м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П
+38(0512) 76-71-92
nnipua@chmnu.edu.ua

Інститут місцевого самоврядування в Україні в умовах децентралізації: Розділ ІІІ

DOI 10.34132/IDU.2021.08-03

РОЗДІЛ III
РЕСУРСНА БАЗА СПРОМОЖНИХ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ НЕЮ
(Шульга А.А., Ємельянов В.М.)

3.1. Різнокомпонентність ресурсної бази спроможних об’єднаних територіальних громад

3.2. Фінансові ресурси як один із показників спроможності об’єднаних територіальних громад

3.3. Сучасні технології управління ресурсною базою об’єднаних територіальних громад

Висновки та узагальнення до розділу III

Список використаної літератури

Дивитись повний текст розділу

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 1. Авер’янов В.Б. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К. : Факт, – 384 с.
 2. Алексєєв В.М. Проблеми самодостатності територіальних громад / В.М. Алексєєв // Університетські наук. записки. – 2007. – № 3. – С. 115-120.
 3. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами / Пер. с англ. под. ред. С.К. Мордовина. – 8-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 832 с.
 4. Бобровський М.В. Сучасні маркетингові технології (на прикладі краудсорсингу) [Електронний ресурс] / М.В. Бобровський. – Режим доступу: http://www.universum.kiev.ua/index.php/2009-09-18-12-57-46/2013-01-31-11-59-48 /84-2013-02-28-09-12-40.html.
 5. Богиня Д.Б. Основи економіки праці: Навч. посібник. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2001. – 313 с.
 6. Боди З. Принципы инвестиций / З. Боди, А. Кейн, А. Маркус. – 4-е изд.: Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2004. – 984 с.
 7. Бондарук Т.Г. Зарубіжний досвід місцевого оподаткування та можливості його застосування в Україні / Т.Г. Бондарук // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – № 1. – 2011. – С. 56-66.
 8. Бюджетний кодекс України: Закон України від 8 липня 2010 р. № 2456-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50-51. – Ст. 572.
 9. Васильєва Н.В. Місцевий бюджет і фінансове забезпечення об’єднаної територіальної громади: Навч. посіб. / Н.В. Васильєва, Н.М. Гринчук, Т.М. Дерун, В.С. Куйбіда, А.Ф. Ткачук. – К.: – 2017. – 119 с.
 10. Воронкова В.Г. Управління людськими ресурсами: філософські засади: Навчальний посібник / В.Г. Воронкової. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 576 с.
 11. Ганущак Ю.І. Місцеві бюджети / Ю.І. Ганущак. – К.: Легальний статус, 2011. – 48 с.
 12. Герчикова І.Н. Менеджмент: Підручник для вузів / І.Н. Герчикова. – М.: ЮНІТІ «Банки і біржі», 1997. – 375 с.
 13. Гончаренко М.В. Проблемні аспекти формування місцевих бюджетів розвитку / М.В. Гончаренко // Теорія та практика державного управління. – 2013. – Вип. 4. – С. 187-193.
 14. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. – К.: Знання, 2004. – 535 с.
 15. Дробот І.О. Сутнісні ознаки самодостатньої територіальної громади в умовах сталого розвитку суспільства: понятійно-термінологічний аспект [Електронний ресурс] / І.О Дробот, І.В. Шуляр // Теоретичні та прикладні питання державотворення. – 2009. – Вип. 1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Apdu_o/2009_1/R_4/Drobot.pdf.
 16. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: Навч. посіб. / А.П. Дука. – 2-е вид. – К.: Каравела, 2008. – 432 с.
 17. Енциклопедія державного управління: у 8 т. – Т. 2: Методологія державного управління / Наук.-ред. колегія: Ю.П. Сурмін (співголова), П.І.Надолішній (співголова) та ін. – К.: НАДУ, 2011.– 692 с.
 18. Європейська Хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036.
 19. Євтушенко О.Н., Лушагіна Т.В. Об’єднані територіальні громади Миколаївської області в умовах децентралізації: індикатори ефективності.// Публічне управління та регіональний розвиток. – №8. – 2020. – С.396-421.
 20. Жовнірчик Я.Ф. Формування самодостатніх територіальних громад і стратегія їх економічного саморозвитку / Я.Ф. Жовнірчик // Університетські наукові записки. – 2005. – № 1-2 (13-14). – С. 324-331.
 21. Жуковська А.В. Перспективи розвитку ринку кадрового консультування в Україні / А.В. Жуковська // Галиц. екон. вісн. – 2009. – № 1. – С. 51-56.
 22. Залучаємо по 50 мільйонів гривень інвестицій щороку, – Іван Рубський, голова Баштанської ОТГ // Децентралізація дає можливості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://decentralization.gov.ua/news/10715.
 23. Земельний кодекс України: Закон України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27.
 24. Ібрагімова А.А. Державна політика побудови спроможних територіальних громад в Україні: дис. … канд. наук з держ. упр.: 25.00.04 «Місцеве самоврядування / А.А. Ібрагімова; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіонал. ін-т держ. управління. – Львів, 2015. – 20 с.
