м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П
+38(0512) 76-71-92
nnipua@chmnu.edu.ua

Інститут місцевого самоврядування в Україні в умовах децентралізації: Розділ ІІ

DOI 10.34132/IDU.2021.08-02

Розділ II
ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
(Шульга А.А., Ємельянов В.М.)

2.1. Нормативно-правове забезпечення процесу об’єднання територіальних громад в Україні

2.2. Загальні засади утворення представницьких органів об’єднаних територіальних громад (місцеві вибори)

2.3. Формування об’єднаних територіальних громад Миколаївщини: сучасний стан та перспективи

Висновки та узагальнення до розділу II

Список використаної літератури

Дивитись повний текст розділу

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 1. Агранофф Р. Аналіз закону про місцеве самоврядування / Р. Агранофф [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pdp.org.ua/analytics/local-government/1001-31a-a5.
 2. Ахтенберг Н. Государственное право Германии / Н. Ахтенберг, П. Бадура и др. – Том І. – М:, Институт государства и права РАН, 1994. – 312 с.
 3. В Мінрегіоні обговорили перспективні плани південних областей країни // Децентралізація дає можливості [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://decentralization.gov.ua/news/12075.
 4. Вибори в Україні / М.І. Ставнійчук; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 1998. – 48 c.
 5. Виборчий кодекс України: Закон України від 19 грудня 2019 р. № 396-ІХ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#n2529.
 6. Виборчі округи та дільниці в розрізі адміністративно-територіальних одиниць [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.drv.gov.ua/ords/portal/!cm_core.cm_index?option=ext_dvk&prejim=2.
 7. Депутати Миколаївської облради не дійшли згоди щодо переформатування ОТГ // Укрінформ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2783235-deputati-mikolaivskoi-oblradi-ne-dijsli-zgodi-sodo-pereformatuvanna-otg.html.
 8. До кінця 2020 року процес об’єднання громад завершиться, – Мінрегіонбуд // Гаряча агрополітика [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://agropolit.com/news/13561—do-kintsya-2020-roku-protses-obyednannya-gromad-zavershitsya—minregionbud.
 9. Добровільно не можна адміністративно – як закінчити процес об’єднання громад // Децентралізація дає можливості [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://decentralization.gov.ua/news/11744.
 10. Дубровик-Рохова А.В. Доступно про децентралізацію / А.В. Дубровик-Рохова // «День». – 2015. – № 65 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/dostupno-pro-decentralizaciyu.
 11. Емельянов В.М. Проблемы реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине: правовой и социально-территориальный аспекты / В.М. Емельянов, А.А. Шульга // Srodkowoeuropejskie Studia Polityczne. – № 4. – 2018. – P. 5-25.
 12. Енциклопедія державного управління. Т. 8: Публічне врядування / наук.ред. кол.: В.С. Загорський, С.О. Телешун та ін.; Львівський регіональний інститут державного управління Національна академія державного управління при Президентові України. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 630 с.
 13. Ємельянов В.М. Конституція України: якою їй бути? / В.М. Ємельянов // Вечерний Николаев. – 2014. – № 96 (18 серпня) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vn.mk.ua/stories.php?id=22891.
 14. Ємельянов В.М. Нормативно-правове забезпечення реформування місцевого самоврядування та об’єднання територіальних громад в Україні / В.М. Ємельянов, А.А. Шульга // Наукові праці. – 2017. – Т. 290. – Вип. 278. – С. 48-58.
 15. Ємельянов В.М. Нормативно-правовий супровід процесу реформування місцевого самоврядування та об’єднання територіальних громад: недоліки та способи їх подолання / В.М. Ємельянов, А.А. Шульга // Наукові праці. – 2017. – Т. 298. – Вип. 286. – С. 67-76.
