м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П
+38(0512) 76-71-92
nnipua@chmnu.edu.ua

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Навчально-методичний посібник з пакетом завдань для контролю знань по вивченню сутності процесу децентралізації в Україні та проблем пов’язаних із ним

У межах проекту «Державна політика формування ефективного функціонування та розвитку спроможних до самоврядування територіальних громад у процесі децентралізації як запорука національної безпеки» № держреєстрації ID:118528 03.07.2017 (466-1)

DECENTRALIZATION AS A TOOL OF PUBLIC GOVERNANCE
Training manual
with a package of tasks to control knowledge on the study of the essence of the decentralization process in Ukraine and the problems associated with it

ISBN 978-966-2650-36-5
УДК 35.071.6(477)(075.8)
DOI: 10.34132/idu.2021.10
Ш 95

© Шульга А.А.

decentr

Навчально-методичний посібник «Децентралізація як інструмент публічного управління» з пакетом завдань для контролю знань по вивченню сутності процесу децентралізації в Україні та проблем пов’язаних із ним орієнтований на освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів та магістрів публічного управління та адміністрування.
Цей навчально-методичний посібник призначений для студентів бакалаврату та слухачів магістратури Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», науковців, викладачів, що спеціалізуються у сфері публічного управління, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а також для усіх, хто цікавиться процесами децентралізації в публічно-управлінській діяльності.

The training manual «Decentralization as a tool of public administration» with a package of tasks to control knowledge to study the essence of the decentralization process in Ukraine and related problems is focused on educational and professional training programs for bachelors and masters of public administration and management.
This Training manual is intended for undergraduate and graduate students of the Institute of Public Administration of the Petro Mohyla Black Sea National University in specialty 281 «Public Administration and Administration», researchers, teachers specializing in public administration, civil servants and officials, as well as for everyone who is interested in the processes of decentralization of public administration activities.

Шульга А.А. Децентралізація як інструмент публічного управління. Навчально-методичний посібник з пакетом завдань для контролю знань по вивченню сутності процесу децентралізації в Україні та проблем пов’язаних із ним. – Миколаїв: Вид-во: Ємельянова Т.В., 2021. – 122 с.

 1. Адміністративне право: Підруч. / За заг. ред.: Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В. Зуй; Націон. юрид. акад. України. — Х.: Право, — 624 с.
 2. Бабаев В.М. Управління великим містом: теоретичні і прикладні аспекти: Монографія / В.М. Бабаев. — : Харківська національна академія міського господарства, 2010. — 306 с.
 3. Баймуратов М.М. Децентралізація та компетенція місцевого самоврядування в Україні / М.М. Баймуратов // Віче. — 2015. — № 12. — С. 14-17.
 4. Батанов О.В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики: Монографія / Відп. ред. М.О. Баймуратов. — К.: Юридична думка, — 656 с.
 5. Бориславська О.М. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України: Навч. посіб. / О.М. Бориславська, І.Б. Заверуха, Е.М. Захарченко; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» — — К.: ТОВ «Софія», 2012. — 128 с.
 6. Бучин М.А. Правовий статус виборчих комісій в Україні / М.А. Бучин // Humanitarian Vision. — 2016. — 2. — № 2. — Р. 1-6.
 7. Бюджетний кодекс України: Закон України від 8 липня 2010 р. № 2456-VI // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 50-51. — Ст.
 8. Виборчий кодекс України: Закон України від 19 грудня 2019 р. № 396-ІХ // Відомості Верховної Ради України. — 2020. — № 7-9. — Ст.
 9. Ганущак Ю.І. Реформа територіальної організації влади / Ю.І. Ганущак // Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні — DESPRO». — К.: ТОВ «Софія-A». -2013. — 160 с.
 10. Гройсман В.Б. Децентралізація як засіб лібералізації державного управління: аналіз сучасних дослідницьких підходів / В.Б. Гройсман // Актуальні проблеми державного управління. -2015. — № 2. — С. 99-105.
 11. Дзюндзюк В.Б., Мельтюхова Н.М Публічне адміністрування в Україні: Навч. посібник / За заг. ред. В.В. Корженка, Н.М. Мельтюхової. — Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», — 306 с.
 12. Дорош У.М. До визначення поняття децентралізації влади / У.М. Дорош // Ефективність державного управління. — 2017. — Вип. 3(52). — Ч. — С. 130-137.
 13. Дробот І.О. Сутнісні ознаки самодостатньої територіальної громади в умовах сталого розвитку суспільства: понятійно-термінологічний аспект [Електронний ресурс] / І.О Дробот, І.В. Шуляр // Теоретичні та прикладні питання державотворення. — 2009. — Вип. 1. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Apdu_o/2009_1/R_4/Drobot.pdf.
 14. Дробуш І.В. Децентралізація та субсидіарність як необхідні умови реалізації соціальних прав територіальних громад на місцевому рівні / І.В. Дробуш // Національний юридичний журнал: теорія та практика. — 2014. — № 6. (червень). — С. 50-55.
 15. Емельянов В.М. Проблемы реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине: правовой и социально-территориальный аспекты / В.М. Емельянов, А.А. Шульга // Srodkowoeuropejskie Studia Polityczne. — № 4. — 2018. —
 16. 5-25.
 17. Європейська Хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakonrada.gov.ua/laws/show/994_036.
 18. Євтушенко О.Н. Інститут локальної організації влади в Україні в умовах децентралізації влади: теоретичний аспект / О.Н. Євтушенко, Т.В. Лушагіна // Проблеми міжнародних відносин. -2017. — Вип. 12 — С. 352-369.
 19. Євтушенко О.Н. Об’єднані територіальні громади Миколаївської області в умовах децентралізації: індикатори ефективності / О.Н. Євтушенко, Т.В. Лушагіна // Public Administration

