м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П
+38(0512) 76-71-92
nnipua@chmnu.edu.ua

Інститут місцевого самоврядування в Україні в умовах децентралізації: Розділ І

DOI 10.34132/IDU.2021.08-01

Розділ I
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
(Андріяш В.І., Євтушенко О.Н.)

1.1. Сутність концептів «місцеве самоврядування», «децентралізація», «об’єднана територіальна громада» та основні підходи до їх дослідження

1.2. Місцеве самоврядування – інститут громадянського суспільства

1.3. Перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні в умовах децентралізації влади

Висновки та узагальнення до розділу 1

Список використаної літератури

Дивитись повний текст розділу

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 1. Адміністративно-територіальна реформа в Україні: політико-правові проблеми: Монографія. І. О. Кресіна, А. А. Коваленко, К. М. Вітман та ін. / За ред. І. О. Кресіної. – К. : Логос, 2009. – 522 с.
 2. Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році». – К. : НІСД, 2016. – 420 с.
 3. Андрияш В.И. Концепт децентрализации в категориальном аппарате политической науки [Электронный ресурс] / Андрияш В.И., Лушагина Т.В., Евтушенко О.Н. // Политология. – № 45 (май). – – Режим доступа : http://sci-article.ru/stat.php?i=1495519903
 4. Аристотель. Политика / Аристотель. – К. : Основи,  – 239 с.
 5. Аскольдов С. А. Концепт и слово // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология / под ред. проф. В.П. Нерознака. – M. : Academia, 1997. – С. 267-279.
 6. Ашлей П. Местное и центральное самоуправление. Сравнительный обзор учреждений Англии, Франции, Пруссии и Соединенных Штатов. / Ашлей П.; Пер. под ред.: В.Ф. Дерюжинский, проф. С.-Петерб. ун-та. – С.-Пб. : Изд-во О.Н. Поповой, 1910. – 308 с.
 7. Бабінова О. О. Самодостатність територіальних громад України: проблеми та шляхи досягнення [Електронний ресурс] / О. О. Бабінова. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/Monitor/juli/12.htm
 8. Баймуратов М. Децентралізація та компетенція місцевого самоврядування в Україні / М. Баймуратов // Віче. – 2015. – № – С. 14-17.
 9. Баймуратов М. О. Місцеве самоврядування як загальний спадок людської цивілізації та феномен сучасного світового конституціоналізму/ М. О. Баймуратов // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 4-5. – С. 38-47.
 10. Батанов О. В. Муніципальна влада в Україні : проблеми теорії і практики: монографія / О. В. Батанов; відп. ред. М. О. Баймуратов; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К. : Юрид. думка, 2010. – 656 с.
 11. Батанов О. В. Функції територіальних громад як суб’єктів місцевого самоврядування в Україні: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.02/ Батанов Олександр Васильович ; Нац. акад. наук України Ін-т держави і права ім. В. М. Коре-цького. – К., 2000. – 20 с.
 12. Безобразов В.П. Государство и общество. Управление и самоуправление и судебная власть / Статьи В.П. Безобразова. – СПб. : в тип В. Безобразова и Комп., 1882. – XXVIII. – 737 с.
 13. Білуха Л.А. Поняття територіальної громади та спроможної територіальної громади [Електронний ресурс] / Л. Білуха // Theory and Practice of Public Administration. – 1(56)/2017. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2017-1/doc/3/02.pdf
 14. Бориславська О. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / [О. Бориславська, Заверуха, Е. Захарченко, та ін.] ; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO. – К. : ТОВ «Софія», 2012. – 128 с.
 15. Бородіна О. А. Децентралізація влади в Україні: зміст, ризики, можливості та адміністративна роль громадянського суспільства [Електронний ресурс] / О. Бородіна // Reporter of the Priazovsyi State Tekhnical University. – 2015. – Режим доступу : http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/7756/22.pdf?sequence=1
 16. Варунц Л.Д. Становлення громадянського суспільства в Україні в умовах суспільної і державної трансформації [Електронний ресурс] / Варунц Л.Д., Устименко О.С. – Режим доступу : http: ///C:/Users/836D~1/AppData/Local/Temp/TqXXFGZvixgtTTkq3UD.pdf
 17. Васильчиков А.И. О самоуправлении: Сравнительный обзор русских и иностранных земских и общ. учреждений. В 3-х томах. 1869-1871. / А.И. Васильчиков. – Т. I. 3-е изд. – СПб. Типография В.В. Пратца, 1872. – 460с.
 18. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад, і голов, ред. B. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : Перун. – 2001. – 1440 с.
 19. Гегель Г.В.Ф. Философия права / Пер. с нем.: Ред. и сост. Д. А. Керимов и В. С. Нерсесянц; Авт. вступ. ст. ипримеч. В. С. Нерсесянц. – М. : Мысль, 1990 – 524 с.
 20. Гірман О.С. Генезис ідеї місцевого самоврядування в історії державно управлінської думки. Напрями реформування системи місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / О. Гірман // Теорія та практика державного управління. – Вип. 4(51). – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2015-4/doc/3/04.pdf
 21. Глущенко Ю. Місцеве самоврядування в Україні: проблеми розвитку та фінансового забезпечення [Електронний ресурс] / Юлія Глущенко // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2015. – Режим доступу : http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2015/2015_04(27)/28.pdf
 22. Гнейст Р. Правовое государство и административные суды Германии / Рудольф Гнейст ; пер. снем. Ф. С. Фустова ; под ред. М. И. Свешникова. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Тип. В. Безобразова и Ко, 1896. – 379 с.
 23. Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства, церковного и гражданского / Т. Гоббс // Избранные произведения: В 2-х т. – Т.2; Пер, с англ. А. Гутермана; Ред. изд., авт. вступ. ст. и примеч. Е.М. Вейцман. – М. : Мысль, 1965. – 583 с.
 24. Горлажек Гжегож. Нова модель Польської регіональної політики після децентралізації держави [Електронний ресурс] / Гжегож Горлажек. – Режим доступу : http://www.largis.org.ua/largis1/ukraine/copmponentu/rpu.htm
 25. Градовский А.Д. История местного управления в России в 2 т. / А.Д. Градовский. СПб., 1899. – 492 с.
 26. Гронский П.П. Децентрализация и самоуправление / П.ПГронский; – 2-е изд. – М.,Т-воскоропеч. А.А. Левенсон. – 44 с.