 16. Євтушенко О.Н. Становлення інституту місцевого самоврядування як  децентралізованої  публічної муніципальної влади територіальних громад в Україні: теорія та практика.  / Євтушенко Олександр, Попова Тетяна, Самсонюк Олександр / Academic journal. Публічне управління та регіональний розвиток.  – № 2. – 2018. – С. 296-321.
 17. Ильинский И.П. Государственное право зарубежных социалистических стран: Учебник / И.П. Ильинский, Б.А. Страшун, В.И. Ястребов. – М Издательство «Международные отношения», 1985. – 461 с.
 18. Ібрагімова А.А. Державна політика побудови спроможних територіальних громад в Україні: дис. … канд. наук з держ. упр.: 25.00.04 «Місцеве самоврядування / А.А. Ібрагімова; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіонал. ін-т держ. управління. – Львів, 2015. – 20 с.
 19. Ключковський Ю.Б. Принцип таємного голосування / Ю.Б. Ключковський // Наукові записки НаУКМА. – 2017. – Т. 200. – С. 32-40.
 20. Конвенції про стандарти демократичних виборів, виборчих прав і свобод у державах-учасницях Співдружності Незалежних Держав від 7 жовтня 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_622.
 21. Конвенція Організації Об’єднаних Нації про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 18 грудня 1979 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207.
 22. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник в 4-х томах / Под редакцией Б.А. Страшуна. – Том 1-2. – 3-е изд., обнов. и дораб. – М.: Издательство БЕК, 2000. – 784 с.
 23. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254/96 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 24. Конституція України: Науково-практичний коментар / редкол.: В.Я. Тацій (голова редкол.), О.В. Петришин (відп. секретар), Ю.Г. Барабаш та ін.; Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.
 25. Корнієнко М.І. Виборче законодавство для органів місцевого самоврядування / М.І. Корнієнко // Політологічний словник. – 1993. – Вип. 1. – С. 17-20.
 26. Кухарська Я.О. В Очакові знову заговорили про створення однієї громади на базі району / Я.О. Кухарська [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ochakiv.net/news/4561.
 27. Лавринович О.В. Конституційне забезпечення народовладдя в Україні / О.В. Лавринович // Віче. – 2000. – № 2(95). – С. 3-11.
 28. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043.
 29. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування станом на 10 січня 2020 р. // Міністерство розвитку громад та територій України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/184/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_2018_12.03__1___1_.pdf.
 30. На Миколаївщині допрацьовують перспективний план формування територій ОТГ // Гурт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://gurt.org.ua/news/informator/57894/.
 31. Негода В.А. Щоб бути спроможними – краще об’єднуватися за перспективним планом. Добровільності процесу це не заперечує / В.А. Негода // Міністерство розвитку громад та територій України. – 2018. – 12 лютого [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minregion.gov.ua/decentralization/presentation/shhob-buti-.spromozhnimi-krashhe-ob-yednuvatisya-za-perspektivnim-planom-dobrovilnosti-protsesu-tse-ne-zaperechuye-v-yacheslav-negoda/.
 32. Об’єднання громад // Децентралізація дає можливості [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://decentralization.gov.ua/gromada.
 33. Оксфордський англійський словник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oed.com/.
 34. Пашинський А.І. Нові виклики представницькій демократії: 7 недоліків закону «Про місцеві вибори» та шляхи їх вирішення / А.І. Пашинський // Юридична газета. – 2015. – № 47(493) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/novi-vikliki-predstavnickiy-demokratiyi-7-nedolikiv-zakonu-pro-miscevi-vibori-ta-shlyahi-yih-virishe.html.
 35. Пивоваров С.В. Я – переселенець (або живу на окупованих територіях). Як мені проголосувати на виборах? / С.В. Пивоваров [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://thebabel.com.ua/profit/24244-ya-pereselenec-abo-zhivu-na-okupovanih-teritoriyah-yak-meni-progolosuvati-na-viborah.
 36. Побережний Є.В. Аналіз представництва територіальних громад у обласних та районних радах за результатами місцевих виборів 2015 року / Є.В. Побережний [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/.pdf.
