м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П
+38(0512) 76-71-92
nnipua@chmnu.edu.ua

Участь молоді у розвитку громадянського суспільства в Україні

Участь молоді у розвитку громадянського суспільства в Україні: колективна монографія

ПАЛАГНЮК Юліана Вікторівна — доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Інституту державного управління ЧНУ імені Петра Могили, керівник науково-дослідної теми для молодих науковців, що виконується за кошти державного бюджету «Формування концептуальних засад залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України» (2019-2021). Коло наукових інтересів: державна євроінте-граційна політика України, європейська інтеграція, соціальні стандарти ЄС, мас-медіа та громадянське суспільство, публічне управління.

КОСТЄВА Тетяна Богданівна — кандидат педагогічних наук, доцент б.в.з. кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки. Коло наукових інтересів: комунікаційні процеси та технології, громадянське суспільство, лідерський стиль життя молоді, патріотичне виховання, коучинг особистісного розвитку.

СОЛОВЙОВА Анна Сергіївна — кандидат політичних наук, доцент б.в.з. кафедри політичних наук Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Коло наукових інтересів: авторитарне підкорення владному впливу; політична комунікація; політична лінгвістика; маніпулювання громадською думкою.

ЛУШАГІНА Тетяна Вікторівна — кандидат політичних наук, старший викладач кафедри політичних наук ЧНУ імені Петра Могили. Коло наукових інтересів: реформи децентралізації та місцевого самоврядування в Україні, створення спроможних територіальних громад.

ЯРОШЕНКО Віра Миколаївна — кандидат політичних наук, доцент кафедри психології та соціальних наук Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Коло наукових інтересів: інститут громадянськості, етизація політики, гендерна рівноправність, проєвропейський вектор політичного розвитку України.

СУХОРУКОВА Анна Леонідівна — кандидат наук з державного управління, доцент кафедри психології та соціальних наук Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Коло наукових інтересів: механізми державного регулювання екологічною сферою, екологічна безпека держави (державно-управлінський вимір), інформаційно-кадрове забезпечення діяльності органів державної влади.

МАЛИНОВСЬКА Наталя Леонідівна — кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Коло наукових інтересів: комунікаційні процеси та технології, соціальне парнерство, інновації в освітньому процесі.

АКІМОВА Тетяна Юріївна — кандидат наук з державного управління, доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Коло наукових інтересів: вища освіта, реформування вищої освіти, соціальна політика.

ПОЛТОРАК Любов Юріївна — кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Коло наукових інтересів: психологічні аспекти діяльності соціальних працівників, професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до використання арт-терапії.

ФАЙЧУК Олена Леонідівна — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки. Коло наукових інтересів: здоровий спосіб життя, професійна освіта соціальних працівників, соціально-педагогічна профілактика негативних явищ в молодіжному середовищі.

СУРГОВА Світала Юріївна — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки. Коло наукових інтересів: використання методів превентивної педагогіки в системі підготовки майбутніх соціальних працівників, технології вищої педагогічної школи.

БОЙКО Світлана Миколаївна — кандидат філософських наук, завідувач сектору авторського педагогічного новаторства відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»; старший науковий співробітник відділу освітніх технологій та популяризації українознавства Науково-дослідного інституту українознавства. Коло наукових інтересів: філософські основи національної системи виховання в Україні; проблема збереження української ідентичності у контексті глобалізаційних процесів; особливості українознавчого спрямування освітнього процесу в закладах освіти України та українських освітніх осередках за кордоном; національна культура в розбудові громадянського суспільства в Україні.

СЕМЕНЕЦЬ-ОРЛОВА Інна Андріївна — доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом. Коло наукових інтересів: державне управління освітніми змінами, теорія та практика реформ, соціальні зміни, громадянська освіта.

ШКОДА Тетяна Никодимівна — доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Коло наукових інтересів: управління людським капіталом, компетентнісно-орієнтована освіта, соціальна відповідальність, організаційна поведінка, коучинг.

ТЕПЛЮК Марія Анатоліївна — кандидат економічних наук, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Коло наукових інтересів: управління ресурсами, управління діловою досконалістю, інтелектуальні ресурси, капітал підприємництва, інноваційна діяльність.

СІМАХОВА Анастасія Олексіївна — кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки Національного авіаційного університету, заступник Голови Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України. Коло наукових інтересів: моделі соціальної економіки, соціалізація економіки, соціально-економічний розвиток, глобалізація економіки, інноваційно-інвестиційні чинники, наукова діяльність, молоді вчені.

БУТЕНКО Володимир Григорович — дійсний член Міжнародної академії проблем людини, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, директор Українського науково-дослідного інституту естетичної освіти. Коло наукових інтересів: формування особистості в умовах цивілізаційного розвитку України, роль вищої школи у залученні молоді до системи правових, морально-етичних, естетичних цінностей, виховання громадянськості студентів у процесі навчальної, поза аудиторної діяльності.

ISBN: 978-617-534-631-0
DOI: 10.34132/IDU.2021.01

yours

Колективна монографія є складовою частиною виконання науково-дослідної теми для молодих науковців «Формування концептуальних засад залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України», яка здійснюється у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили за тематичним планом Міністерства освіти і науки України. Авторами відповідних розділів виступають науковці декількох суміжних галузей наук, таких як: політологія, державне управління, соціальна робота, педагогіка тощо.
Розрахована на науковців, викладачів і студентів закладів вищої освіти, фахівців державного управління, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, політологів, а також буде корисною всіх, кого цікавить окреслене коло проблем.

Участь молоді у розвитку громадянського суспільства в Україні: колективна монографія / Палагнюк Ю. В., Костєва Т. Б., Соловйова А. С. та ін. ; під заг. ред. проф. Ю. В. Палагнюк, доц. О. Л. Файчук. — Миколаїв : Іліон, 2021. — 328 с.

