м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П
+38(0512) 76-71-92
nnipua@chmnu.edu.ua

Тема 5. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

DOI: https://doi.org/10.34132/IDU.2021.6-05

Тема 5.
Основні положення управління персоналом у системі адміністративного менеджменту

(Шульга А., Верба С.)

Ключові слова: відставка,  кадри,  кадрове  планування,  кадровий  потенціал,  кооптація, людські ресурси, оцінювання персоналу, перепрофілювання, персонал, персонал-технології, професійний розвиток, ротація, управління персоналом, штати.

Chapter 5.
Basic provisions of personnel management in the administrative management system
(Shulga A., Verba S.)

Keywords: resignation, personnel, personnel planning, personnel potential, co-optation, human resources, personnel evaluation, repurposing, personnel, personnel-technology, professional development, rotation, personnel management, staff.

Ознайомитись із текстом

Reference

 1. Andreyeva, I.V., Kosheleva, S.V. & Spivak, V.A. (2003). Upravleniye personalom [Personnel management] Saint Petersburg: Izdatel’skiy Dom «Neva» [in Russian].
 2. Armstrong, M. (2008). Praktika upravleniya chelovecheskimi resursami [The practice of human resource management]. S.K. Mordovina (Trans. & Ed.). (8nd ed., rev.). Saint Petersburg: Piter [in Russian].
 3. Bohynia, D.B. (2001). Osnovy ekonomiky pratsi [Fundamentals of labor economics]. (2nd ed., rev.) Kyiv: Znannia-Pres [in Ukrainian].
 4. Haiduchenko, S.O. (2010). Formuvannia innovatsiinoi tekhnolohii otsiniuvannia v upravlinni personalom derzhavnoi sluzhby [Formation of innovative assessment technology in public service personnel management]. Extended abstract of candidate’s thesis Dnipro: instytut derzhavnoho upravlinnia Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy. [in Ukrainian].
 5. Halenko, V.P. (1994). Upravlinnia personalom i efektyvnist pidpryiemstv [Personnel management and enterprise efficiency] Saint Petersburg: SPbHUEF [in Ukrainian].
 6. Honcharuk, N.T. (2007). Otsiniuvannia kerivnoho personalu derzhavnoi sluzhby Ukrainy [Evaluation of management personnel of the civil service of Ukraine]. Visnyk derzhavnoi sluzhby Ukrainy – Bulletin of the State Service of Ukraine, 3, 34-38 [in Ukrainian].
 7. Hrishnova, O.A. (2004). Ekonomika pratsi ta sotsialno-trudovi vidnosyny [Labor economics and social and labor relations]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
 8. Darmits, R.Z. & Horishna, H.P. (2013). Kadrove zabezpechennia diialnosti pidpryiemstva v umovakh rozvytku mizhnarodnoi konkurentospromozhnosti [Human resource support of the enterprise in the context of the development of international competitiveness]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku – Bulletin of the Lviv Polytechnic National University. Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and problems of development, 778, 26-34 [in Ukrainian].
 9. Dashko, I.M. (2016). Rozvytok innovatsiinykh tekhnolohii upravlinnia personalom na pidpryiemstvakh u suchasnykh umovakh hospodariuvannia [Development of innovative personnel management technologies at enterprises in modern economic conditions]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University, 9, 37-41 [in Ukrainian].
 10. Averianova, V.B. (Ed.) (2003). Derzhavne upravlinnia: problemy administratyvno-pravovoi teorii ta praktyky [State management: problems of administrative and legal theory and practice]. Kyiv: Fakt [in Ukrainian].
 11. Dolan, E.Dzh. & Lindsey, D.Ye. (1992). Rynok: mikroekonomicheskaya model [Market: microeconomic model]. Saint Petersburg: Pechatnyy dvor [in Russian].
 12. Dubinina, Ya.P. (2017). Osnovy kadrovoho menedzhmentu [Fundamentals of personnel management]. (N.p.) Retrieved from: http://semestr.com.ua/book_102.html. [in Ukrainian].
 13. Yegorshin, A.P. (1999). Upravleniye personalom [Personnel management]. Nizhniy Novgorod: NIMB [in Russian].