 27. Гроций Г. О праве войны и мира. История политических и правовых учений. Хрестоматия / Г. Гроций. – Харьков, 2000. – 432 с.
 28. Грушевський М.С. Твори: У 50 т. / Редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.; Голов, ред. П. Сохань. – Львів: Світ.– Т. 1. – 2002. – С. 580-587.
 29. Гурне Б. Державне управління / Б. Гурне; перекл. з франц. В. Шовкуна. – К. : Основи, – 165 с.
 30. Демьянков В.З. Термин «концепт» как элемент терминологической культуры // Язык как материя смысла: Сборник статей в честь академика Н. Ю. Шведовой / Отв. ред. М. В. Ляпон. – М. : Издательский центр «Азбуковник», 2007. – С. 606-
 31. Децентрализация и налогообложение сельскохозяйственной недвижимости [Электронный ресурс] / ФАО исследования по вопросам земледелия 7. – Рим : Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций, 2005. – Режим доступа : http://www.fao.org/docrep/007/y5444r/y5444r00.htm.
 32. Децентралізаціяв Україні: законодавчі новації та суспільні сподівання / Переднє слово Голови Верховної Ради України В. Б. Гройсмана. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 413 с.
 33. Децентралізація влади [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // decentralization.gov.ua/questions
 34. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / [Бориславська О. М., Заверуха І. Б., Школик А. М. та ін.]; Центр політико-правових реформ. – К., Москаленко О. М., 2012. – 212 с.
 35. Децентралізація та ефективне місцеве самоврядування : навч. посіб. / Укр. асоц. місцевих та регіональних влад ; [підгот. та ред. Д. Сах, М. Полонський ; розробив В. Негода та ін.]. – [2-е вид.]. – К. : ПРООН. Муніцип. прогр. врядування та сталого розвитку, 2006. – 256 с.
 36. Децентралізація в Україні: законодавчі новації та суспільні сподівання / Переднє слово Голови Верховної Ради України В. Б. Гройсмана. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 413 с.
 37. Досвід впровадження стандартів доброго врядування на місцевому рівні в Україні та інших європейських країнах: зб. наук.-аналіт. та навч.-метод, матеріалів, норм.-прав. акт. з питань впровадження доброго врядування на місц. рівні / М-во регіон, розвитку та буц-ва України; В. С. Куйбіда, В. В. Толокванов. – К. : Крамар, 2010. – 258 с.
 38. Драгоманов М. «Вольный Союзъ» – «Вільна Спілка». – Женева, 1884. // Слісаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. – К., 1993. – С. 52-60.
 39. Драгоманов М. П. Восемнадцать лет войны чиновничества с земством. / М. П. Драгоманов. – Женева, 1883.– 103 с.
 40. Дробот І. Сутнісні ознаки самодостатньої територіальної громади в умовах сталого розвитку суспільства: понятійно-термінологічний аспект [Електронний ресурс] / І. Дробот, І. Шуляр. – Режим доступу : // http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Apdu_o/2009_1/R_4/Drobot.pdf.
 41. Еллинек Г. Общее учение о государстве / Г. Еллинек ; [испр. идоп. по 2-му нем. изд. С. И. Гессеном]. – [2-е изд.] – СПб., 1908. –598 с.
 42. Європейська хартія місцевого самоврядування: Хартія, Міжнародний документ № 452/97-ВР від 15.07.97 – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_036.
 43. Євтушенко О. Н. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика становлення: навч. пос. [Електронний ресурс] / О. Н. Євтушенко, Т. В. Лушагіна. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2013. – Режим доступу: http://idu.at.ua/doc/Evtushenko_Luschagina.pdf
 44. Євтушенко О.Н Становлення інституту місцевого самоврядування як децентралізованої публічної муніципальної влади територіальних громад в Україні: теорія та практика / О. Євтушенко, Т. Попова, О. Самсонюк // Публічне управління та регіональний розвиток. – 2018. – № 2. – С. 296-321.
 45. Євтушенко О.Н. Демократизація державної влади і місцевого самоврядування на принципі субсидіарності: досвід Німеччини / О.Н. Євтушенко // Наукові праці: [науково-методичний журнал], Вип. 80. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. .П. Могили, 2008. – Т. 93. – С. 76-81.
 46. Євтушенко О.Н. Державна влада і місцеве самоврядування в умовах модернізації політичної системи сучасного українського суспільства : автореф. дис. … д-ра політ. наук : 23.00.02 / Євтушенко Олександр Никифорович ; ДЗ «Південноукр.нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського». – О., 2011. – 28 с.
 47. Євтушенко О.Н. Розвиток локальної організації влади в умовах децентралізації: європейський досвід та українські реалії [Електронний ресурс] / О. Євтушенко, Т. Лушагіна. – Режим доступу : https://vmv.kymu.edu.ua/v/p12/15.pdf
 48. Кампо В.М. Місцеве самоврядування в Україні / В. М. Кампо ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – К. : Ін Юре, 1997. – 36 с.
 49. Кант И. Метафизика в двух частях / И. Кант // Антология мировой политической мысли: в 5 т. – Т. 1. Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция. – М. : Мысль, 1997. – 832 с.
 50. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик. – Гнозис, 2004. – 389 с.
 51. Карась А. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях / А. Карась. – К.-Львів : Вид. центр Львів. нац. ун-ту, 2003. – 520 с.
 52. Кин Дж. Демократия и гражданское общество. О, трудностях европейского социализма, перспективах демократии и проблеме контроля над социально-политической властью / Дж. Кин; пер. с англ., послеслов. М.А. Абрамова. – М. : Прогресс-Традиция, 2001. – 400 с.
 53. Кириленко О.П. Місцеві фінанси: підручник / О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677 с.
 54. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/normativno-pravovi-akti-z-pitan-kpr/konstitutsiya-ukraini
 55. Коркунов Н.М. Русское государственное право. СПб., 1909. Т. 2. / Коркунов Н.М.; Под ред. и с доп. : М.Б. Горенберг. – 6-е изд. – С.-Пб. : Тип. М.М. Стасюлевича, 1909. – 749 с.
 56. Кузнєцова Н. С. Громадянське суспільство та особисті немайнові права / Н. Кузнєцова // Право України. – 2015. – № 4. – С. 9-17.
 57. Курчинский М. А. Муниципальный социализм и развитие город ской жизни / М. А.Курчинский. – СПб. 1907. – 110 с.
