м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П
+38(0512) 76-71-92
nnipua@chmnu.edu.ua

Інститут місцевого самоврядування в Україні в умовах децентралізації

Інститут місцевого самоврядування в Україні в умовах децентралізації

Монографія

За загальною редакцією

доктора політичних наук, професора О.Н. Євтушенко, 
доктора наук з державного управління професора В.М. Ємельянова

Колектив авторів:

Андріяш В.І. – д. н. держ. упр., в.о. проф.; Багмет М.О. – д. і. н., проф.; Беглиця В.П. – д. н. держ. упр., проф.; Верба С.М. – магістр держ. упр., ст. викладач; Гаркуша А.М. – магістр держ. упр., провідний фахівець; Євтушенко О.Н. – д. політ. н., проф.; Ємельянов В.М. – д. н. держ. упр., проф.; Костєва Т.Б. – к.пед.н., доц.; Локтіонова Д.А. – к. політ.н.; Лушагіна Т.В. – к. політ. н., ст. викладач.; Палагнюк Ю.В. – д.н.держ.упр., проф.; Рожанська Н.В. – к.соц.н., доц.; Файчук О.Л. – к.пед.н., доц.; Штирьов О.М. – к. н. держ. упр., доц.; Шульга А.А. – к. н. держ. упр., доц.

INSTITUTE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN UKRAINE IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

Monograph

According to the general edition

Doctor of Political Sciences, Professor O.N. Yevtushenko,
Doctor of Public Administration, Professor V.M. Yemelyanov

Team of authors:

Andriiash V.I. – Doctor of Public Administration, Professor; Bagmet M.O. – Doctor of Historical Sciences, Professor; Beglytsia V.P. – Doctor of Public Administration, Professor; Verba S.M. – Master of Public Administration, Senior Lecturer; Garkusha A.M. – Master of Public Administration, leading specialist; Yevtushenko O.N. – Doctor of Political Sciences, Professor; Yemelyanov V.M. – Doctor of Public Administration, Professor; Kosteva T.B. – PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor; Loktionova D.A. – PhD in Political Science; Lushagina T.V. – PhD in Political Science, Senior Lecturer; Palagnyuk Yu.V. – Doctor of Public Administration, Professor; Rozhanska N.V. – PhD in Sociological Sciences, Associate Professor; Faichuk O.L. – PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor; Shtyrov O.M. – Ph.D. in Public Administration, Associate Professor; Shulga A.A. – Ph.D. in Public Administration, Associate Professor.

УДК 352.071.55/.6(477)
ІSBN 978-966-2650-35-8
DOI 10.34132/IDU.2021.08
І — 71

У монографії досліджуються теоретичні та практичні проблеми місцевого самоврядування в Україні в умовах децентралізації державної влади на шляху до євроінтеграції. Аналізуються перспективи розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації влади з урахуванням кращих практик зарубіжного досвіду.
Положення, викладені в монографії, можуть бути застосовані в практичній роботі органів державної влади й місцевого самоврядування, у роботі з вдосконалення питань формування та розвитку територіальних громад, при підготовці різного роду місцевих, регіональних, загальнодержавних програм, налагодження чіткої координації діяльності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування в питаннях формування та розвитку ефективних процесів децентралізації та вдосконалення механізму управління децентралізаційними процесами як на державному, так і на регіональному рівнях.
Монографія призначена для науковців, викладачів, слухачів магістратури зі спеціальності публічне управління та адміністрування, студентів факультету політичних наук, науковців, викладачів, що спеціалізуються в області публічного управління, державних службовців.

The monograph examines the theoretical and practical problems of local self-government in Ukraine in the context of decentralization of state power on the path to European integration. Prospects for the development of united territorial communities in the context of decentralization of power are analyzed, taking into account the best practices of foreign experience.
The provisions set out in the monograph can be applied in the practical work of public authorities and local governments, in improving the formation and development of territorial communities, in preparing various local, regional, national programs, establishing clear coordination of executive authorities and local self-government in matters of formation and development of decentralization processes and improvement of the mechanism of management of decentralization processes both at the state and regional levels.
The monograph is intended for scientists, teachers, master’s students in public administration and management, students of the Faculty of Political Science, scientists, teachers specializing in public administration, civil servants.

Інститут місцевого самоврядування в Україні в умовах децентралізації [монографія] / за заг. ред. д-ра політ. наук, проф. О.Н. Євтушенко, д. держ упр. проф. В.М. Ємельянова. – Миколаїв, 2021. – 206 с.

ПЕРЕДМОВА

Розділ I
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ (Андріяш В.І., Євтушенко О.Н.)

Розділ II
ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ (Ємельянов В.М., Шульга А.А.)

Розділ III
РЕСУРСНА БАЗА СПРОМОЖНИХ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ НЕЮ (Ємельянов В.М., Шульга А.А.)