 1. Авторська школа в Україні (науково-методичний посібник) / Автори-упорядники: І. Н. Євтушенко, Ю. І. Завалевський, С. В. Кириленко, О. І. Кіян, О. Я. Мариновська / за наук. ред. Ю. І. Завалевського. К.Чернівці : Букрек, 2017. 416 с.
 2. Активізація молоді та залучення до діяльності з розвитку громад : практичний посібник для місцевої влади, 2019. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/405/ Youth_Engagement_Practices.pdf (дата звернення: 14.11.2020).
 3. Алєксєєва Г. М. Сутність і структура готовності майбутніх соціальних педагогів до застосування комп’ютерних технологій у професійній діяльності. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету : Педагогічні науки, 2012. № 2. С. 9-14.
 4. Андрущенко В. Філософія освіти ХХІ століття: у пошуках перспективи. Філософія освіти, 2006. №1(3). С. 6-12.
 5. Асламова Т. та ін. Громадянська освіта: теорія і методика навчання : посіб. для студ. вищих навч. Закладів. К. : Етна-1, 2008. C. 8.
 6. Батечко Н. Г. Підготовка викладачів вищої школи в умовах магістратури: теоретико-методологічні засади: монографія. К.: ЕДЕЛЬВЕЙС, 2014. С. 138.
 7. Бацуровська І. В. Педагогічні функції навчання у вищій професійній освіті. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки і психології, 2014. №2 (11). С. 12-14.
 8. Бех І. Д., Чорна К. І. Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. Київ, 2014. 29 с.
 9. Биков В. Ю. Навчальне середовище сучасних педагогічних систем. Професійна освіта: педагогіка і психологія, 2004. №4. С. 59-80.
 10. Білецький О.В. Формування і використання людського капіталу в інноваційній економіці: автореф. дис. … канд. екон. наук. ДНУ: Вінниця, 2016. URL: file:///C:/Users/Admin/Downloads/1821-3680-1- SM.pdf (дата звернення: 07.09.2020).
 11. Білокопитов Д.В. Сутність громадянського суспільства та його функції в сучасних умовах. Актуальні проблеми державного управління, 2016. 1 (49). С. 1-8.
 12. Бойко А. Мовна сугестія як інструмент маніпулювання під час політичного виступу. Український інформаційний простір : наук. журн, 2 ч. Ч. 2. Київ, С. 279-283.
 13. Бойко О. Д. Анатомія політичного маніпулювання. Ніжин: Міланік, 2007. С. 158.
 14. Бойко О. Д. Комплексна діагностика факту політичного маніпулювання як органічна частина психологічного захисту, 2011. URL: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/sociology/ 2011/156-144-11.pdf (дата звернення: 209.2020).
 15. Бойко С. М. Українознавчі пріоритети освітнього процесу в контексті національно-патріотичного виховання молоді. Україна й українство в етнокультурних процесах: концептуальні узагальнення:колективна монографія. Київ: НДІУ, 2018. С. 246–253. URL: http://ndiu.org.ua/images/book/ukraina-j-u.pdf (дата звернення: 25.09.2020).
 16. Бойко С. М., Самойленко Г. Е. Виховання громадян-патріотів України на Дніпропетровщині: результати дослідно експериментальної роботи в закладах загальної середньої освіти за 2015–2020 роки. Збірник наукових праць «Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах», 2020. № 71. Том 1. С.96-101. URL: http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2020/71/part_1/18.pdf (дата звернення: 25.09.2020).
 17. Боришевський М. Розвиток громадянської спрямованості: монографія. К., 2010. 186 с.
 18. Брижко В. М. Маніпулювання свідомістю людини у проблемі упорядкування інформаційних відносин. Правова інформатика, №1. С.19-33. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pinform_2015_1_6. С. 19 (дата звернення: 07.10.2020).
 19. Буева И. И. Формирование корпоративной культуры педагогических сообществ. Социально–гуманитарные знания, 2006. № 4. С. 16–17.
 20. Була С. Локальна демократія як фундаментальна категорія в актуалізації проявів інституціонально-правових модусів місцевого самоврядування: кореляція, формалізація та схематизація основних понять. Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. cтудії, Випуск 6. С. 76-77.
 21. Буря К. Локальна демократія: специфіка трансформації у період посткомунізму. Вісник Львівського університету, 2 Випуск 14. С. 111
 22. Бутенко В. Г. Формування культури морально-ділових відносин у менеджерів зовнішньоекономічної діяльності : монографія. Херсон: Грінь Д. С., 2012. 258 с.
 23. Бутенко В.Г. Дослідження можливостей навчальних занять у формуванні правових цінностей молоді.Теорія і методика виховання:науково-педагогічний вісник. Херсон: Олді-плюс, 2018, Вип.10. С.4-6.
 24. Бутенко В.Г. Педагогічні умови формування правових цінностей молоді у закладах вищої освіти. Професійна підготовка поліцейських в Україні; методологія, теорія, практика. Херсон: Олді-плюс, 2019. С. 30-33.
 25. Бутенко В.Г. Правові цінності особистості та способи їх функціонування. Теорія і методика виховання: наук.-педагогічний вісник. Херсон, 2018. Вип.9. С.66-69.
 26. Бутенко В.Г. Правові цінності як важлива складова життєдіяльності особистості. Ціннісний вимір політичної діяльності: збірник наукових праць. Херсон, 2019. С.9-11.
 27. Бутенко В.Г. Правові цінності як духовно-функціональне утворення особистості. Теорія і методика виховання:науково-педагогічний вісник. Херсон: Олді-плюс, 2017. Вип.8. С.4-5.
 28. Вайнола Р. Х. Педагогічні засади особистісного розвитку майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. К., 2009. 542 с.
 29. Ващенко Л. М. Управління інноваційними процесами: монографія. Київ : ВПЦ «Тираж», 2005. 379 с.
 30. Виховання громадян-патріотів шляхом реалізації дослідно-експериментальної роботи у закладах освіти України. Підсумки роботи круглого столу «Виховання громадянина-патріота: практико-орієнтовані наукові дослідження, результати та шляхи впровадження». URL: https://imzo.gov.ua/2020/04/23/vykhovannia-hromadian-patriotiv-shliakhom-realizatsii-doslidno-eksperymental-noi-roboty-u-zakladakh-osvity-ukrainy/ (дата звернення: 25.09.2020).
 31. Вікі Енциклопедія громадянського суспільства в Україні. URL: http://prostir.wikia.com/wili (дата звернення: 07.09.2020).
 32. Власюк І.І. Розвиток соціальних ініціатив студентської молоді. Студентські соціальні проекти. Соціально-педагогічні засади формування громадянської відповідальності у студентів : Тези наук. конф. (м.Київ, 24-25 квіт. 2018). К, 2018. 352 с.
 33. Волик Л. Інноваційне навчання студентів педагогічних вишів: тезаурус, обриси, приклади. Витоки педагогічної майстерності, 2013. №11. С. 90-95.
 34. Волкова О. М. Громадянське суспільство: український контекст. Юридичний вісник, №3 (31). С.24-28.
 35. Воловик В.И. Философия политического сознания. Запорожье: Просвіта, 2006. 169 с.
 36. Воронов М. Форми локальної демократії: загальна характеристика і актуальні проблеми вдосконалення законодавства. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія «Право», Вип. 21. С. 37.
 37. Галушко К. Український націоналізм: короткий курс з історії України. К.: Видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», 129 с.
 38. Голованова Д. В. Підготовка соціальних працівників в Україні: теоретичний аспект. Вісник Черкаського університету імені Богдана Хмельницького : Серія Педагогічні науки, Вип. 179. С.101-104.
 39. Головатий М Ф. Молодіжна політика в Україні: проблеми оновлення. К. : Наук. думка, 2005. 325 с.
 40. Головатий М. Ф. Політична психологія. Навч. посіб. К.: МАУП, 2001. 400 с.