 58. Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. СПб., 1910. – Т. II. – Ч. 1. / Н.И. Лазаревский. – СПб. : тип. АО «Слово», 1910. – 276 с.
 59. Лазаревский Н.И. Самоуправление. Мелкая земская единица. Сборник статей / Н.И. Лазаревский. – СПб., 1903. – 294 с.
 60. Лисенко О. Трансформація правового статусу органів місцевого самоврядування відповідно до європейських стандартів / О. Лисенко // Право України. – 2009. – №4. – С. 132-139.
 61. Лі Жуйтін Концепція нового державного управління Т. Геблера та Д. Озборна: теоретичні засади та практика : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.01 / Жуйтін Лі. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 20 с .
 62. Локк Дж. Два трактата о правлении / Дж. Локк // Сочинения в 3-х томах. – М. : Мысль, 1988. – Т. 3. – 668 с.
 63. Любченко М. П. Конституційно-правові основи розвитку місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства / М. Любченко. – Харків: Одисей, 2006. – 352 с.
 64. Мамут Л.С. Гражданское общество и государство: проблема соотношения / Л.С. Мамут // Общественные науки и современность. – 2002. – № 5. – С. 100.
 65. Михайловский А.Г. Реформа городского самоуправления в России / А. Михайловский. – СПб., 1908. – 109 с.
 66. Об’єднання громад [Електронний ресурс] // Децентралізація влади. – Режим доступу : http://decentralization.gov.ua/region
 67. Панейко Ю. Л. Теоретичні основи самоврядування / Ю. Л. Панейко. – Львів : Літопис, 2002. – 196 с.
 68. Пашков А.С. Вчення про громадянське суспільство в філософії Гегеля: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук: спец. 09.00.05 / А.С. Пашков; Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – К., 2007. – 20 с.
 69. Петришин О. Громадянське суспільство – підґрунтя формування правової держави в Україні / О. Петришин // Вісн. Акад. прав. наук України, 2003. – № 2-3. – С. 142-161.
 70. Платон. Государство. Законы. Политик / Предисл. Е.И. Темнова. – М. : Мысль, 1998. – 798 с.
 71. Погосский В. В. Местное самоуправление на демократических началах / В. Погосский. – М. : Изд-е Д.Я. Маковскаго, – 31 с.
 72. Поживанов М.О. Українські вектори місцевого самоврядування / М. Поживанов. – К. : Альтерпрес, 2004. – 368 с.
 73. Політологія : навч. енцикл. слов.-довід. для студентів ВНЗ I-IVрівнів акредитації / [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я.Угрин та ін.]; за наук. ред. д-ра політ. наук Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ – 2000, 2014. – 779 с.
 74. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин : Закон України від 28 грудня 2012 р. № 79-VIII // Офіційний вісник України. – 2015. – № 3. – Ст. 54 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/card/79-19.
 75. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи. Закон України від 28 грудня 2014 р. № 71-VIII [Електронний ресурс] // Офіційний вісник України. – 2015. – № 3. – Ст. 46. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/71-19 .
 76. Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України від 5 лютого 2015 р. № 157-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 13. – Ст. 91.
 77. Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад: постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2015р. № 214. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF.
 78. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон від 21.05.1997 № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №24. – Ст. 170. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80

79.     Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування : Закон Української РСР № 534-XII (534-12) від 08.12.1990 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/53312

 1. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 квіт. 2014 р. № 333-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakonrada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80.
 2. Реформування місцевого самоврядування – запорука розвитку територіальної громади [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/publication/content/20903.htm
 3. Сарнецька Я. А. Місцеве самоврядування: еволюція сутності та статусу / Я. Сарнецька // Економіка та держава. – – № 8. – С. 87-92.
 4. Свешников М.И. Основы и пределы самоуправления. Опыт критического разбора основных вопросов местного самоуправления в законодательствах важнейших Европейских государств / М.И. Свешникова // Санкт-Петербург: тип. В. Безобразова и К° и Ефрона, 4.2., 1892. – С. 291-296.
 5. Составляющие демократии / за ред. Дорис Геттинг, Вольфа Дитера  Михаели. – К.: Лебедь, 1993. – 160 с.
 6. Соціологія: короткий енциклопедичний словник. / Під заг. ред. В.І. Воловича. – К. : Український Центр духовної культури, 1998. – 736с.
 7. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования / Ю. Степанов. – М. : Школа «Языки русской культуры», 1997. – 824 с.
 8. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» : Указ Президента України від 12 січня 2015 року №5/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.president.gov.ua/documents/18688.html
 9. Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты / В. Телия. – М. : Языки славянской культуры, 1996. – 289 с.
 10. Тишко О.В. Лінгвістичний аналіз поняття фрейму / О. Тишко, Л. Коцюк // Наукові записки. Серія «Філологічна» 2009. – Вип. 11. – С. 391-399. ../../../../836D~1/AppData/Local/Temp/Nznuoafpdf
 11. Токвиль Алексис де. Демократия в Америке: пер. с франц. / Алексис де Токвиль. – М. : Издательство «Весь Мир», 2000. – 560 с.
 12. Толкованов В. В. Розвиток місцевого самоврядування в Україні в контексті реалізації політики європейської інтеграції / В. В. Толкованов // Наукові праці : наук.-метод. журн. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Вип. 169, т. 181. – С. 7-12. – (Серія «Державне управління»).
 13. Третьяченко М. О. Східноєвропейський досвід територіальної організації публічної влади на місцевому рівні / М.О. Третьяченко // Публічне право. – 2013. – № 2. – С. 398-404.
 14. Трофимова И.Н. Децентрализация государственного управления и особенности центр локальных отношений в европейских странах [Электронный ресурс] / И. Трофимова // Сравнительная политика и геополитика. Comparative politics. – 4/2011. – Режим доступа : http://old.mgimo.ru/files2/z05_2013/trofimova.pdf
 15. Угода про асоціацію між Україною, з однією сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс] // Урядовий портал. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/artide?art_id=246581344
 16. Франко І. Мислі о еволюції в історії людськості / І.Франко // Зібр. тв.: У 50 т. – К., 1986. – Т.45. – С. 76-139.
 17. Франко І. Програма галицьких соціалістів / І. Франко // Зібрання творів: у 50 т. – К. : Наукова думка, 1986. – Т. 45. – С. 448-464.
