м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П
+38(0512) 76-71-92
nnipua@chmnu.edu.ua

Інформаційна політика. Навчально-методичні матеріали

Інформаційна політика: Навчально-методичні матеріали

БОНДАР Ганна Леонідівна — кандидат політичних наук, доцент кафедри місцевого самоврядування та регіонального розвитку Інституту державного управління ЧНУ імені Петра Могили. 

УДК 35.077.1:[32:001.102](076)
Б81

DOI: 10.34132/idu.2021.05

infopol

Навчально-методичні матеріали містять: мету, предмет, основні завдання навчальної дисципліни, визначення інструментальних, міжособистісних, системних компетенцій, спеціальних (професійних) компетентностей, програмні результати навчання; перелік тем, плани лекцій; теми та завдання до практичних робіт, перелік та вимоги до самостійних робіт, особливості написання та оцінювання контрольних робіт, залікові питання. Навчально-методичні матеріали сприяють ґрунтовному та всебічному опануванню студентами курсу «Інформаційна політика», розкриттю їх інтелектуального та творчого потенціалу, напрацюванню навичок під час вирішення завдань самостійної роботи. Матеріали базуються на діючих навчальних планах та робочій програмі курсу.

Educational and methodical materials include: purpose, subject, main tasks of the discipline, definition of special (professional) competencies, program learning outcomes; list of topics, lecture plans; topics and tasks for practical work, list and requirements for individual work, features of writing and evaluation of tests, test questions. Educational and methodical materials contribute to a thorough and comprehensive mastering by students of the course «Information policy». They help to disclosure of students’ intellectual potential and creative abilities, to develop the skills when students solve individual tests. The materials are based on the current curriculum and the course program.

Бондар Г. Л. Інформаційна політика: Навчально-методичні матеріали. – Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 28 с.