 14. Holovne upravlinnia derzhavnoi sluzhby Ukrainy. (2009). Zaprovadzhennia novykh pidkhodiv do shchorichnoho otsiniuvannia rezultativ diialnosti derzhavnykh sluzhbovtsiv [Introduction of new approaches to the annual evaluation of the results of civil servants’ activities]. Kyiv: HUDSU [in Ukrainian].
 15. Ivankina, L.I. (2009). Upravleniye personalom [Personnel management]. Tomsk: Izd-vo Tomskogo politekhnicheskogo universiteta [in Russian].
 16. Serohin, S.M., Honcharuk, N.T. & Batrachenko, I.H. (Eds.) (2004). Kadrova polityka i derzhavna sluzhba: Konspekt lektsii: u 2 ch. [Personnel policy and civil service: Synopsis of lectures: in 2 part]. (Part 2). Dnipro: DRIDU NADU [in Ukrainian].
 17. Kolot, A.M. (2002). Motyvatsiia personalu [Personnel motivation]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].
 18. Kontseptsiia suchasnoi derzhavnoi kadrovoi polityky Ukrainy [The concept of modern state personnel policy of Ukraine]. (2006). Kyiv: Vydavnytstvo NADU [in Ukrainian].
 19. Krivtsova, N.V. (2013). Otsenka deyatel’nosti personala [Evaluation of personnel activity]. Upravleniye personalom Ukrainy. – Personnel management of Ukraine, 11, 21-22 [in Russian].
 20. Krushelnytska, O.V. & Melnychuk, D.P. (2005). Upravlinnia personalom [Personnel management]. (2nd ed., rev.). Kyiv: Kondor [in Ukrainian].
 21. Levytska, O.O. (2010). Sutnist, henezys ta evoliutsiia poniattia «liudski resursy»: systemno-kontseptualnyi pidkhid [The essence, genesis and evolution of the concept of «human resources»: a system-conceptual approach]. Ukraina: aspekty pratsi. – Ukraine: aspects of work, 1, 37-42 [in Ukrainian].
 22. Mazhnyk, L.O. (2011). Stratehichnyi rozvytok tekhnolohii upravlinnia personalom pidpryiemstva [Strategic development of enterprise personnel management technology]. Upravlinnia rozvytkom. – Management of development, 22, 95-96 [in Ukrainian].
 23. Malynovskyi, V.Ya. (2003). Derzhavna sluzhba: teoriia i praktyka [Civil service: theory and practice]. Kyiv: Ataka [in Ukrainian].
 24. Maslov, E.V. (2000). Upravleniye personalom predpriyatiya [Enterprise personnel management]. P.V. Sheremetova. (Ed.) Moscow: YNFRA-M; Novosibirsk: NGAEiU [in Russian].
 25. Mordovin, S.K. (2005). Upravleniye personalom: sovremennaya rossiyskaya praktika [Personnel management: modern Russian practice]. Saint Petersburg: Piter [in Russian].
 26. Odegov, Yu.G. & Rudenko G.G. (2017). Upravleniye personalom: Uchebnik i praktikum dlya akademicheskogo bakalavriata [Personnel Management: Textbook and Workshop for Academic Bachelor’s]. (2nd ed., rev.). Moscow: Izdatel’stvo Yurayt [in Russian].
 27. Oluiko, V.M. (2005). Kadrovi protsesy u sferi derzhavnoi sluzhby: mozhlyvosti rehuliuvannia [Personnel processes in the field of public service: opportunities for regulation]. Universytetski naukovi zapysky. – University scientific papers, 3, 346-351 [in Ukrainian].
 28. Oreshin, V.P. (2012). Sistema gosudarstvennogo i munitsipalnogo upravleniya [The system of state and municipal administration]. Moscow: YNFRA-M [in Russian].
 29. Salygin, S.I., Zaynalabidov, M.S., Makiyev, Z.G. & Obukhov, D.V. (2001). Osnovy upravleniya personalom: Seriya «Uchebniki i uchebnyye posobiya» [Fundamentals of personnel management: Series «Textbooks and teaching aids»]. Rostov-na-Donu: Feniks [in Russian].
 30. Pashko, L.A. (2005). Liudski resursy u sferi derzhavnoho upravlinnia: teoretyko-metodolohichni zasady otsiniuvannia [Human resources in the field of public administration: theoretical and methodological principles of assessment]. Kyiv: Vyd-vo NADU [in Ukrainian].
 31. Zhuravlev,V., Kartashov, S.A., Mausov, N.K. & Odegov, Yu.G. (1999). Personal. Slovar’ ponjatij i opredelenij [Personnel. Dictionary of concepts and definitions]. Moscow: Ekzamen [in Russian].