 18. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kodeksy.com.ua/tsivil_nij_kodeks_ukraini/statja-169.htm
 19. Шемшученко Ю.С. Громадянське суспільство. / Ю. С. Шемшученко // Юридична енциклопедія: в 6 т. / [редкол.: Ю. С. Шемшученко та ін.]. ‒ К. : Укр. енцикл., 1998. – Т. 1. – С. 646-647.
 20. Штейн Л. Учение об управлении и право управления со сравнением литературы и законодательства Франции, Англии и Германии (Перевод снем. Под ред. И.Е. Андреевского.) / Л. Штейн. – СПб. : Типография В.В. Пратцъ, 1987. – 594 с.
 21. Штимпфл Г. Местное самоуправление / Г. Штимпфл, Х. Шоллер. – М., 1995. – 209 с.
 22. Burns D. Can Local Democracy Survive Governance? / D. Burns // Urban Studies. – 2000. – Vol. 37. – № 5/6. – Р. 963-973.
 23. CheemaShabbir. Decentralizing Governance Emerging Concepts and Practices Washington, D.C: Ash institute for democratic governance and innovation John F. Kennedy School of Government Harvard University, 2007. – 326 p.
 24. Ehrenberg Civil Society: The Critical History of an Idea / John Ehrenberg. – New York: New York University Press, 1999. – XXI. – 283 p.
 25. José Manuel Bandrés. La CartaEuropea de la Autonoma Local en la jurisprudencia delTribunal Supremo //Cuadernos de derecho local. 2009.№ 20.Р. 7-22.
 26. Osborne D. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector / David Osborne, Ted Gaebler. – New York : Plume, 1992. – 432 p.
 27. Previews & Premises by Alvin Toffler. An interview with the author of Future Shock and The Third Wave. – Montréal : Black Rose Books, 1983.
 28. The Palgrave Handbook of Decentralisation in Europe/José Manuel Ruano, Marius Profiroiu (eds.). – Palgrave Macmillan, 2017. – XIX. – 512
 29. Torfing J. What’s in a name? Grasping New Public Governance as a Political-administrative system / J. Torfing. [Electronic resource]. – Access mode :eu/filestore/paperproposal/117b16b34dca4657bf64178cbe1049dd.pdf

References

 1. Kresina, I.O., Kovalenko, A.A., & Vitman, K.M. (2009). Administratyvno-terytorialna reforma v Ukraini: polityko-pravovi problemy [Administrative and territorial reform in Ukraine: political and legal issues]. Kyiv: Lohos [in Ukrainian].
 2. Analitychna dopovid do Shchorichnoho Poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy «Pro vnutrishnie ta zovnishnie stanovyshche Ukrainy v 2015 rotsi» [Analytical report to the Annual Address of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine «On the Internal and External Situation of Ukraine in 2015»]. (2016). Kyiv: NISD [in Ukrainian].
 3. Andriyash, V.I., Lushagina, T.V., & Evtushenko, O.N. (2017). Kontsept detsentralizatsii v kategorialnom apparate politicheskoy nauki [The concept of decentralization in the categorical apparatus of political science]. Politologiya – Political Science, 45. Retrieved from http://sci-article.ru/stat.php?i=1495519903 [in Russian].
 4. (2000). Politika [Politics]. Kyiv: Osnovi [in Russian].
 5. Askoldov, S.A. (1997). Kontsept i slovo // Russkaya slovesnost. Ot teorii slovesnosti k strukture teksta [Concept and word // Russian literature. From the theory of literature to the structure of the text].P. Neroznak (Ed.). Moscow: Academia [in Russian].
 6. Ashley, P. (1910). Mestnoe i tsentralnoe samoupravlenie. Sravnitelnyiy obzor uchrezhdeniy Anglii, Frantsii, Prussii i Soedinennyih Shtatov [Local and central government. Comparative overview of the institutions of England, France, Prussia and the United States]. (V.F. Deryuzhinskiy, Trans). St. Petersburg: Izd-vo O.N. Popovoy [in Russian].
 7. Babinova, O.O. Samodostatnist terytorialnykh hromad Ukrainy: problemy ta shliakhy dosiahnennia [Self-sufficiency of territorial communities of Ukraine: problems and ways to achieve]. Retrieved from http://www.niss.gov.ua/Monitor/juli/12.htm [in Ukrainian].
 8. Baimuratov, M.O. (2015). Detsentralizatsiia ta kompetentsiia mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini [Decentralization and competence of local government in Ukraine]. Viche – Viche, 12, (pp. 14-17) [in Ukrainian].
 9. Baimuratov, M.O. (2009). Mistseve samovriaduvannia yak zahalnyi spadok liudskoi tsyvilizatsii ta fenomen suchasnoho svitovoho konstytutsionalizmu [Local self-government as a general heritage of human civilization and the phenomenon of modern world constitutionalism]. Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy – Bulletin of the Ministry of Justice of Ukraine, 4-5, (pp. 38-47) [in Ukrainian].
 10. Batanov, O.V. (2010). Munitsypalna vlada v Ukraini : problemy teorii i praktyky [Municipal power in Ukraine: problems of theory and practice].O. Baimuratov (Ed.). Kyiv: Yuryd. dumka [in Ukrainian].
 11. Batanov, O.V. (2000). Funktsii terytorialnykh hromad yak subiektiv mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini [Functions of territorial communities as subjects of local self-government in Ukraine]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
 12. Bezobrazov, V.P. (1882). Gosudarstvo i obschestvo. Upravlenie i samoupravlenie i sudebnaya vlast [State and society. Management and self-government and the judiciary]. Petersburg: Tip. V. Bezobrazova i Ko. [in Russian].
 13. Bilukha, L.A. (2017). Poniattia terytorialnoi hromady ta spromozhnoi terytorialnoi hromady [The concept of territorial community and capable territorial community]. Teoriia i praktyka derzhavnoho upravlinnia – Theory and Practice of Public Administration, 1(56). Retrieved from http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2017-1/doc/3/02.pdf [in Ukrainian].
 14. Boryslavska, O., & Zaverukha, I., & Zakharchenko E. (Ed.). (2012). Detsentralizatsiia publichnoi vlady: dosvid yevropeiskykh krain ta perspektyvy Ukrainy [Decentralization of public power: experience of European countries and prospects of Ukraine]. Kyiv: TOV «Sofiia» [in Ukrainian].