 25. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент: Підручник / С.М. Ілляшенко. – Суми: Університетська книга, 2010. – 334 с.
 26. Індекс людського капіталу: Україна бере участь у пілотному проекті Світового банку // Укрінформ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2557471-indeks-ludskogo-kapitalu-ukraina-bere-ucast-u-pilotnomu-proekti-svitovogo-banku.html.
 27. Інфраструктура регіонів України. Пріоритети модернізації. Аналітичне дослідження // ГО «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень», Фонд імені Фрідріха Еберта. – К., 2017. – 108 с.
 28. Казюк Я.М. Децентралізація. Місцеві бюджети 159 об’єднаних територіальних громад за 2016 р. Фінансово-аналітичні матеріали / Я.М. Казюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/53-rezultati-finansovogo-monitoringu-159-otg-za-2016-rik-stvorenikh-u-2015-rotsi.pdf.
 29. Кампо В.М. Доступ громадян до права на участь у місцевому самоврядуванні та правова просвіта: проблемні питання / В.М. Кампо // Правовий часопис Донецького універс. – Донецьк: 1999. – № 1(3). – С. 8-10.
 30. Кириленко О.П. Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади: Навч. посіб. / О.П. Кириленко, Б.С. Малиняк, В.В. Письменний, В.М. Русін. – К.: Підприємство «ВІЕНЕЙ», 2015. – 396 с.
 31. Козак Ю.Г. Міжнародна мікроекономіка: Навч. посіб. / Ю.Г. Козак. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 367 с.
 32. Колтун В.С. Теоретико-методологічні підходи до розвитку територіальних громад / В.С. Колтун // Вісник Національної академії державного управління. – 2010. – № 2. – С. 162-169.
 33. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254/96 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 34. Костишин О.О. Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації / О.О. Костишин // Збірник наукових праць ЧДТУ. – 2018. – Вип. 49. – С. 17-25.
 35. Кулешір В.В. Диверсифікація джерел формування місцевих бюджетів розвитку / В.В. Кулешір // Вісник Дніпропетровського Університету. Серія «Економіка». – 2011. – № 5(3). – С. 124-132.
 36. Левицька О.О. Сутність, генезис та еволюція поняття «людські ресурси»: системно-концептуальний підхід / О.О. Левицька // Україна: аспекти праці. – 2010.– №1. – С. 37-42.
 37. Лопушинський І.П. Місцеві податки і збори: стан та перспективи зростання / І.П. Лопушинський [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:R3IAe3SDUJ:www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Tavnv/2009_63_2/63_2_25.pdf+site:www.nbuv.gov.ua.
 38. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т.В. Майорова. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.
 39. Майстренко О.В. Краудсорсинг: сутність, види, принципи та інструменти застосування / О.В. Майстренко // Економіка та суспільство. – 2017. – № 9. – С. 507-511.
 40. Матвієнко А.С. Розумна регіональна політика та місцеве самоврядування – запорука гідного майбутнього / А.С. Матвієнко // Голос України. – 2003. – № 72. – С. 10.
 41. Місцеве самоврядування в України (2017 р.) / За ред. О.В. Слобожана // Асоціація міст України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://auc.org.ua/sites/default/files/library/ms_2017.pdf.
 42. Місцеві бюджети: експерти проаналізували результати 9 місяців 2019 року // Децентралізація дає можливості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://decentralization.gov.ua/news/11861.
 43. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування станом на 10 січня 2020 р. // Міністерство розвитку громад та територій України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/184/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_2018_12.03__1___1_.pdf.
 44. Музика Л.А. Право комунальної власності в Україні: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право; Підприємницьке право; Сімейне право; Міжнародне приватне право» / Л.А. Музика // Національний ун-т внутрішніх справ. – X., 2004. – 20 с.
 45. Надходження податків і зборів // Офіційний сайт Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/pokazniki-roboti/nadhodjennya-podatkiv-i-zboriv—obovyaz/nadhodjennya-podatkiv-i-zboriv/.
 46. Немлієва Н.В. Особливості управління формуванням інвестиційних ресурсів на підприємстві / Н.В. Немлієва // БизнесИнформ. – 2009. – № 4(1). – С. 80-83.
 47. Новикова О.Ф. Соціальна захищеність населення України: Монографія / О.Ф. Новикова, О.Г. Осауленко, І.В. Калачева та ін. – Донецьк; Київ: ІЕП НАН України, Держкомстат України, 2001. – 360 с.
 48. Олійник Л.А. Формування фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Л.А. Олійник // Науковий вісник НУБіП України. – 2011. – Вип. 3. – Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua/10710/1/11ola.pdf.
 49. Пархоменко-Куцевіл О.І. Сучасні тенденції розвитку реінжинірингу в системі державного управління / О.І. Пархоменко-Куцевіл // Ефективність державного управління. – 2013. – Вип. 36. – С. 20-26.
 50. Петкова Л.О. Муніципальні інвестиції та кредити: Навч. посіб. / Л.О. Петкова, В.О. Проскурін. – К., 2006. – 158 с.