and Regional Development. — №8. — 2020. — С. 396-421.

 1. Євтушенко О.Н. Поняття «публічного управління» у вітчизняному науковомудискурсі / О.Н. Євтушенко, В.І. Андріяш // Public administration and regional development. — №1. — 2018. — С. 51-65.
 2. Євтушенко О.Н. Поняття і співвідношення централізації та децентралізації /О.Н. Євтушенко, В.І. Андріяш, К.О. Паровай // Наукові праці: Науково-методичний журнал. — Вип.255. — Т. 267. Державне управління. — Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. — С. 54-59.
 3. Євтушенко О.Н. Становлення інституту місцевого самоврядування якдецентралізованої публічної муніципальної влади територіальних громад в Україні: теоріята практика / О.Н. Євтушенко, Т.І. Попова, О.П. Самсонюк // Public administrationandregionaldevelopment. — № 2. — 2018. — С. 296-321.
 4. Євтушенко О.Н. Чорноморська об’єднана територіальна громада Миколаївськоїобласті в умовах децентралізації / О.Н. Євтушенко, О.І. Андрієш // Наукові праці : Науково-методичний журнал. — Вип. 278. — Т. 290. Державне управління. — Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра

Могили, 2017. — С. 42-47.

 1. Ємельянов В.М. Конституція України: якою їй бути? / В.М. Ємельянов // Вечерний Николаев. — 2014. — № 96 (18 серпня) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.vn.mk.ua/stories.php?id=22891.
 2. Ємельянов В.М. Нормативно-правове забезпечення реформування місцевого самоврядування та об’єднання територіальних громад в Україні / В.М. Ємельянов, А.А. Шульга // Наукові праці [Текст]: науково-методичний журнал. Т. 290. Вип. 278. Державне управління. —

Миколаїв: ЧДУ ім. П. Могили, 2017. — С. 48-58.

 1. Ємельянов В.М. Окремі питання наповнення місцевих бюджетів в Україні за рахунок оподаткування суб’єктів господарювання / В.М. Ємельянов, А.А. Ібрагімова // Наукові праці [Текст]: науково-методичний журнал. Т. 249. Вип. 237. Державне управління. — Миколаїв: ЧДУ ім. П. Могили, — 124 с. — С. 57-64.
 2. Жаліло Я.А. Децентралізація влади: як зберегти успішність в умовах нових викликів. Аналітична доповідь / Я.А. Жаліло, Г.В. Макаров, О.О. Даниляк та ін. — К., — С. 7-8.
 3. Забарський В.В. Принцип поділу влади в українському державотворенні / В.В. Забарський // Юридичний вісник. — 2014. — № 2(31). — С. 29-34.
 4. Загальні засади місцевого самоврядування в Україні: Підручник / За заг. ред. В.М. Вакуленка. — К.: НАДУ; Вид-во «Фенікс», — 400 с.
 5. Ібрагімова А.А. Державна політика побудови спроможних територіальних громад в Україні: дис. … канд. наук з держ. упр.: 25.00.04 «Місце самоврядування» / А.А. Ібрагімова; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіонал. ін-т держ. управління. — Л., 2015. —

242 с.

 1. Ібрагімова А.А. Характеристика нормативно-правової бази державної політики у сфері побудови спроможних територіальних громад в Україні / А.А. Ібрагімова // Наукові праці. — — Вип. 242. — Т. 254. — С. 51-59.
 2. Квітка С.А. Принцип субсидіарності та процеси децентралізації в Україні / С.А. Квітка // Аспекти публічного управління. — 2015. — № 4. — С. 28-35.
 3. Кириченко Ю.М. Територіальна громада як базовий елемент системи місцевого самоврядування України: теоретичне визначення / Ю.М. Кириченко // Форум права. — 2012. — № 4. — С. 451-457.
 4. Ключковський Ю.Б. Принцип таємного голосування / Ю.Б. Ключковський // Наукові

записки НаУКМА. — 2017. — Т. 200. — С. 32-40.

