м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П
+38(0512) 76-71-92
nnipua@chmnu.edu.ua

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ (МАГІСТР)

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування – це діяльність, яка пов’язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ та організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу та тенденцій розвитку в конкретному середовищі, а також у певній галузі суспільного виробництва та держави в цілому.

Мета навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» полягає у професійній підготовці публічних службовців та управлінців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Навчання за трьома освітньо-професійними програмами:

 • Державна служба
 • Місцеве самоврядування
 • Публічне управління закладами охорони здоров’я

Перелік компонент освітньої програми


Нормативні освітні компоненти


Цикл загальної підготовки:

 

Цикл професійної підготовки:

 

Вибіркові освітні компоненти
(цикл професійної підготовки):

Випускова атестація
Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю в установленому порядку.

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації.

У кваліфікаційній роботі має бути розв’язана складна задача чи проблема у сфері публічного управління та адміністрування, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті або в репозитарії закладу вищої освіти або його підрозділу.

Атестаційний іспит у вигляді єдиного державного кваліфікаційного іспиту має оцінювати відповідність результатів навчання вимогам цього стандарту та відповідати організаційним вимогам до єдиного державного кваліфікаційного іспиту, які встановлюються законодавством.

Програмні результати навчання

 

 1. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень.
 2. Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проєкти нормативно-правових актів для їх усунення.
 3. Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в межах своєї професійної компетенції.
 4. Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач публічного управління та адміністрування.
 5. Визначати пріоритетні напрями впровадження електронного урядування та розвитку електронної демократії.
 6. Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, проєктами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації управлінських та загально-організаційних структур.
 7. Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а також методи командної роботи.
 8. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм.
 9. Спілкуватися іноземною мовою на професійну тематику, обговорювати проблеми публічного управління та результати досліджень.
 10. Представляти органи публічного управління й інші організації публічної сфери та презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльності.
 11. Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, економічні та екологічні наслідки варіантів рішень.
 12. Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, вибір та використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, аналіз його результатів, формулювання обґрунтованих висновків.

Працевлаштування


Випускники підготовлені до роботи:
– на посадах в центральних і місцевих органах державної влади;
– на посадах в органах місцевого самоврядування;
– на посадах в структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій;
– на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.
– на керівних посадах і посадах фахівців на підприємствах, установах і організаціях державної і комунальної форм власності.

Денна форма навчання: 1 рік 4 місяці

Заочна форма навчання: 1 рік 4 місяці

Магістр публічного управління та адміністрування

Ступінь вищої освіти − магістр

Спеціальність – Публічне управління та адміністрування

Освітня програма – Державна служба / Місцеве самоврядування / Публічне управління закладами охорони здоров'я

Скан-копії документів відправляти на e-mail:

Контактні телефони

Поділитися у соціальних мережах