 37. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» від 27 грудня 2019 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67644.
 38. Про визначення обсягу видатків для включення до бюджетного запиту за бюджетною програмою 6741020 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» до проекту Державного бюджету України на 2020 рік: Постанова Центральної виборчої комісії від 6 вересня 2019 р. № 1904 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1904359-19.
 39. Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей: Закон України від 5 грудня 2019 р. № 348-ІХ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348-20.
 40. Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 13 вересня 2012 р. № 893: Постанова Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2018 р. № 129 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/pls/acts/ShowCard?id=43898&what=0.
 41. Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 5 лютого 2015 р. № 157-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 13. – Ст. 91.
 42. Про затвердження державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF.
 43. Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 214 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF.
 44. Про затвердження перспективного плану формування територій громад Миколаївської області: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 1002-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1002-2015-%D1%80 (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 491-р).
 45. Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 р. № 591-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/591-2014-%D1%80.
 46. Про місцеве самоврядування: Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
 47. Про місцеві вибори: Закон України від 14 липня 2015 р. № 595-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 37-38. – Ст. 366.
 48. Про Порядок призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів: Постанова Центральної виборчої комісії від 29 листопада 2018 р. № 234. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0234359-18.
 49. Про співробітництво територіальних громад: Закон України від 17 червня 2014 р. № 1508-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 34. – Ст. 1167.
 50. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11 липня 2002 р. № 93-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 40. – Ст. 290.
 51. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80.
 52. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо волевиявлення виборців» від 21 січня 2019 р. № 9492 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH7BO00A.html.
 53. Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 20 березня 1952 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_535.
 54. Реєстр договорів про співробітництво територіальних громад (станом на 19 лютого 2020 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/reestr-19.02.2020.pdf.
 55. Словник української мови: в 11 томах / АН УРСР Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. – Т. 1. – К. : Наукова думка – 1970. – 799 с.
 56. Ткачук А.Ф. Децентралізація влади: від потреби до реалізації (робочий зошит) / А.Ф. Ткачук. – К. : ІКЦ «Легальний статус», 2013. – 116 с.
 57. Шульга А.А. Окремі аспекти проведення місцевих виборів в Україні: проблеми та способи їх вирішення / А.А. Шульга // Публічне управління та регіональний розвиток. – № 5. – 2019. – С. 669-695.
 58. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – Т. 1. – К. : «Укр. енцикл.», 1998. – 735 с.
 59. Banaszak B. Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych / B. Banaszak. – Zakamycze, Kraków, 2004. – 667 s.
 60. Banaszak B. Prawo konstytucyjne, Nb 88, wyd. 6 / B. Banaszak. – Warszawa, 2012. – 620 s.
 61. Buczkowski J. Podstawowe zasady prawa wyborczego III Rzeczypospolitej / J.Buczkowski. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1998. – 370 s.
 62. Emelyanov V.M. Legislative framework for the first election of deputies of village, town and city councils of united territorial communities and village, town and city mayors in Ukraine / M. Emelyanov, А.А. Ibragimovа // Public Policy and Economic Development: Scientific and Practical Journal. – Issue 7 (11). – 2016. – Р. 7-21.
 63. Kodeks wyborczy. Komentarz LEX / K.W. Czaplicki, B. Dauter, S.J. Jaworski, A. Kisielewicz, F. Rymarz. – Warszawa: LEX (Walter Kluwer), 2014. – 1024 s.

References

 1. Ahranoff, R. Analiz zakonu pro mistseve samovriaduvannia [Analysis of the law on local self-government]. Retrieved from http://pdp.org.ua/analytics/local-government/1001-31a-a5 [in Ukrainian].
 2. Ahtenberg, N., & Badura, P. (1994). Gosudarstvennoe pravo Germanii [State law of Germany]. (Vols. 1). Moscow: Institut gosudarstva i prava Ran [in Russian].