 1. Ковбасюк Ю.В. Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та основні напрями модернізації: Наук. доп. / Редкол.: Ю.В. Ковбасюк, К.О. Ващенко, В.В. Толкованов та ін.; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Ю.В. Ковбасюка. — К.: НАДУ, — 128 с.
 2. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254/96 // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
 3. Макаров Г.В. Місцеві вибори 2015 р.: проблеми організації, підсумки, тенденції / Г.В. Макаров, Ю. Б. Каплан. — К.: НІСД, — 28 с.
 4. Маслов А.О. Сутність, типи, форми, можливості і загрози децентралізації / А.О. Маслов, А.Т. Гладковська // Ефективна економіка. — 2019. — № 13 [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2019/13.pdf.
 5. Матвієнко А.С. Політико-правові засади децентралізації влади в контексті адміністративної реформи в Україні: автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: спец. 00.02 «Політичні інститути та процеси» / А.С. Матвієнко; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — К., 2010. — 23 с.
 6. Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та основні напрями модернізації: Наук. доп. / Редкол.: Ю.В. Ковбасюк, К.О. Ващенко, В.В. Толкованов та ін.; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Ю.В. Ковбасюка. — К.: НАДУ, — 128 с.
 7. Мошак О.В. Концептуальні засади реалізації принципу субсидіарності в Україні / О.В. Мошак // Lex portus. — 2018. — № 2. — С. 50-67.
 8. Муркович Л.І. Територіальна громада як суб’єкт місцевого самоврядування в Україні: теоретичні аспекти [Електронний ресурс] / Л.І. Муркович // Державне управління та місцеве самоврядування. — 2010. — № 2. — Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_02(5)/10mliuta.pdf.
 9. Олійник Л.А. Формування фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Л.А. Олійник // Науковий вісник НУБіП України. — 2011. — Вип. — Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua/10710/1/11ola.pdf.
 10. Пашинський А.І. Нові виклики представницькій демократії: 7 недоліків закону «Про місцеві вибори» та шляхи їх вирішення / А.І. Пашинський // Юридична газета. — 2015. — № 47(493) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/novi-vikliki-predstavnickiy-demokratiyi-7-nedolikiv-zakonu-pro-miscevi-vibori-ta-shlyahi-yih-virishe.html.
 11. Пігуль Н.Г. Зарубіжний досвід проведення децентралізаційних реформ / Н.Г. Пігуль // Глобальні та національні проблеми економіки. — 2016. — № 9. — С. 684-688.
 12. Податковий кодекс України: Закон України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 13-17. — Ст.
 13. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» від 1 липня 2015 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812.
 14. Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 5 лютого 2015 р. № 157-VIII // Відомості Верховної Ради України. — 2015. — № 13. — Ст. 91.
 15. Про затвердження державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakonrada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF.
 16. Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 214 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakonrada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF.
 17. Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 р. № 591-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.

gov.ua/laws/show/591-2014-%D1%80.

 1. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 р. № 560-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 47. — Ст. 646.
 2. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24. — Ст. 170.
 3. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. № 586-XIV // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 20-21. — Ст. 190.
 4. Про Рекомендації парламентських слухань «Децентралізація влади в Україні. Розширення прав місцевого самоврядування»: Постанова Верховної Ради України від 15 грудня 2005 р. № 3227-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 16. — Ст. 144.
 5. Про співробітництво територіальних громад: Закон України від 17 червня 2014 р. № 1508-VII // Відомості Верховної Ради України. — 2014. — № 34. — Ст. 1167.
 6. Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020»: Указ Президента України 12 січня 2015 р. № 5/2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/5/2015.