 15. Borodina, O.A. (2015). Detsentralizatsiia vlady v Ukraini: zmist, ryzyky, mozhlyvosti ta administratyvna rol hromadianskoho suspilstva [Decentralization of power in Ukraine: content, risks, opportunities and administrative role of civil society]. Reporter of the Priazovsyi State Tekhnical University – Reporter of the Priazovsyi State Tekhnical University. Retrieved from http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/7756/22.pdf?sequence=1 [in Ukrainian].
 16. Varunts, L.D., & Ustymenko, O.S. Stanovlennia hromadianskoho suspilstva v Ukraini v umovakh suspilnoi i derzhavnoi transformatsii [Formation of civil society in Ukraine in terms of social and state transformation]. Retrieved from http: ///C:/Users/836D~1/AppData/Local/Temp/TqXXFGZvixgtTTkq3UD.pdf [in Ukrainian].
 17. Vasilchikov, A.I. (1872). O samoupravlenii: Sravnitelnyiy obzor russkih i inostrannyih zemskih i obsch. uchrezhdeniy [On self-government: Comparative overview of Russian and foreign zemstvo and general institutions]. (Vols. 1-3). (3nd ed.). St. Petersburg: Tipografiya V.V. Prattsa [in Russian].
 18. Busel, T. (2001). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Kyiv; Irpin: Perun [in Ukrainian].
 19. Gegel, G.V.F. (1990). Filosofiya prava [Philosophy of Law]. (A. Kerimov, V. S. Nersesyants, Trans). Moscow: Myisl [in Russian].
 20. Hirman, O.S. Henezys idei mistsevoho samovriaduvannia v istorii derzhavno upravlinskoi dumky. Napriamy reformuvannia systemy mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini [The genesis of the idea of ​​local self-government in the history of public administration thought. Directions of reforming the system of local self-government in Ukraine]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia – Theory and Practice of Public Administration, 4(51). Retrieved from http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2015-4/doc/3/04.pdf [in Ukrainian].
 21. Hlushchenko, Yu. (2015). Mistseve samovriaduvannia v Ukraini: problemy rozvytku ta finansovoho zabezpechennia [Local self-government in Ukraine: problems of development and financial support]. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia – State management and local self-government. Retrieved from http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2015/2015_04(27)/28.pdf [in Ukrainian].
 22. Gneyst, R. (1896). Pravovoe gosudarstvo i administrativnyie sudyi Germanii [Legal state and administrative courts of Germany]. (F.S. Fustova, Trans). M. I. Sveshnikova (Ed.). (2nd ed., rev.). Petersburg: Tip. V. Bezobrazova i Ko [in Russian].
 23. Gobbs, T. (1965). Leviafan, ili materiya, forma i vlast gosudarstva, tserkovnogo i grazhdanskogo [Leviathan, or matter, form and power of the state, ecclesiastical and civil]. (A. Gutermana, Trans). E.M. Veytsman, (Ed.). (Vols. 1-2). Moscow: Myisl [in Russian].
 24. Horlazhek Hzhehozh. Nova model Polskoi rehionalnoi polityky pislia detsentralizatsii derzhavy [A new model of Polish regional policy after the decentralization of the state]. largis.org.ua. Retrieved from http://www.largis.org.ua/largis1/ukraine/copmponentu/rpu.htm [in Ukrainian].
 25. Gradovskiy, A.D. (1899). Istoriya mestnogo upravleniya v Rossii [History of local government in Russia]. (Vols. 1-2). St. Petersburg [in Russian].
 26. Gronskiy, P.P. (1917). Detsentralizatsiya i samoupravlenie [Decentralization and self-government]. (2nd ed.). Moscow: T-vo skoropech. A.A. Levenson [in Russian].
 27. Grotsiy, G. (2000). O prave voynyi i mira. Istoriya politicheskih i pravovyih ucheniy [On the law of war and peace. History of political and legal doctrines]. Harkov [in Russian].
 28. Hrushevskyi M.S., Sokhan,P., Dashkevych, Ya., & Hyrych I. (Ed.). (2002). Tvory [Works]. (Vols. 1). Lviv: Svit [in Ukrainian].
 29. Hurne, B. (1993). Derzhavne upravlinnia [Public administration]. (V. Shovkun, Trans). Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].
 30. Demyankov, V.Z., Shvedova, N.Yu., & Lyapon, M.V. (2007). Termin «kontsept» kak element terminologicheskoy kulturyi // Yazyik kak materiya smyisla [The term «concept» as an element of terminological culture // Language as a matter of meaning]. M. V. Lyapon (Ed.). Moscow: Izdatelskiy tsentr «Azbukovnik» [in Russian].
 31. Detsentralizatsiya i nalogooblozhenie selskohozyaystvennoy nedvizhimosti [Decentralization and Taxation of Agricultural Property]. (2005). FAO issledovaniya po voprosam zemledeliya – FAO Agricultural Research, 7. Rome: Prodovolstvennaya i selskohozyaystvennaya Organizatsiya Ob’edinennyih Natsiy. Retrieved from http://www.fao.org/docrep/007/y5444r/y5444r00.htm [in Russian].
 32. Detsentralizatsiia v Ukraini: zakonodavchi novatsii ta suspilni spodivannia [Decentralization in Ukraine: legislative innovations and public hopes]. (2015). Perednie slovo Holovy Verkhovnoi Rady Ukrainy V. B. Hroismana – Foreword by the Chairman of The Verkhovna Rada of Ukraine V.B. Groysman. Kyiv: Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy [in Ukrainian].
 33. Detsentralizatsiia vlady [Decentralization of power]. Retrieved from http://decentralization.gov.ua/questions [in Ukrainian].
 34. Boryslavska, O.M., Zaverukha, I.B., & Shkolyk, A.M. (Ed.). (2012). Detsentralizatsiia publichnoi vlady: dosvid yevropeiskykh krain ta perspektyvy Ukrainy [Decentralization of public power: the experience of European countries and prospects of Ukraine]. Kyiv: Tsentr polityko-pravovykh reform [in Ukrainian].
 35. Nehoda, V. (2006). Detsentralizatsiia ta efektyvne mistseve samovriaduvannia [Decentralization and effective local government]. Sakh, M. Polonskyi (Eds.). (2nd ed.). Kyiv: PROON. Munitsyp. prohr. vriaduvannia ta staloho rozvytku [in Ukrainian].
 36. Detsentralizatsiia v Ukraini: zakonodavchi novatsii ta suspilni spodivannia [Decentralization in Ukraine: legislative innovations and public hopes]. (2015). Perednie slovo Holovy Verkhovnoi Rady Ukrainy V. B. Hroismana – Foreword by the Chairman of The Verkhovna Rada of Ukraine V.B. Groysman. Kyiv: Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy [in Ukrainian].
