м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П
+38(0512) 76-71-92
nnipua@chmnu.edu.ua

Тема 2. РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ СУБ’ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

DOI: https://doi.org/10.34132/IDU.2021.6-02

Тема 2.
Реалізація функцій суб’єктів управління в системі адміністративного менеджменту

(Дацій О., Дацій Н., Лушагіна Т.)

Ключові слова: функція, державна функція, функції державної служби, функції держслужбовців,  механізм  мотивації,  мотиваційний  механізм,  стратегічні  функції,  функції  управління персоналом.

Chapter 2.
Реалізація функцій суб’єктів управління в системі адміністративного менеджменту
(Datsii O., Datsii N., Lushagina T.)

Keywords: function, state function, functions of civil service, functions of civil servants, motivation mechanism, motivation mechanism, strategic functions, personnel management functions.

Ознайомитись із текстом

Reference

 1. Aliullov,R. (2005). Problemy mekhanizma gosudarstvennogo upravleniya na sovremennom etape (voprosy teorii i metodologii) [Problems of the mechanism of public administration at the present stage (questions of theory and methodology)]. Gosudarstvo i pravo – State and Law, 3, 97-102 [in Ukrainian].
 2. Holovatyi, (2000). Do problemy profesionalizatsii derzhavnoi sluzhby v suchasnii Ukraini [To the problem of professionalization of the public service in modern Ukraine]. V. I. Luhovoho, V. M. Kniazieva (Eds.), Zbirnyk naukovykh prats Ukrainskoi akademii derzhavnoho upravlinnia – Collection of scientific works of the Ukrainian Academy of Public Administration (Vol. 2), (pp. 213-217). Kyiv: Vyd-vo UADU [in Ukrainian].
 3. Yevtushenko,N., Yemelianov, V.M. & Andriiash. V.I. (2016). Munitsypalnyi menedzhment [Municipal management]. Mykolaiv: Vyd-vo ChDU im. Petra Mohyly [in Ukrainian].
 4. Yemelianov, M. (2012). Rozvytok partnerskykh vidnosyn biznesu i vlady v systemi derzhavnoho upravlinnia stalym rozvytkom rehioniv Ukrainy: teoriia, metodolohiia, praktyka [Development of partnership relations between business and government in the system of state management of sustainable development of the regions of Ukraine: theory, methodology, practice]. Mykolaiv: PP Yemelianova T. V. [in Ukrainian].
 5. Yemelianov,M. (2011). Rynkovi vidnosyny v Ukraini ta nadannia rehionalnym orhanam vlady i hospodariuiuchym subiektam povnoi samostiinosti [Market relations in Ukraine and providing regional authorities and economic entities with complete independence]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok – Public administration: improvement and development, №7. Retrieved from: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=304 [in Ukrainian].
 6. Lukashevych,P. & Tulenkov, N.V. (1996). Vvedeniye v sotsiologiyu [Introduction to sociology]. Kyiv: MAUP [in Ukrainian].
 7. Malynovskyi,Ya. (2000). Derzhavne upravlinnia [State management]. Lutsk: Red. vyd. vidd. «Vezha» Volynskoho derzhavnoho universytetu im. Lesi Ukrainky [in Ukrainian].
 8. Monteskie Sh. (2002). O dukhe zakonov [About the spirit of laws]. Istoriia vchen pro pravo i derzhavu: khrestomatiia dlia yurydychnykh vuziv i fakultetiv – History of teachings about law and the state: a textbook for law schools and faculties (pp. 247-258) H. Demydenko (Ed.). Kharkiv: Lehas [in Ukrainian].
 9. Yevtushenko,N., Yemelianov, V.M. & Andriiash. V.I. (2017). Munitsypalnyi menedzhment: u vyznachenniakh, poiasnenniakh, skhemakh, tablytsiakh [Municipal management: in definitions, explanations, schemes, tables]. Mykolaiv: Vyd-vo ChDU im. Petra Mohyly [in Ukrainian].
 10. Novikov,V., Siniok, H.F. & Krush, P.V. (2004). Osnovy administratyvnoho menedzhmentu [Basics of administrative management]. Kyiv: Tsentr navch. literatury [in Ukrainian].
 11. Niumen, (2006). 10 zakonov liderstva: Kak realizovat’ blagiye namereniya na praktike. Parite vmeste s orlami [10 Laws of Leadership: How to Put Good Intentions into Practice. Soar with the eagles]. Minsk: Popudri [in Russian].
 12. Okis,Ya. (2008). Osobystist derzhavnoho sluzhbovtsia tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady: systema vymoh [Personality of a civil servant of the central executive authorities: a system of requirements]. Teoretychni ta praktychni pytannia derzhavotvorennia : zbirnyk naukovykh prats / Odes. rehional. instytut derzhavnoho upravlinnia NADU pry Prezydentovi Ukrainy – Theoretical and practical issues of state formation: a collection of scientific works / Odesa regional Institute of State Administration of the National Academy of Sciences under the President of Ukraine (Vol. 2). Retrieved from: www.library.oridu.odessa.ua. [in Ukrainian].
 13. Platonov, (1989). Zhyv ya hlavnoi zhyzniu [I lived the main life]. Moscow: Pravda [in Russian].