 1. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80.
 2. Проект Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (станом на 1 серпня 2014 р.) [Електронний ресурс] / Ресурсний центр зі сталого місцевого розвитку. — Режим доступу: http://rozvytok.in.ua/news/1519-prezentovano-novu-redaktsiiu-proektu-zakonu-ukrainy-pro-mistseve-samovriadu-vannia.
 3. Проект Закону України «Про префектів» від 26 серпня 2015 р. [Електронний ресурс]. -Режим доступу: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/Prefectu08.2015.pdf
 4. Слухай С.В. Міжурядові трансферти: теорія і практика: Монографія / С.В. Слухай. -К.: Аграр Медіа Груп, — 422 с.
 5. Сметанін Р.В. Управління процесом децентралізації державної влади і розвитку місцевого самоврядування / Р.В. Сметанін // дис. … к. держ. упр.: спец. 00.04 / Р.В. Сметанін. -Д.: Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, 2010. — 177 с.
 6. Теплицька В.А. Взаємодія органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади у сфері надання адміністративних послуг: дис. … канд. юрид. наук. за спец. 00.04 «Місцеве самоврядування» / В.А. Теплицька; Нац. Акад. держ. управління при Президентові України. — К., 2016. — 257 с.
 7. Ткачук А.Ф. Про бюджет і не тільки. Спеціально для об’єднаних територіальних громад / А.Ф. Ткачук, Н.М. Наталенко. — К.: ІКЦ «Легальний статус», — 76 с.
 8. Торгонська А.В. Реформування органів місцевого самоврядування в Україні / А.В. Торгонська // Право і суспільство. — 2017. — № 1(2). — С. 42-47.
 9. Чернецька О.В. Нормативні акти представницьких органів місцевого самоврядування в системі правового регулювання муніципальних відносин / О.В. Чернецька // Часопис Київського унів.-ту права. — 2011. — № 4. — С. 119-123.
 10. Шаталова Л.С. Теоретичні основи визначення категорії «самодостатність» як дефініції державного управління / Л.С. Шаталова // Вісник Хмельницького нац. університету. Серія: Економічні науки. — Хмельницький: ХНУ, — Т. 1. — № 5. — С. 41-45.
 11. Шульга А.А. Окремі аспекти проведення місцевих виборів в Україні: проблеми та способи їх вирішення / А.А. Шульга // Публічне управління та регіональний розвиток. — № 5. —
 12. — С. 669-695.
 13. Ярмоленко О.В. Інформаційне забезпечення виборчого процесу: теоретичний аспект / О.В. Ярмоленко // Молодий вчений. — 2017. — № 5. — С. 267-270.
 14. Yemelyanov V.M. Legislative framework for the first election of deputies of village, town and city councils of united territorial communities and village, town and city mayors in Ukraine / V.M. Yemelyanov, А.А. Ibragimovа // Public Policy and Economic Development: Scientific and Practical Journal. — Issue 7 (11). — 2016. — Р. 7-21.
 15. IbragimovаА.А. Legal Regulation of Territories Belonging to the Community: Financial and Economic Aspects / А.А. Ibragimovа // Public Policy and Economic Development: Scientific and Practical Journal. — Issue 2 (6). — 2014. — Р. 128-133.