 51. Петленко Ю.В. Місцеві фінанси: Опорний конспект лекцій / Ю.В. Петленко, О.Д. Рожко. – К. : Кондор, 2011. – 282 с.
 52. Письменний В.В. Місцеве оподаткування в умовах реформування податкової системи України: Монографія / В.В. Письменний. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр «Економічна думка», 2011. – 196 с.
 53. Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 60-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/60-2018-%D1%80/sp:max15#n3.
 54. Підходи і методи, які використовуються в аудиті персоналу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://helpiks.org/7-15797.html.
 55. Податковий кодекс України: Закон України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13-17. – Ст. 112.
 56. Полинюк Н.І. Механізм формування фінансових ресурсів місцевих органів управління в умовах демократизації суспільства / Н.І. Полинюк // Економічний аналіз. – 2016. – № 1. – Т. 26. – С. 65-72.
 57. Правові проблеми комунальної власності / Заг. ред. В.І. Борисова // Академія правових наук, Інститут державного будівництва та місцевого самоврядування. – Х. : Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. – 144 с.
 58. Про адміністративні послуги: Закон України від 6 вересня 2012 р. № 5203-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 32. – Ст. 409.
 59. Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 214 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF#n10.
 60. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 р. № 560-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 47. – Ст. 646.
 61. Про місцеве самоврядування: Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
 62. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21 березня 1991 р. № 875-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 21. – Ст. 252.
 63. Про оцінку земель: Закон України від 11 грудня 2003 р. № 1378-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 15. – Ст. 229.
 64. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 березня 1996 р. № 93/96-ВР// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 19. – Ст. 80.
 65. Про соціальні послуги: Закон України від 17 січня 2019 р. № 2671-VIІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2019. – № 18. – Ст. 73.
 66. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80.
 67. Проблеми кадрової політики державних підприємств: за даними соціологічного дослідження // Київський національний економічний університет. – 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://antibotan.com/file.html?work_id=523554.
 68. Проект Концепції реформування місцевого самоврядування в Україні (підготовлений Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України») // Державний фонд сприяння місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://municipal.gov.ua/articles/show/module/default/article/116.
 69. Рабей Н.Р. Напрямки ефективного використання персоналу в державних організаціях України / Н.Р. Рабей // Науковий журнал «ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки». – 2018. – №1. – С. 7-11.
 70. Розвиток людського капіталу: на шляху до якісних реформ: Аналітична доповідь // Центр Розумкова. – К.: Заповіт, 2018 – 367 с.
 71. Словник української мови в 11 томах (1970-1980) / за ред. І.К. Білодіда // АН УРСР, Інститут мовознавства. – Т. 9. – К.: Наукова думка, 1978. – 820 с.
 72. Тлумачний словник російської мови [Електронний ресурс] / За ред. С.І. Ожегова, Н.Ю. Шведової. – 2-е вид., випр. і доп. – М. : Азбуковник, 1997. – Режим доступу : http://www.ozhegov.org/words/31363.shtml.
 73. Толкованов В.В. Інформаційно-аналітичний звіт «Аналіз ситуації щодо професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування в Україні» / В.В. Толкованов; упоряд. О.А. Войтович. – К., 2017. – 57 с.
 74. Транспортний податок: вибірковий податок на розкіш [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cost.ua/news/727-transportnyy-podatok-vybirkovyy-podatok-na-rozkish/.
 75. Уряд передав 1,46 млн га землі за межами населених пунктів у власність 659 ОТГ // Децентралізація дає можливості [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://decentralization.gov.ua/news/10381.
 76. Фінансова децентралізація: результати 2018 року та перспективи 2019 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/382/Fourpager.pdf.
 77. Хорст Риссе. Політика у сфері оподаткування і регулювання доходів: зрівнювання федеральних та регіональних інтересів. Система і досвід Німеччини / Хорст Риссе // Фонд «Україна – США». Програма сприяння парламентові України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pdp.org.ua.
 78. Чапала Г.В. Місцеве самоврядування в системі публічної влади: теоретико-правовий аналіз: Монографія / Г.В. Чапала. – Х. : Право, 2006. – 224 с.
 79. Череп А.В. Інвестознавство: Навч. посіб. / А.В. Череп. – К.: Кондор, 2006. – 398 с.
 80. Черновська М.М. Виникнення та розвиток місцевого оподаткування / М.М. Чернявська [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:EoAmos3ZG-wJ:www.nbuv.gov.ua/ejournals/znpnudps/2009_1/pdf/09cmmolt.pdf+site:www.nbuv.gov.ua.
 81. Чикало І.В. Управління ресурсоефективністю об’єднаної територіальної громади / І.В. Чикало // Держава та регіони. – 2017. – № 2(58). – С. 144-151.
 82. Шаталова Л.С. Теоретичні основи визначення категорії «самодостатність» як дефініції державного управління / Л.С. Шаталова // Вісник Хмельницького нац. Університету. – 2012. – Т. 1. – № 5. – С. 41-45.
