaniv vlady, otsinka diialnosti Uriadu (liutyi 2020 r.) [Citizens’ assessment of the situation in the country, the level of trust in executive and law enforcement authorities, assessment of the Government’s activities (February 2020)]. org.ua Retrieved from: http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-sytuatsii-v-kraini-riven-doviry-do-vykonavchykh-ta-pravookhoronnykh-organiv-vlady-otsinka-diialnosti-uriadu-liutyi-2020r [in Ukrainian].
 12. Pocheptsov, H.H. (2001). Pablik rileishnz dlia profesionaliv [Public relations for professionals]. Kyiv: Vakler [in Ukrainian].
 13. Pocheptsov, H.H. (1998). Pobudova imidzhu yak komunikatyvne prohramuvannia [Building an image as communicative programming]. Nova polityka. – New politics, 5, 40-48 [in Ukrainian].
 14. Pocheptsov, H.H. (2001). Teoriia komunikatsii [Theory of communication]. Kyiv: Vakler [in Ukrainian].
 15. Babkina, O.V., Basaliukov, V.V., Bebyk, V.M. et al. (2003). PR v orhanakh derzhavnoi vlady ta mistsevoho samovriaduvannia [PR in state and local self-government bodies]. V.M. Bebyk, S.V. Kunitsyna. (Eds.). Kyiv; Simferopol: MAUP [in Ukrainian].
 16. Rezultaty vseukrainskykh opytuvan naselennia ta pravnykiv, yaki ye uchasnykamy sudovykh provadzhen, shchodo sudovoi systemy, sudovoi reformy ta spryiniattia koruptsii za 2018 rik [Results of all-Ukrainian surveys of the population and lawyers participating in court proceedings regarding the judicial system, judicial reform, and perception of corruption in 2018]. org.ua Retrieved from: https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/1_NJ_October_2018_SurveyPublic_Result_UKR.pdf [in Ukrainian].
 17. Andriiash, V., Torkhova, N., Yevtushenko, A., Malikina, O. (2020). Organizational forms of public relations and media management in the justice system of Ukrainian. Mykolas Romeris University. Public Policy and Administration, Vol 19, №4 (2020), 169-182. Retrieved from: https://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/5189 [in English].