м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П
+38(0512) 76-71-92
nnipua@chmnu.edu.ua

Інститут місцевого самоврядування в Україні в умовах децентралізації: Розділ ІV

DOI 10.34132/IDU.2021.08-04

Розділ IV
СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ МОЛОДІ ЯК ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ
(Палагнюк Ю. В., Костєва Т. Б., Файчук О. Л.)

4.1. Соціальна активність молоді як одна із основ формування європейського соціального простору в Україні

4.2. Людський капітал як фактор регіонального розвитку соціально активної молоді

4.3. Соціально відповідальна молодь як потенціал регіонального розвитку в умовах децентралізації

Висновки та узагальнення до розділу IV

Список використаної літератури

Дивитись повний текст розділу

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 1. Актуальні питання суспільних трансформацій в Україні: безпековий та євроінтеграційний виміри : моногр. / під заг. ред. Ю. В. Палагнюк, С. І. Шкірчака та ін. – Миколаїв : Видавництво ЧНУ імені Петра Могили, 2018. – 300 c.
 2. Артеменко Л. Людський капітал: наукові підходи та стан формування в Україні. Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/18611/2/GEB_2016v50n1_Artemenko_L-Human_capital_scientific_22-31.pdf .
 3. Білецький О.В. Формування і використання людського капіталу в інноваційній економіці: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / О. Білецький. – ДНУ. Вінниця, 2016. – 23 с.
 4. Голікова Н.В. Людський капітал як фактор зростання та розвитку економіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / Ін-т екон. прогнозув. НАН України / Н. Голікова. – Київ, 2014. – 24 с.
 5. Горемикіна Ю.В. Специфіка соціальної відповідальності органів місцевого самоврядування / Ю. Горемикіна, Т. Калашнікова // Причорноморські економічні студії. – – Вип. 25. – С. 158-163.
 6. Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки / О. Грішнова. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2001. – 254 с.
 7. Денисенко М.П. Інноваційний розвиток суспільства на основі інтелектуального капіталу / М. Денисенко // Наукові записки серія «Економіка». – 2013. – Вип 23. – С. 15-19.
 8. Державна євроінтеграційна політика України: теорія, методологія, механізми : моногр. / Ю. В.Палагнюк. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – 400 с.
 9. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 20 жов. 2019 №24 [Електронний ресуср]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80.
 10. Карамушка М.І. Особливості формувального експерименту для розвитку психологічних якостей соціально активної молоді / М. Карамушка // Актуальні проблеми психології. – – Том І. – Вип. 45. – C. 111-115.
 11. Колповська А.М. Розвиток концепції соціальної відповідальності в муніципальному управлінні: автореф. дис. канд. наук з держ. упр. / ДРІДУ НАДУ / А. Колповська. – Дніпро, 2014. – 20 с.
 12. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності: Проект // Педагогічна газета АПН. – 2000. – №6. – С.4-6.
 13. Костєва Т.Б., Файчук О.Л. Соціальна відповідальність органів місцевого самоврядування як крок до розвитку громадянського суспільства (на прикладі Миколаївського району) / Т. Костєва, О. Файчук // Публічне управління та регіональний розвиток. – – №3. – С. 57-77.
 14. Механізм реалізації стратегії розвитку людського капіталу України: моногр. / за аг. ред. М.І. Хромов. – Донецьк : Ноулідж, 2013. – 254 с.
 15. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті. – К. : Шкільний світ, 2001. – 24 с.
 16. Одегов Ю.Г. Экономика труда / Ю. Одегов, Г. Руденко, Л.Бабынина. – М. : Издательство «Альфа-прес», 2017. – 760 с.
 17. Палагнюк Ю.В., Файчук О.Л., Костєва Т.Б. .Особливості соціальної активності молоді україни в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / Ю. Палагнюк, О. Файчук, Т. Костєва // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. – – №2. – Режим доступу : http://el-zbirn-du.at.ua/2019_2/20.pdf.
 18. Регіональний людський розвиток / Державний комітет статистики України. – К., 2007. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_rir_zb.htm
 19. Ринок праці: навч. посіб. 2-го вид. перероб. та доп. / Чернявська О.В. – К. : «Центр учбової літератури», 2017. – 522 с.
 20. Чорна К.І. Основні пріоритети у вихованні національної самосвідомості і громадянської культури старшокласників / К. Чорна // Педагогіка і психологія. – 1994. – №1. – С. 125-132.
 21. Шеремет А. М. Патріотичне виховання сучасної молоді як цілісний,цілеспрямований, свідомоорганізований процес становлення та розвитку особистості [Електронний ресур] / А. Шеремет // Наукове мислення. – Режим доступу : http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/49-dev-yatnadtsyata-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/434-patriotichne-vikhovannya-suchasnoji-molodi-yak-tsilisnij-tsilespryamovanij-svidomoorganizovanij-protses-stanovlennya-ta-rozvitku-osobistosti.
 22. Яловий Г.А. Теорія людського капіталу як методологія формування інноваційної системи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbisexeepi_2015_12_6.

