м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П
+38(0512) 76-71-92
nnipua@chmnu.edu.ua

Тема 3. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

DOI: https://doi.org/10.34132/IDU.2021.6-03

Тема 3.
Концептуальні засади стратегічного управління в системі адміністративного менеджменту

(Беглиця В., Тимофєєв С., Малікіна О.)

Ключові слова: стратегічне управління персоналом, концепції становлення стратегічного управління персоналом, організація діяльності керівника, сутність стратегії, стратегія у діяльності керівника органу державної влади, ефективність діяльності керівника органу державної влади, програма реалізації стратегії, форми стратегії, організаційна культура, формування організаційної культури, ціннісні орієнтації керівника, принципи стратегічного управління, стратегічне планування розвитку регіону, лідерські риси.

Chapter 3.
Conceptual principles of strategic management in the administrative management system
(Beglytsia V., Tymofieiev S., Malikina О.)

Keywords: strategic personnel management, concepts of the formation of strategic personnel management, the organization of the manager’s activities, the essence of strategy, strategy in the activity of the head of the state authority, the effectiveness of the activity of the head of the state authority, strategy implementation program, forms of strategy, organizational culture, formation of organizational culture, value orientations of the manager, principles of strategic management, strategic planning of regional development, leadership traits.

Ознайомитись із текстом

Reference

 1. Andreeva, T.E. (2007). Organizatsionnyye izmeneniya: sravnitel’nyy analiz osnovnykh kontseptsiy [Organizational changes: comparative analysis of basic concepts]. Vestnik S.-Peterburgskogo universiteta. Seriya Menedzhment – Bulletin of St. Petersburg University. Series Management, 3, 33-50 [in Russian].
 2. Anikin, B.A. (2000). Vysshiy menedzhment dlya rukovoditeley [Top management for leaders]. Moscow: INFRA-M [in Russian].
 3. Anisimov, O.S. (1999). Strategii i strategicheskoye myshleniye (akmeologicheskaya versiya) [Strategies and strategic thinking (acmeological version)]. Moscow: Ahro-Vestnyk [in Russian].
 4. Ansoff, I. (1999). Novaya korporativnaya strategiya [New corporate strategy]. Saint Petersburg: Piter Kom [in Russian].
 5. Bushmarin, I.V. (2007). Sovremennyye trebovaniya k ispol’zovaniyu trudovykh rezervov [Modern requirements for the use of labor reserves]. Obshchestvo i ekonomika – Society and economy, 1, 38-51 [in Russian].
 6. Vinokurov, V.A. (2006). Organizatsiya strategicheskogo upravleniya na predpriyatii [Organization of strategic management at the enterprise]. Moscow: Tsentr ekonomiki i marketinga [in Russian].
 7. Voronkova, V.H. (2007). Polityka yevropeiskoi intehratsii [European integration policy]. V. H. Voronkovoi (Ed.). Kyiv: Profesional [in Ukrainian].
 8. Voronkova, V.H. (2009). Rehionalno-administratyvnyi menedzhment [Regional administrative management]. Zaporizhzhia: Vyd-vo ZDIA [in Ukrainian].
 9. Halenko, V.P. (2004). Upravleniye personalom i effektivnost’ predpriyatiy [Personnel management and enterprise efficiency]. Saint Petersburg: SPbUEF [in Russian].
 10. Hnatenko, A. (2013). Stratehichne planuvannia u sferi derzhavnoho upravlinnia [Strategic planning in the field of public administration: conceptual approaches]. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia – State administration and local self-government, 3, 51-60 [in Ukrainian].
 11. Dergunov, V. (1999). Razvitiye sistemy upravleniya personalom organizatsii [Development of the organization’s personnel management system]. Biznes – Business, №10-12, 24-27 [in Russian].