 41. Гольда А.В. Зарубіжний досвід мотивації праці трудового потенціалу в умовах ринкової економіки. Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наук. праць, Вип. 2 (33). С. 94-97.
 42. Горбатенко В. Перспективи оновлення політико-владної еліти в Україні. Studia politologica Ucraino-Polona, 2012. Вип. 2. С. 29-34.
 43. Горішна Н. Професійна компетентність соціального працівника як складова його фахової підготовки. Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія Педагогіка. Соціальна робота,Вип. 16-17. С.114-117.
 44. Горовий В. Соціокультурні механізми формування ментального імунітету проти зовнішніх маніпуляцій свідомістю населення України. Київ, НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2015. С. 53.
 45. Гофрон А. Різні погляди на Європу і проектування освітніх концепцій. Вища освіта України, 2005. №1. С. 37-45.
 46. Грачев Г. В. Информационно-психологическая безопасность личности: состояние и возможности психологической защиты. Москва: Изд-во РАГС, 1998. 125с. URL: http://licman.narod.ru/books/psychology/01/gratchov.htm (дата звернення: 07.10.2020).
 47. Грачев Г. Манипулирование личностью: организация, способы и технологи информационно-психологического воздействия. Москва: Алгоритм, 2002. С. 150.
 48. Гринюк В. Д, Відкриваємо духовні острови в океані рідної літератури. Авторська модель С.В. Мельник: Школа інтелектуального розвитку та громадянського становлення : Науково-методичний посібник. Автор-упорядник: С. В. Мельник. за фаховою ред. С. В. Кириленко, І. Н. Євтушенко. Київ-Одеса-Чернівці: Букрек, 2019. С. 238-246.
 49. Грицай Ю. В. Складові, що визначають сутність поняття «молодь»: сучасні підходи. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція, 2015. № 15. Том 1. С. 133.
 50. Грищук Ю. В. Визначення професійної освіти і навчання: сучасні акценти. Педагогічний процес: теорія і практика, 2014. № 4. С. 16-22.
 51. Громадянське суспільство України: політика сприяння та залучення, виклики та трансформації : аналіт. доп. За заг. ред. О. А. Корнієвського, Ю. А. Тищенко, В. М. Яблонського. К. : НІСД, 2019. 112 с.
 52. Грущинська Н.М. Міжнародна спеціалізація національної економіки в умовах глобальної конкуренції. К.: Береза А.Е, 460 с.
 53. Гудков Л. Идеологема «врага». Техника пропаганды и мобилизации. Составляющие риторики врага в советском тоталитарном искусстве и литературе, URL: http://psyfactor.org/lib/gudkov5.htm (дата звернення: 27.08.2020).
 54. Даниш Л. Й., Рогальчук О. В. Авторська модель «Школа громадянської зрілості» (Корецький навчально-виховний комплекс «Школа І-ІІ ступенів-ліцей» Корецької районної ради Рівенської області. Авторська школа в Україні науково-методичний посібник. Автор-упорядник: С. В. Мельник. за фаховою ред. С. В. Кириленко, І. Н. Євтушенко. Київ-Одеса-Чернівці: Букрек, 2017.С. 35-43.
 55. Даниш Л. Й. Теорія вчинку. Директор школи, ліцею, гімназії, 2011. № 2. С. 28-29.
 56. Дергачов О. Громадянські права. Політична енциклопедія / гол. ред.: Ю.Ленвенець. К., 2011. 162 с.
 57. Державна Національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»). К.:Радянська школа, 1994. 61 с.
 58. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти: постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#Text (дата звернення: 25.09.2020).
 59. Дзюба Р., Черкаських І. Використання кінематографу як засобу політичної комунікації. Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць, Випуск 50. С.675-677.
 60. Добржанська О. Л. Маніпуляція свідомістю людини як деструкція політичної ідентичності суспільства. Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць, Вип. 75. Ч. 2. С. 209-214.
 61. Дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня у закладах освіти України: інформаційно-аналітичний довідник. За заг. ред. Ю. І.Завалевського, С. В. Кириленко. Київ: редакційно-видавничий центр Київського Палацу дітей та юнацтва, 2020. 72 с.
 62. Доступність у туристичній сфері (від 01.02.2018). URL: http://voznesenskonline.com.ua (дата звернення: 07.10.2020).
 63. Енциклопедія «Britannica». URL: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/163303/Digital-Equipment-Corporation-DEC (дата звернення: 25.09.2020).
 64. Євсович Р. В. Гуманізація та гуманітаризація вищої освіти в Україні: історичний аспект. Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 2012. №5 (52). С. 79-87.
 65. Жадан І., Кисельов С., Кисельова О., Рябов С. Політична культура та проблеми громадянської освіти в Україні : аналіт. звіт. Відп. ред. С.Рябов. К. : Тандем, 2004. C. 41.
 66. Жданенко С. Б. Щодо питання національної ідентичності В Україні. URL: // http://nauka.nlu.edu.ua (дата звернення: 07.09.2020).
 67. Задорожний А.В. Оправдать любой ценой. Агрессивная война Российской Федерации против Украины и трансформации российского видения международного права. Киев: К.И.С., 2016 С. 48.
 68. Звіт про виконання плану заходів на 2019 рік з реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/rubrik_spryiannia/proekt-zvitu2019-rik.pdf (дата звернення: 17.09.2020).
 69. Зливков В. Л. Ідентифікація та самоідентифікація як первинні та вторинні чинники саморозвитку особистості педагога. Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» : Філософія. Психологія. Педагогіка, 2007. №1. С. 77-82.
 70. Злобіна О. Молодь і політика: парадокси та українські реалії. Соціальні виміри суспільства: Зб. наук. пр., 2008. Вип. 11. С. 131-143.
 71. Інноваційні педагогічні технології в практиці роботи закладів загальної середньої освіти України : інформаційно-аналітичний довідник. За заг. ред.Ю. І. Завалевського. Київ – Чернівці: Букрек, 2018. 292 с.
 72. Інтернет є основним джерелом інформації для 72,3% української молоді. URL: http://vnz.org.ua/novyny/suspilstvo/3554-internet-e-osnovnym-dzherelom-informatsiyidlja-723-ukrayinskoyi-molodi (дата звернення: 07.08.2020).
 73. Ісаєва О. С. Особистісно-орієнтована освіта студентів вищих медичних навчальних закладів. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології, 2012. №7. С. 333-338.
 74. Ївженко Ю. В Теоретичні аспекти формування почуття громадянськості студентської молоді. Соціально-педагогічні засади формування громадянської відповідальності у студентів Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (24–25 квітня 2018 року). Конотоп, 2018. C 8-16
 75. Ївженко Ю. В. Формування у студентської молоді почуття громадянськості в процесі діяльності молодіжних громадських організацій : монографія. Київ : Четверта хвиля, 2019. 191 с.
 76. Ївженко Ю.В. Особливості діяльності студентських громадських організацій як фактора формування соціальної активності особистості. Наукові записки Ніжинського державного університету ім.Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки, 2014. № 4. С. 32–36.
 77. Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. Киев, URL: http://lib.ru/POLITOLOG/karamurza.txt (дата звернення: 23.09.2020).
 78. Карназей А.Ю. Молодь у політичному житті суспільства як об’єкт і суб’єкт дій. Політологія, 2010. № 12.
 79. Карпунь І.Н. Мотивація і стимулювання інноваційної діяльності підприємства. Вісник Нац. ун- ту «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління», 2008. №628. С.529–533.
 80. Кметь С. Что такое Новороссия и как с ней быть. Украинская правда, 2014 URL:  http://www.pravda.com.ua /rus/articles/2014/08/15/7034916/view_print (дата звернення: 16.09.2020).