REFERENCES

 1. Babayev, M. (2010). Upravlinnya velykym mistom: teoretychni i prykladni aspekty [Big city management: theoretical and applied aspects]. Kharkiv: Kharkivs’ka natsional’na akademiya miskoho hospodarstva [in Ukrainian].
 2. Batanov, O.V. (2010) Munitsypalna vlada v Ukrayini: problemy teoriyi ta praktyky [Municipal power in Ukraine: problems of theory and practice]. Kyyiv: Yurydychna dumka [in Ukrainian].
 3. Baymuratov, M.M. (2015). Detsentralizatsiya ta kompetentsiya mistsevoho samovryaduvannya v Ukrayini [Decentralization and competence of local self-government in Ukraine]. Viche — 12, 14-17 [in Ukrainian].
 4. Bityak, Yu.P., Garashchuk, V.M., Zui, V.V. (2010). Administratyvne pravo [Administrative Law]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
 5. Boryslavs’ka, O.M. (2012). Detsentralizatsiya publichnoyi vlady: dosvid yevropeyskykh krayin ta perspektyvy Ukrayiny [Decentralization of public power: the experience of European countries and prospects of Ukraine]. Kyyiv: TOV «Sofiya» [in Ukrainian].
 6. Buchyn, M.A. (2016). Pravovyy status vyborchykh komisiy v Ukrayini [Legal status of election commissions in Ukraine]. Humanitarian Vision — 2(2), 1-6 [in Ukrainian].
 7. Byudzhetnyy kodeks Ukrayiny pryynyatyy 8 lypnya 2010 roku № 2456-VI [Budget Code of Ukraine from July 8, 2010, № 2456-VI]. rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2456-17 [in Ukrainian].
 8. Chernetska, O.V. (2011). Normatyvni akty predstavnytskykh orhaniv mistsevoho samovryaduvannya v systemi pravovoho rehulyuvannya munitsypalnykh vidnosyn [Normative acts of representative bodies of local self-government in the system of legal regulation of municipal relations]. Chasopys Kyyivskoho univ.-tuprava — 4, 119-123 [in Ukrainian].
 9. Dorosh, M. (2017). Do vyznachennya ponyattya detsentralizatsiyi vlady [To define the concept of decentralization of power]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnya — 3(52), 130-137 [in Ukrainian].
 10. Drobot, I.O. Shulyar, V. (2009). Sutnisni oznaky samodostatnoyi terytorialnoyi hromady v umovakh staloho rozvytku suspilstva: ponyatiyno-terminolohichnyy aspekt [Essential features of a self-sufficient territorial community in the conditions of sustainable development of society: conceptual and terminological aspect]. Teoretychni ta prykladni pytannya derzhavotvorennya — 1. Retrieved fromhttp:// www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Apdu_o/2009_1/R_4/Drobot.pdf [in Ukrainian].
 11. Drobush, V. (2014). Detsentralizatsiya ta subsydiarnist yak neobkhidni umovy realizatsiyi sotsialnykh prav terytorialnykh hromad na mistsevomu rivni [Decentralization and subsidiarity as necessary conditions for the realization of social rights of territorial communities at the local level]. Natsionalnyyyurydychnyy zhurnal: teoriya tapraktyka — 6, 50-55 [in Ukrainian].
 12. Dzyundzyuk, V.B., Meltyukhova, N.M. (2011). Publichne administruvannya v Ukrayini [Public administration in Ukraine]. Kharkiv: Vydavnytstvo Kharkivskoho rehionalnoho instytutu derzhavnoho upravlinnya NADU [in Ukrainian].
 13. Yemelyanov, M., Ibragimova, A.A. (2016). Legislative framework for the first election of deputies of village, town and city councils of united territorial communities and village, town and city mayors in Ukraine. Public Policy and Economic Development: Scientific and Practical Journal — 7(11), 7-21 [in English].
 14. Hanushchak, YU.I. (2013). Reforma terytorialnoyi orhanizatsiyi vlady [Reform of the territorial organization of power]. Kyyiv: TOV «Sofiya-A» [in Ukrainian].
 15. Hroysman, V.B. (2015). Detsentralizatsiya yak zasib liberalizatsiyi derzhavnoho upravlinnya: analiz suchasnykh doslidnytskykh pidkhodiv [Decentralization as a means of liberalization of public administration: an analysis of modern research approaches]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnya — 2, 99-105 [in Ukrainian].
 16. Ibragimova, A. (2014). Legal Regulation of Territories Belonging to the Community: Financial and Economic Aspects. Public Policy and Economic Development: Scientific and Practical Journal — 2(6), 128-133 [in English].
 17. Ibrahimova, A.A. (2015). Derzhavna polityka pobudovy spromozhnykh terytorialnykh hromad v Ukrayini [State policy of building capable territorial communities in Ukraine]. Lviv: Lviv. rehional. in-t derzh. upravlinnya [in Ukrainian].
 18. Ibrahimova, A.A. (2015). Kharakterystyka normatyvno-pravovoyi bazy derzhavnoyi polityky u sferi pobudovy spromozhnykh terytorialnykh hromad v Ukrayini [Characteristics of the normative-legal base of the state policy in the sphere of building capable territorial communities in Ukraine]. Naukovipratsi: naukovo-metodychnyy zhurnal- 242, 51-59 [in Ukrainian].
 19. Klyuchkovskyy, Yu.B. (2017). Pryntsyp tayemnoho holosuvannya [The principle of secret voting]. Naukovi zapysky NaUKMA — 200, 32-40 [in Ukrainian].
 20. Konstytutsiya Ukrayiny pryiniata 28 chervnya 1996 roku № 254k/96-VR [Constitution of Ukraine from June 28, 1996, № 254k/96-VR]. rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].
 21. Kovbasyuk, Yu.V., Vashchenko, K.O., Tolkovanov, V.V. (2014). Mistseve samovryaduvannya v Ukrayini: suchasnyy stan ta osnovni napryamy modernizatsiyi [Local self-government in Ukraine: current state and main directions of modernization]. Kyyiv: NADU [in Ukrainian].
 22. Kovbasyuk, Yu.V., Vashchenko, K.O., Tolkovanov, V.V. (2014).Mistseve samovryaduvannya v Ukrayini: suchasnyy stan ta osnovni napryamy modernizatsiyi [Local self-government in Ukraine: the current state and main directions of modernization]. Kyyiv: NADU [in Ukrainian].
 23. Kvitka, S.A. (2015). Pryntsyp subsydiarnosti ta protsesy detsentralizatsiyi v Ukrayini [The principle of subsidiarity and decentralization processes in Ukraine]. Aspekty publichnoho upravlinnya -4, 28-35 [in Ukrainian].