 37. Kuibida, V.S., & Tolokvanov, V.V. (2010). Dosvid vprovadzhennia standartiv dobroho vriaduvannia na mistsevomu rivni v Ukraini ta inshykh yevropeiskykh krainakh [Experience in implementing standards of good governance at the local level in Ukraine and other European countries]. Kyiv: Kramar [in Ukrainian].
 38. Drahomanov, M.P. (1884). «Volnyiy Soyuz’» – «Vilna Spilka» [«Free Union»]. Zheneva. A.H. Slisarenko, M.V. Tomenko (Eds.). (1993). Istoriia ukrainskoi konstytutsii – History of the Ukrainian constitution, (pp. 52-60). Kyiv [in Ukrainian].
 39. Dragomanov, M.P. (1883). Vosemnadtsat let voynyi chinovnichestva s zemstvom [Eighteen years of war between officials and the zemstvo]. Zheneva [in Russian].
 40. Drobot, I., & Shuliar, I. Sutnisni oznaky samodostatnoi terytorialnoi hromady v umovakh staloho rozvytku suspilstva: poniatiino-terminolohichnyi aspect [Essential features of self-sufficient territorial community in terms of sustainable development of society: conceptual and terminological aspect]. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Apdu_o/2009_1/R_4/Drobot.pdf [in Ukrainian].
 41. Ellinek, G. (1908). Obschee uchenie o gosudarstve [General doctrine of the state]. (2nd ed.). St. Petersburg [in Russian].
 42. Yevropeiska khartiia mistsevoho samovriaduvannia No 452/97-VR vid 15.07.97 [Charter: European Charter of Local Self-Government No 452/97-VR of 15.07.97]. rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_036 [in Ukrainian].
 43. Yevtushenko, O.N., & Lushahina, T.V. (2013). Mistseve samovriaduvannia v Ukraini: teoriia ta praktyka stanovlennia [Local self-government in Ukraine: theory and practice of formation]. Mykolaiv: Vyd-vo ChDU imeni Petra Mohyly. Retrieved from http://idu.at.ua/doc/Evtushenko_Luschagina.pdf [in Ukrainian].
 44. Yevtushenko, O., Popova, T., & Samsoniuk, O. (2018). Stanovlennia instytutu mistsevoho samovriaduvannia yak detsentralizovanoi publichnoi munitsypalnoi vlady terytorialnykh hromad v Ukraini: teoriia ta praktyka [Formation of the institute of local self-government as a decentralized public municipal authority of territorial communities in Ukraine: theory and practice]. Publichne upravlinnia ta rehionalnyi rozvytok – Public administration and regional development, 2, (pp. 296-321) [in Ukrainian].
 45. Yevtushenko, O.N. (2008). Demokratyzatsiia derzhavnoi vlady i mistsevoho samovriaduvannia na pryntsypi subsydiarnosti: dosvid Nimechchyny [Democratization of state power and local self-government on the principle of subsidiarity: the experience of Germany]. Naukovi pratsi: [naukovo-metodychnyi zhurnal] – Scientific works: [scientific-methodical magazine], 80, (Vols. 93), (pp. 76-81) [in Ukrainian].
 46. Yevtushenko, O.N. (2011). Derzhavna vlada i mistseve samovriaduvannia v umovakh modernizatsii politychnoi systemy suchasnoho ukrainskoho suspilstva [State power and local self-government in the conditions of modernization of the political system of modern Ukrainian society]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Odessa: «Pivdennoukr.nats. ped. un-t im. K. D. Ushynskoho» [in Ukrainian].
 47. Yevtushenko, O.N., & Lushahina, T.V. Rozvytok lokalnoi orhanizatsii vlady v umovakh detsentralizatsii: yevropeiskyi dosvid ta ukrainski realii [Development of local organization of power in terms of decentralization: European experience and Ukrainian realities]. Retrieved from https://vmv.kymu.edu.ua/v/p12/15.pdf [in Ukrainian].
 48. Kampo, V.M. (1997). Mistseve samovriaduvannia v Ukraini [Local self-government in Ukraine]. Kyiv: In Yure [in Ukrainian].
 49. Kant, I. (1997). Metafizika v dvuh chastyah [Metaphysics in two parts]. Antologiya mirovoy politicheskoy myisli – Anthology of world political thought, (Vols. 1). Moscow: Myisl [in Russian].
 50. Karasik, V.I. (2004). Yazyikovoy krug: lichnost, kontseptyi, diskurs [Linguistic circle: personality, concepts, discourse]. Kyiv: Gnozis [in Russian].
 51. Karas, A. (2003). Filosofiia hromadianskoho suspilstva v klasychnykh teoriiakh i neklasychnykh interpretatsiiakh [Philosophy of civil society in classical theories and non-classical interpretations]. Lviv : Vyd. tsentr Lviv. nats. un-tu [in Ukrainian].
 52. Kin, Dzh. (2001). Demokratiya i grazhdanskoe obschestvo. O, trudnostyah evropeyskogo sotsializma, perspektivah demokratii i probleme kontrolya nad sotsialno-politicheskoy vlastyu [Democracy and civil society. On the difficulties of European socialism, the prospects for democracy and the problem of control over socio-political power]. (M.A. Abramova, Trans). Moscow: Progress-Traditsiya [in Russian].
 53. Kyrylenko, O.P. (2006). Mistsevi finansy [Local finances]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
 54. Konstytutsiia Ukrainy : pryiniata na piatii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28 chervnia 1996 r. [Constitution of Ukraine: adopted at the fifth session of the Verkhovna Rada of Ukraine on June 28, 1996]. gov.ua. Retrieved from http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/normativno-pravovi-akti-z-pitan-kpr/konstitutsiya-ukraini [in Ukrainian].
 55. Korkunov, N.M. (1909). Russkoe gosudarstvennoe pravo [Russian state law].B. Gorenberg (Ed.). (6nd ed.). St. Petersburg: Tip. M.M. Stasyulevicha [in Russian].
 56. Kuznietsova, N.S. (2015). Hromadianske suspilstvo ta osobysti nemainovi prava [Civil society and personal non-property rights]. Pravo Ukrainy – Law of Ukraine, 4, (pp. 9-17) [in Ukrainian].
 57. Kurchinskiy, M.A. (1907). Munitsipalnyiy sotsializm i razvitie gorod skoy zhizni [Municipal socialism and the development of urban life]. Petersburg [in Russian].
