м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П
+38(0512) 76-71-92
nnipua@chmnu.edu.ua

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ (МАГІСТР)

До кінця набору лишилось

Днів
Годин
Хвилин
Секунд

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування – це діяльність, яка пов’язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ та організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу та тенденцій розвитку в конкретному середовищі, а також у певній галузі суспільного виробництва та держави в цілому.

Мета навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» полягає у професійній підготовці публічних службовців та управлінців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Навчання за трьома освітньо-професійними програмами:

 • Державна служба
 • Місцеве самоврядування
 • Публічне управління закладами охорони здоров’я

Перелік компонент освітньої програми


Нормативні освітні компоненти


Цикл загальної підготовки:

 

Цикл професійної підготовки:

 

Вибіркові освітні компоненти
(цикл професійної підготовки):

Випускова атестація
Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю в установленому порядку.

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації.

У кваліфікаційній роботі має бути розв’язана складна задача чи проблема у сфері публічного управління та адміністрування, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті або в репозитарії закладу вищої освіти або його підрозділу.

Атестаційний іспит у вигляді єдиного державного кваліфікаційного іспиту має оцінювати відповідність результатів навчання вимогам цього стандарту та відповідати організаційним вимогам до єдиного державного кваліфікаційного іспиту, які встановлюються законодавством.

Програмні результати навчання

 

 1. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень.
 2. Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проєкти нормативно-правових актів для їх усунення.
 3. Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в межах своєї професійної компетенції.
 4. Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач публічного управління та адміністрування.
 5. Визначати пріоритетні напрями впровадження електронного урядування та розвитку електронної демократії.
 6. Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, проєктами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації управлінських та загально-організаційних структур.
 7. Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а також методи командної роботи.
 8. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм.
 9. Спілкуватися іноземною мовою на професійну тематику, обговорювати проблеми публічного управління та результати досліджень.
 10. Представляти органи публічного управління й інші організації публічної сфери та презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльності.
 11. Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, економічні та екологічні наслідки варіантів рішень.
 12. Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, вибір та використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, аналіз його результатів, формулювання обґрунтованих висновків.

Працевлаштування


Випускники підготовлені до роботи:
– на посадах в центральних і місцевих органах державної влади;
– на посадах в органах місцевого самоврядування;
– на посадах в структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій;
– на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.
– на керівних посадах і посадах фахівців на підприємствах, установах і організаціях державної і комунальної форм власності.

Денна форма навчання: 1 рік 4 місяці

Заочна форма навчання: 1 рік 4 місяці

Магістр публічного управління та адміністрування

Ступінь вищої освіти − магістр

Спеціальність – Публічне управління та адміністрування

Освітня програма – Державна служба / Місцеве самоврядування / Публічне управління закладами охорони здоров'я

Умови вступу 2022

Єдине вступне випробовування з іноземної мови скасовано

На навчання за державним замовленням за вечірньою, заочною, дистанційною формами здобуття освіти приймаються державні службовці, голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники, посадові особи місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти магістра(спеціаліста)/бакалавра, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії.

У 2022 році для вступу на навчання особа, яка відповідає вищезазначеним вимогам, подає на електронну адресу приймальної комісії закладу вищої освіти наступні документи:

 • особисту заяву про вступ за державним замовленням до закладу вищої освіти на навчання в електронній формі із накладеним електронним підписом такої особи відповідно до вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг;
 • кольорове фото;
 • відомості про документ про вищу освіту (серія, номер, здобутий ступінь освіти) або електронну копію (скан-копію) оригіналу паперового документа про вищу освіту (для документів про вищу освіту, виданих до 2012 року);
 • електронну копію (скан-копію) оригіналу паперової трудової книжки (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

Документи подаються з 27 червня

Електронні копії оригіналів паперових документів (скан-копії) мають бути кольоровими, придатними для сприйняття їх змісту та засвідчені електронним підписом особи відповідно до вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг. За відповідність електронних копій (скан-копій) оригіналам  паперових документів відповідає заявник.

Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь вищої освіти/рівень вищої освіти (далі – документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа, що здійснюється в установленому МОН порядку.

У 2022 році конкурсний відбір осіб на навчання на основі раніше здобутого ступеня вищої освіти бакалавра здійснюється за результатом магістерського тесту навчальної компетентності, на основі раніше здобутого ступеня вищої освіти магістра (спеціаліста) – за результатом фахового вступного випробування з основ економіки, держави і права, що проводиться закладами вищої освіти дистанційно.

Зарахування на навчання за державним замовленням НАДС проводиться до 25 серпня 2022 року.

Особи, які успішно склали вступні випробування, але не пройшли за конкурсом можуть бути зараховані на навчання за контрактом.

Вступні випробування

 1. Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК).
  За даними УЦОЯО, укладатимуться відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності:
  – вербально-комунікативний компонент (критичне мислення, аналітичне письмо, комунікація й медіація);
  – логіко-аналітичний компонент (логічне мислення, аналітичне мислення).
 2. Фаховий іспит.
 3. Мотиваційний лист.

Програми вступних випробувань
МТНК відбувається у форматі ЗНО та організовується Українським центром оцінювання якості освіти (УЦОЯО)
Підготуватися до МТНК

Конкурсний бал

КБ = П1×0,5 + П2×0,5
П1 – оцінка МТНК (за шкалою від 100 до 200 балів).
П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів).

Вартість навчання 2022
Вартість навчання за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування на умовах договору за кошти фізичних та/або юридичних осіб складає:

 • для денної форми навчання — 27 560 грн/рік;
 • для заочної форми навчання — 16 000 грн/рік.

Етапи вступної кампанії

Реєстрація на Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК)

27 червня – 18 липня 2022 року (18:00)
з 1 серпня 2022 року

Реєстрація електронних кабінетів вступників

Прийом заяв та документів

27 червня – 19 серпня (за державним замовленням) / 16 серпня – 15 вересня 2022 року (за контрактом)
10–17 серпня 2022 року

Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) (основна сесія)

Фахові вступні випробування

до 20 серпня за державним замовленням / до 19 вересня 2022 року за контрактом
до 20 вересня 2022 року (МОН) / до 25 серпня (НАДС)

Рекомендація (бюджет)

Подання оригіналів на бюджет

до 19 серпня держамовлення НАДС / до 24 вересня держзамовлення МОН
25 серпня 2022 року (НАДС) / 25 вересня 2022 року (МОН)

Зарахування (бюджет)

Подання оригіналів на контракт

21–30 вересня 2022 року
до 1 листопада 2022 року

Зарахування (контракт)

Скан-копії документів відправляти на e-mail:

Контактні телефони

Поділитися у соціальних мережах