 83. Шеремет О.С. Корупція в органах місцевого самоврядування та її запобігання в Україні / О.С. Шеремет // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2017. – № 1(8). – С. 182-192.
 84. Шимановська-Діанич Л.М. Термінологічна база концепції упра-вління людськими ресурсами // Науковий вісник. – 2007. – № 1 (21). – С. 47.
 85. Якушев О.В. Регіональні аспекти розвитку бізнес-інкубаторів в Україні / О.В. Якушев // Економіка і організація управління. – 2016. – № 2(22). – С. 116-125.
 86. Яремко Л.І. Інформаційні технології: види та інструментарії [Електронний ресурс] / Л.І. Яремко. – Режим доступу : http://webstyletalk.net/node/883.
 87. Thurow L. The Future of Capitalism: How Today’s Economic Forces Shape Tomorrow’s World. – New York, 1996. – P. 288-289.

References

 1. Averianov, V.B. (Eds.). (2003). Derzhavne upravlinnia: problemy administratyvno-pravovoi teorii ta praktyky [Public administration: problems of administrative-legal theory and practice]. Kyiv: Fakt [in Ukrainian].
 2. Aleksieiev, V.M. (2007). Problemy samodostatnosti terytorialnykh hromad [Problems of self-sufficiency of territorial communities]. Universytetski nauk. zapysky – University Sciences. notes, 3, (pp. 115-120) [in Ukrainian].
 3. Armstrong, M. (2008). Praktika upravleniya chelovecheskimi resursami [Practice of human resource management]. (S.K. Mordovina, Trans). St. Petersburg: Piter [in Russian].
 4. Bobrovskyi, M.V. Suchasni marketynhovi tekhnolohii (na prykladi kraudsorsynhu) [Modern marketing technologies (on the example of crowdsourcing)]. Retrieved from http://www.universum.kiev.ua/index.php/2009-09-18-12-57-46/2013-01-31-11-59-48 /84-2013-02-28-09-12-40.html [in Ukrainian].
 5. Bohynia, D.B. (2001). Osnovy ekonomiky pratsi [Fundamentals of labor economics]. (2nd ed.). Kyiv: Znannia-Pres [in Ukrainian].
 6. Bodi, Z., Keyn, A., & Markus, A. (2004). Printsipyi investitsiy [Principles of investment]. (4nd ed.). Moscow: Vilyams [in Russian].
 7. Bondaruk, T.H. (2011). Zarubizhnyi dosvid mistsevoho opodatkuvannia ta mozhlyvosti yoho zastosuvannia v Ukraini [Foreign experience of local taxation and possibilities of its application in Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy – Collection of scientific works of the National University of the State Tax Service of Ukraine, 1, (pp. 56-66) [in Ukrainian].
 8. Zakon Ukrainy Biudzhetnyi kodeks Ukrainy vid 8 lypnia 2010 r. No 2456-VI [Law of Ukraine Budget Code of Ukraine of July 8, 2010 No 2456-VI]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 50-51 [in Ukrainian].
 9. Vasylieva, N.V., Hrynchuk, N.M., Derun, T.M., Kuibida, V.S., & Tkachuk, A.F. (2017). Mistsevyi biudzhet i finansove zabezpechennia obiednanoi terytorialnoi hromady [Local budget and financial support of the united territorial community]. Kyiv [in Ukrainian].
 10. Voronkova, V.H. (2006). Upravlinnia liudskymy resursamy: filosofski zasady [Human resource management: philosophical principles]. Kyiv: VD «Profesional» [in Ukrainian].
 11. Hanushchak, Yu.I.(2011). Mistsevi biudzhety [Local budgets]. Kyiv: Lehalnyi status [in Ukrainian].
 12. Herchykova, I.N. (1997). Menedzhment [Management]. Moscow: YuNITI «Banky i birzhi» [in Ukrainian].
 13. Honcharenko, M.V. (2013). Problemni aspekty formuvannia mistsevykh biudzhetiv rozvytku [Problem aspects of formation of local development budgets]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia – Theory and practice of public administration, 4, (pp. 187-193) [in Ukrainian].
 14. Hrishnova, O.A. (2004). Ekonomika pratsi ta sotsialno-trudovi vidnosyny [Labor economics and social-labor relations]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
 15. Drobot, I.O., Shuliar, I.V. (2009). Sutnisni oznaky samodostatnoi terytorialnoi hromady v umovakh staloho rozvytku suspilstva: poniatiino-terminolohichnyi aspect [The essential features of self-sufficient territorial community in terms of sustainable development of society: conceptual and terminological aspect]. Teoretychni ta prykladni pytannia derzhavotvorennia – Theoretical and applied issues of state formation, 1. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Apdu_o/2009_1/R_4/Drobot.pdf [in Ukrainian].
 16. Duka, A.P. (2008). Teoriia ta praktyka investytsiinoi diialnosti. Investuvannia [Theory and practice of investment activity. Investing]. Kyiv: Karavela [in Ukrainian].
 17. Surmin, Yu.P., & Nadolishnii, P.I. (Ed.). (2011). Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedia of public administration]. (Vols. 1-8). Kyiv: NADU [in Ukrainian].