 58. Lazarevskiy, N.I. (1910). Lektsii po russkomu gosudarstvennomu pravu [Lectures on Russian state law]. (Vols. 2, part 1). St. Petersburg: tip. AO «Slovo» [in Russian].
 59. Lazarevskiy, N.I. (1903). Melkaya zemskaya edinitsa [Self management. Small zemstvo unit]. St. Petersburg [in Russian].
 60. Lysenko, O. (2009). Transformatsiia pravovoho statusu orhaniv mistsevoho samovriaduvannia vidpovidno do yevropeiskykh standartiv [Transformation of the legal status of local governments in accordance with European standards]. Pravo Ukrainy – Law of Ukraine, 4, (pp. 132-139).
 61. Li, Zhuitin. (2016). Kontseptsiia novoho derzhavnoho upravlinnia T. Heblera ta D. Ozborna: teoretychni zasady ta praktyka [The concept of the new public administration of T. Goebler and D. Osborne: theoretical principles and practice]. Extended abstract of candidate’s thesis. Ivano-Frankivsk : IFNTUNH [in Ukrainian].
 62. Lokk, Dzh. (1988). Dva traktata o pravlenii [Two treatises on government]. (Vols. 3). Moscow: Myisl [in Russian].
 1. Liubchenko, M.P. (2006). Konstytutsiino-pravovi osnovy rozvytku mistsevoho samovriaduvannia yak instytutu hromadianskoho suspilstva [Constitutional and legal foundations of local government development as an institution of civil society]. Kharkiv: Odysei [in Ukrainian].
 2. Mamut, L.S. (2002). Grazhdanskoe obschestvo i gosudarstvo: problema sootnosheniya [Civil society and the state: the problem of correlation]. Obschestvennyie nauki i sovremennost – Social Sciences and Modernity, 5 [in Russian].
 3. Mihaylovskiy, A.G. (1908). Reforma gorodskogo samoupravleniya v Rossii [Reform of city government in Russia]. Petersburg [in Russian].
 4. Obiednannia hromad [Association of communities]. gov.ua. Retrieved from http://decentralization.gov.ua/region [in Ukrainian]
 5. Paneiko, Yu.L. (2002). Teoretychni osnovy samovriaduvannia [Theoretical foundations of self-government]. Lviv: Litopys [in Ukrainian].
 6. Pashkov, A.S. (2007). Vchennia pro hromadianske suspilstvo v filosofii Hehelia [The doctrine of civil society in the philosophy of Hegel]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
 7. Petryshyn, O. (2003). Hromadianske suspilstvo – pidgruntia formuvannia pravovoi derzhavy v Ukraini [Civil society — the basis for the formation of the rule of law in Ukraine]. Akad. prav. nauk Ukrainy – Bulletin of the Academy of Rights Sciences of Ukraine, 2-3, (pp. 142-161) [in Ukrainian].
 8. (1998). Gosudarstvo. Zakonyi. Politik [State. Laws. Politician]. E.I. Temnova (Ed.). Moscow: Myisl [in Russian].
 9. Pogosskiy, V.V. (1917). Mestnoe samoupravlenie na demokraticheskih nachalah [Local self-government on a democratic basis]. Moscow: Izd-e D.Ya. Makovskago [in Russian].
 10. Pozhyvanov, M.O. (2004). Ukrainski vektory mistsevoho samovriaduvannia [Ukrainian vectors of local self-government]. Kyiv: Alterpres [in Ukrainian].
 11. Denysenko, V.M., Sorba, O.M., Uhryn, L.Ya. (2014). Politolohiia: navchalnyi entsyklopedychnyi slovnyk dovidnyk dlia studentiv VNZ I-IV rivniv akredytatsii [Political science: educational encyclopedic dictionary reference book for university students of I-IV levels of accreditation / For science]. N. M. Khoma (Ed.). Lviv : «Novyi Svit – 2000» [in Ukrainian].
 12. Zakon Ukrainy Pro vnesennia zmin do Biudzhetnoho kodeksu Ukrainy shchodo reformy mizhbiudzhetnykh vidnosyn vid 28 hrudnia 2012 r. No 79-VIII [Law of Ukraine On Amendments to the Budget Code of Ukraine on the Reform of Intergovernmental Relations of December 28, 2012 No 79-VIII]. (2015). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy – Official Gazette of Ukraine, 3. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/card/79-19 [in Ukrainian].
 13. Zakon Ukrainy Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo podatkovoi reform vid 28 hrudnia 2014 r. No 71-VIII [Law of Ukraine On amendments to the Tax Code of Ukraine and some legislative acts of Ukraine on tax reform of December 28, 2014 No 71-VIII]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy – Official Gazette of Ukraine, 3. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/71-19 [in Ukrainian].
 14. Zakon Ukrainy Pro dobrovilne obiednannia terytorialnykh hromad vid 5 liutoho 2015 r. No 157-VIII [Law of Ukraine On voluntary association of territorial communities of February 5, 2015 No 157-VIII]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 13 [in Ukrainian].
 15. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro zatverdzhennia Metodyky formuvannia spromozhnykh terytorialnykh hromad vid 08.04.2015r. No 214 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine On approval of the Methodology for the formation of affluent territorial communities of 08.04.2015. No 214]. rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF [in Ukrainian].
 16. Zakon Ukrainy Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini vid 21.05.1997 No 280/97-VR [Law of Ukraine On local self-government in Ukraine of 21.05.1997 No 280/97-VR]. (1997). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 24. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].
 17. Zakon Ukrainskoi RSR Pro mistsevi Rady narodnykh deputativ Ukrainskoi RSR ta mistseve samovriaduvannia vid 08.12.1990 r. No 534-XII (534-12) [Law of the Ukrainian SSR On local Soviets of People’s Deputies of the Ukrainian SSR and local self-government of December 8, 1990 No 534-XII (534-12)]. rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/53312 [in Ukrainian].
 18. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini vid 1 kvit. 2014 r. No 333-r. [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine On approval of the Concept of reforming local self-government and territorial organization of power in Ukraine of April 1. 2014 No 333-r.]. rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 [in Ukrainian].
 19. Reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia – zaporuka rozvytku terytorialnoi hromady [Reforming local self-government — a guarantee of development of the territorial community]. rv.gov.ua. Retrieved from http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/publication/content/20903.htm [in Ukrainian].