 3. V Minrehioni obhovoryly perspektyvni plany pivdennykh oblastei krainy // Detsentralizatsiia daie mozhlyvosti [In the Ministry of Regional Development discussed long-term plans of the southern regions of the country]. (n.d.). gov.ua. Retrieved from https://decentralization.gov.ua/news/12075 [in Ukrainian].
 4. Stavniichuk, M.I. (1998). Vybory v Ukraini [Elections in Ukraine]. Kyiv: NAN Ukrainy. In-t derzhavy i prava im. V.M.Koretskoho [in Ukrainian].
 5. Zakon Ukrainy Vyborchyi kodeks Ukrainy vid 19 hrudnia 2019 r. No 396-IKh [Law of Ukraine Electoral Code of Ukraine of December 19, 2019 No 396-IX]. rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#n2529 [in Ukrainian].
 6. Vyborchi okruhy ta dilnytsi v rozrizi administratyvno-terytorialnykh odynyts [Constituencies and polling stations in terms of administrative-territorial units]. (n.d.). drv.gov.ua. Retrieved from https://www.drv.gov.ua/ords/portal/!cm_core.cm_index?option=ext_dvk&prejim=2 [in Ukrainian].
 7. Deputaty Mykolaivskoi oblrady ne diishly zghody shchodo pereformatuvannia OTH [Deputies of the Nikolaev regional council didn’t reach agreement on reformatting of OTG]. (n.d.). ukrinform.ua. Retrieved from https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2783235-deputati-mikolaivskoi-oblradi-ne-dijsli-zgodi-sodo-pereformatuvanna-otg.html [in Ukrainian].
 8. Do kintsia 2020 roku protses obiednannia hromad zavershytsia, – Minrehionbud [By the end of 2020, the process of community unification will be completed — Ministry of Regional Development]. (n.d.). com. Retrieved from https://agropolit.com/news/13561—do-kintsya-2020-roku-protses-obyednannya-gromad-zavershitsya—minregionbud [in Ukrainian].
 9. Dobrovilno ne mozhna administratyvno – yak zakinchyty protses obiednannia hromad [Voluntarily can not be administrative — how to complete the process of community unification // Decentralization provides opportunities]. (n.d.). gov.ua. Retrieved from https://decentralization.gov.ua/news/11744 [in Ukrainian].
 10. Dubrovyk-Rokhova, A.V. (2015). Dostupno pro detsentralizatsiiu [Available on decentralization]. «Den» – «Day», 65. Retrieved from https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/dostupno-pro-decentralizaciyu [in Ukrainian].
 11. Emelyanov, V.M., & Shulga, A.A. (2018). Problemyi reformirovaniya mestnogo samoupravleniya i territorialnoy organizatsii vlasti v Ukraine: pravovoy i sotsialno-territorialnyiy aspektyi [Problems of reforming local self-government and territorial organization of power in Ukraine: legal and socio-territorial aspects]. Srodkowoeuropejskie Studia Polityczne, 4, (pp. 5-25) [in Russian].
 12. Zahorskyi, V.S., & Teleshun, S.O. (Ed.). (2011). Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedia of Public Administration]. Publichne vriaduvannia – Public governance, (Vols. 8). Lviv: LRIDU NADU [in Ukrainian].
 13. Iemelianov, V.M. (2014). Konstytutsiia Ukrainy: yakoiu yii buty? [The Constitution of Ukraine: what should it be like?]. Vechernyi Nykolaev – Evening Nikolaev, 96 (18). Retrieved from http://www.vn.mk.ua/stories.php?id=22891 [in Ukrainian].
 14. Iemelianov, V.M., & Shulha, A.A. (2017). Normatyvno-pravove zabezpechennia reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta obiednannia terytorialnykh hromad v Ukraini [Normative and legal support of local self-government reform and unification of territorial communities in Ukraine]. Naukovi pratsi – Scientific works, (Vols. 290), 278, (pp. 48-58) [in Ukrainian].