 18. Yevropeiska Khartiia mistsevoho samovriaduvannia vid 15 zhovtnia 1985 r. [European Charter of Local Self-Government of October 15, 1985]. rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036 [in Ukrainian].
 19. Yevtushenko, O.N., & Lushahina, T.V. (2020). Obiednani terytorialni hromady Mykolaivskoi oblasti v umovakh detsentralizatsii: indykatory efektyvnosti [United territorial communities of Mykolayiv region in the conditions of decentralization: indicators of efficiency]. Publichne upravlinnia ta rehionalnyi rozvytok – Public administration and regional development, 8, (pp. 396-421) [in Ukrainian].
 20. Zhovnirchyk, Ya.F. (2005). Formuvannia samodostatnikh terytorialnykh hromad i stratehiia yikh ekonomichnoho samorozvytku [Formation of self-sufficient territorial communities and strategy of their economic self-development]. Universytetski naukovi zapysky – University scientific notes, 1-2 (13-14), (pp. 324-331) [in Ukrainian].
 21. Zhukovska, A.V. (2009). Perspektyvy rozvytku rynku kadrovoho konsultuvannia v Ukraini [Prospects for the development of the personnel consulting market in Ukraine]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk – Galician Economic Bulletin, 1, (pp. 51-56) [in Ukrainian].
 22. Zaluchaiemo po 50 milioniv hryven investytsii shchoroku, – Ivan Rubskyi, holova Bashtanskoi OTH [We attract 50 million hryvnias of investments annually, – Ivan Rubsky, head of Bashtanskaya OTG]. gov.ua. Retrieved from https://decentralization.gov.ua/news/10715 [in Ukrainian].
 23. Zakon Ukrainy Zemelnyi kodeks Ukrainy vid 25 zhovtnia 2001 r. No 2768-III [Law of Ukraine Land Code of Ukraine of October 25, 2001 No 2768-III]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 3-4 [in Ukrainian].
 24. Ibrahimova, A.A. (2015). Derzhavna polityka pobudovy spromozhnykh terytorialnykh hromad v Ukraini [State policy of building affluent territorial communities in Ukraine]. Extended abstract of candidate’s thesis. Lviv. Rehional. in-t derzh. upravlinnia [in Ukrainian].
 25. Illiashenko, S.M. (2010). Innovatsiinyi menedzhment [Innovation Management]. Sumy: Universytetska knyha [in Ukrainian].
 26. Indeks liudskoho kapitalu: Ukraina bere uchast u pilotnomu proekti Svitovoho banku [Human Capital Index: Ukraine participates in the pilot project of the World Bank]. ukrinform.ua. Retrieved from https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2557471-indeks-ludskogo-kapitalu-ukraina-bere-ucast-u-pilotnomu-proekti-svitovogo-banku.html [in Ukrainian].
 27. Infrastruktura rehioniv Ukrainy. Priorytety modernizatsii. Analitychne doslidzhennia [Infrastructure of the regions of Ukraine. Priorities of modernization. Analytical research]. (2017). Kyiv [in Ukrainian].
 28. Kaziuk, Ya.M. Mistsevi biudzhety 159 obiednanykh terytorialnykh hromad za 2016 r. [Decentralization. Local budgets of 159 united territorial communities for 2016]. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/53-rezultati-finansovogo-monitoringu-159-otg-za-2016-rik-stvorenikh-u-2015-rotsi.pdf [in Ukrainian].
 29. Kampo, V.M. (1999). Dostup hromadian do prava na uchast u mistsevomu samovriaduvanni ta pravova prosvita: problemni pytannia [Access of citizens to the right to participate in local self-government and legal education: problematic issues]. Pravovyi chasopys Donetskoho univers. – Legal Journal of Donetsk University, 1(3), (pp. 8-10) [in Ukrainian].
 30. Kyrylenko, O.P., Malyniak, B.S., Pysmennyi, V.V., & Rusin, V.M. (2015). Planuvannia ta upravlinnia finansovymy resursamy terytorialnoi hromady [Planning and management of financial resources of the territorial community]. Kyiv: Pidpryiemstvo «VIENEI» [in Ukrainian].
 31. Kozak, Yu.H. (2012). Mizhnarodna mikroekonomika [International Microeconomics]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].
 32. Koltun, V.S. (2010). Teoretyko-metodolohichni pidkhody do rozvytku terytorialnykh hromad [Theoretical and methodological approaches to the development of territorial communities]. Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia – Bulletin of the National Academy of Public Administration, 2, (pp. 162-169) [in Ukrainian].
 33. Zakon Ukrainy Konstytutsiia Ukrainy vid 28 chervnia 1996 r. No 254/96 [Law of Ukraine Constitution of Ukraine of June 28, 1996 No 254/96]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 30 [in Ukrainian].
 34. Kostyshyn, O.O. (2018). Upravlinnia zemelnymy resursamy v umovakh detsentralizatsii [Management of land resources in terms of decentralization]. Zbirnyk naukovykh prats ChDTU – Collection of scientific works of ChSTU, 49, (pp. 17-25) [in Ukrainian].