Розділ IV
СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ МОЛОДІ ЯК ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ (Палагнюк Ю. В., Костєва Т. Б., Файчук О. Л.)

Розділ V
Європейський досвід процесу децентралізації: безпековий аспект (Лушагіна Т.В.)

Розділ VI
ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В ХОДІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНИ (Багмет М.О., Гаркуша А.М., Локтіонова Д.А., Рожанська Н.В., Штирьов О.М.)

ВИСНОВКИ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Андріяш Вікторія Іванівна – доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного управління та адміністрування Інституту державного управління ЧНУ імені Петра Могили. Сфера наукових досліджень – публічна політика, публічне управління та адміністрування, механізми державного управління, глобалізація.
E-mail: andriyash_v2017@ukr.net

Багмет Михайло Олександрович – доктор історичних наук, професор кафедри місцевого самоврядування та регуонільного розвитку, директор Інформаційного центру ЄС, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна. Сфера наукових досліджень – історія політичних процесів в Україні, проблеми публічної влади і адміністрування, проблеми імплементування в різних регіонах України європейських і євроатлантичних критеріїв та стандартів.
E-mail: mykhaylo.bagmet@gmail.com

Гаркуша Анна Михайлівна – провідний фахівець кафедри місцевого самоврядування та регіонального розвитку, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна. Сфера наукових досліджень – різнопланові процеси публічного управління та адміністрування, децентралізація влади в Україні та впровадження євроінтеграційних процесів.
E-mail: annagarckusha@outlook.com

Євтушенко Олександр Никифоровичдоктор політичних наук, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Сфера наукових інтересів – публічна влада, державна влада і місцеве самоврядування, територіальна громада, територіальні інститути державної влади і місцевого самоврядування, муніципальний менеджмент, психологія управління.
E-mail: alnievt@ukr.net

Ємельянов Володимир Михайлович – доктор наук з державного управління, професор, директор Інституту державного управління ЧНУ імені Петра Могили. Сфера наукових досліджень – публічна політика, публічне управління та адміністрування, механізми державного управління, муніципальний менеджмент, психологія управління, місцеве самоврядування.
E-mail: idu@ukr.net

Костєва Тетяна Богданівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Інституту державного управління ЧНУ імені Петра Могили. Сфера наукових досліджень — проектна діяльність, організаційна культура університетської системи освіти, шляхи підвищення рівня інформаційної компетентності, інноваційні методи проведення навчання серед студентського осередку.
E-mail: tetyana910@gmail.com

Локтіонова Дінара Анатоліївна – кандидат політичних наук, експерт всеукраїнської громадської організації «Центр інноваційного розвитку територій», м. Миколаїв, Україна. Сфера наукових досліджень – соціологічні опитування, громадська думка, ефективність інтеграційних процесів.
E-mail: dinara.loktionova@gmail.com

Лушагіна Тетяна Вікторівна – кандидат політичних наук, старший  викладач кафедри політичних наук, факультет політичних наук  Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Сфера  наукових інтересів – децентралізація, об’єднані територіальні громади,  брендинг територіальних громад, локальна демократія.
Email: t.lushagina@gmail.com 

Палагнюк Юліана Вікторівна – доктор наук з державного управління, професор, завідувачка кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Інституту державного управління ЧНУ імені Петра Могили. Сфера наукових досліджень — державна євроінтеграційна політика України, європейська інтеграція, соціальні стандарти ЄС, мас-медіа та громадянське суспільство, публічне управління, молодіжна політика.
E-mail:  yulianna_p@hotmail.com

Рожанська Наталя Володимирівна – кандидат соціологічних наук, доцент, керівник навчально-науково-виробничої лабораторії «Миколаївський центр соціологічних досліджень», доцент кафедри соціології Чорноморського національного університету імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна. Сфера наукових досліджень – методологія соціологічних досліджень, практичні рекомендації для працівників державних і громадських установ.
E-mail: natalia.roznanska@gmail.com

Файчук Олена Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Інституту державного управління ЧНУ імені Петра Могили. Сфера наукових досліджень – соціальна робота з молоддю, соціально-педагогічна профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі, волонтерська діяльність, валеологічна освіта.
E-mail: e.l.fajchuk@ukr.net

Штирьов Олександр Миколайович – кандидат наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри місцевого самоврядування та регіонального розвитку, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна. Сфера наукових досліджень – проблеми публічної влади та місцевого самоврядування в Україні, децентралізація влади та результативність діяльності спроможних об’єднанних місцевих громад.
E-mail: bratislava@ukr.net

Шульга Анастасія Алімівнакандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Сфера наукових інтересів – реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади; децентралізація публічної влади; формування спроможних територіальних громад; розвиток ресурсної бази самодостатніх територіальних громад.
E-mail: ondain2009@ukr.net