 15. Iemelianov, V.M., & Shulha, A.A. (2017). Normatyvno-pravovyi suprovid protsesu reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta obiednannia terytorialnykh hromad: nedoliky ta sposoby yikh podolannia [Normative-legal support of the process of reforming local self-government and unification of territorial communities: shortcomings and ways to overcome them]. Naukovi pratsi – Scientific works, (Vols. 298), 286, (pp. 67-76) [in Ukrainian].
 16. Ievtushenko, O., Popova, T., & Samsoniuk, O. (2018). Stanovlennia instytutu mistsevoho samovriaduvannia yak  detsentralizovanoi  publichnoi munitsypalnoi vlady terytorialnykh hromad v Ukraini: teoriia ta praktyka [Formation of the institution of local self-government as a decentralized public municipal authority of territorial communities in Ukraine: theory and practice]. Academic journal. Publichne upravlinnia ta rehionalnyi rozvytok – Academic journal. Public administration and regional development, 2, (pp. 296-321) [in Ukrainian].
 17. Ilinskiy, I.P., Strashun, B.A., & Yastrebov, V.I. (1985). Gosudarstvennoe pravo zarubezhnyih sotsialisticheskih stran [State law of foreign socialist countries]. Moscow: Izdatelstvo «Mezhdunarodnyie otnosheniya» [in Russian].
 18. Ibrahimova, A.A. (2015). Derzhavna polityka pobudovy spromozhnykh terytorialnykh hromad v Ukraini [State policy of building affluent territorial communities in Ukraine]. Extended of candidate’s thesis. Lviv: Lviv. rehional. in-t derzh. Upravlinnia [in Ukrainian].
 19. Kliuchkovskyi, Yu.B. (2017). Pryntsyp taiemnoho holosuvannia [The principle of secret ballot]. Naukovi zapysky NaUKMA – Scientific Notes of NaUKMA, (Vols. 200), (pp. 32-40) [in Ukrainian].
 20. Konventsii pro standarty demokratychnykh vyboriv, vyborchykh prav i svobod u derzhavakh-uchasnytsiakh Spivdruzhnosti Nezalezhnykh Derzhav vid 7 zhovtnia 2002 r. [Convention on Standards for Democratic Elections, Voting Rights and Freedoms in the Member States of the Commonwealth of Independent States of October 7, 2002]. rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_622 [in Ukrainian].
 21. Konventsiia Orhanizatsii Obiednanykh Natsii pro likvidatsiiu vsikh form dyskryminatsii shchodo zhinok vid 18 hrudnia 1979 r. [United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women of 18 December 1979]. rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207 [in Ukrainian].
 22. Strashun, B.A. (Ed.). (2000). Konstitutsionnoe (gosudarstvennoe) pravo zarubezhnyih stran [Constitutional (state) law of foreign countries]. (Vols. 1-2). (3nd ed., rev.). Moscow: Izdatelstvo [in Russian].
 23. Zakon Ukrainy Konstytutsiia Ukrainy vid 28 chervnia 1996 r. No 254/96 [Law of Ukraine Constitution of Ukraine of June 28, 1996 No 254/96]. (1996). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 30 [in Ukrainian].
 24. Tatsii, V.Ia., Petryshyn, O.V., & Barabash, Yu.H. (Ed.). (2011). Konstytutsiia Ukrainy: Naukovo-praktychnyi komentar [The Constitution of Ukraine: Scientific and practical commentary]. (2nd ed., rev.). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
 25. Korniienko, M.I. (1993). Vyborche zakonodavstvo dlia orhaniv mistsevoho samovriaduvannia [Electoral legislation for local governments]. Politolohichnyi slovnyk – Political Science Dictionary, 1, (pp. 17-20) [in Ukrainian].
 26. Kukharska, Ya.O. V Ochakovi znovu zahovoryly pro stvorennia odniiei hromady na bazi raionu [In Ochakov, they started talking again about creating a community on the basis of the district]. net. Retrieved from http://ochakiv.net/news/4561 [in Ukrainian].