 35. Kuleshir, V.V. (2011). Dyversyfikatsiia dzherel formuvannia mistsevykh biudzhetiv rozvytku [Diversification of sources of formation of local development budgets]. Visnyk Dnipropetrovskoho Universytetu. Seriia «Ekonomika» – Bulletin of Dnipropetrovsk University. Economics series, 5(3), (pp. 124-132) [in Ukrainian].
 36. Levytska, O.O. (2010). Sutnist, henezys ta evoliutsiia poniattia «liudski resursy»: systemno-kontseptualnyi pidkhid [The essence, genesis and evolution of the concept of «human resources»: system-conceptual approach]. Ukraina: aspekty pratsi – Ukraine: aspects of labor, 1, (pp. 37-42) [in Ukrainian].
 37. Lopushynskyi, I.P. Mistsevi podatky i zbory: stan ta perspektyvy zrostannia [Local taxes and fees: status and growth prospects]. Retrieved from http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:R3IAe3SDUJ:www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Tavnv/2009_63_2/63_2_25.pdf+site:www.nbuv.gov.ua [in Ukrainian].
 38. Maiorova, T.V. (2009). Investytsiina diialnist [Investment activity]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].
 39. Maistrenko, O.V. (2017). Kraudsorsynh: sutnist, vydy, pryntsypy ta instrumenty zastosuvannia [Crowdsourcing: essence, types, principles and tools of application]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and Society, 9, (pp. 507-511) [in Ukrainian].
 40. Matviienko, A.S. (2003). Rozumna rehionalna polityka ta mistseve samovriaduvannia – zaporuka hidnoho maibutnoho [Reasonable regional policy and local self-government – the key to a decent future]. Holos Ukrainy – Voice of Ukraine, 72 [in Ukrainian].
 41. Slobozhan, O.V. (Eds.). (2017). Mistseve samovriaduvannia v Ukrainy [Local self-government in Ukraine]. Retrieved from https://auc.org.ua/sites/default/files/library/ms_2017.pdf [in Ukrainian].
 42. Mistsevi biudzhety: eksperty proanalizuvaly rezultaty 9 misiatsiv 2019 roku [Local budgets: experts analyzed the results of 9 months of 2019]. gov.ua. Retrieved from https://decentralization.gov.ua/news/11861 [in Ukrainian].
 43. Monitorynh protsesu detsentralizatsii vlady ta reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia stanom na 10 sichnia 2020 r. [Monitoring of the process of decentralization of power and reform of local self-government as of January 10, 2020]. gov.ua. Retrieved from http://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/184/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_2018_12.03__1___1_.pdf [in Ukrainian].
 44. Muzyka, L.A. (2004). Pravo komunalnoi vlasnosti v Ukraini [Communal property law in Ukraine]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv: Natsionalnyi un-t vnutrishnikh sprav [in Ukrainian].
 45. Nadkhodzhennia podatkiv i zboriv [Receipts of taxes and fees]. gov.ua. Retrieved from http://sfs.gov.ua/diyalnist-/pokazniki-roboti/nadhodjennya-podatkiv-i-zboriv—obovyaz/nadhodjennya-podatkiv-i-zboriv [in Ukrainian].
 46. Nemliieva, N.V. (2009). Osoblyvosti upravlinnia formuvanniam investytsiinykh resursiv na pidpryiemstvi [Features of management of formation of investment resources at the enterprise]. ByznesYnform – BusinessInform, 4(1), (pp. 80-83) [in Ukrainian].
 47. Novykova, O.F., Osaulenko, O.H., & Kalacheva, I.V. (2001). Sotsialna zakhyshchenist naselennia Ukrainy [Social protection of the population of Ukraine]. Kyiv: IEP NAN Ukrainy, Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian].
 48. Oliinyk, L.A. (2011). Formuvannia finansovykh resursiv orhanamy mistsevoho samovriaduvannia [Formation of financial resources by local self-government bodies]. Naukovyi visnyk NUBiP Ukrainy – Scientific Bulletin of NULES of Ukraine, 3. Retrieved from http://elibrary.nubip.edu.ua/10710/1/11ola.pdf [in Ukrainian].
 49. Parkhomenko-Kutsevil, O.I. (2013). Suchasni tendentsii rozvytku reinzhynirynhu v systemi derzhavnoho upravlinnia [Modern tendencies of reengineering development in the system of public administration]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia – Efficiency of public administration, 36, (pp. 20-26) [in Ukrainian].
 50. Petkova, L.O., & Proskurin, V.O. (2006). Munitsypalni investytsii ta kredyty [Municipal investments and loans]. Kyiv [in Ukrainian].
 51. Petlenko, Yu.V., & Rozhko, O.D. (2011). Mistsevi finansy [Local finances]. Kyiv [in Ukrainian].
 52. Pysmennyi, V.V. (2011). Mistseve opodatkuvannia v umovakh reformuvannia podatkovoi systemy Ukrainy [Local taxation in terms of reforming the tax system of Ukraine]. Ternopil: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr «Ekonomichna dumka» [in Ukrainian].