 81. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (редакція від 07.01.2017, підстава – 1769-19). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (дата звернення: 07.09.2020).
 82. Козлова О. Г. Деякі аспекти формування громадянської позиції майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки під час навчання. Соціально-педагогічні засади формування громадянської відповідальності у студентів: Зб. матеріалів Всеукраїнськ. науково-практ. конф. (24–25 квітня 2018 року). Конотоп, 2018. C.16-23.
 83. Колеснікова Р. В. Механізм протидії особистістю маніпуляційному впливу. «ПСИХОЛОГІС»: енциклопедія практичної психології. URL: http://psychologis.com.ua/-1-438.htm (дата звернення: 21.09.2020).
 84. Коллинз Дж. От хорошего к великому. Почему одни компании совершают прорыв, а другие нет: Пер. с англ. М., 2001. 320 с.
 85. Конвенція ООН про права дитини, 1989 р.. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text. (дата звернення: 14.11.2020).
 86. Конкурс для молодих вчених, 2020. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/nastupnogo-roku-mon-profinansuye-majzhe-200-proyektiv-molodih-vchenih-na-100-mln-grn-za-4-roki-byudzhet-konkursu-zbilshili-v-8-raziv (дата звернення: 07.09.2020).
 87. Кононенко К. А. Міжнародне безпекове середовище: виклики і загрози національній безпеці України. Київ: НІСД, 2013. С. 30.
 88. Концептуальні засади реформування середньої школи «Нова українська школа». URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 25.09.2020).
 89. Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді. URL: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154 (дата звернення: 25.09.2020).
 90. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року: розпорядження Кабінету Міністрів України № 988-р від 14.12.16 року. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/249613934 (дата звернення: 25.09.2020).
 91. Концепція розвитку громадянської освіти в Україні від 03.10. 2018 р. № 710-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-2018-р (дата звернення: 25.09.2020).
 92. Корінна Л. В. Авторська модель «Школа становлення відповідального громадянина» (Комунальний заклад «Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей» Житоирької обланої ради). Авторська школа в Україні (науково-методичний посібник). Автори-упорядники: І. Н. Євтушенко, Ю. І. Завалевський, С. В. Кириленко, О. І. Кіян, О. Я. Мариновська / за наук. ред. Ю. І. Завалевського. Київ– Чернівці : Букрек, 2017. С. 63-64.
 93. Корінна Л. В. Педагогічна технологія виховання громадянських цінностей старшокласників [Текст] : методичні рекомендації. Житомир: ЖДУ, 2004. 56 с.
 94. Корінна Л. В. Технологія формування громадянських цінностей старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу. Житомир, ЖДУ, 2011. С. 121–132.
 95. Корінна Л. В. Формування громадянських цінностей старшокласників : монографія. Житомир : Вид-во «Рута», 2010. 364 с.
 96. Кравчук Л. І. Теоретичні засади формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх соціальних працівників. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», 2012. № С. 100-103.
 97. Краснокутський О. В. Політична свідомість як утворююча складова процесу формування ідеології державотворення. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 2013. Вип. 52. С. 227-240.
 98. Кузьмінський А.І., Омельяненко В.Л. Педагогіка. К.: Знання, 2007. С. 280.
 99. Кулик К. Вплив ЗМІ на громадську думку як загроза національній безпеці держави. Актуальні проблеми міжнародних відносин, 2010. Вип.№ 90, Ч.2. С. 150-151.
 100. Кулініч О. Особливості формування і реалізації публічної молодіжної політики на сучасному етапі суспільного розвитку. Молодіжна політика та молодіжна робота: матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції (23 груд. 2016 р.).Дніпро, 2016. С. 42.
 101. Кульчицька О. І. Діагностика рівня розвитку творчих здібностей. Обдарована дитина, №1. С.42–44.
 102. Кульчицький С.В. Громадянське суспільство. Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. К.: В-во «Наукова думка», 2004. 688 с.
 103. Левчук М. Взаємодія органів місцевого самоврядування та громадських обєднань в умовах децентралізації державно-управлінських послуг. Державне управління: теорія і практика, 2008. № 1 (7). URL: www.academy.gov.ua /ej7/doc_pdf/levchuk.pdf (дата звернення: 24.10.2020).
 104. Лиска О. Г. Взаємодія молоді з органами місцевого самоврядування. Теорія та практика державного управління, 2016. Вип. 3. С. 187-189.
 105. Литвин О.В.Особливості студентської молоді як суб’єкта політичних відносин. URL: http://www.stattionline.org.ua/(дата звернення: 07.09.2020).
 106. Лівошко Т.В Складові системи мотивації праці персоналу на підприємстві. Економічний вісник запорізької державної інженерної академії:Збірник наукових праць, 2013. Вип.4. С.59-65.
 107. Лісовський П. Феномен Інтернету як засіб маніпуляції свідомістю в українському сучасному соціумі. Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка, №3 (15). URL: http://novyn.kpi.ua/2005-3-1/04_Lisovskii.pdf (дата звернення: 17.09.2020).
 108. Лощихін О. Теоретичні підходи до визначення поняття та особливостей муніципальної демократії. Право.ua, № 3. С. 8.
 109. Лук’янова Л. Технологія організації проектної діяльності. Імідж сучасного педагога, № 10. С. 16-21.
 110. Майко Т. С. Механізми взаємодії органів місцевої влади і громади. Сучасне суспільство, 2017. Вип. 1. С.124.
 111. Майський Г. Ю. Формування позитивної мотивації студентів до професійної діяльності в процесі педагогічної практики, Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології, 2012. №7. С. 381-385.
 112. Малиновська Н. Л., Сай Д.В. Проектна діяльність як сучасний формат освітнього процесу. V Всеукраїнський педагогічний конгрес (м. Львів, 1-2 жовтня 2019 р.): збірник наукових праць. Львів: Сполом, 2020. С. 190-200.
 113. Малиновська Н.Л. Розвиток громадянської активності молоді через освітній процес. Залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України: тези доп. ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Миколаїв 5 черв. 2019 р.). Миколаїв,, 2019. С.29-31
 114. Манько В. М. Теоретичні та методичні основи ступеневого навчання майбутніх інженерів-механіків сільськогосподарського виробництва : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. К., 2005. 486 с.
 115. Мариновська О. Я. Педагогічна інноватика & Менеджмент інновацій : навч.-метод. посіб.. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2019. С. 346.
 116. Матеріали Х Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій / Упорядник: Н. А. Назаренко. У двох томах. Том 2. Авторські школи України. Черкаси : ЧОПОПП, 2018. 202 с.
 117. Мельник Ж.В. Теоретичні аспекти підготовки соціальних працівників в Україні.І нтернет конференція: Корекційна та соціальна педагогіка і психологія: сучасні проблеми та перспективи розвитку. URL : http://fkspp.at.ua/konf2/melnik.pdf (дата звернення: 14.09.2020).
 118. Мельник С. В. Авторська модель «Школа інтелектуального розвитку та громадянського становлення» (Одеський навчально-виховний комплекс «Гімназія № 7 – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови» Одеської міської ради Одеської області). Авторська школа в Україні (науково-методичний посібник). Автори-упорядники: І. Н. Євтушенко, Ю. І. Завалевський, С. В. Кириленко, О. І. Кіян, О. Я. Мариновська / за наук. ред. Ю. І. Завалевського. Київ-Чернівці : Букрек, 2017. С.92–104.