 24. Kyrychenko, Yu.M. (2012). Terytorialna hromada yak bazovyy element systemy mistsevoho samovryaduvannya Ukrayiny: teoretychne vyznachennya [Territorial community as a basic element of the system of local self-government of Ukraine: theoretical definition]. Forum prava — 4., 451-457 [in Ukrainian].
 25. Makarov, H.V. (2015).: problemyorhanizatsiyi, pidsumky, tendentsiyi [Local elections in 2015:problems of organization, results, trends]. Kyyiv: NISD [in Ukrainian].
 26. Maslov, A.O., Hladkovska, A.T. (2019). Sutnist, typy, formy, mozhlyvosti i zahrozy detsentralizatsiyi [The essence, types, forms, opportunities and threats of decentralization]. Efektyvna ekonomika — 13 Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2019/13.pdf [in Ukrainian].
 27. Matviyenko, A.S. (2010). Polityko-pravovi zasady detsentralizatsiyi vlady v konteksti administratyvnoyi reformy v Ukrayini [Political and legal principles of decentralization ofpower in the context of administrative reform in Ukraine]. Kyyiv: In-t derzhavy i prava im. V. M. Korets’koho NAN Ukrayiny [in Ukrainian].
 28. Moshak, O.V. (2018). Kontseptualni zasady realizatsiyi pryntsypu subsydiarnosti v Ukrayini [Conceptual principles of realization of the principle of subsidiarity in Ukraine]. Lex portus — 2, 50-67 [in Ukrainian].
 29. Murkovych, L.I. (2010). Terytorialna hromada yak subyekt mistsevoho samovryaduvannya v Ukrayini: teoretychni aspekty [Territorial community as a subject of local self-government in Ukraine: theoretical aspects]. Derzhavne upravlinnya ta mistseve samovryaduvannya — 2. Retrieved from http:// dridu.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_02(5)/10mliuta.pdf [in Ukrainian].
 30. Oliynyk, L.A. (2011). Formuvannya finansovykh resursiv orhanamy mistsevoho samovryaduvannya [Formation of financial resources by local self-government bodies]. Naukovyy visnyk NUBiP Ukrayiny — 3. Retrieved from http://elibrary.nubip.edu.ua/10710/1/11ola.pdf [in Ukrainian].
 31. Pashynskyy, A.I. (2015). Novi vyklyky predstavnytskiy demokratiyi: 7 nedolikiv zakonu «Pro mistsevi vybory» ta shlyakhy yikh vyrishennya [New challenges to representative democracy: 7 shortcomings of the law «On local elections» and ways to solve them]. Yurydychna hazeta — 47(493). Retrieved from http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/novi- vikliki-predstavnickiy-demokratiyi-7-nedolikiv-zakonu-pro-miscevi-vibori-ta-shlyahi-yih-virishe.html [in Ukrainian].
 32. Pihul, N.H. (2016). Zarubizhnyy dosvid provedennya detsentralizatsiynykh reform [Foreign experience of decentralization reforms]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky — 9, 684-688 [in Ukrainian].
 33. Podatkovyy kodeks Ukrayiny pryynyatyy 2 hrudnya 2010 roku № 2755-VI [Tax Code of Ukraine from December 2, 2010, № 2755-VI]. rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/2755-17 [in Ukrainian].
 34. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny Pro zatverdzhennya derzhavnoyi stratehiyi rehionalnoho rozvytku na period do 2020 roku pryynyata 6 serpnya 2014 roku № 385 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine On approval of the state strategy of regional development for the period up to 2020 from August 6, 2014, № 385]. rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/385-2014-%D0%BF [in Ukrainian].
 35. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny Pro zatverdzhennya Metodyky formuvannya spromozhnykh terytorialnykh hromad pryynyata 8 kvitnya 2015 roku № 214 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine On approval of the Methodology for the formation of affluent territorial communities from April 8, 2015, № 214]. rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/214-2015-%D0%BF [in Ukrainian].
 36. Postanova Verkhovnoyi Rady Ukrayiny Pro Rekomendatsiyi parlamentskykh slukhan «Detsentralizatsiya vlady v Ukrayini. Rozshyrennya prav mistsevoho samovryaduvannya» pryynyata 15 hrudnya 2005 roku № 3227-IV [Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine On the Recommendations of the Parliamentary Hearings «Decentralization of Power in Ukraine. Expansion of the rights of local self-government» from December 15, 2005, № 3227-IV]. rada.gov.ua. Retrieved from https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/3227-IV#Text [in Ukrainian].
 37. Poyasnyuvalna zapyska do proektu Zakonu Ukrayiny «Pro vnesennya zmin do Konstytutsiyi Ukrayiny (shchodo detsentralizatsiyi vlady)» pryynyata 1 lypnya 2015 roku [Explanatory note to the draft Law of Ukraine «On Amendments to the Constitution of Ukraine (regarding the decentralization of power)» from July 1, 2015]. rada.gov.ua. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=55812 [in Ukrainian].
 38. Proekt Zakonu Ukrayiny «Pro mistseve samovryaduvannya v Ukrayini» pryynyatyy 1 serpnya 2014 roku [Draft Law of Ukraine «On Local Self-Government in Ukraine» from August 1, 2014]. Resursnyy tsentr zi staloho mistsevoho rozvytku. Retrieved from http://rozvytok.in.ua/news/1519-prezentovano-novu-redaktsiiu-proektu-zakonu-ukrainy-pro-mistseve-samovriadu-vannia [in Ukrainian].
 39. Proekt Zakonu Ukrayiny «Pro prefektiv» vid 26 serpnya 2015 roku [Draft Law of Ukraine «On Prefects» from August 26, 2015]. minregion.gov.ua. Retrieved from https://www.minregion. gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/Prefectu26.08.2015.pdf [in Ukrainian].
 40. Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny Pro skhvalennya Kontseptsiyi reformuvannya mistsevoho samovryaduvannya ta terytorialnoyi orhanizatsiyi vlady v Ukrayini pryynyato 1 kvitnya 2014 roku № 333-r [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine On approval of the Concept of reforming local self-government and territorial organization of power in Ukraine from April 1, 2014, № 333-r]. rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 [in Ukrainian].