 53. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy Pytannia peredachi zemelnykh dilianok silskohospodarskoho pryznachennia derzhavnoi vlasnosti u komunalnu vlasnist obiednanykh terytorialnykh hromad vid 31 sichnia 2018 r. No 60-r [The Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine Issues of transfer of state-owned agricultural land plots to communal ownership of united territorial communities of January 31, 2018 No 60-r]. rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/60-2018-%D1%80/sp:max15#n3 [in Ukrainian].
 54. Pidkhody i metody, yaki vykorystovuiutsia v audyti personalu [Approaches and methods used in personnel audit]. org. Retrieved from https://helpiks.org/7-15797.html [in Ukrainian].
 55. Zakon Ukrainy Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 2 hrudnia 2010 r. No 2755-VI [Law of Ukraine Tax Code of Ukraine of December 2, 2010 No 2755-VI]. (2011). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 13-17 [in Ukrainian].
 56. Polyniuk, N.I. (2016). Mekhanizm formuvannia finansovykh resursiv mistsevykh orhaniv upravlinnia v umovakh demokratyzatsii suspilstva [The mechanism of formation of financial resources of local government in terms of democratization of society]. Ekonomichnyi analiz – Economic analysis, (Vols. 26), 1, (pp. 65-72) [in Ukrainian].
 57. Borysov, V.I. (Eds.). (2007). Pravovi problemy komunalnoi vlasnosti [Legal problems of communal property]. Kharkiv : Vydavets FO-P Vapniarchuk N.M. [in Ukrainian].
 58. Zakon Ukrainy Pro administratyvni posluhy vid 6 veresnia 2012 r. No 5203-VI [Law of Ukraine On administrative services of September 6, 2012 No 5203-VI]. (2013). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 32 [in Ukrainian].
 59. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro zatverdzhennia Metodyky formuvannia spromozhnykh terytorialnykh hromad vid 8 kvitnia 2015 r. No 214 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine On approval of the Methodology for the formation of affluent territorial communities of April 8, 2015 No 214]. rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF#n10 [in Ukrainian].
 60. Zakon Ukrainy Pro investytsiinu diialnist vid 18 veresnia 1991 r. No 560-KhII [Law of Ukraine On investment activity of September 18, 1991 No 560-XII]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 47 [in Ukrainian].
 61. Zakon Ukrainy Pro mistseve samovriaduvannia vid 21 travnia 1997 r. No 280/97-VR [Law of Ukraine On local self-government of May 21, 1997 No 280/97-VR]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 24 [in Ukrainian].
 62. Zakon Ukrainy Pro osnovy sotsialnoi zakhyshchenosti invalidiv v Ukraini vid 21 bereznia 1991 r. No 875-KhII [Law of Ukraine On the basics of social protection of the disabled in Ukraine of March 21, 1991 No 875-XII]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 21 [in Ukrainian].
 63. Zakon Ukrainy Pro otsinku zemel vid 11 hrudnia 2003 r. No 1378-IV [Law of Ukraine On land valuation of December 11, 2003 No 1378-IV]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 15 [in Ukrainian].
 64. Zakon Ukrainy Pro rezhym inozemnoho investuvannia vid 19 bereznia 1996 r. No 93/96-VR [Law of Ukraine On the regime of foreign investment of March 19, 1996 No 93/96-VR]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 19 [in Ukrainian].
 65. Zakon Ukrainy Pro sotsialni posluhy vid 17 sichnia 2019 r. No 2671-VIII [Law of Ukraine On social services of January 17, 2019 No 2671-VIII]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 18 [in Ukrainian].
 66. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini vid 1 kvitnia 2014 r. No 333-r [The Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine On approval of the Concept of reforming local self-government and territorial organization of power in Ukraine of April 1, 2014 No 333-r]. rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 [in Ukrainian].
 67. Problemy kadrovoi polityky derzhavnykh pidpryiemstv: za danymy sotsiolohichnoho doslidzhennia [Problems of personnel policy of state enterprises: according to a sociological study]. (2017). com. Retrieved from http://antibotan.com/file.html?work_id=523554 [in Ukrainian].
 68. Proekt Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini (pidhotovlenyi Vseukrainskoiu asotsiatsiieiu orhaniv mistsevoho samovriaduvannia «Asotsiatsiia mist Ukrainy») [Draft Concept of Local Self-Government Reform in Ukraine (prepared by the All-Ukrainian Association of Local Self-Government Bodies «Association of Ukrainian Cities»)]. gov.ua. Retrieved from http://municipal.gov.ua/articles/show/module/default/article/116 [in Ukrainian].
 69. Rabei, N.R. (2018). Napriamky efektyvnoho vykorystannia personalu v derzhavnykh orhanizatsiiakh Ukrainy [Directions of effective use of personnel in state organizations of Ukraine]. Naukovyi zhurnal «ΛΌHOΣ. Mystetstvo naukovoi dumky» – Scientific journal «ΛΌHOΣ. The art of scientific thought», 1, (pp. 7-11) [in Ukrainian].