 12. Yemelianov, V.M. (2012). Rozvytok partnerskykh vidnosyn biznesu i vlady v systemi derzhavnoho upravlinnia stalym rozvytkom rehioniv Ukrainy: teoriia, metodolohiia, praktyka [Development of partnership relations between business and government in the system of state management of sustainable development of the regions of Ukraine: theory, methodology, practice]. Mykolaiv: PP Yemelianova T. V. [in Ukrainian].
 13. Yefremov, V.S. (2008). Strategicheskoye upravleniye v kontekste organizatsionnogo razvitiya [Strategic management in the context of organizational development]. Menedzhment v Rossii i za rubezhom – Management in Russia and abroad, 1, 3-13 [in Russian].
 14. Yyenner, T. (1997). Integratsiya marketinga i strategicheskogo menedzhmenta [Integration of marketing and strategic management]. Problemy teorii i praktiki upravleniya – Problems of theory and practice of management, 6, 106-111 [in Russian].
 15. Zavlina, P. N., Kazantseva, A. K. & Mindeli, L. E. (Eds.) (2008). Innovatsionnyy menedzhment. Spravochnoye posobiye [Innovation management. Reference manual]. (2nd ed., rev.). Moscow: Tsentr issledovaniy i statistiki nauki [in Russian].
 16. Karlof, B. (2006). Vyzov lideram [Challenge to leaders]. (S. Sederberg Trans.). Moscow: Delo [in Russian].
 17. Kat’kov, V. S. (2002). Teoriya strategicheskogo upravleniya: etapy razvitiya i osnovnyye paradigmy [Theory of strategic management: stages of development and main paradigms]. Vestnik S.-Peterburgskogo universiteta. Seriya Menedzhment – Bulletin of St. Petersburg University. Series Management, 2, 3-21 [in Russian].
 18. Kini, R. & Rayfa, Kh. (2000). Prinyatiye resheniy pri mnogikh kriteriyakh: predpochteniya i zameshcheniya [Decision making under many criteria: preferences and substitutions]. Moscow: Radio i svyaz’ [in Russian].
 19. Klauzevits, K. (1994). O voyne [About war]. Moscow: Gosvoyenizdat [in Russian].
 20. Kleyner, G.B. (2003). Ot teorii predpriyatiya k teorii strategicheskogo upravleniya [From the theory of enterprise to the theory of strategic management]. Rossiyskiy zhurnal menedzhmenta – Russian Journal of Management, 1, 31-56 [in Russian].
 21. Kovaleva, T. (2003). Mozhno li izmerit’ soprotivleniye izmeneniyam? [Is it possible to measure resistance to change?]. Personal-Miks – Staff-Mix, 6, 53-58 [in Russian].
 22. Kruglov, M.I. (1998). Strategicheskoye upravleniye kompaniyey [Strategic management of the company] Moscow: Russkaya Delovaya Literatura [in Russian].
 23. Kunts, G. & O’Donnel, S. (1993). Sistemnyy i situatsionnyy analiz upravlencheskikh funktsiy [Management. System and situational analysis of managerial functions]. (Vols. 1-2), Moscow: Progress [in Russian].
 24. Lapin, A.N. (2008). Strategicheskoye upravleniye sovremennoy organizatsiyey [Strategic management of a modern organization]. Upravleniye personalom – Personnel Management, 22, 39-46 [in Russian].
 25. Malynovskyi, V.Ya. (2009). Derzhavne upravlinnia [State Administration]. (3nd ed., rev.). Kyiv: Atika [in Ukrainian].
 26. Martynenko M.M. &. Ihnatiieva I.A. (2006). Stratehichnyi menedzhment [Strategic management] Kyiv: Karavela [in Ukrainian].
 27. Maslov, V. (2002). O strategicheskom upravlenii personalom [About strategic personnel management]. Problemy teorii i praktiki upravleniya – Problems of theory and practice of management, 5, 99-117. Retrieved from: http://www.bizeducation.ru/library/management/hrm/maslov.htm [in Russian].
 28. Mintsberg, G., Al’strend, B. & Lempel, D. (2000). Shkoly strategiy [Schools of strategies]. Saint Petersburg: Piter [in Russian].
 29. Ovchinnikova, T.I. & Goz, O.M. (2006). Issledovaniye funktsional’nogo i deyatel’nostnogo instrumentov personal-strategii [Study of the functional and activity tools of personnel strategy]. Kadry predpriyatiya – Personnel of the enterprise, 6, 43-69 [in Russian].