 119. Мельник С. В., Долгий М. М., Саблукова О. В. Формування громадянсько-патріотичних цінностей гімназистів у контексті дослідно-експериментальної роботи закладу освіти. Авторська модель С.В. Мельник: Школа інтелектуального розвитку та громадянського становлення : Науково-методичний посібник. Автор-упорядник: С. В. Мельник. за фаховою ред. С. В. Кириленко, І. Н. Євтушенко. Київ-Одеса-Чернівці: Букрек, 2019. С. 197-203.
 120. Мельничук Т. та ін. Системно-структурний аналіз культурних взаємин людини і професійного середовища. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології, 2012. №7. С. 385-394.
 121. Михалева О. Политический дискурс как сфера реализации манипулятивного воздействия: дисс. … канд. филол. наук : 10.02.01. Иркутск, С. 49.
 122. Модель участі молоді в процесах ухвалення рішень. URL: http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/40791 (дата звернення: 14.11.2020).
 123. Можливості Еразмус+ у сфері «Молодь», 2020b. URL: https://erasmusplus.org.ua/erasmus/molod/1789-molod.html (дата звернення: 07.09.2020).
 124. Морозова О. Інтерес як основний показник мотивації педагогічної діяльності майбутніх учителів музики. Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка : зб. наук. праць, 2009. № 21. С. 196-202.
 125. Наукова та інноваційна діяльність України у 2018: статистичний збірник.  К.: Державна служба статистики України, 2019.  108 с.
 126. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. Освіта України, 2001. №29. С. 4-6.
 127. Національна стратегія реформування інституційного догляду і виховання дітей в Україні на 2017-2026 роки. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2017-%D1%80 (дата звернення: 07.10.2020).
 128. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 рокувід 25 червня 2013 року. URL: http://zakonrada.gov.ua/laws/show/344/2013 (дата звернення: 13.09.2020).
 129. Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 роки: Указ Президента України від 26.02.2016 р. № 68. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68/2016#n25 (дата звернення: 25.09.2020).
 130. Нова українська школа. URL:https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola (дата звернення: 25.09.2020).
 131. Новіков М. Л. Авторська модель «Школа дитячої дипломатичної місії» (Криворізька загальноосвітня спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 4з поглибленим вивченням іноземних мов Криворізької міської ради). Авторська школа в Україні (науково-методичний посібник). Автори-упорядники: І. Н. Євтушенко, Ю. І. Завалевський, С. В. Кириленко, О. І. Кіян, О. Я. Мариновська. За наук. ред. Ю. І. Завалевського. К. – Чернівці : Букрек, 2017. С.246–251.
 132. Ободовська В. І., Пастух С. М. Культура пам’яті як шлях до європейського порозуміння (уроки Голокосту крізь призму сторітелінгу (не) дитячої теми). Авторська модель С.В. Мельник: Школа інтелектуального розвитку та громадянського становлення : Науково-методичний посібник. Автор-упорядник: С. В. Мельник. за фаховою ред. С. В. Кириленко, І. Н. Євтушенко. Київ-Одеса-Чернівці: Букрек, 2019. С. 209-219.
 133. Омельяненко С. Ідентифікація та самоідентифікація майбутніх учителів у процесі застосування інноваційних технологій. Проблеми підготовки сучасного вчителя, 2011. № 4 (Ч. 2). С. 98-104.
 134. Організатору інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі: методичний порадник. Автори-упорядники: І.Н. Євтушенко, Ю. І. Завалевський, С. В. Кириленко, О. І. Кіян, К. В. Таранік-Ткачук. Київ-Чернівці: Букрек, 2014. С. 150.
 135. Павлик О. Ю. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх перекладачів до використання офіційно-ділового мовлення : автореф. дис. … канд.пед.наук: 13.00.04. Хмельницький, 2004. 19 с.
 136. Панченко Т. Регіональна і локальна ідентичності як складові культури субсидіарної демократії. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, 2010. Вип. 4. С. 75. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2010_4_15 (дата звернення: 25.09.2020).
 137. Переглянута Європейська хартія участі молоді в громадському житті на місцевому і регіональному рівні. Конгрес місцевих та регіональних влад Європи, 21 трав. 2003 р. URL: http://humanrightsinukraine.org.ua/wpcontent/uploads/2015/10/pdf. (дата звернення: 14.11.2020).
 138. Пилипейко С. Ф. Цих днів не згасне слава … (Досвід роботи гімназійного військово-історичного музею). Авторська модель С.В. Мельник: Школа інтелектуального розвитку та громадянського становлення : Науково-методичний посібник / Автор-упорядник: С. В. Мельник / за фаховою ред. С. В. Кириленко, І. Н. Євтушенко. Київ-Одеса-Чернівці: Букрек, 2019. С. 204-208.
 139. Питерс Т. В поисках эффективного управления: опыт лучших компаний. Oбщ. ред. и вступ. ст. Л. И. Евенко. М. : Прогресс, 1986. 423 с.
 140. Піддубний О. Що таке постправда? URL: http://piddubny.com/scho-take-postpravda (дата звернення: 07.09.2020).
 141. Пірен М. І. Корнівська М. М. Молодь і політика в Україні: соціо-психологічний аналіз: навч. посіб. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. 288 с.
 142. План заходів щодо зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства та підтримки ініціатив громадськості у зазначеній сфері: розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.03.2018 р. № 179. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2018-%D1%80#n12 (дата звернення: 25.09.2020).
 143. Плоский К.В. Участь молоді в розвитку місцевої демократії в Україні: проблеми та перспективи. Український соціум, № 1 (6). С. 101-102.
 144. Плышевский В.Г. Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе. М.: Социально-технологический институт МГУС, 2001. 95 с.
 145. Подшивайлова Г. Мовні засоби маніпулятивного впливу в політичному дискурсі (на матеріалах друкованих російськомовних ЗМІ) : Автореф. дис. … к.філол.наук: 10.02.01. Київ, 2009. С.10-12.
 146. Пожидаєва О. В. Теоретичні аспекти професійної підготовки майбутнього соціального педагога у вищому навчальному закладі. Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал, 2011. № 3/4. С. 72-80.
 147. Поліщук В. А. Професійний розвиток соціальних працівників у контексті неперервної освіти. Вісник Черкаського університету імені Богдана Хмельницького : Серія Педагогічні науки,Вип. 183, Ч. 2. С. 123-128.
 148. Половинчак Ю. Мобілізаційний та маніпулятивний потенціал дискурсу соціальних медіа в умовах перехідного суспільства. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_ content& view=article&id=1083 (дата звернення: 24.10.2020).
 149. Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад: наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 114. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0428-02 (дата звернення: 25.09.2020).
 150. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0946-00#Text (дата звернення: 25.09.2020).
 151. Пометун О.І. Молодь обирає дію: Соціальне проектування – новий підхід до виховання молоді. Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати: Практико зорієнтований збірник. К.: Департамент, 2013. с. 327-330.
 152. Почепцов Г. Информационно-психологическая война, Восточный фронт. Аргумент, URL: http://argumentua.com/stati/informatsionno-psikhologicheskaya-voina-vostochnyi-front (дата звернення: 07.09.2020).