 27. Lavrynovych, O.V. (2000). Konstytutsiine zabezpechennia narodovladdia v Ukraini [Constitutional provision of democracy in Ukraine]. Viche – Viche, 2(95), (pp. 3-11) [in Ukrainian].
 28. Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski i politychni prava vid 16 hrudnia 1966 r. [nternational Covenant on Civil and Political Rights of December 16, 1966]. rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043 [in Ukrainian].
 29. Monitorynh protsesu detsentralizatsii vlady ta reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia stanom na 10 sichnia 2020 r. [Monitoring of the process of decentralization of power and reform of local self-government as of January 10, 2020]. gov.ua. Retrieved from http://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/184/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_2018_12.03__1___1_.pdf [in Ukrainian].
 30. Na Mykolaivshchyni dopratsovuiut perspektyvnyi plan formuvannia terytorii OTH [In Mykolayiv region, a long-term plan for the formation of OTG territories is being finalized]. org.ua. Retrieved from https://gurt.org.ua/news/informator/57894/ [in Ukrainian].
 31. Nehoda, V.A. (2018). Shchob buty spromozhnymy – krashche obiednuvatysia za perspektyvnym planom. Dobrovilnosti protsesu tse ne zaperechuie [To be able, it is better to unite according to a long-term plan. This does not deny the voluntariness of the process]. Retrieved from http://www.minregion.gov.ua/decentralization/presentation/shhob-buti-.spromozhnimi-krashhe-ob-yednuvatisya-za-perspektivnim-planom-dobrovilnosti-protsesu-tse-ne-zaperechuye-v-yacheslav-negoda/ [in Ukrainian].
 32. Obiednannia hromad [Association of communities]. gov.ua. Retrieved from https://decentralization.gov.ua/gromada [in Ukrainian].
 33. Oksfordskyi anhliiskyi slovnyk [Oxford English Dictionary]. oed.com. Retrieved from http://www.oed.com [in Ukrainian].
 34. Pashynskyi, A.I. (2015). Novi vyklyky predstavnytskii demokratii: 7 nedolikiv zakonu «Pro mistsevi vybory» ta shliakhy yikh vyrishennia [New challenges to representative democracy: 7 shortcomings of the law «On local elections» and ways to solve them]. Yurydychna hazeta – Legal newspaper, 47(493). Retrieved from http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/novi-vikliki-predstavnickiy-demokratiyi-7-nedolikiv-zakonu-pro-miscevi-vibori-ta-shlyahi-yih-virishe.html [in Ukrainian].
 35. Pyvovarov, S.V. Ya – pereselenets (abo zhyvu na okupovanykh terytoriiakh). Yak meni proholosuvaty na vyborakh? [I am an immigrant (or live in the occupied territories). How do I vote in an election?]. Retrieved from https://thebabel.com.ua/profit/24244-ya-pereselenec-abo-zhivu-na-okupovanih-teritoriyah-yak-meni-progolosuvati-na-viborah [in Ukrainian].
 36. Poberezhnyi, Ye.V. Analiz predstavnytstva terytorialnykh hromad u oblasnykh ta raionnykh radakh za rezultatamy mistsevykh vyboriv 2015 roku [Analysis of the representation of territorial communities in regional and district councils according to the results of local elections in 2015]. Retrieved from https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/.pdf [in Ukrainian].
 37. Poiasniuvalna zapyska do proektu Zakonu Ukrainy Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (shchodo detsentralizatsii vlady) vid 27 hrudnia 2019 r. [Explanatory note to the draft Law of Ukraine On Amendments to the Constitution of Ukraine (regarding the decentralization of power) of December 27, 2019]. c1.rada.gov.ua. Retrieved from https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67644 [in Ukrainian].