 1. CYBERWAR: огляд успішних операцій Українського кіберальянсу в 2016 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=Hguk1US8_CA&feature=emb_logo
 2. Бард А., Зодерквист Я. Netократия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма: Пер. с англ. – СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004. – 252 с. // http://www.avatargroup.ru/booksreader.aspx?dbid=304
 3. Башук А. І. Інформаційна політика : [навч. посіб.] / Алла Іванівна Башук. – Ч.1. – К.: Вид-во ІЖ КНУ ім. Т. Шевченка, 2007. – 90 с.
 4. Башук А. І. Підходи до інформаційної політики у контексті переходу до інформаційного суспільства / А.І. Башук // Наукові записки Інституту журналістики : наук. збірник / за ред. В.В. Різуна ; КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2010. – Т.38 (січень-березень). – С. 152-157.
 5. Белл Д. Прихід постіндустріального суспільства // Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія: Навч.посіб. / Упоряд. В. Лях. – К.: Либідь, 1996. – С. 194-251.
 6. Бондар Г. Л. Взаємодія і комунікація між державою та громадянами за допомогою відкритих даних (громадські послуги, інтерактивні карти, веб-сайти та державні проєкти) / «Ольвійський форум — 2021: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» : ХV Міжнародна наукова конференція 10-13 червня 2021 р., Миколаїв. – c. 78-81.
 7. Бондар Г. Л. Загальноєвропейська система цифрової ідентифікації для громадян країн-членів ЄС та захист персональних даних / Могилянські читання – 2020: Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний та регіональний аспекти: ХХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція: тези доповідей. Публічне управління в Україні в умовах децентралізації влади та наближення її до європейських стандартів, Миколаїв, 16-20 листопада 2020 р. / ЧНУ ім. Петра Могили, 2020, с. 47-49.
 8. Бондар Г. Л., Ракутіна Л. О. Інформаційна політика та інформаційна безпека // Публічне управління та митне адміністрування. – 2019. — №4 (23). – С. 42-49 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2019/4/6.pdf.
 9. Вбити ланцюг: Кібервійна про вибори в Америці (Kill Chain: The Cyber War on America’s Elections) / (Електронне голосування та кібербезпека). – Документальний фільм. – HBO [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1bcEwwKrGg7eEhp8WMcxhLmwbPWgGfaFe/view?usp=sharing
 10. Вернадський В.І. Вибрані праці. – К.: Наукова думка, 2005. – 302 с.
 11. Ємельянов В. М., Бондар Г. Л. Кібербезпека як складова національної безпеки та кіберзахист критичної інфраструктури України // Public Administration and Regional Development. – 5, 2019. – С. 493-523 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pard.mk.ua/index.php/journal/article/view/141/106https://pard.mk.ua/index.php/journal/article/view/141/106.
 12. Інформаційна політика України: європейський контекст : моногр. / [Губерський Леонід Васильович, Камінський Євген Євменович, Макаренко Євгенія Анатоліївна та ін.]. — К. : Либідь, 2007. —
 13. Інформаційне Суспільство. Шлях України. – К.: Бібліотека інформаційного суспільства, 2004. – 289 с.
 14. Карпенко В.О. Інформаційна політика та безпека : підручник / Віталій Опанасович Карпенко. — К. : Нора-Друк, 2006. – 320 с.
 15. Кібервійна: огляд найуспішніших публічних операцій Українського Кіберальянсу в 2016 році. — 02.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://informnapalm.org/ua/cyberwar-2016/
 16. Кіберзагроза BlackEnergy2/3. Історія атак на критичну ІТ інфраструктуру України : Відділ реагування на інциденти CyS Centrum (CyS-CERT). 6 січня 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cys-centrum.com/ru/news/black_energy_2_3.
 17. Кіберполіція попереджає про активізацію хакерів в період карантину. 06.04.2020 : Офіційний сайт Національної поліції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.npu.gov.ua/news/kiberzlochini/kiberpolicziya-poperedzhaje-pro-aktivizacziyu-xakeriv-u-period-karantinu/.
 18. Лясковський І. Каліфорнійський GDPR: 5 Must have Політики конфіденційності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://legalitgroup.com/kalifornijskij-gdpr-5-must-have-politiki-konfidentsijnosti/.
 19. Міжнародна інформаційна безпека: сучасні виклики та загрози. – К.: Центр вільної преси, 2006. – 916 с.
