м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П
+38(0512) 76-71-92
nnipua@chmnu.edu.ua

Тема 10. АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

DOI: https://doi.org/10.34132/IDU.2021.6-10

Тема 10.
Антикризовий менеджмент

(Драган І., Драган І., Козлова Л.)

Chapter 10.
Anti-crisis management
(Dragan I., Dragan I., Kozlova L.)

Ознайомитись із текстом

Reference

 1. Zheliabin, V.O. & Belichenko, A.H.  (2004). Antykryzove upravlinnia v biznesi. Uchbovo-metodychnyi posibnyk do samostiinoi roboty dlia mahistriv ZDIA spetsialnosti 8.050201 «Menedzhment orhanizatsii» – [Crisis management in business. Educational and methodical manual for independent work for masters of ZDIA specialty 8.050201 «Management of organizations»]. Zaporizhzhia: Vyd-vo Zaporizkoi Derzhavnoi inzhenernoi akademii [in Ukrainian].
 2. Korotkov, E.M. (Eds). (2009). Antykryzysnoe upravlenye [Crisis management]. (2nd ed., rev.). Moscow: INFRA-M [in Russian].
 3. Shershnova, Ye.Z. (Eds). (2007). Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom [Anti-crisis management of the enterprise]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].
 4. Bodnar, V. (2008). Kontseptsiia konfliktnoi modeli suspilstva R.Darendorfa [The concept of the conflict model of society by R. Dahrendorf]. M. Vehesh, V. Andrushchenko et al. (Eds.). Naukovyi zbirnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Politolohiia, Sotsiolohiia, Filosofiia – Scientific collection of the Uzhhorod University. Series: Political Science, Sociology, Philosophy (Vol. 9), (pp. 10-15), Uzhhorod: Vyd-vo UzhNU «Hoverla» [in Ukrainian].
 5. Vasylenko, V.O. (2005) Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom [Anti-crisis management of the enterprise]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury. Retrieved from : http://eclib.atwebpages.com/ [in Ukrainian].
 6. Bazylevych, V.D. (Ed.). (2008). Ekonomichna teoriia: politekonomiia [Economic theory: political economy]. (7nd ed., rev.). Kyiv: Znannia-Pres [in Ukrainian].
 7. Zakon Ukrainy «Pro vidnovlennia platospromozhnosti borzhnyka abo vyznannia yoho bankrutom» vid 14.05.1992 №2343 [Law of Ukraine «On restoring the debtor’s solvency or declaring him bankrupt» from May 14, 1992 № 2343]. (1992, May 14). zakon.rada.gov.ua Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2343-12#Text [in Ukrainian].
 8. Keins, Dzh.M. (1993). Obshchaia teoryia zaniatosty, protsenta i deneh [General theory of employment, percent and money]. Petrozavodsk: Petrokom [in Russian].
 9. Kovan, S.E., Mokrova, L.P. & Riakhovskaia, A.N. (2009). Teoriya antikrizisnogo upravleniya predpriyatiyem [Theory of anti-crisis management of the enterprise]. Moscow: «Knorus» [in Russian].
 10. Kozellek, R. (2006). Chasovi plasty. Doslidzhennia z teorii istorii [Time layers. Research on the theory of history]. Kyiv: Dukh i litera [in Ukrainian].
 11. Koshchii, O.V. (2008). Dovhi khvyli v formuvanni zahalnohospodarskoi koniunktury Ukrainy [Long waves in the formation of the general economic situation of Ukraine]. Herasymchuk Z.V (Ed.). Ekonomichni nauky (Seriia «Ekonomika ta menedzhment»): Zbirnyk naukovykh prats. – Economic Sciences (Series «Economics and Management»): Collection of scientific works, Vol. 5(18), Part 1. Lutsk: Lutskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet [in Ukrainian].
 12. Lihonenko, L.O. (2005). Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom [Anti-crisis management of the enterprise]. Kyiv: KNTEU [in Ukrainian].
 13. Bazylevych, V.D. (2008). Makroekonomika [Macroeconomics]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
 14. Chervanov, D.M., Zhylinska, O.I., Petrovskyi, M.V. et al. (2011). Mizhdystsyplinarnyi slovnyk z menedzhmentu [Interdisciplinary dictionary of management]. Kyiv: Nichlava [in Ukrainian].
 15. Skibitsky, O.M. (2009). Anti-crisis management [Anti-crisis management]. Kyiv: TsUL [in Ukrainian].
 16. Tkachenko, A.M. & Yelets, O.P. (2010). Suchasnyi pidkhid do antykryzovoho upravlinnia mashynobudivnym pidpryiemstvom [A modern approach to anti-crisis management of a machine-building enterprise]. Zaporizhzhia: Vydavnytstvo Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii [in Ukrainian].
 17. Tkachova, N.M. (2015). Rozrobka efektyvnoho derzhavnoho mekhanizmu antykryzovoho upravlinnia [Development of an effective state mechanism of anti-crisis management]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 8, 124-126 [in Ukrainian].
 18. Tlumachnyi slovnyk [Explanatory dictionary]. lcorp.ulif.org.ua Retrieved from: http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/ [in Ukrainian].
 19. Cherniavskyi, A.D. (2006). Antykryzysnoe upravlenye [Anti-crisis management]. Kyiv: MAUP. Retrieved from:
 20. http://www.e- readinglib.org/bookreader.php/115064/Antikrizisnoe_upravlenie.pdf [in Ukrainian].
 21. Shtanhret, A.M. & Kopyliuk O.I. (2007). Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom [Anti-crisis management of the enterprise]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
 22. Barton, L. (1993). Crisis in organizations: Managing and communicating in the Heat of Chaos. Cincinnati. Ohio: South-Western [in English].
 23. Grenz, Т. (1987). Dimensionen und Typen der Unternehmenskrise [Dimensions and types of corporate crisis]. Frankfurt am Main: Lang [in German].
 24. Pauchant,  T. C. & Morin, E.M. (1996). La gestion systemique des crises et la prevention de la contr-production [Systematic crisis management and prevention of counter-production]. Rev francaise de gestion – French management review, 108, 80-99 [in French].
 25. Rouh-Dufort, Ch. (1996) Crisis: des possibilite’ iaprentissage pour … enterprise [Crisis: learning opportunities for business]. Rev française de gestion – French management review, Paris, 108, 81[in French].
 26. Rosenthal, U. & Pijnenburg, B. (Eds.). (1991). Simulation-oriented scenarios. Crisis Management and Decision Making: Simulation Oriented Scenarios. Part 3. Dordrecht. Kluwer [in English].