References

 1. Palahniuk,V., & Shkirchaka, S.I. (Ed.). (2018). Aktualni pytannia suspilnykh transformatsii v Ukraini: bezpekovyi ta yevrointehratsiinyi vymiry [Current issues of social transformations in Ukraine: security and European integration dimensions]. Mykolaiv : Vydavnytstvo ChNU imeni Petra Mohyly [in Ukrainian].
 2. Artemenko, Liudskyi kapital: naukovi pidkhody ta stan formuvannia v Ukraini. Formuvannia mekhanizmu zmitsnennia konkurentnykh pozytsii natsionalnykh ekonomichnykh system u hlobalnomu, rehionalnomu ta lokalnomu vymirakh [Human capital: scientific approaches and the state of formation in Ukraine. Formation of the mechanism of strengthening of competitive positions of national economic systems in global, regional and local dimensions]. elartu.tntu.edu.ua. Retrieved from http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/18611/2/GEB_2016v50n1_Artemenko_L-Human_capital_scientific_22-31.pdf [in Ukrainian].
 3. Biletskyi, O.V. (2016). Formuvannia i vykorystannia liudskoho kapitalu v innovatsiinii ekonomitsi [Formation and use of human capital in the innovative economy]. Extented abstract candidates thesis. Vinnytsia: DNU [in Ukrainian].
 4. Holikova, N.V. (2014). Liudskyi kapital yak faktor zrostannia ta rozvytku ekonomiky [Human capital as a factor of economic growth and development]. Extented abstract of candidate’s thesis. Kyiv: In-t ekon. prohnozuv. NAN Ukrainy [in Ukrainian].
 5. Horemykina, Yu., & Kalashnikova, T. (2018). Spetsyfika sotsialnoi vidpovidalnosti orhaniv mistsevoho samovriaduvannia [Specifics of social responsibility of local governments]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black Sea Economic Studies, 25, (pp. 158-163) [in Ukrainian].
 6. Hrishnova, O.A. (2001). Liudskyi kapital: formuvannia v systemi osvity i profesiinoi pidhotovky [Human capital: formation in the system of education and professional training]. Kyiv: T-vo «Znannia» [in Ukrainian].
 7. Denysenko,P. (2013). Innovatsiinyi rozvytok suspilstva na osnovi intelektualnoho kapitalu [Innovative development of society on the basis of intellectual capital]. Naukovi zapysky seriia «Ekonomika» – Scientific notes series «Economy», 23, (pp. 15-19) [in Ukrainian].
 8. Palahniuk, Yu.V. (2014). Derzhavna yevrointehratsiina polityka Ukrainy: teoriia, metodolohiia, mekhanizmy [State European integration policy of Ukraine: theory, methodology, mechanisms]. Mykolaiv : Vyd-vo ChDU im. Petra Mohyly [in Ukrainian].
 9. Zakon Ukrainy Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini vid 20 zhov. 2019 No24 [Law of Ukraine On Local Self-Government in Ukraine of October 20. 2019 No24]. rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].
 10. Karamushka, M.I. (2016). Osoblyvosti formuvalnoho eksperymentu dlia rozvytku psykholohichnykh yakostei sotsialno aktyvnoi molodi [Peculiarities of the formative experiment for the development of psychological qualities of socially active youth]. Aktualni problemy psykholohii – Actual problems of psychology, (Vols. 1), 45, (pp. 111-115) [in Ukrainian].
 11. Kolpovska, A.M. (2014). Rozvytok kontseptsii sotsialnoi vidpovidalnosti v munitsypalnomu upravlinni [Development of the concept of social responsibility in municipal management]. Extended abstract of candidate’s thesis. Dnipro: DRIDU NADU [in Ukrainian].