 32. Poliuha, Z. (2005). Kadrova polityka orhaniv derzhavnoi vlady ta mistsevoho samovriaduvannia v konteksti yevroatlantychnoi intehratsii [Personnel policy of state authorities and local self-government in the context of Euro-Atlantic integration]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia – Effectiveness of state administration, 9, 310-317 [in Ukrainian].
 33. Pryimak, V.M. & Sapryha, Ya.P. (2017). Otsiniuvannia personalu: dotsilnist i rezultatyvnist [Personnel evaluation: expediency and effectiveness]. Suchasni pidkhody do upravlinnia pidpryiemstvom: zbirnyk tez vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii. – Modern approaches to enterprise management: collection of theses of the All-Ukrainian scientific and practical conference, 8, 85-86 [in Ukrainian].
 34. Pro zatverdzhennia Zahalnykh pravyl etychnoi povedinky derzhavnykh sluzhbovtsiv ta posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia: Nakaz Natsionalnoho ahentstva Ukrainy z pytan derzhavnoi sluzhby vid 5 serpnia 2016 r. № 158 [On the approval of the General Rules of Ethical Behavior of Civil Servants and Local Self-Government Officials: Order of the National Agency of Ukraine on Civil Service Issues dated August 5, 2016 № 158]. (2016, August 5). rada.gov.ua Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16 [in Ukrainian].
 35. Pro Kompleksnu prohramu pidhotovky kadriv derzhavnykh sluzhbovtsiv: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 9 lystopada 2000 r. № 1212/2000 [About the Comprehensive Training Program for Civil Servants: Decree of the President of Ukraine dated November 9, 2000 No. 1212/2000]. (2000, November 9). rada.gov.ua Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1212/2000 [in Ukrainian].
 36. Prokof’yev, S.Ye., Bogatyrev, Ye.D & Yeremin, S.G. (2018). Gosudarstvennaya sluzhba [Public service]. Moscow: Izdatel’stvo Yurayt [in Russian].
 37. Sladkevych, V.P. (2008). Stratehichnyi menedzhment orhanizatsii [Strategic management of organizations]. Kyiv: DP «Vydavnychyi dim «Personal» [in Ukrainian].
 38. Melnychuk, O.S. (1985). Slovnyk inshomovnykh sliv [Dictionary of foreign words]. (2nd ed., rev.). Kyiv: Holovna redaktsiia «Ukrainska radianska entsyklopediia» [in Ukrainian].
 39. Tretiak, O.P. (2014). Suchasni personal-tekhnolohii u systemi upravlinnia personalom na pidpryiemstvi [Modern personnel technologies in the personnel management system at the enterprise]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy – Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 24.4, 389-397 [in Ukrainian].
 40. Turchynov, A.I. (2002). Upravlinnia personalom [Personnel management]. Moscow: Izd-vo RAHS [in Ukrainian].
 41. Kibanova, A.Ya. (Ed.). (2005). Upravleniye personalom organizatsii [Personnel management of the organization]. (3nd ed., rev.). Moscow: INFRA-M [in Russian].
 42. Holovatyi, M.F., Lukashevych, M.P., Dmytrenko, H.A. et al. (2004). Upravlinski aspekty sotsialnoi roboty: Kurs lektsii [Management aspects of social work: Course of lectures]. Kyiv: MAUP [in Ukrainian].
 43. Fisher, S., Dornbush, R. & Shmalenzi, K. (1995). Ekonomika [Economics]. Moscow: Delo LTD [in Russian].
 44. Khmil, F.I. (2006). Upravlinnia personalom [Personnel management]. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].
 45. Chizhov, N.A. (2000). Kadrovye tehnologii [Personnel technologies]. Moscow: Ekzamen [in Russian].
 46. Shymanovska-Dianych, L.M. (2007) Terminolohichna baza kontseptsii upravlinnia liudskymy resursamy [Terminological base of the concept of human resource management]. Naukovyi visnyk. – Scientific Bulletin, 1(21), 43-49 [in Ukrainian].
 47. Muhammad Faseeh ullah khan (2013). Role of Performance Appraisal System on Employees Motivation. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 4, 66-83 [in English].
 48. Thurow, L. (1996). The Future of Capitalism: How Today’s Economic Forces Shape Tomorrow’s World. New York: ‎ Penguin USA [in English].