 38. Postanova Tsentralnoi vyborchoi komisii Pro vyznachennia obsiahu vydatkiv dlia vkliuchennia do biudzhetnoho zapytu za biudzhetnoiu prohramoiu 6741020 «Subventsiia z derzhavnoho biudzhetu mistsevym biudzhetam na provedennia vyboriv deputativ mistsevykh rad ta silskykh, selyshchnykh, miskykh holiv» do proektu Derzhavnoho biudzhetu Ukrainy na 2020 rik vid 6 veresnia 2019 r. No 1904 [Resolution of the Central Election Commission On determining the amount of expenditures for inclusion in the budget request under budget program 6741020 «Subvention from the state budget to local budgets for elections of deputies of local councils and village, town, city mayors» to the draft State Budget of Ukraine for 2020 of September 6, 2019 No 1904]. rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1904359-19 [in Ukrainian].
 39. Zakon Ukrainy Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro dobrovilne obiednannia terytorialnykh hromad» shchodo sproshchennia protsedury zatverdzhennia perspektyvnykh planiv formuvannia terytorii hromad Avtonomnoi Respubliky Krym, oblastei vid 5 hrudnia 2019 r. No 348-IKh [Law of Ukraine On amendments to the Law of Ukraine «On Voluntary Association of Territorial Communities» to simplify the procedure for approval of long-term plans for the formation of communities of the Autonomous Republic of Crimea, regions of December 5, 2019 No 348-IX]. rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348-20 [in Ukrainian].
 40. Postanova Tsentralnoi vyborchoi komisii Pro vnesennia zmin do postanovy Tsentralnoi vyborchoi komisii vid 13 veresnia 2012 r. No 893 vid 5 veresnia 2018 r. No 129 [Resolution of the Central Election Commission On amendments to the resolution of the Central Election Commission of September 13, 2012 No 893 of September 5, 2018 No 129]. cvk.gov.ua. Retrieved from http://www.cvk.gov.ua/pls/acts/ShowCard?id=43898&what=0 [in Ukrainian].
 41. Zakon Ukrainy Pro dobrovilne obiednannia terytorialnykh hromad vid 5 liutoho 2015 r. No 157-VIII [Law of Ukraine On voluntary association of territorial communities of February 5, 2015 No 157-VIII]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 13 [in Ukrainian].
 42. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro zatverdzhennia derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku na period do 2020 roku vid 6 serpnia 2014 r. No 385 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine On approval of the state strategy of regional development for the period up to 2020 of August 6, 2014 No 385]. rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF [in Ukrainian].
 43. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro zatverdzhennia Metodyky formuvannia spromozhnykh terytorialnykh hromad vid 8 kvitnia 2015 r. No 214 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine On approval of the Methodology for the formation of affluent territorial communities of April 8, 2015 No 214]. rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF [in Ukrainian].
 44. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro zatverdzhennia perspektyvnoho planu formuvannia terytorii hromad Mykolaivskoi oblasti vid 8 veresnia 2015 r. No 1002-r [The Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine About the statement of the perspective plan of formation of territories of communities of the Nikolaev area of September 8, 2015 No 1002-r]. rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1002-2015-%D1%80 [in Ukrainian].
 45. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo realizatsii Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini vid 18 chervnia 2014 r. No 591-r [The Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine On approval of the action plan for the implementation of the Concept of reforming local self-government and territorial organization of power in Ukraine of June 18, 2014 No 591-r]. rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/591-2014-%D1%80 [in Ukrainian].
 46. Zakon Ukrainy Pro mistseve samovriaduvannia vid 21 travnia 1997 r. No 280/97-VR [Law of Ukraine On local self-government of May 21, 1997 No 280/97-VR]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 24 [in Ukrainian].
 47. Zakon Ukrainy Pro mistsevi vybory vid 14 lypnia 2015 r. No 595-VIII [Law of Ukraine On local elections of July 14, 2015 No 595-VIII]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 24 [in Ukrainian].