 153. Презентація «Соціальна інклюзія в Україні» в рамках проекту «Доступність у туристичній сфері». URL: http://invak.info (дата звернення: 07.09.2020).
 154. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 р. № 3477-IV. Відом. Верховної Ради, 2006. № 30. Ст. 260.
 155. Про волонтерську діяльність: Закон України від 19.04.2011 р. № 3236-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3236-17 11 (дата звернення: 07.10.2020).
 156. Про громадські об’єднання: Закон України від 22.03.2012 р. № 4572-VI. Відом. Верховної Ради, 2013. № 1. Ст. 1.
 157. Про затвердження Типового положення про раду молодих учених при органах виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. № 822. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/822-2016-%D0%BF#Text (дата звернення: 07.09.2020).
 158. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997. № 24. С. 170.
 159. Про молодіжні та дитячі громадські організації: Закон України від 01.12.1998 р. №281-XIV. Відом. Верховної Ради, 1999. № 1. Ст. 2.
 160. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 р№ 848-VIII. URL: https://zakon.help/law/848-VIII/ (дата звернення: 20.08.2020).
 161. Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності: Указ Президента України від 24.09.2014 р. URL: http://zakonrada.gov.ua/laws/show/744/2014 (дата звернення: 07.09.2020).
 162. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 № 108/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 17.09.2020).
 163. Про органи самоорганізації населення: Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001. № 48. С. 254.
 164. Про освіту: Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 25.09.2020).
 165. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.03.2003 р. № 964-ІV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15 (дата звернення: 07.09.2020).
 166. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05.10.2017 р. № 2163-VIII. URL: http://zakonrada.gov.ua/laws/show/2163-19 (дата звернення: 07.09.2020).
 167. Про політичні партії в Україні: Закон України від 05.04.2001 р. № 2365-ІІІ. Відом. Верховної Ради, 2001 . №23. Ст. 118.
 168. Про професійних творчих працівників та творчі спілки: Закон України від 07.10.1997 р. № 554/97 –ВР. Відом. Верховної Ради, 1997. № 52. Ст. 312.
 169. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.1999 р. №1045-XIV. Відом. Верховної Ради, 1999. № 45. Ст.397.
 170. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про Стратегію кібербезпеки України»: Указ Президента України від 15.03.2016 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/96/2016 (дата звернення: 14.09.2020).
 171. Про рішення РНБО «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»: Указ Президента України від 28.04.2017 р. URL: http://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 (дата звернення: 07.10.2020).
 172. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04.1991 р. № 987- XII. Відом. Верховної Ради, 1991. № 25. Ст. 283.
 173. Про соціальні послуги: Закон України від 17.01.2019 р. № 2671-VIII. Відом. Верховної Ради, 2019. № 18. Ст. 73.
 174. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993. № 16. C.167.
 175. Про Стратегію національної безпеки України: Указ Президента України від 26.05.2015 р. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 (дата звернення: 07.09.2020).
 176. Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021-2025 роки. Розпорядження КМУ № 1669-р від 23 грудня 2020 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1669-2020-%D1%80#Text (дата звернення: 14.11.2020).
 177. Проблеми політичної психологи та її роль у становленні громадянина української держави : матер. другої Всеукр. наук. конф. М.Київ, 3-14 листоп. 1997 р. К., 1997.
 178. Програма «Нова українська школа» у поступі до цінностей. Київ, 2018. 40с. URL: https://ipv.org.ua/prohrama-nova-ukrainska-shkola. (дата звернення: 25.09.2020).
 179. Проекти з розвитку потенціалу вищої освіти, 2020a. URL: https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus.html (дата звернення: 07.09.2020).
 180. Процишина О. Г. Використання фольклору як засобу формування громадянської свідомості. Авторська модель С.В. Мельник: Школа інтелектуального розвитку та громадянського становлення : Науково-методичний посібник. Автор-упорядник: С. В. Мельник. за фаховою ред. С. В. Кириленко, І. Н. Євтушенко. Київ-Одеса-Чернівці: Букрек, 2019. С. 220-226.
 181. Пугачев В. П. Средства массовой коммуникации в современном политическом процессе. Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки, №5. С. 7-8.
 182. Радкович Л. А. Сутність полікультурного виховання студентів вищих технічних навчальних закладів. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології, 2012. №7.С. 416-420.
 183. Радул В. В. Особливості професійної соціалізації особистості. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки, 2011. Вип. 1. С. 66-70.
 184. Реплянчук Д. Блокування сайтів може обмежити доступ українців до інформації. Громадське телебачення, 2017. URL:  https://hromadske.ua/posts/blokuvannia-saitiv-mozhe-obmezhyty-dostup-ukraintsiv-do-informatsii-freedom-house (дата звернення: 13.09.2020).
 185. Ресурси та моделі глобального економічного розвитку: монографія. За заг. ред. Лук’яненка Д.Г., Поручника А.М. К.: КНЕУ, 2011. С. 586
 186. Реформа інтернатних закладів (деінституціалізація). URL: https://www.adm-km.gov.ua/?page_id=40310 (дата звернення: 07.09.2020).
 187. Рішення Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій від 6 листопада 2019 року. Про стан реалізації Закону України «Про науковуі науково-технічну діяльність». URL: http://kno.rada.gov.ua/uploads/documents/37185.pdf. (дата звернення: 20.08.2020).
 188. Рогальчук О. Упровадження мотиваційно-ціннісної технології вчинку в навчально-виховний процес ліцею. Нова педагогічна думка, 2011. № 2. С. 77-85.
 189. Рубин Б. Студент глазами социолога. М. : АСТ Ермак, 1980. 378 с.
 190. Руда О. Мовне питання як об’єкт маніпулятивних стратегій у сучасному українському політичному дискурсі. Київ: НАН України, Ін-т укр. мови, 2012. С. 66
 191. Руса Т. В. Авторська модель «Школа козацької педагогіки» (Пасічнянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня середня школа І – ІІІ ступенів – технологічний ліцей» Старосинявського району Хмельницької області). Авторська школа в Україні (науково-методичний посібник). Автори-упорядники: І. Н. Євтушенко, Ю. І. Завалевський, С. В. Кириленко, О. І. Кіян, О. Я. Мариновська. За наук. ред. Ю. І. Завалевського. К. – Чернівці : Букрек, 2017. С.267–273.
 192. Руса Т. В. Впровадження козацької педагогіки як складової національно-патріотичного виховання у Пасічнянському НВК. Директор школи, ліцею, гімназії. 2015. № 4-5. С. 58-64.
 193. Саблукова О. В., Глєбова Л. Е. «Волонтер – це той, хто не стоїть осторонь…» (Майстер-клас як форма залучення до волонтерської діяльності). Авторська модель С.В. Мельник: Школа інтелектуального розвитку та громадянського становлення : Науково-методичний посібник. Автор-упорядник: С. В. Мельник. За фаховою ред. С. В. Кириленко, І. Н. Євтушенко. Київ-Одеса-Чернівці: Букрек, 2019. С. 233-237.
 194. Саблукова О. В., Мірін В. В. Військово-патріотична гра «СКОБ» — авторське бачення національно-патріотичного виховання учнів. Авторська модель С.В. Мельник: Школа інтелектуального розвитку та громадянського становлення : Науково-методичний посібник. Автор-упорядник: С. В. Мельник. За фаховою ред. С. В. Кириленко, І. Н. Євтушенко. Київ-Одеса-Чернівці: Букрек, 2019. С. 227-232.