 41. Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny Pro zatverdzhennya planu zakhodiv shchodo realizatsiyi Kontseptsiyi reformuvannya mistsevoho samovryaduvannya ta terytorialnoyi orhanizatsiyi vlady v Ukrayini pryynyate 18 chervnya 2014 roku № 591-r [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine On approval of the action plan for the implementation of the Concept of reforming local self-government and territorial organization of power in Ukraine from June 18, 2014, № 591-r]. rada. gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/591-2014-%D1%80 [in Ukrainian].
 42. Shatalova, L.S. (2012). Teoretychni osnovy vyznachennya katehoriyi «samodostatnist» yak definitsiyi derzhavnoho upravlinnya [Theoretical bases of definition of the category «self-sufficiency» as definitions of public administration]. VisnykKhmelnytskoho nats. Universytetu- 5, 41-45 [in Ukrainian].
 43. Shulha, A. (2019). Okremi aspekty provedennya mistsevykh vyboriv v Ukrayini: problemy ta sposoby yikh vyrishennya [Some aspects of local elections in Ukraine: problems and ways to solve them]. Publichne upravlinnya ta rehionalnyy rozvytok- 5, 669-695 [in Ukrainian].
 44. Slukhay, V. (2013). Mizhuryadovi transferty: teoriya i praktyka [Intergovernmental transfers: theory and practice]. Kyyiv: Ahrar Media Hrup [in Ukrainian].
 45. Smetanin, R.V. (2010). Upravlinnya protsesom detsentralizatsiyi derzhavnoyi vlady i rozvytku mistsevoho samovryaduvannya [Management of the process of decentralization of state power and development of local self-government]. Donetsk: Donetskyy derzhavnyy universytet upravlinnya Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny [in Ukrainian].
 46. Teplytska, V.A. (2016). Vzayemodiya orhaniv mistsevoho samovryaduvannya ta mistsevykh orhaniv vykonavchoyi vlady u sferi nadannya administratyvnykhposluh [Interaction of local governments and local executive bodies in the field of administrative services]. Kyyiv: Nats. Akad. derzh. upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny [in Ukrainian].
 47. Tkachuk, F., Natalenko, N.M. (2016). Pro byudzheti ne tilky. Spetsialno dlya obyednanykh terytorialnykh hromad [About the budget and not only. Especially for united territorial communities]. Kyyiv: IKTS «Lehalnyy status» [in Ukrainian].
 48. Torhons’ka, A.V. (2017). Reformuvannya orhaniv mistsevoho samovryaduvannya v Ukrayini [Reforming local self-government bodies in Ukraine]. Pravo i suspilstvo — 1(2), 42-47 [in Ukrainian].
 49. Ukaz Prezydenta Ukrayiny Pro Stratehiyu staloho rozvytku «Ukrayina-2020» pryynyatyy 12 sichnya 2015 roku № 5/2015 [Decree of the President of Ukraine On the Strategy of Sustainable Development «Ukraine 2020» from January 12, 2015, № 5/2015]. rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 [in Ukrainian].
 50. Vakulenko, M. (2010). Zahalni zasady mistsevoho samovryaduvannya v Ukrayini [General principles of local self-government in Ukraine]. Kyyiv: NADU; Vyd-vo «Feniks» [in Ukrainian].
 51. Vyborchyy kodeks Ukrayiny pryynyatyy 19 hrudnya 2019 roku № 396-IX [Electoral Code of Ukraine: Law of Ukraine from December 19, 2019, № 396-IX]. rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#Text [in Ukrainian].
 52. Yarmolenko, O.V. (2017). Informatsiyne zabezpechennya vyborchoho protsesu:teoretychnyy aspekt [Information support of the election process: theoretical aspect]. Molodyy vchenyy — 5, 267-270 [in Ukrainian].
 53. Yemelyanov, V.M. (2014). Konstytutsiya Ukrayiny: yakoyu yiy buty? [The Constitution of Ukraine: what should it be like?]. VechernyyNykolaev- 96. Retrieved from http://www.vn.mk.ua/stories. php?id=22891 [in Ukrainian].
 54. Yemelyanov, M., Ibrahimova, A.A. (2014). Okremi pytannya napovnennya mistsevykh byudzhetiv v Ukrayini za rakhunok opodatkuvannya subyektiv hospodaryuvannya [Some issues of filling local budgets in Ukraine through taxation of economic entities]. Naukovi pratsi: naukovo-metodychnyy zhurnal- 237, 57-64 [in Ukrainian].
 55. Yemelyanov, M., Shulga, A.A. (2018). Problemy reformirovaniya mestnogo samoupravleniya i territorialnoy organizatsii vlasti v Ukraine: pravovoy i sotsialno-territorialnyy aspekty [Problems of reforming local self-government and territorial organization of power in Ukraine: legal and socio-territorial aspects]. Srodkowoeuropejskie Studia Polityczne — 4, 5-25 [in Russian].
 56. Yemelyanov, M., Shulha, A.A. (2017). Normatyvno-pravove zabezpechennya reformuvannya mistsevoho samovryaduvannya ta obyednannya terytorialnykh hromad v Ukrayini [Normative and legal support of local self-government reform and unification of territorial communities in Ukraine]. Naukovipratsi: naukovo-metodychnyy zhurnal — 278, 48-58 [in Ukrainian].
 57. Yevropeyska Khartiya mistsevoho samovryaduvannya pryiniata 15 zhovtnya 1985 roku [European Charter of Local Self-Government from October 15, 1985]. rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text [in Ukrainian].
 58. Yevtushenko, O.N., Andriyash, V.I. (2018). Ponyattya «publichnoho upravlinnya» u vitchyznyanomu naukovomu dyskursi [The concept of «public administration» in the domestic scientific discourse]. Public administration and regional development — 1, 51-65 [in Ukrainian].
 59. Yevtushenko, O.N., Andriyash, V.I., Parovay, K.O. (2016). Ponyattya i spivvidnoshennya tsentralizatsiyi ta detsentralizatsiyi [The concept and relationship of centralization and decentralization]. Naukovi pratsi: Naukovo-metodychnyy zhurnal — 255, 54-59 [in Ukrainian].
 60. Yevtushenko, O.N., Andriyesh, O.I. (2017). Chornomorska obyednana terytorialna hromada Mykolayivskoyi oblasti v umovakh detsentralizatsiyi [The Black Sea united territorial community of the Nikolaev area in the conditions of decentralization]. Naukovi pratsi: Naukovo-metodychnyy zhurnal —