 20. Основні правила кібергігієни: Офіційний сайт CERT-UA [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cert.gov.ua/recommendations/21.
 21. Почепцов Г. Г. Інформаційна політика : навч. посіб. / Почепцов Георгій Георгійович, Чукут Світлана Анатоліївна. — К. : Знання, 2006. – 663 с.
 22. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС)(GDPR) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/es-2016679.pdf
 23. Рекомендації щодо підвищення рівня захищеності інформаційно-телекомунікаційних систем та інформаційних ресурсів державних органів і установ Основні правила кібергігієни: Офіційний сайт CERT-UA [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cert.gov.ua/recommendations/20.
 24. Соціальна дилема (2020). — Документальний фільм. – NETFLIX (співробітники Google, Instagram і Facebook про соціальні мережі). — [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://kinotron.top/2289-socialna-dylema.html.
 25. Тоффлер Е. Третя Хвиля – К.: Видавничій дім «Всесвіт», 2000. – 480 с.
 1. Cyberwar: ohlyad uspishnykh operatsiy Ukrayinsʹkoho kiberalʹyansu v 2016 rotsi [Cyberwar: a review of successful operations of the Ukrainian Cyber Alliance in 2016]. (n.d.). youtube.com. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=Hguk1US8_CA&feature=emb_logo [in Ukrainian].
 2. Bard,, Zoderkvist, YA. (2004). Netokratiya. Novaya pravyashchaya elita i zhizn’ posle kapitalizma [Netocracy. The new ruling elite and life after capitalism]. SPb.: Stokgol’mskaya shkola ekonomiki v Sankt-Peterburge [in Russia].
 3. Bashuk, I. (2007). Informatsiyna polityka [Information policy]. Kyiv: Vyd-vo IZH KNU im. T. Shevchenka [in Ukrainian].
 4. Bashuk, I. (2010). Pidkhody do informatsiynoyi polityky u konteksti perekhodu do informatsiynoho suspilʹstva [Approaches to information policy in the context of the transition to the information society]. Naukovi zapysky Instytutu zhurnalistyky Scientific Notes of the Institute of Journalism (Vols. 38). (pp. 152-157). Kyiv: KNU imeni Tarasa Shevchenka [in Ukrainian].
 5. Bell, (1996). Prykhid postindustrialʹnoho suspilʹstva [The arrival of post-industrial society]. Suchasna zarubizhna sotsialʹna filosofiya. Kyiv: Lybidʹ [in Ukrainian].
 6. Bondar, L. (2021). Vzayemodiya i komunikatsiya mizh derzhavoyu ta hromadyanamy za dopomohoyu vidkrytykh danykh (hromadsʹki posluhy, interaktyvni karty, veb-sayty ta derzhavni proyekty) [Interaction and communication between the state and citizens through open data (public services, interactive maps, websites and government projects)]. Proceedings from: KHV Mizhnarodna naukova konferentsiya «Olʹviysʹkyy forum — 2021: stratehiyi krayin Prychornomorsʹkoho rehionu v heopolitychnomu prostori» XV International Scientific Conference «Olbia Forum — 2021: strategies of the Black Sea region in the geopolitical space». (pp.78-81). Mykolayiv [in Ukrainian].
 7. Bondar, L. (2020). Zahalʹnoyevropeysʹka systema tsyfrovoyi identyfikatsiyi dlya hromadyan krayin-chleniv YES ta zakhyst personalʹnykh danykh [All-European system of digital identification for citizens of EU member states and personal data protection]. Proceedings from: ХХІІІ Vseukrayinsʹka naukovo-praktychna konferentsiya «Mohylyansʹki chytannya — 2020». Publichne upravlinnya v Ukrayini v umovakh detsentralizatsiyi vlady ta nablyzhennya yiyi do yevropeysʹkykh standartiv XXIII All-Ukrainian scientific-practical conference «Mohyla readings — 2020» (pp. 47-49). Mykolayiv: CHNU im. Petra Mohyly [in Ukrainian].
 8. Bondar, L., Rakutina, L. O. (2019). Informatsiyna polityka ta informatsiyna bezpeka [Information policy and information security]. Publichne upravlinnya ta mytne administruvannyaPublic administration and customs administration, 4 (23), 42-49. Retrieved from http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2019/4/6.pdf [in Ukrainian].
 9. Kill Chain: The Cyber War on America’s Elections. (n.d.). google.com. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/1bcEwwKrGg7eEhp8WMcxhLmwbPWgGfaFe/view?usp=sharing.
 10. Vernadsʹkyy,I. (2005). Vybrani pratsi [Selected works]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