 195. Семенець-Орлова І. Освіта для демократичного громадянства / освіта з прав людини як засіб формування культури громадянськості. Громадянські компетентності у професійній освіті державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: Зб. метод. матеріалів для системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації держ. службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. URL: https://doccu. in.ua/wp-content/uploads/2017/04/ Gromadanski-kompetentnosti_.pdf (дата звернення: 07.09.2020).
 196. Семенець-Орлова І. Суспільне замовлення на громадянську освіту/ URL: http://education-ua.org/ua/ articles/1327-suspilne-zamovlennyana-gromadyansku-osvitu-abo-yakvirostiti-anglijskij-gazon-v-ukrajini (дата звернення: 07.09.2020).
 197. Семенець-Орлова І., Михайлич О., Борер К., Ретциль М. Аналітичний звіт за результатами моніторингу впливу швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU». К., липень 2018 р. URL: https://doccu.in.ua/ (дата звернення: 07.09.2020).
 198. Семенець-Орлова І.А. Нормативно-правове забезпечення освітніх змін в Україні. Теорія та практика державного управління, № 3(58). С. 7.
 199. Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за місяць у 2020 році URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/gdn/Zarp_ek_m/Zp_ek_m_u/arh_zpm_u.html. (дата звернення: 20.08.2020).
 200. Системно-структурний аналіз культурних взаємин людини і професійного середовища. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології, 2012. №7. С. 385-394.
 201. Сівак Т. В. Пісня як засіб формування національної свідомості. Авторська модель С.В. Мельник: Школа інтелектуального розвитку та громадянського становлення : Науково-методичний посібник. Автор-упорядник С. В. Мельник. За фаховою ред. С. В. Кириленко, І. Н. Євтушенко. Київ-Одеса-Чернівці: Букрек, 2019. С. 247-251.
 202. Сімахова А. О. Стимулювання наукової діяльності молодих учених в Україні. Залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України: тези доп. ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Миколаїв 4 черв. 2020 р.). Миколаїв, 2020. С. 31-32.
 203. Сімахова А. О. Теоретичне обґрунтування інноваційно-інвестиційних аспектів забезпечення позитивної соціально-економічної динаміки, Економічний простір, 2012. № 68. С. 114-119.
 204. Сімахова А.О. Глобальний аспект управління соціалізацією економіки. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту, № 25. С. 210-217.
 205. Скажи своє слово! Посібник з Переглянутої Європейської хартії про участь молодих людей у місцевому та регіональному житті. Біла Церква : Час Змін Інформ ; Страсбург : Вид-во Ради Європи, 2016. С. 24.
 206. Скориніна-Погребна О.В. Студентська молодь як потенційна економічна еліта суспільства. URL: ukr-socium.org.ua (дата звернення: 07.09.2020).
 207. Скулиш Є. Д. Сугестивні технології маніпулятивного впливу: навчальний посібник. (2-ге вид.). Київ: ЗАТ «ВІПОЛ», 2011. С. 12.
 208. Словник іншомовних слів. URL: http://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry=%EF%E5%F0%F1%EE%ED%E0%EB (дата звернення: 07.09.2020).
 209. Снісаренко С. Принципи муніципального господарювання в країнах Європейського Союзу: досвід для України. Науковий вісник, Вип. 9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2012_9_14 (дата звернення: 17.09.2020).
 210. Соловьев А.И Политическое сознание и политическая культура. М., 1991. 559 с.
 211. Сорокіна Г. Ю. Модель особистісно орієнтованого виховання. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології, 2012. №7. С. 435-439.
 212. Ставицька О. Медіакратія. Політична енциклопедія / за заг. ред. Ю. Левенець. Київ: Парламентське видавництво, 2011. С. 435.
 213. Стратегія національно-патріотичного виховання на 2020–2025 роки: Указ Президента України від 18.05. 2019 року № 286/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019#n11 (дата звернення: 25.09.2020).
 214. Стратегія розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року: Указ Президента України від 27.09.2013 р. № 532/2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/532/2013#Text (дата звернення: 07.09.2020).
 215. Сусоров В. Д. Навчальний і виховний процеси на сучасному етапі в технічному ВНЗ. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології, №7. С. 449-453.
 216. Сухомлинский В. А. Рождение гражданина. Москва: Мол. гвардия, 1971. 336 с.
 217. Сухомлинська О. Громадянське виховання: спадщина і сучасність. Управління освітою, 2005. № 24. С. 3.
 218. Топчій І. В. Успішна школа для успішного учня. Науково-методичний посібник. Черкаси : ПП «Чабаненко», 2015. 172 с.
 219. Топчій І. В., Федорченко Т. Є., Федорченко С. В. Майбутнє у твоїх руках: визнач свою позицію. Навчально-методичний. Черкаси: ВидавецьЧабаненко Ю., 2010. 148 с.
 220. Топчій І. В. Авторська модель «Гімназія культури гідності» (Черкаська гімназія №9 ім. О. М. Луценка Черкаської міської ради Черкаської області). Авторська школа в Україні (науково-методичний посібник). Автори-упорядники: І. Н. Євтушенко, Ю. І. Завалевський,  С. В. Кириленко, О. І. Кіян, О. Я. Мариновська. За наук. ред. Ю. І. Завалевського. К. – Чернівці : Букрек, 2017. С. 307–311.
 221. Трагедія спільного (Tragedy of the commons). URL: https//uk.wikipedia.org/wiki (дата звернення: 25.09.2020).
 222. Тренина И.Л. Эволюция учебных стилей в процессе профессионального самоопределения. Журнал практикующего психолога, Вып. 7. С. 138-152.
 223. Трофімук К. В. Спрямування змісту професійної підготовки на усвідомлення сутності культури професійного спілкування майбутніх фахівців з готельно-ресторанної справи. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 2014. Вип. 34. С. 354-360.
 224. Троцко Г. В. Теоретичні та методичні основи підготовки студентів до виховної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. … докт. пед. н. : 13.00.04. К. : Інститут ПППО, 1997. 54 с.
 225. Тюптя Л. Т. Соціальна робота (теорія і практика). Модульна програма для студентів спеціальності «Соціальнаробота» : метод. посібник.  К. : Університет «Україна», 2007. 112 с.
 226. Участь молоді в процесах реформування держави. Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2017 року) / Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. URL: http://dsmsu.gov.ua/media/2018/12/18/3/Dopovid_.pdf. (дата звернення: 14.11.2020).
 227. Участь молоді в управлінні громадами / авт.-уклад. О.В. Кулініч, Д.С. Баринова, В.В. Нестеренко. Х. : Харківський відокремлений підрозділ Центру розвитку місцевого самоврядування, 2018. С. 5.
 228. Файчук О. Л. До питання професійної підготовки майбутніх соціальних працівників. Витоки педагогічної майстерності, Випуск 10. С. 299-302.
 229. Фалинська З. З. Удосконалення практичної підготовки майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах/ З. З. Фалинська // Вісник Черкаського університету імені Богдана Хмельницького : Серія Педагогічні науки. –  – Вип. 113. – С. 25-29.
 230. Фальшивки російської пропаганди проти України. Антикор. URL: http://antikor.com.ua/articles/7586-faljshivki_rosijsjkoji_propagandi_ proti_ukrajini (дата звернення: 07.09.2020).
 231. Філінюк А. Г. До 75-річчя кандидата історичних наук, професора Василя Івановича Якубовського. Освіта, наука і культура на Поділлі, 2015. Том 22. С. 467–474.