 70. Rozvytok liudskoho kapitalu: na shliakhu do yakisnykh reform [Human capital development: on the way to quality reforms]. Kyiv: Zapovit [in Ukrainian].
 71. Bilodid, I.K. (Eds.). (1978). Slovnyk ukrainskoi movy (1970-1980). (Vols. 1-11). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
 72. Ozhehov, S.I., & Shvedova, N.Iu. (Ed.). (1997). Tlumachnyi slovnyk rosiiskoi movy [Explanatory dictionary of the Russian language]. (2nd, ed.). Moscow: Azbukovnyk. Retrieved from http://www.ozhegov.org/words/31363.shtml [in Ukrainian].
 73. Tolkovanov, V.V. (2017). Informatsiino-analitychnyi zvit «Analiz sytuatsii shchodo profesiinoi pidhotovky, perepidhotovky ta pidvyshchennia kvalifikatsii derzhavnykh sluzhbovtsiv i posadovykh osib orhaniv mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini» [Information-analytical report «Analysis of the situation regarding professional training, retraining and advanced training of civil servants and officials of local governments in Ukraine»]. Kyiv [in Ukrainian].
 74. Transportnyi podatok: vybirkovyi podatok na rozkish [Transport tax: selective tax on luxury]. ua. Retrieved from http://cost.ua/news/727-transportnyy-podatok-vybirkovyy-podatok-na-rozkish [in Ukrainian].
 75. Uriad peredav 1,46 mln ha zemli za mezhamy naselenykh punktiv u vlasnist 659 OTH [The government transferred 1.46 million hectares of land outside the settlements to the ownership of 659 OTG]. gov.ua. Retrieved from https://decentralization.gov.ua/news/10381 [in Ukrainian].
 76. Finansova detsentralizatsiia: rezultaty 2018 roku ta perspektyvy 2019 roku [Financial decentralization: results of 2018 and prospects of 2019]. gov.ua. Retrieved from https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/382/Fourpager.pdf [in Ukrainian].
 77. Khorst, R. Polityka u sferi opodatkuvannia i rehuliuvannia dokhodiv: zrivniuvannia federalnykh ta rehionalnykh interesiv. Systema i dosvid Nimechchyny [Income taxation and regulation policy: equalization of federal and regional interests. System and experience of Germany]. org.ua. Retrieved from http://pdp.org.ua [in Ukrainian].
 78. Chapala, H.V. (2006). Mistseve samovriaduvannia v systemi publichnoi vlady: teoretyko-pravovyi analiz [Local self-government in the system of public power: theoretical and legal analysis]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
 79. Cherep, A.V. (2006). Investoznavstvo [Investment Studies]. Kyiv: Kondor [in Ukrainian].
 80. Chernovska, M.M. Vynyknennia ta rozvytok mistsevoho opodatkuvannia [The emergence and development of local taxation]. google.com. Retrieved from http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:EoAmos3ZG-wJ:www.nbuv.gov.ua/ejournals/znpnudps/2009_1/pdf/09cmmolt.pdf+site:www.nbuv.gov.ua [in Ukrainian].
 81. Chykalo, I.V. (2017). Upravlinnia resursoefektyvnistiu obiednanoi terytorialnoi hromady [Management of resource efficiency of the united territorial community]. Derzhava ta rehiony – State and Regions, 2(58), (pp. 144-151) [in Ukrainian].
 82. Shatalova, L.S. (2012). Teoretychni osnovy vyznachennia katehorii «samodostatnist» yak definitsii derzhavnoho upravlinnia [Theoretical bases of definition of the category «self-sufficiency» as definitions of public administration]. Visnyk Khmelnytskoho nats. Universytetu – Bulletin of the Khmelnytsky National University. University, (Vols. 1), 5, (pp. 41-45) [in Ukrainian].
 83. Sheremet, O.S. (2017). Koruptsiia v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia ta yii zapobihannia v Ukraini [Corruption in local self-government bodies and its prevention in Ukraine]. Visnyk Asotsiatsii kryminalnoho prava Ukrainy – Bulletin of the Association of Criminal Law of Ukraine, 1(8), (pp. 182-192) [in Ukrainian].
 84. Shymanovska-Dianych, L.M. (2007). Terminolohichna baza kontseptsii upra-vlinnia liudskymy resursamy [Terminological basis of the concept of human resources management]. Naukovyi visnyk – Scientific Herald, 1(21) [in Ukrainian].
 85. Iakushev, O.V. (2016). Rehionalni aspekty rozvytku biznes-inkubatoriv v Ukraini [Regional aspects of business incubator development in Ukraine]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia – Economics and organization of management, 2(22), (pp. 116-125) [in Ukrainian].
 86. Iaremko, L.I. Informatsiini tekhnolohii: vydy ta instrumentarii [Information technologies: types and tools]. net. Retrieved from http://webstyletalk.net/node/883 [in Ukrainian].
 87. Thurow, L. (1996). The Future of Capitalism: How Today’s Economic Forces Shape Tomorrow’s World. New York [in English].