 11. Yemelʹyanov, M., Bondar, H. L. (2019). Kiberbezpeka yak skladova natsionalʹnoyi bezpeky ta kiberzakhyst krytychnoyi infrastruktury Ukrayiny [Cybersecurity as a component of national security and cyber protection of critical infrastructure of Ukraine]. Publichne administruvannya ta rehionalʹnyy rozvytok — Public Administration and Regional Development, 5, 493-523. Retrieved from https://pard.mk.ua/index.php/journal/article/view/141/106https://pard.mk.ua/index.php/journal/article/view/141/106 [in Ukrainian].
 12. Hubersʹkyy, L. V., Kaminsʹkyy, Yev. Yev. (2007). Informatsiyna polityka Ukrayiny: yevropeysʹkyy kontekst [Information policy of Ukraine: European context]. Kyiv: Lybidʹ [in Ukrainian].
 13. Informatsiyne Suspilʹstvo. Shlyakh Ukrayiny (2004). [Information Society. The way of Ukraine]. Kyiv: Biblioteka informatsiynoho suspilʹstva [in Ukrainian].
 14. Karpenko,O. (2006). Informatsiyna polityka ta bezpeka [Information policy and security]. Kyiv: Nora-Druk [in Ukrainian].
 15. Kiberviyna: ohlyad nayuspishnishykh publichnykh operatsiy Ukrayinsʹkoho Kiberalʹyansu v 2016 rotsi [Cyberwar: a review of the most successful public operations of the Ukrainian Cyber Alliance in 2016]. (n.d.). org. Retrieved from https://informnapalm.org/ua/cyberwar-2016/ [in Ukrainian].
 16. Kiberugroza BlackEnergy2/3. Istoriya atak na kriticheskuyu IT infrastrukturu Ukrainy. Otdel reagirovaniya na intsidenty CyS Centrum (CyS-CERT). 6 sich. 2016 roku [Cyber threat BlackEnergy2/3. History of attacks on critical IT infrastructure in Ukraine. CyS Centrum Incident Response Team (CyS-CERT) from January 6, 2016]. (n.d.). cys-centrum.com. Retrieved from https://cys-centrum.com/ru/news/black_energy_2_3 [in Russia].
 17. Kiberpolitsiya poperedzhaye pro aktyvizatsiyu khakeriv v period karantynu. 6 kvitnya 2020 roku. [Cyberpolice warns of the activation of hackers during the quarantine period. Official website of the National Police from April 6, 2020]. (n.d.). npu.gov.ua. Retrieved from https://www.npu.gov.ua/news/kiberzlochini/kiberpolicziya-poperedzhaje-pro-aktivizacziyu-xakeriv-u-period-karantinu/ [in Ukrainian].
 18. Lyaskovsʹkyy, Kaliforniysʹkyy GDPR: 5 Must have Polityky konfidentsiynosti [California GDPR: 5 Must have Privacy Policy]. (n.d.). legalitgroup.com. Retrieved from https://legalitgroup.com/kalifornijskij-gdpr-5-must-have-politiki-konfidentsijnosti/ [in Ukrainian].
 19. Mizhnarodna informatsiyna bezpeka: suchasni vyklyky ta zahrozy (2006) [International information security: current challenges and threats]. (n.d.). Kyiv: Tsentr vilʹnoyi presy [in Ukrainian].
 20. Osnovni pravyla kiberhihiyeny. Ofitsiynyy sayt CERT-UA. [Basic rules of cyber hygiene. Official site of CERT-UA]. (n.d.). gov.ua. Retrieved from https://cert.gov.ua/recommendations/21 [in Ukrainian].
 21. Pocheptsov, H. (2006). Informatsiyna polityka [Information policy]. Kyiv: Znannya [in Ukrainian].
 22. REHLAMENT YEVROPEYSʹKOHO PARLAMENTU I RADY (YES)(GDPR) 2016/679 vid 27 kvitnya 2016 roku pro zakhyst fizychnykh osib u zvʺyazku z opratsyuvannyam personalʹnykh danykh i pro vilʹnyy rukh takykh danykh, ta pro skasuvannya Dyrektyvy 95/46/YES (Zahalʹnyy rehlament pro zakhyst danykh) [REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (EU) (GDPR) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (General Regulation)on data protection)]. (n.d.). kmu.gov.ua. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/es-2016679.pdf [in Ukrainian].
 23. Rekomendatsiyi shchodo pidvyshchennya rivnya zakhyshchenosti informatsiyno-telekomunikatsiynykh system ta informatsiynykh resursiv derzhavnykh orhaniv i ustanov vid nesanktsionovanykh diy zi storony merezhi Internet. Derzhavna sluzhba spetsialʹnoho zvʺyazku ta zakhystu informatsiyi Ukrayiny Komanda reahuvannya na kompʺyuterni nadzvychayni podiyi Ukrayiny CERT-UA. 18 kvit. 2014 roku [Recommendations on increasing the level of security of information and telecommunication systems and information resources of state bodies and institutions from unauthorized actions by the Internet. State Special Communications and Information Protection Service of Ukraine CERT-UA Computer Emergency Response Team. April 18, 2014]. (n.d.). cert.gov.ua. Retrieved from https://cert.gov.ua/files/pdf/26042012.pdf [in Ukrainian].
 24. Toffler, (2000). Tretya Khvylya [The Third Wave]. Kyiv: Vydavnychiy dim «Vsesvit» [in Ukrainian].