 232. Фінальний звіт з реалізації проекту «Доступність у туристичній сфері»: програма, кошторис, звіт. За ред. Сай Д.В. Миколаїв, 2019. 10 с.
 233. Фіцула М.М. Педагогіка. К.: Видавничий центр « Академія», 2000. С. 271.
 234. Хорошилов О.Ю. Політична психологія. Одеса : Б.в., 2006. 86 с.
 235. Цуладзе А. М. Політичні маніпуляції чи підкорення натовпу. Москва: Книжковий дім «Університет», С. 23-24.
 236. Чік Л. Засоби мовного маніпулювання у сучасних ЗМІ. Наукове видання Київського університету ім. Бориса Грінченка «Літературний процес: методологія, імена, тенденції», Вип. №5. URL: http://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/143#.WUBVFmjyjIV (дата звернення: 14.10.2020).
 237. Чмихало Є.І. Деякі аспекти розвитку культурно-дозвіллєвої діяльності в зарубіжних країнах та її кадрового забезпечення. Культурно-просвітницька діяльність в сучасних умовах : Тези наук. конф. (м.Київ, 25-26 квіт. 1994), К.: КДІК, 2014. 183 с.
 238. Шестопал Е.Б. Политическая психология: Хрестоматия. М. : Аспект Пресс, 2011. 432 с.
 239. Шиян О. Молодь як цільова група державної освітньої політики з питань забезпечення здорового способу життя. Вісник національної академії державного управління, 2009. № 1. С. 226.
 240. «Шість капелюхів»: прийом гра для розвитку критичного мислення, 2018. URL: https://naurok.com.ua/post/shist-kapelyuhiv-priyom-gra-dlya-rozvitku-kritichnogo-mislennya (дата звернення: 07.09.2020).
 241. Шмідт Е., Коен Д. Новий цифровий світ. Як технології змінюють державу, бізнес і наше життя. Львів: Літопис, 2015. С 9.
 242. Шуль Я.М. Учнівські об’днання. Тернопіль: Астон, 2010. 246 с.
 243. Щербань О.Є., Сімахова А.О. Вплив іноземного інвестування на соціально-економічну безпеку України. Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 2018. № 5(16). С. 44-48.
 244. Ярошенко В.М. Вплив мережевої комунікації на становлення інституту демократичної громадянськості в Україні. Наукові праці: Чорноморського нац. ун-ту ім. Петра Могили. Сер.Політологія, 2019.Т. 297. Вип. 285. С.58-64.
 245. Arnstein S. A ladder of citizen participation. Journal of the American Planning Association, 1969. 35(4). 216–224. URL: https://etxtusjuh3oumw3qxdso2dhucq—www-tandfonline-com.translate.goog/doi/abs/10.1080/01944366908977225 (last accessed: 11.2020).
 246. Bell E. Facebook is eating the world. Columbia Journalism Review, 2016. URL: https://www.cjr.org/analysis/facebook_and_media.php. (last accessed: 20.09.2020).
 247. Citizenship in Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/citizenship (last accessed: 07.09.2020).
 248. Fragile States Index presented by The Fund for Peace. URL: https://fundforpeace.org/2019/04/10/fragile-states-index-2019/(last accessed: 209.2020).
 249. Hart R. A. Children’s participation: From tokenism to citizenship. Florence, Italy: United Nations Children’s Fund International Child Development Centre, 1992. URL: https://www.unicef-irc.org/publications/100-childrens-participation-from-tokenism-to-citizenship.html (last accessed: 11.2020).
 250. Hart R. A. Stepping back from «the ladder»: Reflections on a model of participatory work with children. In Participation and Learning: Perspectives on education and the environment, health and sustainability, 2008(pp. 19–31). Netherlands: Springer. URL: https://www.springer.com/gp/book/9781402064159(last accessed: 11.2020). (last accessed: 14.11.2020).
 251. Kennan D. Space, Voice, Audience and Influence: The Lundy Model of Participation in Child Welfare Practice. Social Work in Action, р. 1–14 URL: https://doi.org/10.1080/09503153.2018.1483494. (last accessed: 14.11.2020).
 252. Kennan D. Supporting Children’s Participation in Decision Making :A Systematic Literature Review Exploring the Effectiveness of Participatory Processes. British Journal of Social Work, р. 1–18. URL: https://doi.org/10.1093/bjsw/bcx142. (last accessed: 14.11.2020).
 253. Korzeniowski J. Edukacja obywatelska w szkole : teoria i praktyka.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. – S. 105.
 254. P. Dictionniare de la langue francaise. Larousse, 1993. P. 2027.
 255. Local democracy today and tomorrow-learning from good practice / A background paper for a workshop on local democracy held at International IDEA offices in Stockholm, November, 2014. P.9.
 256. Local democracy today and tomorrow-learning from good practice / A background paper for a workshop on local democracy held at International IDEA offices in Stockholm, November, 2014. P.8.
 257. Menshikov V., Lavrinenko O., Sinica L., Simakhova A. Network capital phenomenon and its posibilities under the influence of development of information and communication technologies. Journal of Security and Sustainability Issues, 2017. 6(4). Р. 585-604.
 258. Percy-Smith, B. & Thomas, N. (Eds) A Handbook of Children and Young People’s Participation: Perspectives from Theory and Practice, 2009(pp. 215–227). Abingdon: Routledge.
 259. Petyuh V., Shchetinina L., Shkoda T. Development trends, asymmetries and impact factors of youth employment in Ukraine. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 2017. nr 1 (36). 27-42. URL: http://www.problemypolitykispolecznej.pl/Numer—2017,8752 (last accessed: 20.08.2020).
 260. Rudenko-Sudarieva L., Pashinska K. Experience of international investment in public-private partnership projects in the context of social orientation of economies. Monograf. London, United Kingdom: Sciemcee Publishing, P. 253-266.
 261. Semenets-Orlova I. Multidimensional management contemporary: generation of social meanings for a new collective identities. Public manаgement, 2018 (Special edition). № 4 (14). P. 264–269. URL: https://doi. org/10.31618/vadnd.v1i14.118 (last accessed: 07.09.2020).
 262. Semenets-Orlova I. Valuable concept of peace-building in Ukraine. Публічне урядування, 2019. №3 (18). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/valuable-concept-of-peace-building-in-ukraine (last accessed: 07.09.2020).
 263. Shier H. Pathways to Participation revisited: Nicaragua perspective. Middle Schooling Review, 2006. 2. р. 14–19. URL: https://www.harryshier.net/docs/Shier-Pathways_to_Participation_Revisited_NZpdf (last accessed: 14.11.2020).
 264. Shier H. Pathways to Participation revisited: Learning from Nicaragua’s child coffee workers. In N. Thomas & B. Percy-Smith (Eds.), 2010. URL: https://www.harryshier.net/docs/Shier-Pathways_to_Participation_Revisited_Handbook.pdf (last accessed: 11.2020).
 265. Shier H. Pathways to participation: Openings, opportunities and obligations. Children & Society, 15. р. 107–117. URL: https://www.gu.se/pedagogik-kommunikation-larande/digitalAssets/1429/1429848_shier2001.pdf (last accessed: 14.11.2020).
 266. The Aberdeen Agenda: Commonwealth principles on good practice for local democracy & good governance / Endorsed by Commonwealth Heads of Government at their meeting in Malta in 2005 and reaffirmed at their meeting in Kampala in 2007. URL: http://www.clgf.org.uk/default/assets/File/CLGF_statements/Aberdeen-agenda.pdf (last accessed: 008.2020).
 267. The Economist Intelligence Unit. A time for new ideas: Innovation in Central Eastern Europe and Turkey, 2008. URL:  energizers.eu/CEETr.pdf. (last accessed: 20.08.2020).