278, 41-47 [in Ukrainian].

 1. Yevtushenko, O.N., Lushahina, T.V. (2017). Instytut lokalnoyi orhanizatsiyi vlady vUkrayini v umovakh detsentralizatsiyi vlady: teoretychnyy aspekt [Institute of local organization ofpower in Ukraine in terms of decentralization of power: theoretical aspect]. Problemy mizhnarodnykh vidnosyn — 12, 352-369 [in Ukrainian].
 2. Yevtushenko, O.N., Lushahina, T.V. (2020). Obyednani terytorialni hromady Mykolayivskoyi oblasti v umovakh detsentralizatsiyi: indykatory efektyvnosti [United territorial communities of Mykolayiv region in the conditions of decentralization: efficiency indicators]. Public administration and regional development — 8, 396-421 [in Ukrainian].
 3. Yevtushenko, O.N., Popova, T.I., Samsonyuk, O.P. (2018). Stanovlennya instytutu mistsevoho samovryaduvannya yak detsentralizovanoyi publichnoyi munitsypalnoyi vlady terytorialnykh hromad v Ukrayini: teoriya ta praktyka [Formation of the institution of local self-government as a decentralized public municipal authority of territorial communities in Ukraine: theory and practice]. Public administration and regional development — 2, 296-321 [in Ukrainian].
 4. Zabarskyy, V.V. (2014). Pryntsyp podilu vlady v ukrayinskomu derzhavotvorenni [The principle of separation of powers in Ukrainian statehood]. Yurydychnyy visnyk — 2(31), 29-34 [in Ukrainian].
 5. Zakon Ukrayiny Pro dobrovilne obyednannya terytorialnykh hromad pryynyatyy 5 lyutoho 2015 roku № 157-VIII [Law of Ukraine On the voluntary association of territorial communities from February 5, 2015, № 157-VIII]. rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/157-19 [in Ukrainian].
 6. Zakon Ukrayiny Pro investytsiynu diyalnist pryynyatyy 18 veresnya 1991 roku № 560-XII [Law of Ukraine On investment activity from September 18, 1991, № 560-ХІІ]. rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text [in Ukrainian].
 7. Zakon Ukrayiny Pro mistseve samovryaduvannya v Ukrayini pryynyatyy 21 travnya 1997 roku № 280/97-VR [Law of Ukraine On local self-government in Ukraine from May 21, 1997, № 280/97-VR]. rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].
 8. Zakon Ukrayiny Pro mistsevi derzhavni administratsiyi pryynyatyy 9 kvitnya 1999 roku № 586-XIV [Law of Ukraine On local state administrations from April 9, 1999, № 586-XIV]. rada. gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text [in Ukrainian].
 9. Zakon Ukrayiny Pro spivrobitnytstvo terytorialnykh hromad pryynyatyy 17 chervnya 2014 roku № 1508-VII [Law of Ukraine On cooperation of territorial communities from June 17, 2014, № 1508-VII]. rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18#Text [in Ukrainian].
 10. Zhalilo, YA.A., Makarov, H.V., Danylyak, O.O. (2018). Detsentralizatsiya vlady: yak zberehty uspishnist v umovakh novykh vyklykiv. Analitychna dopovid [Decentralization of power: how to maintain success in the face of new challenges. Analytical report]. Kyyiv: Natsionalnyy instytut stratehichnykh doslidzhen [in Ukrainian].