 20. Sarnetska, Ya.A. (2019). Mistseve samovriaduvannia: evoliutsiia sutnosti ta status [Local self-government: the evolution of essence and status]. Ekonomika ta derzhava – Economy and State, 8, (pp. 87-92) [in Ukrainian].
 21. Sveshnikov, M.I. (1892). Osnovyi i predelyi samoupravleniya. Opyit kriticheskogo razbora osnovnyih voprosov mestnogo samoupravleniya v zakonodatelstvah vazhneyshih Evropeyskih gosudarstv [Foundations and limits of self-government. Experience of a critical analysis of the main issues of local self-government in the legislation of the most important European states]. Sankt-Peterburg: tip. V. Bezobrazova i K° i Efrona [in Russian].
 22. Getting, D., & Mihaeli, V.D. (Ed.). (1993). Sostavlyayuschie demokratii [Components of democracy]. Kyiv: Lebed [in Russian].
 23. Volovych, V.I. (Ed.). (1998). Sotsiolohiia: korotkyi entsyklopedychnyi slovnyk [Sociology: a short encyclopedic dictionary]. Kyiv: Ukrainskyi Tsentr dukhovnoi kultury [in Ukrainian].
 24. Stepanov, Yu.S. (1997). Slovar russkoy kulturyi. Opyit issledovaniya [Constants. Dictionary of Russian culture. Research experience]. Moscow: Shkola «Yazyiki russkoy kulturyi» [in Russian]
 25. Ukaz Prezydenta Ukrainy Stratehiia staloho rozvytku «Ukraina – 2020» vid 12 sichnia 2015 roku No5 [Decree of the President of Ukraine Strategy of sustainable development «Ukraine – 2020» of January 12, 2015 No5]. (2015). president.gov.ua. Retrieved from www.president.gov.ua/documents/18688.html [in Ukrainian].
 26. Teliya, V.N. (1996). Russkaya frazeologiya. Semanticheskiy, pragmaticheskiy i lingvokulturologicheskiy aspektyi [Russian phraseology. Semantic, pragmatic and linguocultural aspects]. Moscow: Yazyiki slavyanskoy kulturyi [in Russian].
 27. Tyshko, O., & Kotsiuk, L. (2009). Linhvistychnyi analiz poniattia freimu [Linguistic analysis of the concept of frame]. Naukovi zapysky. Seriia «Filolohichna» – Scientific notes. Series «Philological», 11, (pp. 391-399) [in Ukrainian].
 28. Tokvil, A. de. (2000). Demokratiya v Amerike [Democracy in America]. Moscow: Izdatelstvo «Ves Mir» [in Russian].
 29. Tolkovanov, V.V. (2012). Rozvytok mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini v konteksti realizatsii polityky yevropeiskoi intehratsii [Development of local self-government in Ukraine in the context of the implementation of European integration policy]. Naukovi pratsi : nauk.-metod. zhurn. – Scientific works: scientific method. magazine, (Vols. 181), 169, (pp. 7-12). Mykolaiv: ChDU im. Petra Mohyly [in Ukrainian].
 30. Tretiachenko, M.O. (2013). Skhidnoievropeiskyi dosvid terytorialnoi orhanizatsii publichnoi vlady na mistsevomu rivni [Eastern European experience of territorial organization of public power at the local level]. Publichne pravo – Public law, 2, (pp. 398-404) [in Ukrainian].
 31. Trofimova, I.N. (2011). Detsentralizatsiya gosudarstvennogo upravleniya i osobennosti tsentr lokalnyih otnosheniy v evropeyskih stranah [Decentralization of public administration and features of the center of local relations in European countries]. Sravnitelnaya politika i geopolitika – Comparative politics and geopolitics, 4. Retrieved from http://old.mgimo.ru/files2/z05_2013/trofimova.pdf [in Russian].
 32. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniieiu storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym Spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony [Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand]. kmu.gov.ua. Retrieved from http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/artide?art_id=246581344 [in Ukrainian].
 33. Franko, I. (1986). Mysli o evoliutsii v istorii liudskosti [Thoughts on evolution in the history of mankind]. (Vols. 45), (pp. 76-139). Kyiv [in Ukrainian].
 34. Franko, I. (1986). Prohrama halytskykh sotsialistiv [Program of Galician socialists]. (Vols. 45), (pp. 448-464). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
 35. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [Civil Code of Ukraine]. com.ua. Retrieved from http://kodeksy.com.ua/tsivil_nij_kodeks_ukraini/statja-169.htm [in Ukrainian].
 36. Shemshuchenko, Yu.S. (1998). Hromadianske suspilstvo [Civil society]. (Vols. 1), (pp. 646-647). Kyiv: Ukr. entsykl. [in Ukrainian].
 37. Shteyn, L. (1987). Uchenie ob upravlenii i pravo upravleniya so sravneniem literaturyi i zakonodatelstva Frantsii, Anglii i Germanii [The doctrine of management and the law of management with a comparison of literature and legislation of France, England and Germany]. (I.E. Andreevskii, Trans). St. Petersburg: Tipografiya V.V. Pratts’ [in Russian].
 38. Shtimpfl, G., & Sholler, H. (1995). Mestnoe samoupravlenie [Local government]. Moscow [in Russian].
 39. Burns, D. (2000). Can Local Democracy Survive Governance? Urban Studies, (Vols. 37), 5/6, (pp. 963-973) [in English]
 40. Cheema, G.Shabbir. (2007). Decentralizing Governance Emerging Concepts and Practices Washington, D.C: Ash institute for democratic governance and innovation John F. Kennedy School of Government Harvard University [in English].
 41. Ehrenberg, J. (1999). Civil Society: The Critical History of an Idea. New York: New York University Press [in English].
 42. Bandrés, J.M. (2009). La CartaEuropea de la Autonoma Local en la jurisprudencia delTribunal Supremo. Cuadernos de derecho local, 20, (pp. 7-22) [in Spanish].
 43. Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector. New York: Plume [in English].
 44. Toffler, A. (1983). An interview with the author of Future Shock and The Third Wave. Montréal: Black Rose Books [in English].
 45. Ruano, J.M., & Profiroiu, M. (Eds.). (2017). The Palgrave Handbook of Decentralisation in Europe. Palgrave Macmillan [in English].
 46. Torfing, J. What’s in a name? Grasping New Public Governance as a Political-administrative system. eu. Retrieved from http//:ecpr.eu/filestore/paperproposal/117b16b34dca4657bf64178cbe1049dd.pdf