 48. Postanova Tsentralnoi vyborchoi komisii Pro Poriadok pryznachennia pershykh vyboriv deputativ silskykh, selyshchnykh, miskykh rad obiednanykh terytorialnykh hromad ta vidpovidnykh silskykh, selyshchnykh, miskykh holiv vid 29 lystopada 2018 r. No 234 [Resolution of the Central Election Commission On the Procedure for Appointing the First Elections of Deputies of Village, Settlement, City Councils of United Territorial Communities and Relevant Village, Settlement, and City Mayors of November 29, 2018 No 234]. rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0234359-18 [in Ukrainian].
 49. Zakon Ukrainy Pro spivrobitnytstvo terytorialnykh hromad vid 17 chervnia 2014 r. No 1508-VII [Law of Ukraine On cooperation of territorial communities of June 17, 2014 No 1508-VII]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 34 [in Ukrainian].
 50. Zakon Ukrainy Pro status deputativ mistsevykh rad vid 11 lypnia 2002 r. No 93-IV [Law of Ukraine On the status of deputies of local councils of July 11, 2002 No 93-IV]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 40 [in Ukrainian].
 51. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini vid 1 kvitnia 2014 r. No 333-r [The Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine On approval of the Concept of reforming local self-government and territorial organization of power in Ukraine of April 1, 2014 No 333-r]. rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 [in Ukrainian].
 52. Proekt Zakonu Ukrainy Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo volevyiavlennia vybortsiv vid 21 sichnia 2019 r. No 9492 [Draft Law of Ukraine On Amendments to Certain Laws of Ukraine Concerning the Expression of Will of Voters of January 21, 2019 No 9492]. ligazakon.ua. Retrieved from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH7BO00A.html [in Ukrainian].
 53. Protokol do Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod vid 20 bereznia 1952 r. [Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 20 March 1952]. rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_535 [in Ukrainian].
 54. Reiestr dohovoriv pro spivrobitnytstvo terytorialnykh hromad (stanom na 19 liutoho 2020 r.) [Register of agreements on cooperation of territorial communities (as of February 19, 2020)]. minregion.gov.ua. Retrieved from http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/reestr-19.02.2020.pdf [in Ukrainian].
 55. Bilodid, I. K. (Eds.). (1970). Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language]. (Vols. 1-11). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
 56. Tkachuk, A.F. (2013). Detsentralizatsiia vlady: vid potreby do realizatsii [Decentralization of power: from need to implementation]. Kyiv: IKTs «Lehalnyi status» [in Ukrainian].
 57. Shulha, A.A. (2019). Okremi aspekty provedennia mistsevykh vyboriv v Ukraini: problemy ta sposoby yikh vyrishennia [Some aspects of local elections in Ukraine: problems and ways to solve them]. Publichne upravlinnia ta rehionalnyi rozvytok – Public Administration and Regional Development, 5, (pp. 669-695) [in Ukrainian].
 58. Shemshuchenko, Yu.S. (Eds.). (1998). Iurydychna entsyklopediia [Legal Encyclopedia]. (Vols. 1-6). Kyiv: «Ukr. entsykl.» [in Ukrainian].
 59. Banaszak, B. (2004). Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych. Zakamycze, Kraków [in Polish].
 60. Banaszak, B. (2012). Prawo konstytucyjne. Warszawa [in Polish].
 61. Buczkowski, J. (1998). Podstawowe zasady prawa wyborczego III Rzeczypospolitej. Lublin: Wydawnictwo UMCS [in Polish].
 62. Emelyanov, V.M., & Ibragimova, A.A. (2016). Legislative framework for the first election of deputies of village, town and city councils of united territorial communities and village, town and city mayors in Ukraine. Public Policy and Economic Development: Scientific and Practical Journal, 7(11), (pp. 7-21) [in English].
 63. Czaplicki, K.W., Dauter, B., Jaworski, S.J. , Kisielewicz, A., & Rymarz, F. (2014). Kodeks wyborczy. Komentarz LEX. Warszawa: LEX (Walter Kluwer) [in Polish].