 12. Kontseptsiia hromadianskoho vykhovannia osobystosti v umovakh rozvytku ukrainskoi derzhavnosti [The concept of civic education of the individual in the development of Ukrainian statehood]. (2000). Pedahohichna hazeta APN – Pedagogical newspaper APN, 6, (pp. 4-6) [in Ukrainian].
 13. Kostieva, T.B., & Faichuk, O.L. (2019). Sotsialna vidpovidalnist orhaniv mistsevoho samovriaduvannia yak krok do rozvytku hromadianskoho suspilstva (na prykladi Mykolaivskoho raionu) [Social responsibility of local governments as a step towards the development of civil society (on the example of Mykolayiv district)]. Publichne upravlinnia ta rehionalnyi rozvytok – Public administration and regional development, 3, (pp. 57-77) [in Ukrainian].
 14. Khromov,I. (2013). Mekhanizm realizatsii stratehii rozvytku liudskoho kapitalu Ukrainy [he mechanism of implementation of the strategy of human capital development of Ukraine]. Donetsk: Noulidzh [in Ukrainian].
 15. Natsionalna doktryna rozvytku osvity Ukrainy u XXI stolitti [National doctrine of education development of Ukraine in the XXI century]. Kyiv: Shkilnyi svit [in Ukrainian].
 16. Odegov,, Rudenko, G., & Babyinina, L. (2017). Ekonomika truda [Labor economics]. Moscow: Izdatelstvo «Alfa-pres» [in Ukrainian].
 17. Palahniuk, Yu.V., Faichuk, O.L., & Kostieva, T.B. (2019). Osoblyvosti sotsialnoi aktyvnosti molodi ukrainy v umovakh yevrointehratsii [Features of social activity of youth of Ukraine in the conditions of European integration]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia i mistsevoho samovriaduvannia – Theory and practice of public administration and local self-government, 2. Retrieved from http://el-zbirn-du.at.ua/2019_2/20.pdf [in Ukrainian].
 18. Rehionalnyi liudskyi rozvytok [Regional human development]. (2007). Kyiv. ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_rir_zb.htm [in Ukrainian].
 19. Cherniavska,V. (2017). Rynok pratsi [Labor market]. (2nd ed., rev.). Kyiv: «Tsentr uchbovoi literatury» [in Ukrainian].
 20. Chorna, K.I. (1994). Osnovni priorytety u vykhovanni natsionalnoi samosvidomosti i hromadianskoi kultury starshoklasnykiv [The main priorities in the education of national identity and civic culture of high school students]. Pedahohika i psykholohiia – Pedagogy and Psychology, 1, (pp. 125-132) [in Ukrainian].
 21. Sheremet,M. Patriotychne vykhovannia suchasnoi molodi yak tsilisnyi,tsilespriamovanyi, svidomoorhanizovanyi protses stanovlennia ta rozvytku osobystosti [Patriotic education of modern youth as a holistic, purposeful, consciously organized process of formation and development of personality]. Naukove myslennia – Scientific thinking. Retrieved from http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/49-dev-yatnadtsyata-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/434-patriotichne-vikhovannya-suchasnoji-molodi-yak-tsilisnij-tsilespryamovanij-svidomoorganizovanij-protses-stanovlennya-ta-rozvitku-osobistosti [in Ukrainian].
 22. Ialovyi,A. Teoriia liudskoho kapitalu yak metodolohiia formuvannia innovatsiinoi systemy [Theory of human capital as a methodology for forming an innovation system]. Retrieved from http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exeepi_2015_12_6 [in Ukrainian].