 30. Piters, T. & Uotermen, R. (1997). V poiskakh effektivnogo upravleniya [n search of effective management]. Moscow: Progress [in Russian].
 31. Podvoyskiy, M. (1992). Upravleniye – eto nauka i iskusstvo [Management is science and art]. Moscow: Respublika [in Russian].
 32. Popov, S.A. (2006). Strategicheskoye upravleniye. Modul’ 4 [Strategic management. Module 4]. Moscow: Progress [in Russian].
 33. Zakon Ukrainy Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini vid 21 travnia 1997 r. [Law of Ukraine On local self-government in Ukraine from May 21, 1997]. (1997, May 21). .rada.gov.ua. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр#Text [in Ukrainian].
 34. Rachynskyi, A. (2010). Stratehichne upravlinnia yak zasib rozvytku diialnosti suchasnoho kerivnyka orhanu derzhavnoi vlady [Strategic management as a means of development of the activity of a modern head of a state authority]. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia State management and local self-government, 1, 22-31 [in Ukrainian].
 35. Sarayev, V. & Burmistrov, A. (2003). «Upravleniye uspekhom» ili Kak spravit’sya s organizatsionnymi izmeneniyami [«Success Management» or How to handle organizational change]. Upravleniye kompaniyey – Company Management, 6, 4-6 [in Russian].
 36. Sinyatin, Yu.V. & Ushakov, K.M. (2003). Upravlencheskaya komanda kak sposob samorealizatsii rukovoditelya [Management team as a way of self-realization of the leader]. Direktor shkoly – Principal of the school, 6, 6–9 [in Russian].
 37. Stadnyk, V.V. & Yokhna, M.A. (2003). Menedzhment [Management]. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].
 38. Granberg, A.G. (Ed.). (1990). Staticheskoye modelirovaniye i prognozirovaniye [Static Modeling and Forecasting]. Moscow: Finansy i statistika [in Russian].
 39. Utkin, E.A. (Ed.). (1998). Strategicheskoye planirovaniye [Strategic planning]. Moscow: Assotsiatsiya avtorov i izdateley «TANDEM»: Izd-vo EKMOS [in Russian].
 40. Sukhorukova, (1999). Tsennosti kak klyuchevoy element organizatsionnoy kul’tury [Values as a key element of organizational culture]. Upravleniye personalom – Personnel management, 11, 34-42 [in Russian].
 41. Tompson, A.A. & Striklend, A.Dzh. (1998). Strategicheskiy menedzhment. Iskusstvo razrabotki i realizatsii strategiy [Strategic management. The art of developing and implementing strategies]. Moscow: Infra-M [in Russian].
 42. Tonetti, M. (2007). Strategiya kak struktura razvitiya upravlencheskoy deyal’tenosti [Strategy as a structure for the development of managerial activity]. Moscow: Izdatelstvo politicheskoy literatury [in Russian].
 43. Skurativskyi, V.A., Troshchynskyi, V.P., Sytnyk, P.K. et al. (2010). Derzhavna polityka v sotsiohumanitarnii sferi [State policy in the socio-humanitarian sphere]. Natsionalna akademiia derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, Kyiv: NADU [in Ukrainian].
 44. Khemel, G., Prakhalad, I., Tomas, G. & O’Nil, D. (2005). Strategicheskaya gibkost’ [Strategic Flexibility]. (L. Kruglov-Morozov Trans.). Saint Petersburg: Piter [in Russian].
 45. Shekhovtseva, L.S. (2001). Strategicheskiy menedzhment [Strategic management]. Kaliningrad: KGU [in Russian].
 46. Evans, Dzh. R. & Berman, B. (1990). Marketing [Marketing]. Moscow: Ekonomika [in Russian].
 47. Eddous, M. & Stensfild, R. (1997). Metody prinyatiya resheniya [Decision-making methods]. Moscow: YUNITI [in Russian].
 48. Abell,F. (2000). Defining the Business: The Starting Point of Strategis Planning. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall [in English].
 49. Andrews,R. (2007). The Concept of Corporate Strategy. Homewood, IL [in English].
 50. Mockler,J. (2002). Strategic Management: An Integrative Context-Specific Process. Harrisburg, London: Idea Group Publishing [in English].