 14. Khadzhyradieva,K., Yemelianov, V.M., Hrabovskyi, V.A. et al. (2018). Profesionalizatsiia u sferi publichnoho upravlinnia: stan, problemy, perspektyvy vyrishennia: Profesiinyi rozvytok derzhavnykh sluzhbovtsiv v umovakh hlobalizatsii ta suchasnykh zmin [Professionalization in the field of public administration: state, problems, prospects for solutions: Professional development of civil servants in the conditions of globalization and modern changes]. S.K. Khadzhyradievoi (Ed.). Mykolaiv: PP Yemelianova T. V. [in Ukrainian].
 15. Robins, & DeChentso, D. (2002). Osnovy menedzhmentu [Basics of management]. Kyiv: Vydavnytstvo Solomii Pavlychko «Osnovy» [in Ukrainian].
 16. Rubakhyn,F. & Fylyppov, A.V. (1973). Psikhologicheskiye aspekty upravleniya [Psychological aspects of management]. Moscow: Znaniye [in Russian].
 17. Skurativskyi, (1999). Subiektyvni zasady funktsionuvannia ta rozvytku protsesiv sotsialnoho buttia [Subjective principles of functioning and development of processes of social existence] Zbirnyk naukovykh prats Ukrainskoi akademii derzhavnoho upravlinnia – Collection of scientific works of the Ukrainian Academy of Public Administration, 1, 180-189. Kyiv: Vyd-vo UADU [in Ukrainian].
 18. Teilor,U. (1993). Naukova orhanizatsiia pratsi [Scientific organization of work]. Nauka upravliaty: z istorii menedzhmentu – The science of managing: from the history of management (pp. 2-40). I.O. Sliepov (Ed.). (L.I. Kozii, M.I. Matrokhina & P.L. Pyrozhenko Trans.). Kyiv: Lybid [in Ukrainian].
 19. Faiol, (1993). Vchennia pro upravlinnia [The doctrine of management]. Nauka upravliaty: z istorii menedzhmentu – The science of managing: from the history of management (pp. 139-152). I.O. Sliepov (Ed.). (L.I. Kozii, M.I. Matrokhina & P.L. Pyrozhenko Trans.). Kyiv: Lybid [in Ukrainian].
 20. Philosophical encyclopedic dictionary (2002). Kyiv: Abrys [in Ukrainian].
 21. Chemerys, & Lipentsev, A. (1997). Pidvyshchennia kvalifikatsii upravlintsiv: dosvid ta problemy [Improvement of managers’ qualifications: experience and problems]. Visnyk derzhavnoi sluzhby Ukrainy – Bulletin of the State Service of Ukraine, 1, 72-79 [in Ukrainian].
 22. Shipilova,A. (2004). Kak preodolet’ soprotivleniye personala novovvedeniyam [How to overcome staff resistance to innovations]. Kadry predpriyatiya – Enterprise Personnel, 9, 9-17 [in Russian].
 23. Adams,S. (1965). Inequity in Social Exchanges. L. Berkowitz (Ed.), Advances in Experimental Social Psychology: in 2 vol. (Vol. 2), (pp. 267-300). New York: Academic Press [in English].
 24. Drucker,F. (1970). Technology, Management, and Society. New York: Harper & Row [in English].
 25. Follett,P. (1991). Community as a Process. Philosophical Review. 28, 576-588. Retrieved from: http://www.follettfoundation.org/CIAP1.pdf [in English].
 26. Fry,R. (1989). Mastering Public Administration: From Max Weber to Dwight Waldo. Chatham: Chatham House Publishers [in English].
 27. Herzberg, (1976). The Managerial Choice: To be Effective or to be Human. Homewood, Illinois: Dow Jones-Irwin [in English].
 28. Herzberg,, Mausner, B. & Snyderman, B. (1993). The Motivation to Work. New Jersey: Transaction Publishers [in English].
 29. Lindner,R. (1998). Understanding Employee Motivation. Journal of Extension, 36, 3. Retrieved from: https://archives.joe.org/joe/1998june/rb3.php [in English].
 30. Maslow, (1987). Motivation and Personality. New York: Harper&Row Publishersю Retrieved from: https://www.eyco.org/nuovo/wp-content/uploads/2016/09/Motivation-and-Personality-A.H.Maslow.pdf [in English].
 31. McClelland,C. (1999). The Achieving Society. New York: Free Press [in English].
 32. McGregor, (1993). Management and Organizational Behavior Classics: The Human Side of Enterprise. M. Matteson, J. Ivancevich (Eds.). Homewood: BPI-IRWIN. Retrieved from: https://archive.org/details/managementorgani0000matt [in English].
 33. Moorhead, & Griffin, R.W. (2009). Organizational Behavior. Cincinnati, Ohio: South-Western College Pub. Retrieved from: https://bayanbox.ir/view/6157472598406331651/Organizational-Behavior-Managing-People-and-Organizations-Griffin-Moorhead-2013.pdf [in English].
 34. Porter,W. & Lawler E.E. (1968). Managerial attitudes and performance. Homewood: Irwin [in English].
 35. Schermerhorn,R., Hunt, J.G. & Osborn, R.N. (2008). Managing Organizational Behavior. Hoboken, New Jersey: Wiley [in English].
 36. Smith, (1904). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. London: Methuen & Co., Ltd. Retrieved from: http://www.econlib.org/library/Smith/smWN.html [in English].
 37. Vroom,H. (1994). Work and Motivation. San Francisco: Jossey-Bass
 38. Andriiash, V., Torkhova, N., Yevtushenko, A., Malikina, O. (2020). Organizational forms of public relations and media management in the justice system of Ukrainian. Mykolas Romeris University, Public Policy and Administration, 19, №4, 169-182.